11.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 265/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 999/2011 НА СЪВЕТА

от 10 октомври 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2011/666/ОВППС на Съвета от 10 октомври 2011 година за изменение на Решение 2010/639/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Беларус (1),

като взе предвид съвместното предложение на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета от 18 май 2006 г. (2) предвижда замразяване на активите на президента Лукашенко и някои длъжностни лица на Беларус.

(2)

С Регламент (ЕС) № 588/2011 на Съвета от 20 юни 2011 г. (3) Съветът добави още имена в списъка на лицата, обхванати от замразяването на активи. Тези допълнителни имена включват образувания.

(3)

С Решение 2011/666/ОВППС на Съвета Съветът реши, че трябва да се предостави дерогация от замразяването на активи, за да не бъдат възпрепятствани дружествата от ЕС да си възстановяват средствата, които включени в списъка образувания им дължат по договори, сключени преди включването на посочените образувания в списъка.

(4)

Тази мярка попада в обхвата на Договора и следователно за нейното прилагане е необходим нормативен акт на равнището на Съюза, по-специално с цел да се осигури еднаквото ѝ прилагане от страна на икономическите оператори във всички държави-членки.

(5)

Следователно Регламент (ЕС) № 765/2006 на Съвета следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В Регламент (ЕО) № 765/2006 се вмъква следният член:

„Член 4а

Чрез дерогация от член 2, параграф 1, когато е дължимо плащане от физическо или юридическо лице, образувание или орган, включени в списъка в приложение I или приложение IA, съгласно договор или споразумение, сключени от съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган, или съгласно задължение, което е възникнало за съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган, преди датата, на която въпросното лице, образувание или орган е включено в списъка, компетентните органи на държавите-членки, посочени в уебсайтовете, изброени в приложение II, могат да разрешат, при условията, които смятат за уместни, освобождаване на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

i)

съответният компетентен орган е установил, че плащането не е, пряко или непряко, за или в полза на лице,образувание или орган, включен в приложение I или приложение IA; и

ii)

съответната държава-членка е уведомила останалите държави-членки и Комисията за установеното и за намерението си да предостави разрешението най-малко две седмици преди предоставянето на разрешението.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 10 октомври 2011 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  Виж страница 17 на настоящия Официален вестник.

(2)  ОВ L 134, 20.5.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 161, 21.6.2011 г., стр. 1.