30.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 94/49


Поправка на Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива

( Официален вестник на Европейския съюз L 65 от 11 март 2011 г. )

1.

Страница 12, Формуляр за изявление за подкрепа — част А, Попълва се предварително от организаторите: точки 4, 5 и 10

вместо:

„предложената гражданска инициатива“

да се чете:

„настоящата предложена гражданска инициатива“

2.

Страница 12, Формуляр за изявление за подкрепа — част А, Попълва се от поддръжниците:

вместо:

„С настоящото удостоверявам, че данните в настоящия формуляр са верни и че съм подписал настоящата предложена гражданска инициатива само веднъж.“

да се чете:

„С настоящото удостоверявам, че информацията, предоставена от мен в настоящия формуляр, е вярна и че съм подписал настоящата предложена гражданска инициатива само веднъж.“

3.

Страница 13, Формуляр за изявление за подкрепа — част А, карето относно Поверителност на личните данни:

вместо:

„Поверителност на личните данни: в съответствие с член 10 от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни, личните данни, посочени в настоящия формуляр, ще бъдат предоставени само на компетентните органи за проверка и удостоверяване на броя на действителните изявления за подкрепа, получени за предложената гражданска инициатива (вж. член 8 от Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива) и, ако е необходимо, обработени допълнително за целите на административно или съдебно производство, свързано с предложената гражданска инициатива (вж. член 12 от Регламент (ЕС) № 211/2011). Данните не могат да бъдат използвани за никакви други цели. Субектите на данни имат право на достъп до своите лични данни. Всички изявления за подкрепа ще бъдат унищожени най-късно в рамките на 18 месеца след датата на регистриране на предложената гражданска инициатива или, в случай на административни или съдебни производства, най-късно една седмица след датата на приключване на въпросните производства.“

да се чете:

„Поверителност на личните данни: в съответствие с член 10 от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни, личните данни, посочени в настоящия формуляр, ще бъдат предоставени само на компетентните органи за проверка и удостоверяване на броя на действителните изявления за подкрепа, получени за настоящата предложена гражданска инициатива (вж. член 8 от Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива) и, ако е необходимо, обработени допълнително за целите на административно или съдебно производство, свързано с настоящата предложена гражданска инициатива (вж. член 12 от Регламент (ЕС) № 211/2011). Данните не могат да бъдат използвани за никакви други цели. Субектите на данни имат право на достъп до своите лични данни. Всички изявления за подкрепа ще бъдат унищожени най-късно 18 месеца след датата на регистриране на предложената гражданска инициатива или, в случай на административни или съдебни производства, най-късно една седмица след датата на приключване на въпросните производства.“

4.

Страница 14, Формуляр за изявление за подкрепа — част Б, Попълва се предварително от организаторите: точка 1

вместо:

„Моля, отбележете само една държава-членка за всеки списък.“

да се чете:

„Моля, отбележете само една държава-членка за всеки списък,“

5.

Страница 14, Формуляр за изявление за подкрепа — част Б, Попълва се предварително от организаторите: точки 4, 5 и 10

вместо:

„предложената гражданска инициатива“

да се чете:

„настоящата предложена гражданска инициатива“

6.

Страница 14, Формуляр за изявление за подкрепа — част Б, Попълва се от поддръжниците:

вместо:

„С настоящото удостоверявам, че данните в настоящия формуляр са верни и че съм подписал настоящата предложена гражданска инициатива само веднъж.“

да се чете:

„С настоящото удостоверявам, че информацията, предоставена от мен в настоящия формуляр, е вярна и че съм подписал настоящата предложена гражданска инициатива само веднъж.“

7.

Страница 15, Формуляр за изявление за подкрепа — част Б, карето относно Поверителност на личните данни:

вместо:

„Поверителност на личните данни: в съответствие с член 10 от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни, личните данни, посочени в настоящия формуляр, ще бъдат предоставени само на компетентните органи за проверка и удостоверяване на броя на действителните изявления за подкрепа, получени за предложената гражданска инициатива (вж. член 8 от Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива) и, ако е необходимо, обработени допълнително за целите на административно или съдебно производство, свързано с предложената гражданска инициатива (вж. член 12 от Регламент (ЕС) № 211/2011). (…)“

да се чете:

„Поверителност на личните данни: в съответствие с член 10 от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни, личните данни, посочени в настоящия формуляр, ще бъдат предоставени само на компетентните органи за проверка и удостоверяване на броя на действителните изявления за подкрепа, получени за настоящата предложена гражданска инициатива (вж. член 8 от Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива) и, ако е необходимо, обработени допълнително за целите на административно или съдебно производство, свързано с настоящата предложена гражданска инициатива (вж. член 12 от Регламент (ЕС) № 211/2011). (…)“

8.

Страница 16, част В, точка 1:

вместо:

„1.

Списък на държавите-членки, в които не се изисква представянето на личен идентификационен номер/номер на документ за самоличност (изявление за подкрепа – част А):“

да се чете:

„1.

Списък на държавите-членки, в които не се изисква представянето на личен идентификационен номер/номер на документ за самоличност (формуляр за изявление за подкрепа – част А):“

9.

Страница 16, част В, точка 2:

вместо:

„2.

Списък на държавите-членки, които изискват представянето на личен идентификационен номер/номер на документ за самоличност, посочен по-долу, в изявлението за подкрепа – част Б:“

да се чете:

„2.

Списък на държавите-членки, които изискват представянето на личен идентификационен номер/номер на документ за самоличност, посочен по-долу, във формуляра за изявлението за подкрепа – част Б:“