17.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 129/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 470/2011 НА КОМИСИЯТА

от 16 май 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 828/2009 за установяване на подробни правила за прилагането през 2009/2010—2014/2015 пазарни години на вноса и рафинирането на захарни продукти от тарифна позиция 1701 по преференциални споразумения

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета от 20 декември 2007 г. за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство (1), и по-специално член 9, параграф 5 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета от 22 юли 2008 г. за прилагане на схема от общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. и за изменение на регламенти (ЕО) № 552/97, № 1933/2006 и регламенти (ЕО) № 1100/2006 и № 964/2007 на Комисията (2), и по-специално член 11, параграф 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

По силата на член 1, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 828/2009 на Комисията (3) държава, която е включена в приложение I към Регламент (ЕО) № 1528/2007 или е включена като най-слабо развита държава в приложение I към Регламент (ЕО) № 732/2008, отговаря на изискванията за включване в приложение I към Регламент (ЕО) № 828/2009.

(2)

Уганда е със статут на най-слабо развита държава, посочена като такава в приложение I към Регламент (ЕО) № 732/2008, и е отправила искане до Комисията да бъде включена в приложение I към Регламент (ЕО) № 828/2009. Уганда произвежда захар и поради това е потенциален износител за Европейския съюз.

(3)

Регламент (ЕО) № 828/2009 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Част I от приложение I към Регламент (ЕО) № 828/2009 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 май 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 348, 31.12.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 211, 6.8.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 240, 11.9.2009 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Част I:   Най-слабо развити държави

Обозначение на групата

Трета държава

Референтен номер

НСРД извън АКТБ

Бангладеш

Камбоджа

Лаос

Непал

09.4221

НСРД от АКТБ

Бенин

Буркина Фасо

Демократична република Конго

Етиопия

Мадагаскар

Малави

Мозамбик

Сенегал

Сиера Леоне

Судан

Танзания

Того

Уганда

Замбия

09.4231“