25.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 291/2011 НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2011 година

относно съществените употреби на контролираните вещества, различни от хлорофлуоровъглеводородите, за лабораторни и аналитични цели в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно веществата, които нарушават озоновия слой


ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой (1), и по-специално член 10, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съюзът вече е планирал да прекрати за повечето употреби производството и консумацията на контролираните вещества. Комисията трябва да определи съществените употреби на контролираните вещества, различни от хлорофлуоровъглеводородите, за лабораторни и аналитични цели.

(2)

С решение XXI/6 на страните по Монреалския протокол се заздравяват решенията в сила, а срокът на общата дерогация за употребата на контролираните вещества, различни от хлорофлуоровъглеводородите, за лабораторни и аналитични цели се продължава след 31 декември 2010 г. до 31 декември 2014 г., като по този начин се разрешава тяхното производство и консумация с оглед задоволяването на съществените лабораторни и аналитични потребности при определените в Монреалския протокол условия.

(3)

В Решение VI/25 на страните по Монреалския протокол се посочва, че дадена употреба може да се счита за съществена, само ако не са налице други технически и икономически целесъобразни решения или заместители, приемливи от гледна точка на околната среда и здравето. В доклада си за осъществения напредък за 2010 г. групата за техническа и икономическа оценка (Technical and Economical Assessment Panel — TEAP) установи наличието на значителен брой процедури, при които в момента за използването на контролираните вещества съществуват алтернативни решения. Въз основа на тази информация, както и на Решение XXI/6, следва да бъде съставен списък на тези употреби, за които са налице технически и икономически целесъобразни решения, приемливи от гледна точка на околната среда и здравето.

(4)

Следва да се състави и положителен списък на разрешените съществени употреби на метилбромид, договорени от страните в Решение ХVIII/15, както и такъв на употребите, за които TEAP смята, че в момента не съществуват алтернативни решения.

(5)

Освен това е необходимо да се изясни, че използването на контролираните вещества за целите на основното и средното образование не може да се смята за съществено и следва да бъде ограничено до висшето или професионалното образование. Използването на контролираните вещества в свободно продаваните комплекти за химични опити също не може да се смята за съществено.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 25, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2009,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Производството, вносът и използването на контролираните вещества, различни от хлорофлуоровъглеводородите, могат да бъдат разрешени за всички съществени лабораторни и аналитични употреби, посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 март 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 286, 31.10.2009 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Съществени лабораторни и аналитични употреби на контролираните вещества, различни от хлорофлуоровъглеводородите

1.

За съществени лабораторни и аналитични употреби на контролираните вещества, различни от хлорофлуоровъглеводородите, се смятат:

а)

използването на контролираните вещества като референтен материал или стандарт:

за калибриране на оборудване, в което се използват контролираните вещества,

за следене на равнището на емисии на контролираните вещества,

за определяне на остатъчните количества на контролираните вещества в стоки, растения и суровини;

б)

използването на контролираните вещества при лабораторни токсикологични изследвания;

в)

използването за лабораторни нужди, когато контролираното вещество се преобразува в процеса на химична реакция, както при химичните реакции, при които контролираните вещества се използват в качеството на изходна суровина;

г)

използването на метилбромид в лабораторни условия за сравняване на ефикасността му с тази на неговите алтернативни решения;

д)

използването на тетрахлорометан като разтворител за реакциите на бромиране с използване на N-бромсукцинимид;

е)

използването на тетрахлорометан като агент за предаване на веригата при реакциите на полимеризация с присъствието на свободни радикали;

ж)

всяка друга употреба за лабораторни и аналитични цели, за която няма налице технически и икономически целесъобразни алтернативни решения.

2.

За съществени лабораторни и аналитични употреби на контролираните вещества, различни от хлорофлуоровъглеводородите, не се смятат:

а)

хладилно и климатично оборудване, използвано в лаборатории, включително хладилно лабораторно оборудване, като например ултрацентрофуги;

б)

почистване, преработване, ремонт или реконструиране на електронни компоненти или връзки;

в)

съхраняване на публикации и архиви;

г)

стерилизация на материали в лаборатория;

д)

всяка употреба в основното и средното образование;

е)

използването като компоненти в свободно продаваните и непредназначени за висшето образование комплекти за химични опити;

ж)

почистване и сушене, включително премахване на грес от стъкло и друго оборудване;

з)

определяне на равнището на въглеводороди, нефт и грес във водата, почвата, въздуха или отпадъците;

и)

изпитвания на катран в материали за пътни настилки;

й)

взимане на отпечатъци в криминалистиката;

к)

изпитвания на органичните компоненти във въглища;

л)

използването като разтворител при определянето на цианобаламина (витамин Б12) и бромния индекс;

м)

използването в методите с използване на селективна разтворимост в контролираното вещество, включително определяне на каскаросиди, тироидни екстракти и образуване на пикрати;

н)

преконцентрирането на аналити в хроматографичните методи (например течна (метод HPLC), газова, адсорбционна хроматография), атомна абсорбционна спектроскопия, спектроскопия с индуктивно свързана плазма, рентгенов флуоресцентен анализ;

о)

определянето на йодния индекс в мазнините и маслата;

п)

всяка друга употреба за лабораторни и аналитични цели, за която има налице технически и икономически целесъобразни алтернативни решения.