12.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 97/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 349/2011 НА КОМИСИЯТА

от 11 април 2011 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд по отношение на статистическите данни за трудовите злополуки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

Като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

Като взе предвид Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд (1), и по-специално член 9, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1338/2008 се създава обща рамка за системно изготвяне на европейска статистика в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд.

(2)

Съгласно член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1338/2008 са необходими мерки за прилагане, за да бъдат определени данните и метаданните, които следва да бъдат предоставяни относно попадащите в обхвата на приложение IV към посочения регламент трудови злополуки, както и за да бъдат определени референтните периоди, интервалите и сроковете за предоставяне на данните.

(3)

С изпратените от държавите-членки на Комисията (Евростат) поверителни данни следва да се борави в съответствие с принципа на статистическата поверителност, установен в Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика (2), както и в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (3).

(4)

В съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1338/2008 беше извършен анализ на съотношението разходи—ползи и той беше подложен на оценка.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„трудова злополука“ означава краткотрайно събитие в процеса на работа, което води до физически или психически увреждания. Изразът „в процеса на работа“ означава при извършването на трудова дейност или през времето, прекарвано на работното място. Това включва настъпилите по време на работа пътнотранспортни произшествия, но не включва пътнотранспортните произшествия, настъпили при отиване на или при връщане от работното място, т.е. пътнотранспортните произшествия, настъпили при пътуването от дома до работното място или обратно.

б)

„злополука, вследствие на която е настъпила смърт“ означава злополука, причинила смъртта на пострадалия в срок до една година от настъпването на злополуката.

в)

„икономическа дейност на работодателя“ обхваща основната „икономическа“ дейност на местното звено на предприятието, в което работи пострадалия.

г)

„възраст“ означава възрастта на пострадалия по време на злополуката.

д)

„вид увреждане“ означава настъпилите за пострадалия физически последици.

е)

„място“ означава териториалното звено, в което е настъпила злополуката.

ж)

„размер на предприятието“ означава броят на заетите на пълно работно време лица, които работят в местното звено на предприятието, в което работи пострадалият.

з)

„гражданство на пострадалия“ означава държавата, на която той е гражданин.

и)

„пропуснати дни“ означава броят на календарните дни, през които пострадалият е нетрудоспособен в резултат на трудовата злополука.

й)

„стационарно работно място“ означава обичайното или временното естество на мястото/поста, заеман от пострадалия по времето на злополуката.

к)

„трудова среда“ означава работното място, помещенията или общата среда, в които е настъпила злополуката.

л)

„трудов процес“ означава основният вид работа или действие (обща дейност), извършвани от пострадалия по време на злополуката.

м)

„специфична физическа дейност“ означава конкретната физическа дейност, извършвана от пострадалия в момента на злополуката.

н)

„свързан със специфичната физическа дейност материален фактор“ означава средството, предметът или инструментът, използван от пострадалия при настъпването на злополуката.

о)

„отклонение“ означава последното събитие, което се отклонява от обичайното състояние и води до злополуката.

п)

„свързан с отклонението материален фактор“ означава средството, предметът или инструментът, участвали в необичайното събитие.

р)

„контактен начин на увреждане“ означава начинът, по който пострадалият е бил наранен (физическа или психическа травма) от материалния фактор, причинил увреждането.

с)

„материален фактор, свързан с контактния начин на увреждане“ означава предметът, средството или инструментът, с които пострадалият е влязъл в контакт или психологичният начин на увреждане.

Член 2

Изисквани данни

1.   Държавите-членки предават на Комисията (Евростат) микроданни за лицата, претърпели трудови злополуки по време на работа през референтния период и свързаните с тях метаданни. Списъкът с променливите, които се предават на Комисията (Евростат), както и задължителният или доброволният характер на променливата през първата година за предаване на данните са установени в приложение I.

2.   Предоставянето на данните за трудови злополуки, претърпени от самостоятелно заети лица, от работещи в семейни предприятия членове на семейства и от учащи е доброволно.

3.   Предоставянето на данни за трудови злополуки, по отношение на които съгласно националното законодателство се прилага поверителен режим съобразно изброеното в приложение II, е доброволно.

4.   За предпочитане е данните за настъпилите през референтната година трудови злополуки да се основават на регистри и други административни източници. Когато това не е осъществимо, за попълване на непълноти в обхвата на данните може да се прави оценка и импутиране, дори ако те са основани на проучване, а не на данни за конкретни случаи.

Член 3

Референтен период

Референтният период е календарната година, през която на компетентните национални органи е съобщено за злополуките.

Член 4

Метаданни

1.   Държавите-членки предават на Комисията (Евростат) годишна справка и актуализация на метаданните заедно с данните.

2.   Метаданните се предават в съответствие с определения от Комисията (Евростат) стандартен образец и включват посочените в приложение III позиции.

Член 5

Предаване на данни и метаданни на Комисията (Евростат)

1.   Държавите-членки предават данните и метаданните в съответствие с определения от Комисията (Евростат) стандарт за обмен в срок от 18 месеца след края на референтния период.

2.   Данните и метаданните се предават на Комисията (Евростат) по електронен път, като се използва единната входна точка в Комисията (Евростат).

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 април 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 70.

(2)  ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164.

(3)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК С ПРОМЕНЛИВИ

Европейска статистика за трудовите злополуки (ЕСТЗ), променливи по фази I и II

Променливи

Спецификации

Първа година за предаване на данни

Номер на случая

Номер на случая, с който се идентифицира еднозначно всеки индивидуален запис и се гарантира, че всеки запис съответства на отделна трудова злополука.

Преди избрания номер на случая трябва да се поставят четирите цифри, съответстващи на годината, през която на компетентните национални органи е било съобщено за злополуката.

2013 г.

Икономическа дейност на работодателя

4-значно ниво по NACE Rev.2 (1)

2013 г. за секторите по NACE Rev.2

A и C-N

2015 г. за секторите по NACE Rev.2

B и O-S

Занятие на пострадалия

2-значно ниво по ISCO-08

2013 г.

Възраст на пострадалия

двуцифрено число

2013 г.

Пол на пострадалия

едноцифрено число

2013 г.

Вид увреждане

3-значен израз на класификацията по ЕСТЗ за „вид увреждане“ в съответствие с методологията на ЕСТЗ

2013 г.

Увредена част от тялото

2-значен израз на класификацията по ЕСТЗ за „увредена част от тялото“ в съответствие с методологията на ЕСТЗ.

2013 г.

Място на злополуката

5-значен код в съответствие с класификацията NUTS (2)

2013 г.

Дата на злополуката

Цифрова променлива, която се посочва във вид на година, месец и ден

2013 г.

Време на злополуката

2-значна променлива, която указва в часове периодите от време в съответствие с методологията на ЕСТЗ

доброволно

Размер на предприятието

Категории в съответствие с методологията на ЕСТЗ

доброволно

Гражданство на пострадалия

Категории в съответствие с методологията на ЕСТЗ

доброволно

Статус на пострадалия в заетостта

Категории в съответствие с методологията на ЕСТЗ

2013 г.

Пропуснати дни (сериозност)

Категории в съответствие с методологията на ЕСТЗ. За отбелязването на пълна неработоспособност и на злополука, вследствие на която е настъпила смърт, се използват специални кодове.

2013 г.

Претеглен коефициент за събиране на данни по ЕСТЗ

Използва се, когато държавата-членка използва извадка за събирането на данни за злополуките и/или иска да коригира докладването на недостатъчно данни.

Ако не се прилага, се използва 1 като стойност по подразбиране.

2013 г.


ЕСТЗ, променливи по фаза III за причините и обстоятелствата

Променливи

Спецификации

Първа година за предаване на данни

1.

Стационарно работно място

Категории в съответствие с методологията на ЕСТЗ

2015 г. (3)

2.

Трудова среда

3-значен израз на класификацията за „трудова среда“ в съответствие с методологията на ЕСТЗ

2015 г. (3)

3.

Трудов процес

2-значен израз на класификацията за „трудов процес“ в съответствие с методологията на ЕСТЗ

2015 г. (3)

4.

Специфична физическа дейност

2-значен израз на класификацията за „специфична физическа дейност“ в съответствие с методологията на ЕСТЗ

2015 г. (3)

5.

Отклонение

2-значен израз на класификацията за „отклонение“ в съответствие с методологията на ЕСТЗ

2015 г. (3)

6.

Контактен начин на увреждане

2-значен израз на класификацията за „контактен начин на увреждане“ в съответствие с методологията на ЕСТЗ

2015 г. (3)

7.

Свързан със специфичната физическа дейност материален фактор

4-значен израз на класификацията за „Материален фактор“ в съответствие с методологията на ЕСТЗ

2015 г. (3)

8.

Свързан с отклонението материален фактор

4-значен израз на класификацията за „Материален фактор“ в съответствие с методологията на ЕСТЗ

2015 г. (3)

9.

Материален фактор, свързан с контактния начин на увреждане

4-значен израз на класификацията за „Материален фактор“ в съответствие с методологията на ЕСТЗ

2015 г. (3)

Претеглен коефициент за причините и обстоятелствата

Използва се, когато държавата-членка прилага допълнителна извадка за кодирането на ЕСТЗ променливите по фаза III за причини и обстоятелства.

Ако не се прилага, се използва 1 като стойност по подразбиране.

2015 г.


(1)  Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

(3)  Предаването на най-малко 3 от 9 променливи е задължително


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОИТО СЕ ПРИЛАГА ПОВЕРИТЕЛЕН РЕЖИМ ПРИ ДОБРОВОЛНОТО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ

 

В съответствие с ISCO-08:

0 Военни лица

3351 Митнически и гранични инспектори

3355 Полицаи и следователи

541 Персонал, осигуряващ защита и сигурност

а.

5411 Огнеборци (пожарникари)

b.

5412 Служители в полицията

c.

5413 Затворническа охрана

d.

5414 Охранители

e.

5419 Персонал, осигуряващ защита, некласифициран другаде

 

В съответствие с NACE Rev.2:

84.22 Отбрана

84.23 Правосъдие

84.24 Обществен ред и сигурност

84.25 Пожарна безопасност и защита при бедствия


ПРИЛОЖЕНИЕ III

МЕТАДАННИ

Когато се отнасят до и са от значение за пълното разбиране на данните по ЕСТЗ, метаданните описват следните позиции:

обхванатото население по сектори по NACE Rev.2 и по възможност подсекторите, както и неговия статус в заетостта;

информацията за професиите/дейностите, за които съгласно националното законодателство данните за трудовите злополуки са поверителни и не могат да бъдат предавани;

делът на съобщените трудови злополуки, които следва да се използват за коригиране на докладването на недостатъчно данни;

обхващането на различни видове злополуки в съответствие с поясненията в методологията на ЕСТЗ.

използваният извадков метод за съставянето на набора от микроданни — ако е приложим.

използваният извадков метод за кодирането на променливите за причините и обстоятелствата — ако е приложим.

броят на причинилите смърт пътнотранспортни произшествия и на причинилите смърт произшествия с всички превозни средства при пътуване по време на работа за лица, които не са заети в сектор H „Транспорт“ по NACE Rev.2.

информация относно всяка национална особеност, която е от съществено значение за тълкуването и събирането на съпоставими статистически данни и показатели.