15.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 185/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 677/2011 НА КОМИСИЯТА

от 7 юли 2011 година

за определяне на подробни правила за прилагане на мрежовите функции за управление на въздушното движение (УВД) и за изменение на Регламент (ЕС) № 691/2010

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе (рамков регламент) (1), и по-специално член 11 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 551/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. относно организацията и използването на въздушното пространство в единното европейско небе (Регламент за въздушното пространство) (2), и по-специално член 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Целта на Регламент (ЕО) № 551/2004 е да подкрепи концепцията за все по-интегрирано оперативно въздушно пространство в контекста на общата транспортна политика, както и да установи общи процедури за проектиране, планиране и управление, осигурявайки ефикасно и безопасно изпълнение на управлението на въздушното движение. Целта на мрежовите функции следва да бъде да подкрепят инициативи на национално равнище и на равнище функционални блокове въздушно пространство.

(2)

Мрежовите функции следва да бъдат „услуги от общ интерес“, които се извършват за европейската авиационна мрежа и допринасят за устойчивото развитие на системата за въздушен транспорт чрез гарантиране на необходимото ниво на ефективност, съвместимост и координиране на дейностите, включително дейностите за осигуряване на оптимално използване на оскъдните ресурси.

(3)

Проектирането на европейската трасова мрежа и координирането на оскъдните ресурси в съответствие с Регламент (ЕО) № 551/2004 следва да не засяга суверенитета на държавите-членки върху тяхното въздушно пространство и изискванията на държавите-членки по отношение на обществения ред, обществената сигурност и въпросите на отбраната съгласно Регламент (ЕО) № 549/2004.

(4)

С Решение № 676/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно регулаторната рамка за политиката на Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър) (3) се създават политика и правна рамка за тази сфера.

(5)

Следва да се установи безпристрастен и компетентен орган (управителен орган на мрежата), който да извършва задачите, необходими за изпълнението на мрежовите функции, предвидени в Регламент (ЕО) № 551/2004.

(6)

Европейската трасова мрежа следва да бъде проектирана с цел оптимизиране на трасетата от гледна точка на подхода „от врата до врата“ във всички етапи на полетите, като по-специално се вземат под внимание аспектите, свързани с ефективността на полетите и околната среда.

(7)

Дейността на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) и Евроконтрол за проектиране на трасета, честоти и управление на кодове на транспондери на вторични обзорни радиолокатори (SSR) се признава и следва да се използва като основа при оптимизиране на развитието и обслужването на мрежата на равнището на ЕС.

(8)

Задълженията на държавите-членки спрямо ИКАО по отношение на проектирането на трасета, честоти и управление на кодове на транспондери на SSR следва да се зачита и да се изпълнява по-ефективно за мрежата с координация и помощ от управителния орган на мрежата.

(9)

Разпределянето на радиочестотния спектър се извършва в контекста на Международния съюз по телекомуникации (ITU). Държавите-членки носят отговорност да посочат изискванията на гражданското въздухоплаване и съответно да използват по оптимален начин ресурсите, определени за нуждите на общото въздушно движение.

(10)

ИКАО разработи насоки за функциите, свързани с кодовете на транспондери на SSR, и радиочестотните функции и обслужва система за регистриране на присвоените честоти за целите на общото въздушно движение в европейския регион на ИКАО, като понастоящем се подпомага от Евроконтрол.

(11)

Съгласно Регламент (ЕО) № 551/2004 се изисква приемане на подробни правила за прилагане с цел координирането и хармонизирането на процеси и процедури с цел повишаване на ефикасността на управление на аеронавигационните честоти и централна функция за координация за ранното установяване и удовлетворяване на потребностите от честоти с цел подпомагане на проектирането и експлоатацията на мрежата.

(12)

Тъй като управлението на потоците въздушно движение (УПВД) е неделима част от мрежовите функции, нужна е подходяща връзка с Регламент (ЕС) № 255/2010 на Комисията от 25 март 2010 г. за определяне на общи правила за управление на потоците въздушно движение (4).

(13)

Тъй като ефективността на управлението на мрежата зависи от незабавното въвеждане в действие на мрежовите функции, държавите-членки вече са поверили на Евроконтрол ефективността на УПВД.

(14)

Би било от полза координацията на различните мрежови функции да се повери на един-единствен орган, така че да се разработят краткосрочни и дългосрочни решения за оптимизиране на равнището на мрежата, които да отговарят на целите за ефективност. Въпреки това мрежовите функции следва да бъдат осигурявани от управителния орган на мрежата на равнището на държавите-членки и на равнище функционални блокове въздушно пространство в съответствие с отговорностите, определени в настоящия регламент.

(15)

Управителният орган на мрежата следва да се занимава с аспектите на плановете за управление на въздушното движение („УВД“), действията и ефективността на държавите-членки или функционалните блокове въздушно пространство, особено когато може да се очаква това да окаже или да има вероятност да окаже съществен ефект върху ефективността на мрежата.

(16)

Събитията, свързани с изригването на вулкана Eyjafjallajökull през април 2010 г., демонстрираха необходимостта от създаване на централен орган, който да може да поеме ръководната роля за координиране на управлението на смекчаващите мерки на местно и регионално равнище и на равнището на мрежата, така че да се гарантира навременно реагиране при бъдещи кризисни ситуации, които засягат въздухоплаването.

(17)

Трябва да има координация между мрежовите функции и операциите, организирани на равнище функционални блокове въздушно пространство.

(18)

На равнищата на националните и функционалните блокове въздушно пространство и равнището на мрежата следва да се осъществят ефективни консултации със заинтересованите страни.

(19)

Летищата, които представляват входни и изходни точки към и от мрежата, осигуряват ключов принос към цялостната ефективност на мрежата, като чрез обсерваторията на Европейския съюз за капацитета на летищата мрежовите функции следва да се свързват с операторите на летища, действащи като наземни координатори, с цел оптимизиране на наземния капацитет и следователно подобряване на цялостния капацитет на мрежата.

(20)

Прилагането на мрежовите функции следва да не засяга Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета от 18 януари 1993 г. относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността (5).

(21)

Като се отчита надлежно ефективността на военните операции, гражданско-военното сътрудничество и координация са от изключително значение за постигането на изискваните цели. Макар че решенията, свързани със съдържанието, обхвата или извършването на военни операции и обучение, осъществявани съгласно оперативния режим на въздушното движение, не попадат в сферата на компетентност на Европейския съюз, важно е да се обхванат връзките между тези операции и операциите, обхванати от настоящия регламент, в интерес на безопасността и взаимната ефективност.

(22)

Мрежовите функции следва да не засягат член 13 от Регламент (ЕО) № 549/2004, целящи защита на основните интереси от политиката за сигурност и защита, или прилагането на гъвкаво използване на въздушното пространство, предвидено в член 7 от Регламент (ЕО) № 551/2004.

(23)

Мрежовите функции следва да се осигуряват по икономически ефективен начин, като по-специално се избягва дублиране на усилия, и следователно се позволява тези функции да се осигуряват при занижени или най-малко непроменени изисквания по отношение на финансовите параметри и човешките ресурси в държавите-членки в контекста на настоящия регламент в сравнение със ситуацията преди определяне на управителен орган на мрежата.

(24)

Комисията следва да гарантира подходящ надзор върху управителния орган на мрежата.

(25)

Изискванията за безопасност за мрежовите функции трябва да са на съпоставимо равнище с изискванията на Европейската агенция за авиационна безопасност (Агенцията) във връзка с осигуряването на аеронавигационно обслужване. Тези изисквания и изискванията за надзор над безопасността следва да бъдат предвидени.

(26)

Зачитането и включването на трети държави при създаването и прилагането на мрежовите функции следва да допринесат за общоевропейското измерение на Единното европейско небе.

(27)

Мрежовите функции могат да бъдат разширени в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 551/2004.

(28)

Изпълнението на мрежовите функции следва да е предмет на специфични цели за ефективност, които налагат изменения на Регламент (ЕС) № 691/2010 на Комисията от 29 юли 2010 г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции и за изменение на Регламент (ЕО) № 2096/2005 за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги (6). Тези специфични цели за ефективност могат да бъдат допълнително разработени въз основа на практически опит от изпълнението на схемата за ефективност.

(29)

Регламент (ЕС) № 691/2010 следва да бъде съответно изменен.

(30)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за единно небе,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   В настоящия регламент се определят подробни правила за прилагане на мрежовите функции за управление на въздушното движение (УВД) в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 551/2004 с оглед да се позволи оптимално използване на въздушното пространство в единното европейско небе и да се осигури използване на предпочитаните от ползвателите на въздушното пространство траектории, като същевременно се позволи максимален достъп до въздушното пространство и аеронавигационното обслужване.

2.   За целите на управлението на мрежата настоящият регламент се прилага по-специално по отношение на държавите-членки, Европейската агенция за авиационна безопасност (Агенцията), ползвателите на въздушното пространство, доставчиците на аеронавигационно обслужване, операторите на летища, координаторите на летищни слотове и функциониращите организации, на равнището на националните и функционалните блокове въздушно пространство.

3.   В съответствие с член 1, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 551/2004 и без да се засяга обслужването на държавни въздухоплавателни средства съгласно член 3 от Чикагската конвенция за международна гражданска авиация, държавите-членки прилагат настоящия регламент в рамките на въздушното пространство под тяхна отговорност в европейския и африканския регион на ИКАО.

4.   В съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 549/2004 настоящият регламент не възпрепятства прилагането на мерки от дадена държава-членка до степента, до която те са необходими за защита на основните интереси от политиката за сигурност и защита.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията в член 2 от Регламент (ЕО) № 549/2004.

Освен това се прилагат следните определения:

1.

„оператор на летище“ означава „ръководен орган на летище“, определен в член 2, буква й) от Регламент (ЕИО) № 95/93;

2.

„координатор на летищни слотове“ означава функцията, установена на координираните летища при прилагане на Регламент (ЕИО) № 95/93;

3.

„проектиране на въздушното пространство“ означава процес на принос към постигането на цели за ефективност, свързани с мрежата, и удовлетворяване на нуждите на ползвателите на въздушното пространство, както и гарантиране или повишаване на установеното ниво на безопасност и увеличаване на капацитета на въздушното пространство и екологичните показатели чрез разработване и прилагане на съвременни навигационни възможности и техники, подобрени трасови мрежи и свързана секторизация, оптимизирани структури на въздушното пространство и процедури за УВД за повишаване на капацитета;

4.

„резервирано въздушно пространство“ означава определен обем от въздушно пространство, временно резервиран за изключително или специфично използване от дадени категории ползватели;

5.

„ограничено въздушно пространство“ означава определен обем от въздушно пространство, в който в определени периоди от време могат да бъдат изпълнявани дейности, опасни за полетите на въздухоплавателните средства („опасна зона“); или въздушно пространство, разположено над земни площи или териториални води на страната, в което полетите на въздухоплавателните средства се ограничават в съответствие с определени специфични условия („ограничена зона“); или въздушно пространство, разположено над земни площи или териториални води на страната, в което полетите на въздухоплавателните средства се забраняват („забранена зона“);

6.

„структура на въздушното пространство“ означава специфичен обем от въздушно пространство, предназначен да осигури безопасно и оптимално обслужване на въздухоплавателните средства;

7.

„използване на въздушното пространство“ означава начинът, по който въздушното пространство се използва оперативно;

8.

„представител на ползвателите на въздушното пространство“ означава всяко юридическо лице или образувание, което представлява интересите на една или няколко категории ползватели на аеронавигационно обслужване;

9.

„авиационна честотна лента“ означава въвеждане на определена честотна лента в таблицата за присвоени честоти съгласно Радиорегламента на ITU, в която са присвоени честоти за целите на общото въздушно движение;

10.

„сектор за контрол на въздушното движение (КВД)“ означава определен обем от въздушно пространство, за който свързан контролен орган или органи носят отговорност за КВД във всеки един момент;

11.

„трасе за обслужване на въздушното движение (трасе за ОВД)“ означава определена част от структурата на въздушното пространство, проектирана за поемане на потока въздушно движение, както е необходимо за предоставяне на услуги за въздушно движение;

12.

„гражданско-военно сътрудничество“ означава взаимодействието между гражданските и военните органи и елементи от управлението на въздушното движение, необходимо за гарантиране на безопасно, ефективно и хармонизирано използване на въздушното пространство;

13.

„условен маршрут (CDR)“ означава трасе за ОВД, достъпно единствено за планиране на полети и използване при определени условия;

14.

„съвместно вземане на решения“ означава процес, при който решенията се вземат въз основа на постоянно взаимодействие и консултация с държавите-членки, оперативните заинтересовани страни и други участници по целесъобразност;

15.

„криза в мрежата“ означава неспособност да се осигури аеронавигационно обслужване на необходимото ниво, което води до сериозна загуба на капацитет на мрежата, сериозен дисбаланс между капацитета на мрежата и търсенето или сериозно прекъсване в информационния поток в една или няколко части от мрежата след необичайно и непредвидено събитие;

16.

„план за подобряване на европейската трасова мрежа“ означава планът, разработен от управителния орган на мрежата в координация с оперативните заинтересовани страни, в който се включва резултатът от неговите оперативни дейности по отношение на проектирането на трасовата мрежа в краткосрочен и средносрочен план в съответствие с ръководните принципи на стратегическия план за мрежата;

17.

„свободно трасово въздушно пространство“ означава специфично въздушно пространство, в рамките на което ползвателите могат свободно да планират своите маршрути между входна точка и изходна точка, без да се позовават на трасовата мрежа за ОВД;

18.

„присвояване на честота“ означава упълномощаване, предоставено от дадена държава-членка, за използване на радиочестота или радиочестотен канал при определени условия;

19.

„влияние върху мрежата“ означава в контекста на радиочестотната функция, посочена в приложение II, ситуация, в която присвояването на дадена радиочестота ще влоши, възпрепятства или прекъсне функционирането на една или повече присвоени радиочестоти от мрежата или ще попречи на оптималното използване на авиационните честотни ленти в рамките на обхвата на настоящия регламент;

20.

„множествени трасови варианти“ означава наличност на повече от един трасов вариант в трасовата мрежа за ОВД за ползвателя на въздушно пространство;

21.

„трети държави“ означава държави извън Европейския съюз, които са членове на Евроконтрол или са сключили споразумение с Европейския съюз за прилагане на единното европейско небе или участват във функционален блок въздушно пространство;

22.

„управителен орган на мрежата“ означава органът, установен съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 551/2004, за изпълнение на задълженията, предвидени в посочения член и в настоящия регламент;

23.

„план за управление на мрежата“ означава планът, разработен от управителния орган на мрежата в координация с оперативните заинтересовани страни за организиране на своите оперативни дейности в краткосрочен и средносрочен план в съответствие с ръководните принципи на стратегическия план за мрежата. За специфичната част за проектиране на европейска трасова мрежа (ERND) от плана за управление на мрежата в него се включва планът за подобряване на европейската трасова мрежа;

24.

„стратегически план за мрежата“ означава планът, разработен от управителния орган на мрежата в съответствие с европейския генерален план за УВД и в координация с държавите-членки и оперативните заинтересовани страни, в който се определят ръководните принципи за обслужване на мрежата и нейните дългосрочни перспективи;

25.

„функционираща организация“ означава организация, отговорна за предоставянето на инженерно и техническо обслужване в подкрепа на обслужването на въздушното движение, комуникациите, навигацията или наблюдението;

26.

„оперативни изисквания“ означава изискванията на мрежата от гледна точка на безопасност, капацитет и ефективност;

27.

„оперативни заинтересовани страни“ означава гражданските и военните ползватели на въздушно пространство, доставчици на аеронавигационно обслужване за граждански и военни ползватели, оператори на летища, координатори на летищни слотове и функциониращи организации, както и всички допълнителни групи от заинтересовани страни, които се считат за релевантни за отделните функции;

28.

„секторна конфигурация“ означава схема за комбиниране на сектори, които се проектират и внедряват в експлоатация по такъв начин, че най-добре да удовлетворят оперативните изисквания и наличието на въздушно пространство;

29.

„поискано трасе от ползвателя“ означава предпочитаното трасе, което се декларира от операторите на въздухоплавателни средства на етапа на проектиране на въздушното пространство, така че да се удовлетворят техните нужди.

ГЛАВА II

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖОВИТЕ ФУНКЦИИ

Член 3

Създаване на управителен орган на мрежата

1.   С цел извършване на задачите, необходими за изпълнение на функциите, предвидени в член 6 от Регламент (ЕО) № 551/2004 и в приложенията към настоящия регламент, се създава безпристрастен и компетентен орган (управителен орган на мрежата).

2.   Продължителността на мандата на управителния орган на мрежата съвпада с референтните периоди за схемата за ефективност, предвидени в член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 691/2010. Той е достатъчно дълъг, така че да позволи постигането на зрялост в изпълнението на тези функции. Той не е по-кратък от два референтни периода и може да бъде подновен.

3.   Номинирането на управителния орган на мрежата се осъществява под формата на решение на Комисията след консултация с Комитета за единно небе в съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 549/2004 и не по-късно от три месеца след приемането на настоящия регламент. Това решение включва реда и условията за номинирането, включително финансирането и условията за неговото оттегляне. Комисията оценява спазването на тези условия в края на всеки референтен период, посочен в параграф 2.

4.   Управителният орган на мрежата изпълнява следните функции:

а)

проектирането на европейската трасова мрежа, както е определено в приложение I;

б)

координирането на оскъдните ресурси, и по-специално:

i)

радиочестотите в рамките на авиационните честотни ленти, използвани за общо въздушно движение, както е определено в приложение II;

ii)

кодовете на транспондери на SSR, както е определено в приложение III.

Комисията може да добавя други функции за изпълнение от управителния орган на мрежата съгласно член 6, параграф 3 или параграф 4, буква в) от Регламент (ЕО) № 551/2004.

5.   Управителният орган на мрежата също така изпълнява функцията за УПВД, посочена в член 6, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 551/2004 и в Регламент (ЕС) № 255/2010.

Член 4

Задачи на управителния орган на мрежата

1.   С оглед да подпомогне изпълнението на функциите, посочени в член 3, управителният орган на мрежата извършва следните задачи с цел постоянно подобряване на мрежовите операции в единното европейско небе, като допринася за постигането на целите за ефективност, валидни за целия Европейски съюз, предвидени в Регламент (ЕС) № 691/2010, и по-специално:

а)

разработване, поддържане и прилагане на стратегически план за мрежата, посочен в член 5, в съответствие със схемата за ефективност, предвидена в Регламент (ЕС) № 691/2010 и европейския генерален план за УВД, и като се вземат под внимание съответните аеронавигационни планове на ИКАО;

б)

прецизиране на стратегическия план за мрежата чрез план за управление на мрежата, както е посочено по-нататък в член 6, като по-специално се разглеждат целите за ефективност, валидни за целия Европейски съюз, които обхващат три- до петгодишни, годишни, сезонни, седмични и дневни периоди;

в)

разработване на интегриран проект на европейска трасова мрежа, определен в приложение I;

г)

осигуряване на централната функция за координация на радиочестоти, както се изисква съгласно член 6, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕО) № 551/2004 и е определено в приложение II към настоящия регламент;

д)

координиране на подобряването на процеса по разпределяне на кодове на транспондери на SSR, определен в приложение III;

е)

организиране на управлението и операциите на функциите и по-специално изпълнение на задълженията на централния орган за УПВД;

ж)

осигуряване на консолидиран и координиран подход към всички дейности по планиране и обслужване на мрежата, включително наблюдение и подобряване на цялостната ѝ ефективност;

з)

осигуряване на подкрепа за управление на мрежата при кризи;

и)

подпомагане на отделните оперативни заинтересовани страни при изпълнение на задълженията, които са им поверени, във внедряването на системи и процедури за управление на въздушното движение и/или аеронавигационно обслужване (УВД/АНО) в съответствие с европейския генерален план за УВД;

й)

осигуряване на подкрепа на органи, натоварени с разследването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване или с анализа на настъпването им, при поискване от тези органи; в рамките на обхвата на Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета (7);

к)

гарантиране на координация с други региони и трети държави, които не участват в дейността на управителния орган на мрежата.

2.   Управителният орган на мрежата допринася за прилагането на схемата за ефективност в съответствие с Регламент (ЕС) № 691/2010.

3.   С оглед изпълнение на своите задачи управителният орган на мрежата гарантира както следва:

а)

наличие, операции и споделяне на инструменти, процеси и последователни данни за подпомагане на процеса на съвместно вземане на решения на равнището на мрежата, включително, но не само системи за обработка на полетни планове и за управление на данни;

б)

улесняване и координация между оперативните заинтересовани страни и подпомагане на тези заинтересовани страни при внедряването и изпълнението на плановете и свързаните мерки за мрежата след съвместно вземане на решение;

в)

подходяща оперативна координация, както и оптимизация, оперативна съвместимост и взаимосвързаност в рамките на своята сфера на отговорност;

г)

координиране на предложения за изменение на съответните документи на ИКАО, свързани с мрежовите функции;

д)

докладване в съответствие с член 20 относно всички аспекти на оперативната ефективност, включително оскъдните ресурси;

е)

подходяща връзка с други видове транспорт.

4.   Управителният орган на мрежата изпълнява ad-hoc искания за информация, съвети, анализ или други подобни спомагателни задачи, свързани с различните функции, при поискване от Комисията или Агенцията.

Член 5

Стратегически план за мрежата

(1)   Като насока за своята дългосрочна перспектива управителният орган на мрежата разработва, поддържа и прилага стратегически план за мрежата, който се съгласува с референтния период, предвиден в член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 691/2010. В него се съдържат планът и целите за ефективност за следващия референтен период и се описват бъдещите референтни периоди.

2.   В стратегическия план за мрежата се предоставя информацията, посочена в приложение IV.

3.   Целта на стратегическия план за мрежата е постигане на целите за ефективност на мрежовите функции, предвидени в Регламент (ЕС) № 691/2010.

4.   Стратегическият план за мрежата се актуализира по целесъобразност.

Член 6

План за управление на мрежата

1.   Управителният орган на мрежата разработва подробен план за управление на мрежата с цел изпълнение на стратегическия план за мрежата на оперативно равнище.

2.   В плана за управление на мрежата се предоставя информацията, посочена в приложение V.

3.   Планът за управление на мрежата по-специално установява мерките за постигане на целите за ефективност, валидни за целия Европейски съюз, предвидени в Регламент (ЕС) № 691/2010, които обхващат три- до петгодишен, годишен, сезонен, седмичен и дневен период.

4.   Планът за управление на мрежата включва военни изисквания, ако бъдат предоставени от държавите-членки.

5.   Планът за управление на мрежата включва плана за подобряване на европейската трасова мрежа и еквивалента за радиочестоти и кодове на транспондери на SSR.

6.   В плана за управление на мрежата се установяват оперативни пречки, проблеми, мерки за подобряване и решения за отстраняване или смекчаване на трудностите.

7.   Доставчиците на аеронавигационно обслужване, функционалните блокове въздушно пространство и операторите на летища гарантират, че техните планове за управление са съгласувани с плана за управление на мрежата. Управителният орган на мрежата гарантира съгласуваността на плана за управление на мрежата.

8.   Планът за управление на мрежата се актуализира редовно, като се вземат под внимание всички релевантни промени в нуждите и изискванията на мрежовите функции.

Член 7

Компетенции на управителния орган на мрежата

1.   Без да се засягат отговорностите на държавите-членки, при изпълнението на своите задачи управителният орган на мрежата приема индивидуални мерки, които са резултат от процеса на съвместно вземане на решения. Страните, засегнати от тези мерки, ги прилагат.

2.   Когато отговорностите на държавите-членки възпрепятстват приемането на такива индивидуални мерки, управителният орган на мрежата отнася случая до Комисията за допълнително разглеждане.

3.   Освен това управителният орган на мрежата препоръчва мерки по други въпроси, когато ефективността на мрежата налага това.

4.   В своята сфера на отговорност управителният орган на мрежата приема мерки, с които цели да гарантира постигането на приложимите цели за ефективност, валидни за целия Европейски съюз, посочени в член 9 от Регламент (ЕС) № 691/2010.

5.   Управителният орган на мрежата събира, консолидира и анализира всички релевантни данни, посочени в приложения I—VI. При поискване той предоставя тези данни на Комисията, Агенцията или органа за преглед на ефективността, предвиден в Регламент (ЕС) № 691/2010.

Член 8

Отношения с оперативни заинтересовани страни

1.   С оглед изпълнение на своите задачи за наблюдение и подобряване на цялостната ефективност на мрежата управителният орган на мрежата разработва подходящите работни споразумения, предвидени в член 15, с оперативните заинтересовани страни.

2.   Оперативните заинтересовани страни гарантират, че мерките, прилагани на равнището на местни или функционални блокове въздушно пространство, са съвместими с мерките, приети на равнището на мрежата чрез процеса на съвместно вземане на решения.

3.   Оперативните заинтересовани страни предоставят на управителния орган на мрежата релевантните данни, посочени в приложения I—VI, като спазват всички крайни срокове, изисквания за пълнота или изисквания за точност, договорени с управителния орган на мрежата за предаването на данни от негова страна.

4.   Оперативните заинтересовани страни, засегнати от индивидуалните мерки, приети от управителния орган на мрежата съгласно член 7, параграф 1, могат да поискат преразглеждане на тези мерки в срок от пет работни дни от тяхното приемане. Искането за преразглеждане не води до временно преустановяване на индивидуалните мерки.

5.   Управителният орган на мрежата потвърждава или изменя съответните мерки в срок от пет работни или, в случай на криза в мрежата, в срок от 48 часа.

Член 9

Отношения с държавите-членки

1.   При изпълнението на своите задачи управителният орган на мрежата надлежно отчита отговорностите на държавите-членки.

2.   Държавите-членки уведомяват управителния орган на мрежата, в случай че техният суверенитет и отговорности възпрепятстват приемането на индивидуални мерки съгласно член 7, параграф 1.

3.   Когато дадени държави-членки са засегнати от оперативни въпроси, свързани с мрежовите функции, те участват в процеса на съвместно вземане на решения и изпълняват резултатите, договорени в този процес, на национално равнище.

Член 10

Отношения с функционални блокове въздушно пространство

1.   Държавите-членки гарантират тясно сътрудничество и координация между функционалния блок въздушно пространство и управителния орган на мрежата, например на равнище стратегическо планиране и тактическо управление на ежедневния поток и капацитет.

2.   С оглед да се улесни оперативната взаимосвързаност между функционалните блокове въздушно пространство управителният орган на мрежата установява, в тясно сътрудничество с всички функционални блокове въздушно пространство, хармонизирани процеси, процедури и връзки, включително промени по аспекти, свързани с дейностите на управителния орган на мрежата.

3.   Държавите-членки, които си сътрудничат в даден функционален блок въздушно пространство, гарантират изготвянето на консолидирани становища, свързани с мрежовите функции.

4.   Доставчиците на аеронавигационно обслужване, които си сътрудничат в даден функционален блок въздушно пространство, гарантират изготвянето на консолидирани становища, свързани с оперативни въпроси по мрежовите функции.

5.   Преди установяването на функционален блок въздушно пространство държавите-членки и доставчиците на аеронавигационно обслужване си сътрудничат по начин, който позволява изготвяне на консолидирани становища по аспекти, свързани с дейности на управителния орган на мрежата.

Член 11

Гражданско-военно сътрудничество

1.   Управителният орган на мрежата гарантира сключването на подходящи споразумения, които позволяват и подпомагат адекватна координация с националните военни органи.

2.   Държавите-членки гарантират адекватно военно участие във всички дейности, свързани с мрежовите функции.

3.   Държавите-членки гарантират подходящо представяне на доставчиците на аеронавигационно обслужване за военни цели и военните ползватели на въздушното пространство във всички работни и консултативни споразумения, сключени от управителния орган на мрежата.

4.   Функцията за проектиране на европейска трасова мрежа се изпълнява, без да се засягат резервациите или ограниченията на обем от въздушно пространство за изключително или специфично ползване от страна на държавите-членки. Управителният орган на мрежата насърчава и координира наличието на условни маршрути през тези области в съответствие с Регламент (ЕО) № 2150/2005 на Комисията (8).

Член 12

Общи изисквания за мрежовите функции

Управителният орган на мрежата гарантира спазване на общите изисквания за мрежовите функции, определени в приложение VI. Тези изисквания се прилагат, считано от датата на приемане на решението за номиниране, и управителният орган на мрежата ги изпълнява в срок до дванадесет месеца след тази дата.

ГЛАВА III

УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖОВИТЕ ФУНКЦИИ

Член 13

Съвместно вземане на решения

1.   Мрежовите функции се управляват чрез съвместно вземане на решения.

2.   Процесът на съвместно вземане на решения включва:

а)

процес на консултация, предвиден в член 14;

б)

подробни работни споразумения и процеси за операции, предвидени в член 15.

3.   С цел приемане на мерки, свързани с управлението на мрежовите функции и наблюдението на тяхната ефективност, управителният орган на мрежата създава управителен съвет на мрежата, предвиден в член 16.

4.   Когато управителният орган на мрежата установи, че неговите действия се възпрепятстват от една или няколко страни, въпросът се отнася до управителния съвет на мрежата за решаване.

Член 14

Процес на консултация

1.   Установява се процес с цел организиране на подходяща и редовна консултация с държавите-членки и оперативните заинтересовани страни.

2.   Консултацията е насочена към подробните работни споразумения, предвидени в член 15, стратегическия план за мрежата, плана за управление на мрежата, напредъка по изпълнение на плановете, доклади до Комисията и оперативни въпроси по целесъобразност.

3.   Процесът на консултация може да варира в зависимост от естеството на конкретните мрежови функции. С оглед да се гарантира, че могат да се разглеждат регулаторни въпроси, държавите-членки участват, когато е необходимо.

4.   Когато заинтересованите страни не са удовлетворени от консултацията, въпросът първо се отнася към съответното споразумение за консултация на равнището на конкретната функция. Когато на равнището на конкретната функция не може да се постигне решение на проблема, въпросът се отнася до управителния съвет на мрежата за решаване.

Член 15

Подробни работни споразумения и процеси за операции

1.   Управителният орган на мрежата разработва подробни работни споразумения и процеси за операции с цел разглеждане на аспекти на планиране и обслужване, като по-специално взема под внимание спецификата и изискванията на отделните мрежови функции, посочени в приложения I—VI.

2.   Управителният орган на мрежата гарантира, че подробните работни споразумения и процеси за операции съдържат правила за уведомление на съответните заинтересовани страни.

3.   При тези подробни работни споразумения и процеси за операции трябва да се зачита отделянето на предоставянето на услугата от регулаторните въпроси и да се гарантира участието на държавите-членки, когато е необходимо.

Член 16

Управителен съвет на мрежата

1.   Управителният съвет на мрежата отговаря за следното:

а)

одобряване на стратегическия план за мрежата преди приемането му в съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 549/2004;

б)

одобряване на три- до петгодишните и годишните планове за управление на мрежата;

в)

одобряване на процесите на съвместно вземане на решения, процесите на консултации, както и подробните работни споразумения и процесите за операции за мрежовите функции след получаване на положително становище от Комитета за единно небе;

г)

одобряване на правилника на европейското звено за координация при кризи в авиацията, предвиден в член 18, параграф 4, след получаване на положително становище от Комитета за единно небе;

д)

наблюдение на напредъка по прилагането на плановете и разглеждане на евентуални отклонения от първоначалните планове;

е)

наблюдение на процеса на консултация с оперативните заинтересовани страни;

ж)

наблюдение на дейностите, свързани с управлението на мрежовите функции;

з)

наблюдение на дейностите на управителния орган на мрежата, свързани с кризи в мрежата;

и)

одобряване на годишния доклад, посочен в член 20. Този доклад включва, но не е ограничен до прилагането на стратегическия план за мрежата и плана за управление на мрежата;

й)

разглеждане на въпроси, които не са били решени на равнището на конкретната мрежова функция;

к)

оценка дали управителният орган на мрежата разполага с подходящи компетенции, ресурси и безпристрастност за независимо извършване на задачите, които са му поверени, включително сигурност, отговорност и договорености при извънредни случаи;

л)

одобряване на годишния бюджет на управителния орган на мрежата след получаване на положително становище от Комитета за единно небе;

м)

одобряване на неговия процедурен правилник след получаване на положително становище от Комитета за единно небе;

н)

разглеждане на всякакви допълнителни въпроси, които той счита за уместни.

2.   Членовете на управителния съвет на мрежата с право на глас са, както следва:

а)

един представител на доставчиците на аеронавигационно обслужване от всеки функционален блок въздушно пространство, установен или в процес на установяване, като общият брой е четири гласа за всички доставчици на аеронавигационно обслужване;

б)

четирима представители на търговски и нетърговски граждански ползватели на въздушно пространство;

в)

двама представители на операторите на летища;

г)

двама представители на военните органи като доставчици на аеронавигационно обслужване и ползватели на въздушно пространство.

3.   Членове на управителния съвет на мрежата са и следните лица:

а)

председателят, назначен на основание техническа компетентност и експертен опит по предложение на Комисията въз основа по-специално на предложения от членовете на управителния съвет на мрежата с право на глас и след получаване на положително становище от Комитета за единно небе;

б)

един представител на Комисията;

в)

един представител на Евроконтрол;

г)

един представител на управителния орган на мрежата.

4.   Членовете имат по един заместник.

5.   Членовете на управителния съвет на мрежата с право на глас се назначават по предложение на техните организации след получаване на положително становище от Комитета за единно небе.

6.   Комисията може да назначи независими изтъкнати експерти като консултанти, които участват в личното си качество и представляват широка гама от дисциплини, обхващащи важни аспекти от мрежовите функции. Държавите, които участват в дейността на управителния орган на мрежата, предлагат кандидати за тази цел.

7.   Членовете, посочени в параграф 3, букви а), б) и в), имат право да отхвърлят предложения, които оказват въздействие върху:

а)

суверенитета и отговорностите на държавите-членки, по-специално по отношение на обществения ред, обществената сигурност и въпросите на отбраната, както е определено в член 13 от Регламент (ЕО) № 549/2004;

б)

съвместимостта на дейностите на управителния съвет на мрежата с междинните и крайните цели на настоящия регламент; и

в)

безпристрастността и обективността на управителния съвет на мрежата.

8.   Документите, посочени в параграф 1, се приемат от управителния съвет на мрежата с обикновено мнозинство на неговите членове с право на глас.

9.   Когато не може да се постигне споразумение по въпроси от съществено значение за мрежата, управителният съвет на мрежата отнася случая до Комисията за последващо действие. Комисията уведомява Комитета за единно небе.

Член 17

Роля на Комитета за единно небе

1.   Управителният орган на мрежата отнася регулаторните въпроси до Комисията, а Комисията уведомява Комитета за единно небе за тях.

2.   Комитетът за единно небе изразява становище по следните въпроси:

а)

номинирането на управителния орган на мрежата;

б)

назначаването на председателя на управителния съвет на мрежата;

в)

назначаването на членовете на управителния съвет на мрежата с право на глас;

г)

правилника на управителния съвет на мрежата;

д)

стратегическия план за мрежата, и по-специално целите на този план на ранен етап;

е)

годишния бюджет на управителния орган на мрежата;

ж)

процедурния правилник на европейското звено за координация при кризи в авиацията;

з)

процесите на съвместно вземане на решения, процесите на консултации, както и подробните работни споразумения и процесите за операции за мрежовите функции.

3.   Комитетът за единно небе може да консултира Комисията, когато управителният съвет на мрежата не може да постигне споразумение по въпроси от съществено значение за мрежата.

ГЛАВА IV

УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ В МРЕЖАТА

Член 18

Създаване на европейско звено за координация при кризи в авиацията

1.   Управлението на кризи в мрежата се подпомага от създаването на европейско звено за координация при кризи в авиацията (EACCC).

2.   Постоянните членове на EACCC се състоят от един представител на държавата-членка, упражняваща председателството на Съвета, един представител на Комисията, един представител на Агенцията, един представител на Евроконтрол, един представител на военните органи, един представител на доставчиците на аеронавигационно обслужване, един представител на летищата и един представител на ползвателите на въздушното пространство.

3.   Съставът на EACCC може да се допълва от експерти в конкретни случаи в зависимост от конкретната криза.

4.   EACCC подготвя своя процедурен правилник за приемане от управителния съвет на мрежата.

5.   Управителният орган на мрежата предоставя ресурсите, необходими за създаването и дейността на EACCC.

Член 19

Отговорности на управителния орган на мрежата и на EACCC

1.   Управителният орган на мрежата, съвместно с членовете на ЕАССС, отговаря за активиране и деактивиране на EACCC.

2.   С подкрепата на EACCC управителният орган на мрежата отговаря за следното:

а)

координиране на управлението на реакцията по отношение на кризата в мрежата в съответствие с правилника на EACCC, което включва тясно сътрудничество със съответните структури в държавите-членки;

б)

подпомагане на привеждането в действие и координирането на плановете за извънредни случаи на равнището на държавите-членки;

в)

прецизиране на смекчаващи мерки на равнището на мрежата с цел гарантирано осигуряване на навременна реакция на такива кризисни ситуации в мрежата, така че да се защити и гарантира постоянно и безопасно обслужване на мрежата. За тази цел управителният орган на мрежата:

i)

осъществява 24-часово наблюдение на ситуацията в мрежата по отношение на кризи в мрежата;

ii)

гарантира ефективно управление и съобщаване на информация чрез разпространението на точни, навременни и съгласувани данни за подпомагане на прилагането на принципите и процесите за управление на риска в рамките на процесите на вземане на решения;

iii)

улеснява организираното събиране и централизираното съхранение на тези данни;

г)

изтъкване, когато е необходимо, пред Комисията, Агенцията или държавите-членки на възможности за допълнително подпомагане на смекчаването на кризата, включително свързване с оператори на други видове транспорт, които могат да идентифицират и осъществят междумодални решения;

д)

наблюдение на и докладване относно възстановяването и устойчивостта на мрежата.

ГЛАВА V

НАБЛЮДЕНИЕ, ДОКЛАДВАНЕ И НАДЗОР

Член 20

Наблюдение и докладване

1.   Управителният орган на мрежата установява процес на постоянно наблюдение на:

а)

ефективността на оперативната мрежа;

б)

предприетите мерки и постигнатата в резултат на това ефективност от оперативните заинтересовани страни и държавите;

в)

ефективността и ефикасността на всяка от функциите, обхванати от настоящия регламент.

2.   При постоянното наблюдение се идентифицират всички евентуални отклонения от стратегическия план за мрежата и плановете за управление на мрежата. Оперативните заинтересовани страни подпомагат управителния орган на мрежата в тази задача, извършвайки определени действия, включващи също така, но не ограничени до предоставянето на данни.

3.   Управителният орган на мрежата ежегодно представя доклад на Комисията и Агенцията относно предприетите мерки за изпълнение на своите задачи. В доклада се разглеждат отделните мрежови функции, както и общата ситуация на мрежата и докладът е тясно свързан със съдържанието на стратегическия план за мрежата и плана за управление на мрежата. Комисията уведомява Комитета за единно небе.

Член 21

Надзор на управителния орган на мрежата

Комисията, подпомагана от Агенцията по въпроси, свързани с безопасността, гарантира осъществяването на надзор върху управителния орган на мрежата, по-специално във връзка с изискванията, които се съдържат в настоящия регламент и други части от законодателството на Съюза. Комисията докладва ежегодно на Комитета за единно небе или по специално поискване.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 22

Отношения с трети държави

Трети държави заедно с техни оперативни заинтересовани страни могат да участват в дейността на управителния орган на мрежата.

Член 23

Финансиране на управителния орган на мрежата

Държавите-членки предприемат необходимите мерки за финансирането на мрежовите функции, поверени на управителния орган на мрежата, въз основа на такси за аеронавигационно обслужване. Управителният орган на мрежата установява своите разходи по прозрачен начин.

Член 24

Отговорност

Управителният орган на мрежата организира осигуряването на покритие на отговорността, свързана с изпълнението на неговите задачи. Използваният метод за осигуряване на покритие е подходящ от гледна точка на съответните потенциални загуби и щети, като се взема предвид правният статут на управителния орган на мрежата и равнището на достъпно търговско застрахователно покритие.

Член 25

Преглед

Комисията извършва преглед на ефективността на изпълнението на мрежовите функции най-късно до 31 декември 2013 г. и на редовни интервали след това, като надлежно отчита референтните периоди за схемата за ефективност, предвидени в Регламент (ЕС) № 691/2010.

Член 26

Изменения на Регламент (ЕС) № 691/2010

Регламент (ЕС) № 691/2010 се изменя, както следва:

1.

В член 3, параграф 3 се добавя следната буква м):

„м)

оценката на плана за ефективност на управителния орган на мрежата, включително неговата съгласуваност с целите за ефективност, валидни за целия Европейски съюз.“

2.

Вмъква се следният член 5а:

„Член 5а

Управителен орган на мрежата

1.   Управителният орган на мрежата, създаден с член 3 от Регламент (ЕС) № 677/2011 на Комисията (9), извършва следните задачи във връзка със схемата за ефективност:

а)

подпомага Комисията, като предоставя релевантна информация за изготвянето на цели за ефективност, валидни за целия Европейски съюз, преди референтните периоди и за наблюдение по време на референтния период. Управителният орган на мрежата по-специално насочва вниманието на Комисията към всеки съществен и устойчив спад на оперативната ефективност;

б)

в съответствие с член 20, параграф 5 предоставя достъп на Комисията до всички данни, посочени в приложение IV;

в)

подпомага държавите-членки и доставчиците на аеронавигационно обслужване да постигнат своята цел за ефективност по време на референтните периоди;

г)

изготвя план за ефективност, който се приема като част от стратегическия план за мрежата преди началото на всеки референтен период. Този план за ефективност е общественодостъпен и съдържа:

i)

цел за ефективност по отношение на околната среда, съгласувана с целта за ефективност, валидна за целия Европейски съюз, за целия референтен период, с годишни стойности, които се използват с цел наблюдение;

ii)

цели за ефективност за други ключови области на ефективност, съгласувани с целите за ефективност, валидни за целия Европейски съюз, за целия референтен период, с годишни стойности, които се използват с цел наблюдение;

iii)

описание на планираните действия за постигане на целите; и

iv)

при необходимост или ако бъде решено от Комисията, допълнителни ключови показатели за ефективност и цели.

3.

В член 17 се вмъква следният параграф 2a:

„2а.   Комисията осъществява наблюдение на прилагането на плана за ефективност на управителния орган на мрежата. Ако целите не бъдат изпълнени в рамките на референтния период, Комисията предприема подходящи мерки, определени в плана за ефективност, с оглед коригиране на ситуацията. За тази цел се използват годишните стойности в плана за ефективност.“

(4)

В приложение III точки 3 и 4 се заменят със следното:

„3.   Околна среда

Съставяне на трасета: неприложимо през първия референтен период. През втория референтен период — оценка на процеса на съставянето на трасета, който е използван в плана за ефективност, и неговата съгласуваност с процеса за разработване на план за подобряване на европейската трасова мрежа, разработен от управителния орган на мрежата.

4.   Капацитет

Ниво на закъснения: сравнение на очакваното ниво на закъснения на УПВД по маршрута, използвано в плановете за ефективност, с референтна стойност, предоставена от Евроконтрол посредством процеса на планиране на капацитета и в плана за управление на мрежата от управителния орган на мрежата.“

Член 27

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 юли 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 80, 26.3.2010 г., стр. 10.

(5)  ОВ L 14, 22.1.1993 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 35.

(8)  ОВ L 342, 24.12.2005 г., стр. 20.

(9)  ОВ L 185, 15.7.2011 г, стр. 1.“


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ФУНКЦИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ТРАСОВА МРЕЖА (ERND)

ЧАСТ A

Цел

1.

В рамките на функцията за ERND:

а)

се изготвя план за подобряване на европейската трасова мрежа за безопасно и ефикасно обслужване на въздушното движение, като надлежно се отчита въздействието върху околната среда;

б)

в рамките на плана за подобряване на европейската трасова мрежа се улеснява разработването на структура на въздушното пространство, която предлага необходимото равнище на безопасност, капацитет, гъвкавост, възможност за реагиране, екологична ефективност и гладко осигуряване на експедитивно аеронавигационно обслужване, като надлежно се отчитат нужди, свързани с безопасността и отбраната;

в)

се гарантира регионална взаимосвързаност и оперативна съвместимост на европейската трасова мрежа в рамките на европейския регион на ИКАО и съседните региони на ИКАО.

2.

Разработването на плана за подобряване на европейската трасова мрежа е предмет на процес за съвместно вземане на решения. Планът за подобряване на европейската трасова мрежа представлява специфичната част за ERND от плана за управление на мрежата и съдържа подробни правила за прилагане на частта за ERND от стратегическия план за мрежата.

3.

Държавите-членки ще продължат да носят отговорност за подробното разработване, одобрение и установяване на структурите на въздушното пространство във връзка с въздушното пространство под тяхна отговорност.

ЧАСТ Б

Принципи на планиране

1.

Без да се засяга суверенитетът на държавите-членки върху въздушното пространство и изискванията на държавите-членки по отношение на обществения ред, обществената сигурност и въпросите на отбраната, управителният орган на мрежата, държавите-членки, трети държави, ползватели на въздушното пространство, функционални блокове въздушно пространство и доставчици на аеронавигационно обслужване като част от функционални блокове въздушно пространство или поотделно разработват, посредством процес на съвместно вземане на решения, плана за подобряване на европейската трасова мрежа при същевременно прилагане на принципите за проектиране на въздушното пространство, посочени в настоящото приложение. Планът за подобряване на европейската трасова мрежа отговаря на целите за ефективност, определени за управителния орган на мрежата в схемата за ефективност.

2.

Процесът на съвместно вземане на решения се подкрепя от подходящи, постоянни и подробни работни споразумения, които се установяват на експертно равнище от управителния орган на мрежата с участието на всички заинтересовани страни. Споразуменията за консултация ще бъдат организирани с честота, която отразява нуждите на функцията за проектиране на европейска трасова мрежа.

3.

С оглед да се гарантира подходяща свързаност на плана за подобряване на европейската трасова мрежа управителният орган на мрежата и държавите-членки включват трети държави в процеса на съвместно вземане на решения в съответствие с член 22. Гарантира се адекватно сътрудничество между, от една страна, управителния орган на мрежата и неговите подробни работни споразумения на експертно равнище, с които се подпомага разработването на плана за подобряване на европейската трасова мрежа, и, от друга страна, релевантните работни споразумения на експертно равнище на ИКАО, които обхващат подобренията на трасовата мрежа на местата на контакт.

4.

Планът за подобряване на европейската трасова мрежа е текущо актуализиран план, който отразява всички необходими елементи за гарантиране, че европейското въздушно пространство е проектирано като обща единица и отговаря на приложимите цели за ефективност.

5.

Планът включва:

а)

общи принципи, допълнени от технически спецификации за проектиране на въздушното пространство;

б)

изисквания на военни ползватели по отношение на въздушното пространство;

в)

договорена европейска трасова мрежа и, където това е осъществимо, свободна трасова структура на въздушното пространство, проектирана да отговаря на всички изисквания на ползвателите, като подробностите обхващат всички проекти за промени във въздушното пространство;

г)

правила за експлоатация и наличност на трасовата мрежа и свободното трасово въздушно пространство;

д)

показатели относно препоръчаната секторизация на КВД в подкрепа на структурата на въздушното пространство за ОВД, която ще бъде проектирана, одобрена и прилагана от държавите-членки;

е)

насоки за управление на въздушното пространство;

ж)

подробен график за разработване;

з)

календар за общ цикъл на публикуване и прилагане чрез плана за управление на мрежата;

и)

преглед на настоящата и очакваната ситуация в мрежата, включително очаквана ефективност въз основа на настоящи и договорени планове.

6.

Управителният орган на мрежата осигурява подходяща организация за всички дейности, така че да се даде възможност за гражданско-военна координация в процеса на съвместно вземане на решения.

7.

Управителният орган на мрежата, държавите-членки, функционалните блокове въздушно пространство и доставчиците на аеронавигационно обслужване като част от функционални блокове въздушно пространство или поотделно гарантират последователно интегриране на проекти за проектиране на въздушно пространство, договорени чрез процеса на съвместно вземане на решения, в плана за подобряване на европейската трасова мрежа.

8.

Държавите-членки и функционалните блокове въздушно пространство гарантират, че проектите на националните и функционалните блокове въздушно пространство за проектиране на въздушното пространство са съвместими и съгласувани с плана за подобряване на европейската трасова мрежа преди да започне прилагането им, както и че са координирани със засегнатите от тях държави и управителния орган на мрежата.

9.

Данните относно промените по проектите, които изискват проверка на съвместимостта и които трябва да се предоставят на управителния орган на мрежата, включват, но не са ограничени до следното:

а)

промени в съгласуването на трасетата;

б)

промени в посоката на трасетата;

в)

промени в предназначението на трасетата;

г)

описание на свободно трасово въздушно пространство, включително свързани правила за експлоатация;

д)

правила за експлоатация и наличност на трасета;

е)

промени във вертикалните или хоризонталните граници на секторите;

ж)

добавяне или заличаване на важни точки;

з)

промени в трансграничната експлоатация на въздушното пространство;

и)

промени в координатите на важни точки;

й)

промени, които засягат прехвърлянето на данни;

к)

промени, които засягат данни, публикувани в сборници за аеронавигационна информация и публикация;

л)

промени, които засягат писма за споразумение във връзка с проектиране и експлоатация на въздушното пространство.

10.

Чрез процеса на съвместно вземане на решения в контекста на настоящото приложение управителният орган на мрежата и държавите-членки изготвят общи предложения за изменение на съответните документи на ИКАО. По-специално за изменения на документи на ИКАО, свързани с трасета за ОВД над открито море, държавите-членки следват приложимите процедури за координация на ИКАО.

11.

Чрез процеса на съвместно вземане на решения управителният орган на мрежата, държавите-членки, ползвателите на въздушното пространство, операторите на летища, функционалните блокове въздушно пространство и доставчиците на аеронавигационно обслужване като част от функционалните блокове въздушно пространство или поотделно осъществяват постоянен преглед на плана за подобряване на европейската трасова мрежа, така че да се вземат под внимание нови или променящи се потребности във връзка с въздушното пространство. Ще се гарантира постоянна координация с военните органи.

ЧАСТ В

Принципи на проектиране на въздушното пространство

1.

При разработване на плана за подобряване на европейската трасова мрежа управителният орган на мрежата, държавите-членки, трети държави, функционални блокове въздушно пространство и доставчици на аеронавигационно обслужване като част от функционални блокове въздушно пространство или поотделно спазват следните принципи на проектиране на въздушното пространство в рамките на процеса на съвместно вземане на решения:

а)

установяването и конфигурирането на структурите на въздушното пространство се базират на оперативни изисквания, независимо от границите на националните или функционалните блокове въздушно пространство или границите на районите за полетна информация (FIR) и не са непременно обвързани от разделянето на горно и долно въздушно пространство;

б)

проектирането на структурите на въздушното пространство е прозрачен процес, в който се показват взетите решения и тяхната обосновка, като се вземат под внимание изискванията на всички ползватели и същевременно се съгласуват аспектите на безопасността, капацитета и околната среда и надлежно се зачитат нуждите на военните органи и националната сигурност;

в)

настоящото и прогнозното търсене при въздушното движение на равнището на мрежата и на местно равнище и целите за ефективност представляват входните данни за плана за подобряване на европейската трасова мрежа с оглед удовлетворяване на нуждите на основните потоци въздушно движение и летищата;

г)

гарантиране на вертикална и хоризонтална свързаност, включително въздушното пространство над терминалите и структурата на въздушното пространство на местата за контакт;

д)

възможността полетите да се извършват по или колкото се може по-близо до поисканите от ползвателите трасета и профили на полети по време на маршрутната фаза на полета;

е)

приемането за оценка и евентуално разработване на всички предложения за структура на въздушното пространство, включително свободно трасово въздушно пространство, множествени варианти за трасета и CDR, получени от заинтересовани страни, които имат оперативно изискване в тази област;

ж)

при проектирането на структурите на въздушното пространство, включително свободното трасово въздушно пространство и секторите за КВД, се вземат предвид съществуващи или предложени структури на въздушното пространство, предвидени за дейности, които изискват резервиране или ограничаване на въздушно пространство. За тази цел се установяват само структури, които съответстват на прилагането на гъвкаво използване на въздушното пространство (FUA). Тези структури са хармонизирани и съгласувани във възможно най-голяма степен в цялата европейска мрежа;

з)

разработването на проект на сектор за КВД започва със съгласуване на поисканите трасета или потоци на движение в рамките на един повтарящ се процес, който ще гарантира съвместимост между трасета или потоци и сектори;

и)

секторите за КВД се проектират така, че да се даде възможност за изграждане на секторни конфигурации, които отговарят на потоците въздушно движение и които могат да се пригодят и съответстват на различното търсене при въздушното движение.

й)

Сключват се споразумения за осигуряване на обслужване в случаи, в които поради оперативни причини секторите за КВД трябва да се проектират през границите на национални или функционални блокове въздушно пространство или границите на FIR.

2.

Чрез процеса на съвместно вземане на решения управителният орган на мрежата, държавите-членки, функционалните блокове въздушно пространство и доставчиците на аеронавигационно обслужване като част от функционални блокове въздушно пространство или поотделно гарантират прилагането на следните принципи във връзка с управлението на експлоатацията и капацитета на въздушното пространство:

а)

структурите на въздушното пространство се планират така, че да се улесни гъвкаво и навременно използване и управление на въздушното пространство по отношение на варианти за трасета, потоци въздушно движение, схеми за секторна конфигурация и конфигурацията на други структури на въздушното пространство;

б)

структурите на въздушното пространство следва да позволяват установяването на допълнителни варианти за трасета, като същевременно се гарантира тяхната съвместимост (съображения, свързани с капацитета, и ограничения на проектирането на секторите).

ЧАСТ Г

Текущо наблюдение на постигането на ефективност на равнището на мрежата

1.

С оглед да се гарантират редовни подобрения на ефективността управителният орган на мрежата, в тясно сътрудничество с държавите, функционалните блокове въздушно пространство и оперативните заинтересовани страни, извършва редовен преглед на ефективността на въведените структури на въздушното пространство.

2.

Този преглед включва, но не е ограничен до следното:

а)

развитие на търсенето при въздушното движение;

б)

ефективност и ограничения на капацитета и ефикасността на полетите на равнището на държавни или функционални блокове въздушно пространство или равнището на мрежата;

в)

оценка на аспектите на експлоатация на въздушното пространство от гражданска и военна гледна точка;

г)

оценяване на секторизацията и използваните секторни конфигурации;

д)

оценяване на целостта и непрекъснатостта на структурите на въздушното пространство;

е)

информиране на Комисията в случаите, когато необходимото действие за подобряване надхвърля обхвата на компетенциите на управителния орган на мрежата.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ФУНКЦИЯ ЗА РАДИОЧЕСТОТИ

ЧАСТ A

Изисквания за изпълнение на функцията

1.

Държавите-членки номинират компетентно лице, орган или организация за национален орган за управление на честотите, който трябва да гарантира, че присвоените честоти се заемат, изменят и освобождават в съответствие с настоящия регламент. Държавите-членки уведомяват Комисията и управителния орган на мрежата за името и адреса на тези лица най-късно четири месеца след приемането на настоящия регламент.

2.

Управителният орган на мрежата изготвя и координира свързани с мрежата стратегически аспекти на радиочестотния спектър, които следва да се отбележат по подходящ начин в стратегическия план за мрежата и плана за управление на мрежата. Управителният орган на мрежата подпомага Комисията и държавите-членки при изготвянето на общи позиции за авиацията с цел координиран принос на държавите-членки на международни форуми и по-специално на Европейската конференция за пощенска и телекомуникационна администрация (CEPT) и Международния съюз по далекосъобщения (ITU).

3.

При поискване на национален орган или органи за управление на честотите управителният орган на мрежата предприема действия с Комисията и CEPT за намиране на решения на всички проблеми с други промишлени сектори.

4.

Националните органи за управление на честотите докладват на управителния орган на мрежата за случаи на радиосмущения, които оказват въздействие върху европейската авиационна мрежа. Управителният орган на мрежата протоколира тези случаи и подпомага тяхната оценка. При поискване на национален орган или органи за управление на честотите управителният орган на мрежата координира или предоставя помощ, необходима за преодоляване или смекчаване на последствията от такива събития, включително действия с Комисията и CEPT.

5.

Управителният орган на мрежата разработва и поддържа централен регистър с цел съхранение на всички данни за присвояване на радиочестоти, както е описано в точка 14.

6.

Държавите-членки използват централния регистър за изпълнение на своите административни задължения към ИКАО за регистриране на присвоените честоти.

7.

Управителният орган на мрежата и националните органи за управление на честотите допълнително разработват и усъвършенстват процедури за управление на честотите, критерии за планиране, набори от данни и процеси за оптимизиране на използването и заемането на радиочестотния спектър за целите на общото въздушно движение. При поискване на държава-членка или държави-членки управителният орган на мрежата ги предлага допълнително на регионално равнище.

8.

Когато се изисква присвояване на честота, кандидатът подава искане до съответния национален орган за управление на честотите, в което включва всички необходими данни и обосновка.

9.

Националните органи за управление на честотите и управителният орган на мрежата оценяват и приоритизират исканията за честоти въз основа на оперативни изисквания и договорени критерии. В допълнение към това тяхното въздействие върху мрежата се определя от управителния орган на мрежата съвместно с националните органи за управление на честотите. Управителният орган на мрежата установява тези критерии в консултация с националните органи за управление на честотите в рамките на 12 месеца след приемането на настоящия регламент и след това ги поддържа и актуализира при необходимост.

10.

В случай че е налице влияние върху мрежата, управителният орган на мрежата идентифицира подходяща честота или честоти за удовлетворяване на искането, като взема под внимание следните изисквания:

а)

необходимостта от осигуряване на безопасни услуги за комуникация, навигация и инфраструктура за надзор;

б)

необходимостта от оптимизиране на използването на ограничените ресурси на радиочестотния спектър;

в)

необходимостта от икономически ефективен, справедлив и прозрачен достъп до радиочестотния спектър;

г)

оперативните изисквания на кандидата или кандидатите и оперативните заинтересовани страни;

д)

прогнозираното бъдещо търсене по отношение на радиочестотния спектър;

е)

разпоредбите, които се съдържат в европейското ръководство за управление на честотите на ИКАО.

11.

Ако няма влияние върху мрежата националните органи за управление на честотите определят подходяща честота или честоти за удовлетворяване на искането, като вземат под внимание изискванията в точка 10.

12.

Когато дадено искане за честота не може да бъде удовлетворено, националните органи за управление на честотите могат да поискат от управителния орган на мрежата да предприеме специфично търсене на честоти. С оглед намиране на решение за националните органи за управление на честотите управителният орган на мрежата, подпомаган от националните органи за управление на честотите, може да предприеме специфично проучване на ситуацията с използването на честотите в съответната географска област.

13.

Националният орган за управление на честотите определя подходяща честота или честоти, установени в точки 10, 11 или 12.

14.

Националният орган за управление на честотите регистрира всяко присвояване в централния регистър, като включва следната информация:

а)

данните, определени в европейското ръководство за управление на честотите на ИКАО, включително съответните свързани технически и оперативни данни;

б)

разширените изисквания за данни в резултат на точка 7;

в)

описание на оперативното използване на присвоената честота;

г)

данни за контакт с оперативната заинтересована страна, която използва присвоената честота.

15.

Когато на кандидата се предоставя съответната честота, националният орган за управление на честотите включва условия за използване. Като минимум в тези условия се посочва, че присвоената честота:

а)

остава валидна, дотолкова доколкото се използва за удовлетворяване на оперативните изисквания, описани от кандидата;

б)

може да е обект на искане за промяна на честотата и такива промени ще трябва да се извършат в рамките на ограничен период;

в)

подлежи на изменение при промяна на оперативното използване, описано от кандидата.

16.

Националният орган или органи за управление на честотите гарантират, че всички поискани промени, изменения или освобождавания на честоти се извършват в рамките на договорения срок и че централният регистър се актуализира по съответния начин. Националният орган или органи за управление на честотите препращат подходяща обосновка на управителния орган на мрежата, когато тези действия не могат да бъдат извършени.

17.

Националните органи за управление на честотите гарантират, че най-късно на 31 декември 2011 г. оперативните, техническите и административните подробности, посочени в точка 14, на всички присвоени честоти, които се използват в рамките на европейската авиационна мрежа, са налични в централния регистър.

18.

Управителният орган на мрежата и националният орган или органи за управление на честотите осъществяват наблюдение и изготвят оценки на авиационните честотни ленти и присвоените честоти въз основа на прозрачни процедури с оглед да се гарантира тяхното правилно и ефикасно използване. Управителният орган на мрежата установява тези процедури в консултация с националните органи за управление на честотите най-късно 12 месеца след приемането на настоящия регламент и след това ги поддържа и актуализира при необходимост. Управителният орган на мрежата по-специално идентифицира всички несъответствия между централния регистър, оперативната цел и действителното използване на присвоената честота. Управителният орган на мрежата уведомява националния орган за управление на честотите за тези несъответствия с цел отстраняването им в рамките на договорен срок.

19.

Управителният орган на мрежата гарантира наличието на общи инструменти за подпомагане на централното и национално планиране, координация, регистрация, одит и оптимизация. По-специално се разработват инструменти за подпомагане на анализа на данни от централния регистър с цел наблюдение на ефикасността на функцията и с цел проектиране и прилагане на процеса за оптимизиране на честотите съгласно точка 7.

ЧАСТ Б

Изисквания за организиране на функцията

1.

Съвместното вземане на решения между националните органи за управление на честотите и управителния орган на мрежата се базира на споразумения, предмет на одобрение от управителния съвет на мрежата в съответствие с член 16 от настоящия регламент, след положително становище на Комитета за единно небе в съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 549/2004.

2.

В случай на несъгласие относно споразуменията, посочени в параграф 1 от част Б от настоящото приложение, управителният орган на мрежата или съответните държави-членки отнасят въпроса до Комисията за действие. Комисията действа в съответствие с процедурата, посочена в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 549/2004.

3.

В споразуменията се посочва най-малко следното:

а)

критериите за оценката на оперативните изисквания и тяхното приоритизиране;

б)

минималните срокове за координиране на нови или изменени присвоени радиочестоти;

в)

механизмите за гарантиране, че управителният орган на мрежата и националните органи за управление на честотите постигат съответните цели за ефективност, валидни за целия Европейски съюз;

г)

подобрените процедури, критерии и процеси за управление на честотите не засягат по неблагоприятен начин прилаганите от други държави такива в контекста на регионалните процедури на ИКАО;

д)

изискванията, с които да се гарантира провеждането на подходяща консултация относно нови или изменени споразумения за управление от държавите-членки с всички засегнати заинтересовани страни на национално и европейско равнище.

4.

Първоначалните споразумения за координацията на радиочестотите са напълно съвместими със съществуващите такива. Промените в тези споразумения се уточняват в сътрудничество с националните органи за управление на честотите и режийните разходи се намаляват колкото се може повече в рамките на практичното.

5.

Координацията относно стратегическото и тактическото използване на радиочестоти със съседни държави, които не участват в дейността на управителния орган на мрежата, се осъществява чрез регионалните работни споразумения на ИКАО. Това ще се прави с оглед да се позволи достъпът на съседни държави до услугите на управителния орган на мрежата.

6.

Управителният орган на мрежата и националните органи за управление на честотите договарят цялостни приоритети за функцията с цел подобряване на проектирането и обслужването на европейската авиационна мрежа. Тези приоритети се документират под формата на дял за честотите в стратегическия план за мрежата и плана за управление на мрежата, при което се провежда консултация със заинтересованите страни. По-специално при приоритизирането могат да бъдат проучени конкретни ленти, области и услуги.

7.

Държавите-членки гарантират, че използването на авиационните честотни ленти от страна на военни ползватели се координира по подходящ начин с националните органи за управление на честотите и управителния орган на мрежата.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ФУНКЦИЯ ЗА КОДОВЕ НА ТРАНСПОНДЕРИ

ЧАСТ A

Изисквания за функцията за кодове на транспондери

1.

Целите на тази функция са, както следва:

а)

подобряване на стабилността на процеса за разпределяне на кодове чрез определяне на ясни роли и отговорности на всички участващи заинтересовани страни, като цялостната ефективност на мрежата е в центъра на решенията за разпределяне на кодове;

б)

осигуряване на повишена прозрачност при разпределянето на кодове и действителното използване на кодове, което позволява по-добра оценка на цялостната ефективност на мрежата; и

в)

осигуряване на регулаторна основа, която позволява по-добро изпълнение и надзор, чрез определяне на разпоредби в регламент.

2.

Кодовете на транспондери на SSR се разпределят чрез управителния орган на мрежата между държавите-членки и доставчиците на аеронавигационно обслужване по начин, чрез който се оптимизира тяхното безопасно и ефикасно разпределяне, като се взема предвид следното:

а)

оперативните изисквания на всички оперативни заинтересовани страни;

б)

действителното и прогнозираното ниво на въздушно движение;

в)

изискваното използване на кодове на транспондери на SSR в съответствие с подходящите разпоредби на Регионалния аеронавигационен план на ИКАО, европейски регион, документа за прилагане на съоръжения и услуги и насоките.

3.

Управителният орган на мрежата предоставя по всяко време списък за разпределяне на кодове на транспондери на SSR, в който се описва пълното и актуализирано разпределяне на кодове на SSR във въздушното пространство, описан в член 1, параграф 3, на държавите-членки, доставчиците на аеронавигационно обслужване и трети държави.

4.

Управителният орган на мрежата прилага формален процес за установяване, оценка и координация на изискванията за разпределяне на кодове на транспондери на SSR, като взема предвид всички изисквани граждански и военни използвания на кодове на транспондери на SSR.

5.

Формалният процес, описан в точка 4, включва като минимум подходящи договорени процедури, срокове и цели за ефективност за извършването на следните дейности:

а)

подаване на заявления за разпределяне на кодове на транспондери на SSR;

б)

оценяване на заявления за разпределяне на кодове на транспондери на SSR;

в)

координиране на предложените изменения на разпределени кодове на транспондери на SSR с държавите-членки и трети държави в съответствие с изискванията, посочени в част Б;

г)

периодичен одит на разпределените кодове на SSR и нуждите от такива с оглед оптимизиране на ситуацията, включително преразпределяне на вече разпределени кодове;

д)

периодично изменение, одобряване и разпространение на цялостния списък за разпределяне на кодове на транспондери на SSR, описан в точка 3;

е)

уведомление, оценка и решаване на непредвидени конфликти между разпределени кодове на транспондери на SSR;

ж)

уведомление, оценка и отстраняване на разпределени погрешка кодове на транспондери на SSR, засечени при проверки за запазване на кодове;

з)

уведомление, оценка и отстраняване на непредвидени недостатъци при разпределянето на кодове на транспондери на SSR;

и)

предоставяне на данни и информация в съответствие с изискванията, описани в част В.

6.

Управителният орган на мрежата проверява дали заявленията за разпределяне на кодове на транспондери на SSR, получени като част от процеса, описан в точка 4, отговарят на изискванията на процеса за формат и данни, пълнота, точност, своевременност и обосновка.

7.

Държавите-членки гарантират, че кодовете на транспондери на SSR се присвояват на въздухоплавателни средства в съответствие със списъка за разпределяне на кодове на транспондери на SSR, съдържащ се в точка 3.

8.

Управителният орган на мрежата може да обслужва централизирана система за присвояване и управление на кодове на транспондери на SSR за автоматично присвояване на кодове на транспондери на SSR за целите на общото въздушно движение от името на държавите-членки и доставчиците на аеронавигационно обслужване.

9.

Управителният орган на мрежата въвежда процедури и инструменти за редовно оценяване на действителното използване на кодове на транспондери на SSR от държавите-членки и доставчиците на аеронавигационно обслужване.

10.

Управителният орган на мрежата, държавите-членки и доставчиците на аеронавигационно обслужване договарят планове и процедури за подпомагане на периодичния анализ и установяване на бъдещи изисквания по отношение на кодовете на транспондери на SSR. Този анализ включва установяване на потенциални влияния върху ефективността в резултат на прогнозирани недостатъци при разпределянето на кодове на транспондери на SSR.

11.

Разработват се и се поддържат работни наръчници, които съдържат необходимите инструкции и информация, за да се даде възможност за осъществяване на мрежовата функция в съответствие с изискванията на настоящия регламент. Тези работни наръчници се разпространяват и поддържат в съответствие с подходящи процеси за управление на качеството и на документацията.

ЧАСТ Б

Изисквания за специфичен механизъм за консултация

1.

Управителният орган на мрежата установява специален механизъм за координацията и консултацията по споразуменията за разпределяне на кодове на транспондери на SSR, в който:

а)

се гарантира, че въздействието от използването на кодове на транспондери на SSR в трети държави се взема предвид чрез участие в работните споразумения за управление на кодове на транспондери на SSR, определени в съответните разпоредби на Регионалния аеронавигационен план на ИКАО, европейски регион, документ за прилагане на съоръжения и услуги;

б)

се гарантира, че списъкът за разпределяне на кодове на транспондери на SSR, определен в точка 3 от част А, е съвместим с плана за управление на кодовете, описан в съответните разпоредби на Регионалния аеронавигационен план на ИКАО, европейски регион, документ за прилагане на съоръжения и услуги;

в)

се посочват изисквания за гарантиране, че със съответните държави-членки се провежда подходяща консултация относно нови или изменени споразумения за управление на кодове на транспондери на SSR;

г)

се посочват изисквания за гарантиране, че държавите-членки провеждат подходяща консултация относно нови или изменени споразумения за управление на кодове на транспондери на SSR с всички съответни заинтересовани страни на национално равнище;

д)

се гарантира, че координацията с трети държави относно стратегическото и тактическото използване на кодове на транспондери на SSR се извършва посредством работните споразумения за управление на кодове на транспондери на SSR, определени в съответните разпоредби на Регионалния аеронавигационен план на ИКАО, европейски регион, документ за прилагане на съоръжения и услуги;

е)

се посочват минимални срокове за координацията и консултацията във връзка с предложено ново или изменено разпределяне на кодове на транспондери на SSR;

ж)

се гарантира, че промените по списъка за разпределяне на кодове на транспондери на SSR подлежат на одобрение от държавите-членки, засегнати от промяната;

з)

се определят изисквания, за да се гарантира, че промените по списъка за разпределяне на кодове на транспондери на SSR се съобщават на всички заинтересовани страни непосредствено след неговото одобряване, без да се засягат националните процедури за съобщаване на информация относно използването на кодове на транспондери на SSR от военните органи.

2.

В координация с националните военни органи управителният орган на мрежата гарантира предприемането на необходимите мерки за удостоверяване, че разпределянето и използването на кодове на транспондери на SSR за военни нужди не оказва неблагоприятно въздействие върху безопасността или ефикасния поток на общото въздушно движение.

ЧАСТ В

Изисквания за предоставяне на данни

1.

Заявленията, подадени за ново или изменено разпределяне на кодове на транспондери на SSR, съответстват на изискванията за формат и данни, пълнота, точност, своевременност и обосновка на процеса, определен в точка 4 от част A.

2.

При необходимост държавите-членки предоставят следните данни и информация на управителния орган на мрежата в рамките на договорените срокове, определени от управителния орган на мрежата за подпомагане на осигуряването на мрежовата функция за кодове на транспондери на SSR:

а)

актуализиран запис на разпределянето и използването на всички кодове на транспондери на SSR в рамките на тяхната област на компетентност, предмет на евентуални ограничения за целите на сигурността относно пълното разкриване на специфични разпределени военни кодове, които не се използват за нуждите на общото въздушно движение;

б)

обосновка, с която да се демонстрира, че съществуващите и поискани разпределения на кодове на транспондери на SSR са абсолютният минимум, необходим за изпълнение на оперативните изисквания;

в)

подробности за всички разпределени кодове на транспондери на SSR, които вече не са необходими за оперативни цели и които могат да бъдат освободени за преразпределяне в рамките на мрежата;

г)

доклади за всеки действителен и непредвиден недостатък при разпределянето на кодове на транспондери на SSR;

д)

подробности във връзка с всяка промяна в планирането на инсталацията или работното състояние на системите или съставните елементи, която може да окаже въздействие върху разпределянето на кодове на транспондери на SSR към определени полети.

3.

При необходимост доставчиците на аеронавигационно обслужване предоставят следните данни и информация на управителния орган на мрежата в рамките на договорените срокове, определени от управителния орган на мрежата за подпомагане на осигуряването на мрежовата функция за кодове на транспондери на SSR:

а)

подробни доклади относно взаимосвързаната позиция на системите за управление на тактическите потоци, съдържащи присвоените кодове на транспондери на SSR за общо въздушно движение, при което се извършват полети съгласно правилата за полети по прибори;

б)

доклади за всеки действителен и непредвиден конфликт или опасност в резултат на действително присвояване на оперативен код на транспондер на SSR, включително информация как конфликтът е бил решен.

4.

В отговорите от държавите-членки и доставчиците на аеронавигационно обслужване за координацията на предложените изменения на разпределянето на кодове на транспондери на SSR и актуализациите на списъка за разпределяне на кодове на транспондери на SSR се прави като минимум следното:

а)

установява се дали се предвижда конфликт или опасност между разпределените кодове на транспондери на SSR;

б)

потвърждава се дали оперативните изисквания или ефикасността ще бъдат засегнати по неблагоприятен начин;

в)

потвърждава се, че измененията на разпределените кодове на транспондери на SSR могат да се извършат в съответствие с изискваните срокове.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

МОДЕЛ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА МРЕЖАТА

Стратегическият план за мрежата е базиран на следната структура:

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.1.

Обхват на стратегическия план за мрежата (географски обхват и срок)

1.2.

Изготвяне на плана и процес на валидиране

2.   ОБЩ КОНТЕКСТ И ИЗИСКВАНИЯ

2.1.

Описание на настоящата и планираната ситуация на мрежата, включително ERND, УПВД, летища и оскъдни ресурси

2.2.

Предизвикателства и възможности, свързани със срока на плана (включително прогноза на търсенето при въздушното движение и развитие в световен план)

2.3.

Междинни цели за ефективност и стопански изисквания, изразени от различните заинтересовани страни, и целите за ефективност, валидни за целия Европейски съюз

3.   СТРАТЕГИЧЕСКА ВИЗИЯ

3.1.

Описание на стратегическия начин, по който мрежата ще се развива и напредва, така че успешно да се постигнат целите за ефективност и стопанските изисквания

3.2.

Съответствие със схемата за ефективност

3.3.

Съответствие с европейския генерален план за УВД

4.   СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

4.1.

Описание на стратегическите цели на мрежата:

използване на аспектите на сътрудничество на участващите оперативни заинтересовани страни от гледна точка на роли и отговорности,

посочване как стратегическите цели ще отговорят на изискванията,

установяване как ще се измерва напредъкът към тези цели,

посочване как стратегическите цели ще окажат въздействие върху промишлеността и други засегнати области.

5.   ПЛАНИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА

Планът за ефективност е базиран на следната структура:

1.   Въведение

1.1.

Описание на ситуацията (обхват на плана, обхванати функции и др.)

1.2.

Описание на макроикономическия сценарий за референтния период, включително общите предположения (прогнозирано въздушно движение и др.)

1.3.

Описание на резултатите от консултацията със заинтересованите страни за изготвяне на плана за ефективност (основни въпроси, повдигнати от участниците, и по възможност постигнати компромиси)

2.   Цели за ефективност на равнището на управителния орган на мрежата

2.1.

Цели за ефективност във всяка уместна ключова област на ефективност, определени чрез позоваване на всеки уместен ключов показател за ефективност, за целия референтен период, като годишните стойности следва да се използват с цел наблюдение и стимулиране

2.2.

Описание и обяснение на приноса и въздействието на целите за ефективност на управителния орган на мрежата по отношение на целите за ефективност, валидни за целия Европейски съюз

3.   Принос на всяка функция

3.1.

Индивидуални цели за ефективност за всяка функция (УПВД, ERND, кодове на транспондери на SSR, честоти)

4.   Военно измерение

4.1.

Описание на гражданско-военното измерение на плана, при което се описва ефективността на гъвкавото използване на въздушното пространство с оглед увеличаване на капацитета с надлежно отчитане на ефективността на военните операции и, ако бъде счетено за подходящо, съответните показатели и цели за ефективност, съгласувани с показателите и целите на плана за ефективност

5.   Анализ на чувствителността и сравнение с предишния план за ефективност

5.1.

Чувствителност към външни предположения

5.2.

Сравнение с предишния план за ефективност

6.   Изпълнение на плана за ефективност

6.1.

Описание на мерките, въведени от управителния съвет на мрежата, за постигане на целите за ефективност, например:

механизми за наблюдение, така че да се гарантира изпълнението на дейностите за безопасност и бизнес плановете,

мерки за наблюдение и докладване относно изпълнението на плановете за ефективност, включително начини за намиране на решения, ако целите не бъдат изпълнени по време на референтния период.

6.   СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ

6.1.

Описание на краткосрочното/средносрочното планиране:

приоритетите за всяка стратегическа цел,

изпълнението на всяка стратегическа цел от гледна точка на необходимото внедряване на технология, архитектурно въздействие, човешки аспекти, съответни разходи, ползи, както и необходимото ръководство, ресурси и регулиране,

необходимото участие на оперативните заинтересовани страни във всеки елемент от плана, включително техните роли и отговорности,

договореното ниво на участие на управителния орган на мрежата за подпомагане на изпълнението на всеки елемент от плана за всяка отделна функция.

6.2.

Описание на дългосрочното планиране:

намерението да се постигнат всички стратегически цели от гледна точка на необходимата технология и свързаните аспекти на научноизследователската и развойна дейност, архитектурно въздействие, човешки аспекти, икономическо досие, необходимо ръководство и необходимо регулиране, както и свързаната безопасност и икономическа обосновка за тези инвестиции,

необходимото участие на оперативните заинтересовани страни във всеки елемент от плана, включително техните роли и отговорности.

7.   ОЦЕНКА НА РИСКА

7.1.

Описание на рисковете, свързани с изпълнението на плана

7.2.

Описание на процеса на наблюдение (включително евентуално отклонение от първоначалните цели)

8.   ПРЕПОРЪКИ

8.1.

Установяване на действията, които следва да се предприемат от Съюза и държавите-членки за подпомагане на изпълнението на плана


ПРИЛОЖЕНИЕ V

МОДЕЛ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖАТА

Планът за управление на мрежата е базиран на следната обща структура (която се прецизира по отношение на различните индивидуални функции и времевия хоризонт на плана за управление на мрежата, така че да отразява неговото текущо естество и неговите три- до петгодишни, годишни, сезонни, седмични и дневни периоди):

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.1.

Обхват на плана за управление на мрежата (географски обхват и срок)

1.2.

Изготвяне на плана и процес на валидиране

2.   ОПИСАНИЕ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖАТА, ОПЕРАТИВНИ МЕЖДИННИ И КРАЙНИ ЦЕЛИ

посочване на аспекта на сътрудничество на участващите оперативни заинтересовани страни от гледна точка на роли и отговорности,

посочване как оперативните междинни и крайни цели ще бъдат обхванати в тактическия, предшестващия тактическия, краткосрочния и средносрочния етапи на плана за управление на мрежата и други цели за ефективност, определени съгласно регламента за ефективността,

определените приоритети и необходимите ресурси за периода на планиране,

посочване на въздействието върху отрасъла за УВД и други засегнати сфери.

3.   ЦЯЛОСТЕН ПРОЦЕС НА ПЛАНИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА МРЕЖАТА

описание на цялостния процес на планиране на управлението на мрежата,

описание на стратегическия начин, по който планът за управление на мрежата ще се развива и напредва, така че успешно да отговори на оперативните изисквания за ефективност и други цели за ефективност, определени съгласно регламента за ефективността,

описание на използваните инструменти и данни.

4.   ОБЩ КОНТЕКСТ И ОПЕРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

4.1.

Обобщено описание на предишната оперативна ефективност на мрежата

4.2.

Предизвикателства и възможности, свързани със срока на плана

4.3.

Прогноза за въздушното движение в мрежата в съответствие с допълнения 1 и 2, която включва:

прогноза за мрежата,

прогноза за доставчиците на аеронавигационно обслужване, функционалните блокове въздушно пространство и зоналните контролни центрове (ACC),

прогноза за главните летища,

анализ на прогнозата за въздушното движение, който включва различни сценарии,

анализ на въздействието на специални събития.

4.4.

Изисквания за оперативна ефективност на мрежата, включително:

общи изисквания за капацитета на мрежата,

изисквания за доставчиците на аеронавигационно обслужване, функционалните блокове въздушно пространство и ACC,

капацитет на летищата,

анализ на изискванията за капацитет,

общи изисквания за околната среда/ефективността на полетите в мрежата,

общи изисквания за безопасност в мрежата,

изисквания при извънредни случаи и непрекъснатост на услугите, които засягат мрежата.

4.5.

Оперативни нужди, изразени от различни заинтересовани страни, включително военните органи.

5.   ПЛАНОВЕ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МРЕЖАТА НА РАВНИЩЕТО НА МРЕЖАТА

описание на плановете и действията, които се очаква да се осъществят на равнището на мрежата, включително въздушно пространство, оскъдни ресурси и УПВД,

описание на приноса към оперативната ефективност на всеки от плановете и действията.

6.   ПЛАНОВЕ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МЕСТНО РАВНИЩЕ

включително описание на всички планове и действия, които се очаква да се осъществят на местно равнище,

описание на приноса към оперативната ефективност на всеки от плановете и действията,

описание на отношенията с трети държави и дейност, свързана с ИКАО.

7.   СПЕЦИАЛНИ СЪБИТИЯ

преглед на специални събития със значително въздействие върху УВД,

отделни специални събития и справянето с тях от гледна точка на мрежата,

мащабни военни задачи.

8.   ИЗИСКВАНИЯ НА ВОЕННИТЕ ОРГАНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО

8.1.

Доставчиците на услуги за УВД за военни цели, които носят отговорност за области от резервирано или отделено въздушно пространство, обменят следната информация с управителния орган на мрежата чрез съответното звено за управление на въздушното пространство в съответствие с националните правила:

наличност на въздушното пространство: дни/часове на наличност на резервирано въздушно пространство по подразбиране,

ad-hoc искания за непланирано използване на резервирано въздушно пространство,

освобождаване на резервирано въздушно пространство, когато не е необходимо, за използване за граждански цели с предоставяне на възможно най-много информация.

9.   КОНСОЛИДИРАНА ПРОГНОЗА И АНАЛИЗ НА ОПЕРАТИВНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МРЕЖАТА

цели и прогнози за закъснения/капацитет по отношение на УВД на мрежата, доставчиците на аеронавигационно обслужване, функционалните блокове въздушно пространство и ACC,

оперативна ефективност на летищата,

цел и прогноза за ефективност на мрежата по отношение на околната среда/ефективността на полетите,

въздействие на специални събития,

анализ на цели и прогнози за оперативна ефективност.

10.   ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОБЛАСТИ С ОПЕРАТИВНИ ЗАТРУДНЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА НА РАВНИЩЕ НА МРЕЖАТА И НА МЕСТНО РАВНИЩЕ

идентифициране на оперативни (безопасност, капацитет, ефективност на полетите) и потенциални затруднения, техните причини и договорени решения или действия за смекчаване, включително варианти за балансиране на търсенето и капацитета (DCB).

Допълнение 1

Зонални контролни центрове (ACC)

В плана за управление на мрежата се съдържа подробно описание на всеки един от контролните центрове във всички зони и се описват техните планирани мерки за оперативни подобрения, възможностите за периода, прогнозата за въздушното движение, целта и прогнозата за закъснения, съществените събития, които могат да засегнат въздушното движение, оперативните контакти.

За всеки ACC управителният орган на мрежата включва следното:

прогноза за въздушното движение,

анализ на настоящата оперативна ефективност,

количествена оценка на постигнатия капацитет (основен капацитет),

количествена оценка на необходимия капацитет за различни сценарии на развитие на въздушното движение (профил на необходимия капацитет),

количествена оценка на планираните действия за оперативно подобрение на равнището на ACC, договорени с доставчиците на аеронавигационно обслужване,

цел и прогноза за закъсненията,

анализ на очакваната оперативна ефективност (безопасност, капацитет, околна среда).

Всеки доставчик на аеронавигационно обслужване предоставя на управителния орган на мрежата следната информация за включване в описанието на конкретния ACC:

местна цел за закъсненията,

оценка/потвърждение на прогнозата за въздушното движение, като се вземат под внимание местни данни,

брой налични сектори: секторна конфигурация/схема за отваряне по сезони/дни от седмицата/часове,

капацитет/стойности от наблюдението за всеки сектор/обем на въздушното движение по конфигурации/схеми за отваряне,

планирани или известни специални събития, включително дати/часове, и свързано въздействие върху оперативната ефективност,

подробности относно планираните мерки за оперативно подобрение, техния срок за изпълнение и свързаното с тях положително/отрицателно въздействие върху капацитета и/или ефикасността,

подробности относно предложените и потвърдени промени на структурата и използването на въздушното пространство,

допълнителни действия, договорени с управителния орган на мрежата,

оперативни контакти с ACC.

Допълнение 2

Летища

В плана за управление на мрежата се съдържа подробно описание на главните европейски летища за всички области и се описват техните планирани мерки за оперативно подобрение, възможностите за периода, прогнозата за въздушното движение и закъсненията, съществени събития, които могат да засегнат въздушното движение, оперативни контакти.

За всяко главно летище управителният орган на мрежата включва следната информация:

прогноза за въздушното движение,

анализ на очакваната оперативна ефективност (безопасност, капацитет, околна среда).

Всяко летище, включено в плана за управление на мрежата, предоставя на управителния орган на мрежата следната информация за включване в описанието на конкретното летище:

оценка/потвърждение на прогнозата за въздушното движение, като се вземат под внимание местни данни,

капацитет на пистите за всяка конфигурация на пистите, настоящи и прогнозни пристигания и заминавания,

определяне на капацитет за и продължителност на нощния период, където е уместно,

подробности относно планираните мерки за оперативно подобрение, техния срок за изпълнение и свързаното с тях положително/отрицателно въздействие върху капацитета и/или ефикасността,

планирани или известни специални събития, включително дати/часове, и свързано въздействие върху оперативната ефективност,

други планирани фактори за капацитет,

допълнителни действия, договорени с управителния орган на мрежата.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА МРЕЖОВИТЕ ФУНКЦИИ

1.   ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Управителният орган на мрежата създава и ръководи своята организация в съответствие със структура, която спомага за безопасността на мрежовите функции.

В организационната структура се уточняват:

а)

правомощията, задълженията и отговорностите на номинираните лица, заемащи длъжности, по-специално на ръководния персонал, който отговаря за функциите, свързани с безопасността, качеството, сигурността и човешките ресурси;

б)

връзката и линиите за докладване между различните части и процеси в организацията.

2.   БЕЗОПАСНОСТ

Управителният орган на мрежата въвежда система за управление на безопасността, която обхваща всички мрежови функции, изпълнявани от него, в съответствие със следните принципи. Управителният орган на мрежата извършва следното:

а)

описва общата философия и принципите на организацията по отношение на безопасността по такъв начин, че да се отговори на нуждите на заинтересованите страни в колкото се може по-голяма степен (наричани по-нататък „политиката“);

б)

създава функция за наблюдение на съответствието, която включва процедури, предвидени да удостоверят, че всички функции се осигуряват в съответствие с приложимите изисквания, стандарти и процедури. Наблюдението на съответствието включва система за подаване на обратна информация (констатации) до отговорния ръководен персонал, така че да се гарантира ефективно и навременно прилагане на коригиращи действия при необходимост;

в)

осигурява доказателство за функционирането на системата за управление чрез ръководства и документи за наблюдение;

г)

назначава представители на управлението с цел наблюдение на съответствието със и адекватността на процедурите за гарантиране на безопасни и ефективни оперативни практики;

д)

извършва прегледи на въведената система за управление и предприема действия за коригиране по целесъобразност;

е)

управлява безопасността на всички мрежови функции, разпределени към него. При извършването на тази дейност той установява формални контакти с всички уместни заинтересовани страни, за да е в състояние да установи опасностите за авиационната безопасност в резултат на неговите дейности, да ги оцени и да управлява свързаните рискове по подходящ начин;

ж)

въвежда процедури за управление на безопасността при внедряване на нови функционални системи или промяна на съществуващите функционални системи.

3.   СИГУРНОСТ

Управителният орган на мрежата въвежда система за управление на сигурността, която обхваща всички мрежови функции, изпълнявани от него, в съответствие със следните принципи. Управителният орган на мрежата извършва следното:

а)

гарантира сигурността на съоръженията и персонала си, така че да се предотврати незаконна намеса, която би могла да окаже въздействие върху безопасността на мрежовите функции, изпълнявани от него;

б)

гарантира сигурността на оперативните данни, които получава, създава или използва по друг начин, така че достъпът до данните да е ограничен само до упълномощените лица;

в)

определя процедурите, свързани с оценката и смекчаването на рисковете за сигурността, наблюдението и подобряването на сигурността, прегледите на сигурността и разпространението на придобития опит;

г)

определя средствата, предвидени за откриване на нарушения на сигурността и известяване на персонала с подходящи предупреждения за сигурност;

д)

определя средствата за ограничаване на ефектите от нарушения на сигурността и установяване на действия за възстановяване и процедури за смекчаване, така че да се предотврати повторно възникване на инциденти.

4.   РАБОТНИ НАРЪЧНИЦИ

Управителният орган на мрежата установява и поддържа актуални работни наръчници, свързани с неговите операции, за използване от и осигуряване на насоки на оперативния персонал. Той гарантира, че:

а)

работните наръчници съдържат инструкции и информация, необходими на оперативния персонал за изпълнение на неговите задължения;

б)

уместни части от работните наръчници са достъпни за съответния персонал;

в)

оперативният персонал експедитивно се информира за измененията на работния наръчник, приложими по отношение на неговите задължения, както и за влизането в сила на измененията.

5.   ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА

Управителният орган на мрежата наема персонал с подходящи умения, за да гарантира, че мрежовите функции, които са му поверени, се изпълняват по безопасен, ефикасен, непрекъснат и устойчив начин. В този контекст той установява политики за обучение на персонала.

6.   ПЛАНОВЕ ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СЛУЧАИ

Управителният орган на мрежата установява планове за извънредни случаи за всички функции, които осигурява, в случай на събития, които водят до съществено влошаване или прекъсване на неговите операции.

7.   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОКЛАДВАНЕ

В съответствие с член 20 управителният орган на мрежата представя годишен доклад относно своите дейности. Този доклад обхваща неговата оперативна ефективност, както и съществени дейности и развития, по-специално в сферата на безопасността.

Годишният доклад включва като минимум следното:

оценка на изпълнението на мрежовите функции, които управителният орган на мрежата ръководи,

ефективността, съпоставена с целите за ефективност, установени в стратегическия план за мрежата, сравнение на действителната ефективност с плана за управление на мрежата чрез използване на показателите за ефективност, установени в плана за управление на мрежата,

предоставяне на обяснение за несъответствията с целите и идентифициране на мерки за отстраняване на всякакви различия по време на референтния период, както е посочено в член 11 от Регламент (ЕО) № 549/2004,

развития в операциите и инфраструктурата,

информация относно формалния процес на консултации с ползвателите и заинтересованите страни,

информация относно политиката за човешките ресурси.

8.   РАБОТНИ МЕТОДИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Управителният орган на мрежата следва да е в състояние да демонстрира, че неговите работни методи и оперативни процедури са съвместими с другите части на законодателството на Европейския съюз, и по-специално с Регламент (ЕС) № 255/2010.