24.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 136/105


Поправка на Регламент (ЕС) № 494/2011 на Комисията от 20 май 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (кадмий)

( Официален вестник на Европейския съюз L 134 от 21 май 2011 г. )

На страница 3 в член 2 втората алинея:

вместо:

„Той се прилага от 10 януари 2012 г.“

да се чете:

„Той се прилага от 10 декември 2011 г.“

На страница 4 в точка 1 от приложението, в параграф 1 третата алинея от изменената таблица:

вместо:

„Чрез дерогация втора алинея не се прилага за изделия, пуснати на пазара преди 10 януари 2012 г.“

да се чете:

„Чрез дерогация втора алинея не се прилага за изделия, пуснати на пазара преди 10 декември 2011 г.“

На страница 5 в точка 2 от приложението параграф 11 от изменената таблица:

вместо:

„11.

Чрез дерогация параграф 10 не се прилага за изделия, пуснати на пазара преди 10 януари 2012 г., и за бижутерийни изделия, по-стари от 50 години, считано към 10 януари 2012 г.“

да се чете:

„11.

Чрез дерогация параграф 10 не се прилага за изделия, пуснати на пазара преди 10 декември 2011 г., и за бижутерийни изделия, по-стари от 50 години, считано към 10 декември 2011 г.“