8.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 94/14


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 335/2011 НА КОМИСИЯТА

от 7 април 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1091/2009 по отношение на минималното съдържание на ензимен препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei (MUCL 49755), и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получена от Trichoderma reesei (MUCL 49754), като фуражна добавка във фуражи за пилета за угояване

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Използването на ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei (MUCL 49755), и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получена от Trichoderma reesei (MUCL 49754), беше разрешено за десетгодишен период за пилета за угояване с Регламент (ЕО) № 1091/2009 на Комисията от 13 ноември 2009 г. относно разрешаването на ензимен препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei (MUCL 49755), и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получена от Trichoderma reesei (MUCL 49754), като фуражна добавка за пилета за угояване (притежател на разрешителното Aveve NV) (2).

(2)

Притежателят на разрешителното подаде заявление за промяна на условията на разрешителното на тази фуражна добавка, когато се използва при пилета за угояване, като минималната препоръчителна доза на ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei (MUCL 49755), и на ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получена от Trichoderma reesei (MUCL 49754), бъде променена от 4 000 XU (3)/kg и 900 BGU (4)/kg на 2 000 XU/kg и 450 BGU/kg. Заявлението беше придружено от съответните данни, подкрепящи искането за промяна.

(3)

В становището си от 10 ноември 2010 г. Европейският орган за безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“) заключи, че данните, предоставени след три тествания върху пилета за угояване, не са в подкрепа на намаляването на минималната препоръчителна доза от 4 000 XU/kg и 900 BGU/kg фураж на 2 000 XU/kg и 450 BGU/kg фураж, тъй като анализите на фуражите показаха, че предвидените дози са били значително превишени. Данните обаче показаха, че продуктът е ефикасен в по-ниска доза от тази, която е разрешена понастоящем. Според Органа данните сочат, в приблизително количество, че 3 000 XU/kg и 600 BGU/kg фураж са в състояние да подобрят темповете на растеж и съотношението фураж/наддаване при пилетата за угояване (5).

(4)

Условията, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, са изпълнени.

(5)

Поради това Регламент (ЕО) № 1091/2009 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 1091/2009 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 април 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 299, 14.11.2009 г., стр. 6.

(3)  1 XU е количеството ензим, което освобождава 1 μmol редуцирана захар (ксилозен еквивалент) от овесено-шпелтен ксилан на минута при pH 5,0 и температура 50 °С.

(4)  1 BGU е количеството ензим, което освобождава 1 μmol редуцирана захар (целобиозен еквивалент) от ß-глюкан от ечемик на минута при pH 4,8 и температура 50 °С.

(5)  EFSA Journal, 2010 г.; 8(12):1919.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешителното

Добавка

Състав, химична формула, описание, аналитичен метод

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

Единици за активност/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: зоотехнически добавки. Функционална група: подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната

4a9

Aveve NV

 

Ендо-1,4-бета-ксиланаза

EC 3.2.1.8

 

Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза

EC 3.2.1.6

 

Състав на добавката

Препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei (MUCL 49755), и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получена от Trichoderma reesei (MUCL 49754),

с минимална активност 40 000 XU/g и 9 000 BGU/g

 

Характеристика на активното вещество

ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei (MUCL 49755), и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получена от Trichoderma reesei (MUCL 49754)

 

Аналитичен метод  (1)

 

Характеристика на активното вещество в добавката:

колориметричен метод на базата на реакцията на динитросалицилова киселина върху редуцираща захар, получена от действието на ендо-1,4-бета-ксиланаза върху субстрат, съдържащ ксилан;

колориметричен метод на базата на реакцията на динитросалицилова киселина върху редуцираща захар, получена от действието на ендо-1,3(4)-бета-глюканаза върху субстрат, съдържащ бета-глюкан.

 

Характеристика на активните вещества във фуражите:

колориметричен метод за измерване на водоразтворимо багрилно вещество, освободено при действието на ендо-1,4-бета-ксиланаза от пшеничен арабиноксиланов субстрат, напречно свързан с багрилно вещество;

колориметричен метод за измерване на водоразтворимо багрилно вещество, освободено при действието на ендо-1,3(4)-бета-глюканаза върху ечемичен бетаглюканов субстрат, напречно свързан с багрилно вещество.

Пилета за угояване

3 000 XU

675 BGU

 

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта на гранулиране.

2.

За използване във фуражи, богати на нескорбялни полизахариди (основно бета-глюкани и арабиноксилани), напр. такива, съдържащи над 30 % пшеница, ечемик, ръж и/или тритикале.

3.

Мерки за безопасност: носене на предпазна маска, предпазни очила и ръкавици по време на работа.

4 декември 2019 година


(1)  Подробна информация за аналитичния метод може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория на Европейския съюз: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.