11.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 65/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 211/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 февруари 2011 година

относно гражданската инициатива

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 24, първа алинея от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

С Договора за Европейския съюз (ДЕС) се укрепва гражданството на Съюза и се засилва допълнително демократичното функциониране на Съюза, като се предвижда, inter alia, че всеки гражданин трябва да има правото да участва в демократичния живот на Съюза чрез европейска гражданска инициатива. Тази процедура предоставя на гражданите възможност пряко да се обърнат към Комисията с искане и да я приканят да представи предложение за правен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите, подобно на правото, предоставено на Европейския парламент съгласно член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и на Съвета съгласно член 241 ДФЕС.

(2)

Процедурите и условията, необходими за гражданската инициатива, следва да бъдат ясни, разбираеми, лесни за прилагане и пропорционални на естеството на гражданската инициатива, така че да насърчават участието на гражданите и да правят Съюза по-достъпен. Те следва да установяват разумен баланс между права и задължения.

(3)

С тях следва също така да се гарантира, че за гражданите на Съюза се прилагат сходни условия при подкрепата на граждански инициативи, независимо от държавата-членка, от която произхождат тези граждани.

(4)

Комисията следва при поискване да предоставя на гражданите информация и неофициални консултации относно гражданските инициативи, особено що се отнася до критериите за регистрация.

(5)

Необходимо е да се установи минималният брой държави-членки, от които трябва да произхождат гражданите. С цел да се осигури, че дадена гражданска инициатива е представителна за интерес на Съюза, като същевременно се гарантира, че инструментът остава лесен за използване, този брой следва да се определи на една четвърт от държавите-членки.

(6)

Във връзка с това е целесъобразно също така да се установи минималният брой на поддръжниците, произхождащи от всяка една от тези държави-членки. С цел да се осигурят подобни условия за гражданите при подкрепата на дадена гражданска инициатива, този минимален брой следва да бъде дегресивно пропорционален. От съображения за яснота този минимален брой следва да бъде посочен за всяка държава-членка в приложение към настоящия регламент. Минималният брой поддръжници, необходим във всяка държава-членка, следва да съответства на броя на членовете на Европейския парламент, избрани във всяка държава-членка, умножен по 750. Комисията следва да бъде оправомощена да изменя посоченото приложение, за да отразява всяко изменение на състава на Европейския парламент.

(7)

Целесъобразно е да се определи минимална възраст за подкрепящите дадена гражданска инициатива. Тази възраст следва да бъде възрастта, на която гражданите получават правото да гласуват на изборите за Европейски парламент.

(8)

Необходима е минимална организационна структура, за да може успешно да се осъществи една гражданска инициатива. Тя следва да бъде под формата на граждански комитет, съставен от физически лица (организатори), произхождащи от най-малко седем различни държави-членки, за да се насърчава повдигането на теми от европейско значение и за да се поощрява тяхното отразяване. От съображения за прозрачност и гладка и ефективна комуникация гражданските комитети следва да определят представители, които да осъществяват връзка между гражданския комитет и институциите на Съюза по време на процедурата.

(9)

Образуванията и особено организациите, които съгласно Договорите допринасят за формирането на европейско политическо съзнание и за изразяване на волята на гражданите на Съюза, следва да могат да насърчават граждански инициативи, при условие че правят това при пълна прозрачност.

(10)

За да се гарантират последователността и прозрачността на предложените граждански инициативи и за да се избягва ситуация, при която се събират подписи за предложение за гражданска инициатива, което не отговаря на условията, установени от настоящия регламент, следва да бъде задължително регистрирането на такива инициативи на уебсайт, предоставен от Комисията, преди да започне събирането на необходимите изявления за подкрепа от гражданите. Всички предложения за граждански инициативи, които отговарят на условията, установени в настоящия регламент, следва да бъдат регистрирани от Комисията. Комисията следва да извършва регистрацията в съответствие с общите принципи на добрата администрация.

(11)

След като дадено предложение за гражданска инициатива бъде регистрирано, организаторите могат да събират изявления за подкрепа от гражданите.

(12)

Целесъобразно е в приложение към настоящия регламент да се предвиди формуляр за изявление за подкрепа, където да се уточнят данните, необходими за целите на проверката от страна на държавите-членки. Комисията следва да бъде оправомощена да изменя това приложение в съответствие с член 290 от ДФЕС, като взема предвид предадената ѝ от държавите-членки информация.

(13)

При надлежно спазване на принципа, че личните данни трябва да бъдат адекватни, относими и да не са прекомерни по отношение на целите, за които се събират, предоставянето от поддръжниците на предложена гражданска инициатива на лични данни, включително, където е уместно, на личен идентификационен номер или номер на личен идентификационен документ, се изисква, доколкото може да е необходимо за целите на проверка от страна на държавите-членки на изявленията за подкрепа в съответствие с националните закони и практики.

(14)

С цел да се извлече полза от съвременните технологии като средство на демокрацията на участието, е целесъобразно да се предвиди изявленията за подкрепа да се събират както онлайн, така и на хартиен носител. Системите за събиране на изявленията за подкрепа онлайн следва да имат адекватни характеристики за сигурност, за да се гарантира, inter alia, че данните са сигурно събирани и съхранявани. За тази цел Комисията следва да изготви подробни технически спецификации за системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн.

(15)

Целесъобразно е държавите-членки да проверят дали системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн отговарят на изискванията на настоящия регламент, преди изявленията за подкрепа да бъдат събрани.

(16)

Комисията следва да предостави софтуер с отворен код, съдържащ съответните технически характеристики и характеристики за сигурност, за да се осигури спазване на разпоредбите на настоящия регламент относно системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн.

(17)

Целесъобразно е да се гарантира, че изявленията за подкрепа на дадена гражданска инициатива се събират в рамките на определен срок. С цел да се гарантира, че предложените граждански инициативи продължават да са от значение, като същевременно се отчита сложността на събирането на изявления за подкрепа в целия Съюз, този срок следва да бъде не по-дълъг от 12 месеца от датата на регистрация на предложената гражданска инициатива.

(18)

Целесъобразно е да се предвиди, че когато дадена гражданска инициатива е получила необходимите изявления за подкрепа от поддръжниците, всяка държава-членка следва да бъде отговорна за проверката и удостоверяването на изявленията за подкрепа, събрани от поддръжниците, които произхождат от въпросната държава-членка. Предвид необходимостта да се ограничи административната тежест за държавите-членки, те следва в срок три месеца от получаването на искането за удостоверяване да извършат тези проверки по целесъобразен начин, като могат да използват за основа метода на случайната извадка, и следва да издадат документ, удостоверяващ броя на действителните изявления за подкрепа, които са получени.

(19)

Преди да внесат дадена гражданска инициатива в Комисията, организаторите следва да гарантират, че всички приложими условия, установени в настоящия регламент, са спазени.

(20)

Комисията следва да разгледа гражданската инициатива и да изложи своите правни и политически заключения поотделно. Тя следва също така да определи действията, които възнамерява да предприеме в отговор на инициативата в рамките на три месеца. За да покаже, че гражданска инициатива, подкрепена от поне един милион граждани на Съюза, и евентуалните последващи действия, произтичащи от нея, се проучват внимателно, Комисията следва да обясни по ясен, задълбочен и подробен начин причините за действията, които възнамерява да предприеме, и също така следва да посочи основанията си, ако не възнамерява да предприеме действия. Когато Комисията е получила гражданска инициатива, подкрепена от необходимия брой поддръжници и отговаряща на другите изисквания на настоящия регламент, организаторите следва да имат правото да представят инициативата на публично изслушване на равнище на Съюза.

(21)

Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (4) се прилага изцяло към обработването на лични данни, извършвано при прилагането на настоящия регламент. В тази връзка, с оглед на правната сигурност, е целесъобразно да се поясни, че администратори на личните данни по смисъла на Директива 95/46/ЕО са организаторите на дадена гражданска инициатива и компетентните органи на държавите-членки, както и да се посочи максималният срок на съхранение на личните данни, събрани за целите на дадена гражданска инициатива. В качеството си на администратори на лични данни организаторите трябва да предприемат всички подходящи мерки за спазването на наложените от Директива 95/46/ЕО задължения, и по-специално тези относно законосъобразността на обработването, сигурността на дейностите по обработването, предоставянето на информация и правото на физическите лица да имат достъп до своите лични данни, както и да изискват поправянето и заличаването им.

(22)

Разпоредбите от глава III от Директива 95/46/ЕО относно средствата за правна защита, отговорността и санкциите са изцяло приложими по отношение на обработването на лични данни при прилагането на настоящия регламент. Организаторите на граждански инициативи следва да носят отговорност в съответствие с приложимото национално право за причинените от тях вреди. Освен това държавите-членки следва да гарантират, че за нарушения на настоящия регламент на организаторите на граждански инициативи се налагат съответните санкции.

(23)

Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (5) се прилага изцяло към обработването на лични данни, извършвано от Комисията при прилагането на настоящия регламент.

(24)

С оглед на бъдещи нужди от адаптиране Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за целите на измененията на приложенията към настоящия регламент. От особена важност е Комисията да проведе подходящи консултации по време на подготвителната работа, включително на експертно равнище.

(25)

Необходимите за прилагането на настоящия регламент мерки следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (6).

(26)

Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 8 от нея, съгласно който всеки има право на защита на своите лични данни.

(27)

Беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който прие становище (7),

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват процедурите и условията, необходими за представянето на граждански инициативи, както е предвидено в член 11 от ДЕС и член 24 от ДФЕС.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

„гражданска инициатива“ означава инициатива, внесена в Комисията в съответствие с настоящия регламент, с която Комисията се приканва да представи подходящо предложение в рамките на правомощията ѝ по въпроси, за които гражданите считат, че за целите на прилагането на Договорите е необходим правен акт на Съюза, и която е получила подкрепата на най-малко един милион имащи право да я подпишат поддръжници, които произхождат от най-малко една четвърт от всички държави-членки;

2.

„поддръжник“ означава всеки гражданин на Съюза, който е подкрепил дадена гражданска инициатива посредством попълването на формуляр за изявление за подкрепа на тази инициатива;

3.

„организатори“ означава физически лица, образували граждански комитет, които отговарят за подготовката и внасянето на гражданската инициатива в Комисията.

Член 3

Изисквания за организаторите и за поддръжниците

1.   Организаторите трябва да са граждани на Съюза и да са на възраст, на която имат право да гласуват на изборите за Европейски парламент.

2.   Организаторите създават граждански комитет от поне седем лица, които пребивават в най-малко седем различни държави-членки.

Организаторите определят един представител и един заместник („лица за контакт“), които осъществяват връзка между гражданския комитет и институциите на Съюза по време на процедурата и които са упълномощени да правят изказвания и да действат от името на гражданския комитет.

Организаторите, които са членове на Европейския парламент, не се отчитат в бройката за постигане на минимума, който се изисква за образуване на граждански комитет.

За целите на регистрацията в съответствие с член 4 на дадена предложена гражданска инициатива Комисията разглежда единствено информацията за седемте членове на гражданския комитет, които са необходими, за да се изпълнят изискванията, установени в параграф 1 от настоящия член и в настоящия параграф.

3.   Комисията може да поиска от организаторите да представят подходящи доказателства, че изискванията, установени в параграфи 1 и 2, са изпълнени.

4.   За да имат правото да подкрепят дадена предложена гражданска инициатива, поддръжниците трябва да са граждани на Съюза и да са на възраст, на която имат право да гласуват на изборите за Европейски парламент.

Член 4

Регистрация на предложена гражданска инициатива

1.   Преди да започне събирането на изявления за подкрепа от поддръжниците на дадена предложена гражданска инициатива, от организаторите се изисква да регистрират инициативата в Комисията, като предоставят информацията, посочена в приложение II, и по-специално тази относно предмета и целите на предложената гражданска инициатива.

Тази информация се предоставя на един от официалните езици на Съюза в онлайн регистър, предоставен за тази цел от Комисията („регистърът“).

Организаторите предоставят, за регистъра и по целесъобразност на своя уебсайт, редовно актуализирана информация относно източниците на подкрепа и финансиране за предложената гражданска инициатива.

След като регистрацията бъде потвърдена в съответствие с параграф 2, организаторите могат да предоставят предложената гражданска инициатива на други официални езици на Съюза за включването ѝ в регистъра. Организаторите отговарят за писмения превод на предложената гражданска инициатива на други официални езици на Съюза.

Комисията създава място за контакт, където се предоставя информация и помощ.

2.   В срок от два месеца след получаването на информацията, посочена в приложение II, Комисията регистрира предложената гражданска инициатива под уникален регистрационен номер и изпраща потвърждение за това на организаторите, при положение че са изпълнени следните условия:

а)

гражданският комитет е образуван и лицата за контакт са определени в съответствие с член 3, параграф 2;

б)

предложената гражданска инициатива не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представи предложение за правен акт на Съюза с цел изпълнение на Договорите;

в)

предложената гражданска инициатива не е явно в злоупотреба, несериозна или злонамерена; и

г)

предложената инициатива не е в явно противоречие с ценностите на Съюза, установени в член 2 от Договора за Европейския съюз.

3.   Комисията отказва регистрация, ако установените в параграф 2 условия не са изпълнени.

При отказ за регистрация на предложена гражданска инициатива Комисията информира организаторите относно причините за този отказ и относно всички възможни съдебни и извънсъдебни средства за защита, с които те разполагат.

4.   Регистрираните предложени граждански инициативи се правят обществено достояние чрез регистъра. Без да се засягат правата им съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001, субектите на данни имат право да изискват снемането на техните лични данни от регистъра след изтичането на срок от две години от датата на регистрация на предложена гражданска инициатива.

5.   По всяко време преди предоставянето на изявленията за подкрепа съгласно член 8 организаторите могат да оттеглят предложена гражданска инициатива, която е била регистрирана. В този случай в регистъра се извършва вписване за това.

Член 5

Процедури и условия за събирането на изявления за подкрепа

1.   Организаторите отговарят за събирането на изявленията за подкрепа от поддръжниците на дадена предложена гражданска инициатива, която е регистрирана в съответствие с член 4.

За събирането на изявления за подкрепа могат да се използват единствено формуляри, които отговарят на образците, установени в приложение III, и са на един от езиците, включени в регистъра за тази предложена гражданска инициатива. Организаторите попълват формулярите, както е указано в приложение III, преди да започне събирането на изявления за подкрепа от поддръжниците. Информацията в тези формуляри трябва да отговаря на информацията в регистъра.

2.   Организаторите могат да събират изявления за подкрепа на хартиен носител или по електронен път. Когато изявленията за подкрепа се събират онлайн, се прилага член 6.

За целите на настоящия регламент изявленията за подкрепа, които се подписват по електронен път чрез използването на усъвършенстван електронен подпис по смисъла на Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно правната рамка на Общността за електронните подписи (8), се третират по същия начин като изявленията за подкрепа на хартиен носител.

3.   От поддръжниците се изисква да попълнят формулярите за изявление за подкрепа, предоставени от организаторите. Те посочват само онези лични данни, които се изискват за целите на проверка от страна на държавите-членки, както е предвидено в приложение III.

Поддръжниците могат да подписват дадена предложена инициатива само веднъж.

4.   Държавите-членки уведомяват Комисията относно всяка промяна на информацията, предвидена в приложение III. Като има предвид тези промени, Комисията може да приема изменения на приложение III посредством делегирани актове в съответствие с член 17 и при спазване на условията по членове 18 и 19.

5.   Всички изявления за подкрепа се събират след датата на регистриране на предложената гражданска инициатива и в срок от не повече от 12 месеца.

В края на този срок в регистъра се посочва, че срокът е изтекъл и, ако е целесъобразно, че не е събран необходимият брой изявления за подкрепа.

Член 6

Системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн

1.   Когато изявления за подкрепа се събират онлайн, получените чрез системата за събиране онлайн данни се съхраняват на територията на държава-членка.

Системата за събиране онлайн се удостоверява в съответствие с параграф 3 в държавата-членка, в която ще се съхраняват данните, събрани чрез системата за събиране онлайн. Организаторите могат да използват една система за събиране онлайн за целите на събирането на изявления за подкрепа в няколко или във всички държави-членки.

Образците на формулярите за изявления за подкрепа могат да бъдат адаптирани за целите на събирането онлайн.

2.   Организаторите гарантират, че системата за събиране онлайн, използвана за събиране на изявления за подкрепа, е в съответствие с параграф 4.

Преди да започне събирането на изявления за подкрепа, организаторите правят искане до компетентния орган на съответната държава-членка да удостовери, че използваната за целта система за събиране онлайн отговаря на изискванията по параграф 4.

Организаторите могат да започнат да събират изявления за подкрепа чрез системата за събиране онлайн само след като са получили удостоверението, посочено в параграф 3. Организаторите публикуват копие на това удостоверение на уебсайта, използван за системата за събиране онлайн.

В срок до 1 януари 2012 г. Комисията създава и след това поддържа софтуер с отворен код, включващ съответните технически характеристики и характеристики за сигурност, каквито са необходими за спазване на разпоредбите на настоящия регламент относно системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн. Софтуерът се предоставя безплатно.

3.   Когато системата за събиране на изявления за подкрепа отговаря на изискванията на параграф 4, съответният компетентен орган издава за целта в срок от един месец удостоверение по образеца от приложение IV.

Държавите-членки признават удостоверенията, издадени от компетентните органи на други държави-членки.

4.   Системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн имат адекватни технически характеристики и характеристики за сигурност, за да се гарантира, че:

а)

единствено физическите лица могат да подават формуляри за изявления за подкрепа онлайн;

б)

предоставените онлайн данни се събират и съхраняват по сигурен начин, за да се гарантира, inter alia, че те не могат да бъдат променени или използвани за други цели освен заявената подкрепа за дадената гражданска инициатива, както и за да се защитят личните данни от случайно или незаконно унищожаване или случайна загуба, промяна или неразрешено разкриване или достъп;

в)

системата може да генерира изявления за подкрепа във формуляр, съответстващ на образците, предвидени в приложение III, така че да позволи на държавите-членки да направят проверка в съответствие с член 8, параграф 2.

5.   До 1 януари 2012 г. Комисията приема технически спецификации за изпълнение на параграф 4 в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 20, параграф 2.

Член 7

Минимален брой поддръжници от всяка държава-членка

1.   Поддръжниците на дадена гражданска инициатива произхождат от най-малко една четвърт от държавите-членки.

2.   В най-малко една четвърт от държавите-членки поддръжниците наброяват в момента на регистрацията на предложената гражданска инициатива най-малко минималния брой граждани, посочен в приложение I. Този минимален брой съответства на броя на членовете на Европейския парламент, избрани във всяка държава-членка, умножен по 750.

3.   Комисията приема посредством делегирани актове в съответствие с член 17 и при спазване на условията по членове 18 и 19 подходящи изменения на приложение I, за да отрази всяко изменение на състава на Европейския парламент.

4.   За поддръжниците се смята, че произхождат от държавата-членка, която отговаря за проверката на техните изявления за подкрепа в съответствие с член 8, параграф 1, втора алинея.

Член 8

Проверка и удостоверяване от държавите-членки на изявленията за подкрепа

1.   След като бъдат събрани необходимите изявления за подкрепа от поддръжниците в съответствие с членове 5 и 7, организаторите предоставят на хартиен носител или в електронна форма изявленията за подкрепа на посочените в член 15 компетентни органи за проверка и удостоверяване. За тази цел организаторите използват формуляра, установен в приложение V, като разделят изявленията за подкрепа на хартиен носител, изявленията за подкрепа, подписани по електронен път чрез използването на усъвършенстван електронен подпис, и изявленията за подкрепа, събрани чрез системата за събиране онлайн.

Организаторите предоставят изявленията за подкрепа на съответната държава-членка, както следва:

а)

на държавата-членка, посочена в изявлението за подкрепа като държава на пребиваване на поддръжника или държава, чийто гражданин е поддръжникът, както е предвидено в приложение III, част В, точка 1; или

б)

на държавата-членка, която е издала личния идентификационен номер или документа за самоличност, посочен в изявлението за подкрепа, както е предвидено в приложение III, част В, точка 2.

2.   В срок, който не надвишава три месеца след получаване на искането, компетентните органи правят проверка на представените им изявления за подкрепа чрез подходящи за целта методи, в съответствие с националното право и практика, както е уместно. На тази основа те издават на организаторите удостоверение по образеца в приложение VI, с което удостоверяват броя на действителните изявления за подкрепа за съответната държава-членка.

За целите на проверката на изявленията за подкрепа не се изисква удостоверяване на подписите.

3.   Предвиденото в параграф 2 удостоверение се издава безплатно.

Член 9

Внасяне на гражданска инициатива в Комисията

След като получи удостоверенията, предвидени в член 8, параграф 2, и при условие че всички приложими процедури и условия, определени в настоящия регламент, са спазени, организаторите могат да внесат гражданската инициатива в Комисията, придружена от информация относно получените за инициативата помощ и финансиране. Информацията се публикува в регистъра.

Размерът на подкрепата и финансирането, получени от всякакви източници, при надхвърлянето на който трябва да се предостави информация, е идентичен на предвидения в Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище (9).

За целите на настоящия член организаторитe използват формуляра от приложение VII и представят попълнения формуляр заедно с копия на хартиен носител или в електронна форма на удостоверенията, предвидени в член 8, параграф 2.

Член 10

Процедура за разглеждането на граждански инициативи от Комисията

1.   Когато Комисията получи гражданска инициатива в съответствие с член 9, тя:

а)

публикува незабавно гражданската инициатива в регистъра;

б)

среща се с организаторите на подходящо равнище, за да им даде възможност да обяснят подробно повдигнатите с гражданската инициатива въпроси;

в)

в срок от три месеца излага в съобщение своите правни и политически заключения за гражданската инициатива, действията, които смята да предприеме, ако има такива, и причините за решението дали да предприеме тези действия или не.

2.   Съобщението, посочено в параграф 1, буква в), се нотифицира на организаторите, на Европейския парламент и на Съвета и се оповестява публично.

Член 11

Публично изслушване

Когато са изпълнени условията по член 10, параграф 1, букви а) и б) и в сроковете, предвидени в член 10, параграф 1, буква в), на организаторите се предоставя възможност да представят гражданската инициатива на публично изслушване. Комисията и Европейският парламент гарантират, че изслушването се организира в Европейския парламент, по целесъобразност заедно с други институции и органи на Съюза, желаещи да участват, и че Комисията е представлявана на съответното равнище.

Член 12

Защита на личните данни

1.   При обработването на лични данни съгласно настоящия регламент организаторите на гражданската инициатива и компетентните органи на държавите-членки спазват разпоредбите на Директива 95/46/ЕО и националните разпоредби, приети за нейното прилагане.

2.   За целите на съответното обработване на лични данни организаторите на гражданската инициатива и компетентните органи, определени в съответствие с член 15, параграф 2, се считат за администратори на данните в съответствие с член 2, буква г) от Директива 95/46/ЕО.

3.   Организаторите гарантират, че личните данни, събрани за дадена гражданска инициатива, не се използват за други цели освен заявената подкрепа за инициативата, и унищожават всички изявления за подкрепа, получени за тази инициатива, както и всички копия от тях най-късно един месец след внасянето на инициативата в Комисията в съответствие с член 9 или 18 месеца след датата на регистрация на предложената гражданска инициатива, в зависимост от това коя от двете дати настъпва по-рано.

4.   Компетентният орган използва личните данни, получени за дадена гражданска инициатива, единствено за целите на проверката на изявленията за подкрепа в съответствие с член 8, параграф 2 и унищожава всички изявления за подкрепа и копията от тях най-късно един месец след издаването на посоченото в същия член удостоверение.

5.   Изявленията за подкрепа за дадена гражданска инициатива и копията от тях може да бъдат запазени и по-дълго от сроковете, предвидени в параграфи 3 и 4, ако това е необходимо за целите на съдебни или административни производства, свързани с предложена гражданска инициатива. Организаторите и компетентният орган унищожават всички изявления за подкрепа и копията от тях най-късно една седмица след датата на приключването на посочените производства с окончателно решение.

6.   Организаторите прилагат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни срещу случайно или незаконно унищожаване или случайна загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп, в частност когато обработването включва предаване на данните по мрежа, както и срещу всякакви други незаконни форми на обработка.

Член 13

Отговорност

Организаторите носят отговорност за причинените от тях вреди при организирането на гражданска инициатива в съответствие с приложимото национално право.

Член 14

Санкции

1.   Държавите-членки гарантират, че на организаторите се налагат съответните санкции за нарушения на настоящия регламент, и по-специално за:

а)

декларации с невярно съдържание, направени от организаторите;

б)

злоупотреба с данни.

2.   Санкциите, посочени в параграф 1, са ефективни, съразмерни и с възпиращ ефект.

Член 15

Компетентни органи в държавите-членки

1.   За целите на прилагането на член 6, параграф 3 държавите-членки определят компетентни органи, отговорни за издаването на предвидените в същия член удостоверения.

2.   За целите на прилагането на член 8, параграф 2 всяка държава-членка определя един компетентен орган, отговорен за координацията на процеса по проверка на изявленията за подкрепа и за издаването на предвидените в същия член удостоверения.

3.   Не по-късно от 1 март 2012 г. държавите-членки изпращат имената и адресите на компетентните органи на Комисията.

4.   Комисията прави списъка с компетентните органи обществено достояние.

Член 16

Изменение на приложенията

Комисията може да приема посредством делегирани актове в съответствие с член 17 и при условията по членове 18 и 19 изменения на приложенията към настоящия регламент в рамките на приложното поле на съответните разпоредби от настоящия регламент.

Член 17

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието за приемане на делегираните актове, посочени в член 16, се предоставя на Комисията за неограничен срок.

2.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира едновременно Европейския парламент и Съвета за него.

3.   Правомощието за приемане на делегирани актове се предоставя на Комисията при условията, предвидени в членове 18 и 19.

Член 18

Оттегляне на делегирането

1.   Делегирането на правомощия, посочено в член 16, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета.

2.   Институцията, започнала вътрешна процедура за вземане на решение дали да оттегли делегирането на правомощия, полага усилия да уведоми другата институция и Комисията в разумен срок преди вземането на окончателното решение, като посочва делегираните правомощия, които може да бъдат оттеглени, и евентуалните причини за оттеглянето.

3.   С решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощията, посочено в същото решение. То поражда действие незабавно или на посочена в него по-късна дата. Решението не засяга действителността на делегираните актове, които вече са влезли в сила. То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 19

Възражения срещу делегирани актове

1.   Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегирания акт в срок два месеца от датата на нотификацията. По инициатива на Европейския парламент или Съвета този срок се удължава с два месеца.

2.   Ако при изтичането на срока, посочен в параграф 1, нито Европейският парламент, нито Съветът са възразили срещу делегирания акт, той се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила на посочената в него дата.

Делегираният акт може да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането на посочения срок, ако Европейският парламент и Съветът са информирали Комисията за намерението си да не правят възражения.

3.   Ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу делегиран акт в срока, посочен в параграф 1, той не влиза в сила. Институцията, която възразява срещу делегирания акт, посочва причините за това.

Член 20

Комитет

1.   За целите на прилагането на член 6, параграф 5 Комисията се подпомага от комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

Член 21

Нотифициране на национални разпоредби

Всяка държава-членка нотифицира на Комисията специфичните разпоредби, които тя приема в изпълнение на настоящия регламент.

Комисията информира останалите държави-членки за това.

Член 22

Преглед

До 1 април 2015 г. и на всеки три години след това Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на настоящия регламент.

Член 23

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага, считано от 1 април 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 16 февруари 2011 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

MARTONYI J.


(1)  ОВ C 44, 11.2.2011 г., стр. 182.

(2)  ОВ C 267, 1.10.2010 г., стр. 57.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 15 декември 2010 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 14 февруари 2011 г.

(4)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(5)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(7)  ОВ C 323, 30.11.2010 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 13, 19.1.2000 г., стр. 12.

(9)  ОВ L 297, 15.11.2003 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

МИНИМАЛЕН БРОЙ ПОДДРЪЖНИЦИ ОТ ВСЯКА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА

Белгия

16 500

България

12 750

Чешка република

16 500

Дания

9 750

Германия

74 250

Естония

4 500

Ирландия

9 000

Гърция

16 500

Испания

37 500

Франция

54 000

Италия

54 000

Кипър

4 500

Латвия

6 000

Литва

9 000

Люксембург

4 500

Унгария

16 500

Малта

3 750

Нидерландия

18 750

Австрия

12 750

Полша

37 500

Португалия

16 500

Румъния

24 750

Словения

5 250

Словакия

9 750

Финландия

9 750

Швеция

13 500

Обединено кралство

54 000


ПРИЛОЖЕНИЕ II

НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕДЛОЖЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

За да се регистрира дадена предложена гражданска инициатива в онлайн регистъра на Комисията, се предоставя следната информация:

1.

насловът на предложената гражданска инициатива, с не повече от 100 символа;

2.

нейният предмет, с не повече от 200 символа;

3.

описание на целите на предложената гражданска инициатива, относно която Комисията се приканва към действие, с не повече от 500 символа;

4.

разпоредбите на Договорите, които според организаторите са относими към предложеното действие;

5.

пълните имена, пощенските адреси, гражданството и датите на раждане на седемте членове на гражданския комитет, като се посочват специално представителят и заместникът, както и техните електронни адреси (1);

6.

всички източници на подкрепа и финансиране за предложената гражданска инициатива към момента на регистрацията (1).

Организаторите могат да предоставят в приложение по-подробна информация относно предмета, целите и контекста на предложената гражданска инициатива. Те могат също така, ако желаят, да представят и проект на правен акт.


(1)  Поверителност на личните данни: в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни субектът на данните се информира, че личните данни се събират от Комисията за целите на процедурата във връзка с предложената гражданска инициатива. Само пълните имена на организаторите, електронните адреси на лицата за контакт и информация относно източниците на подкрепа и финансиране ще се предоставят на разположение на обществеността в онлайн регистъра на Комисията. Субектите на данни имат право да възразят срещу публикуването на техните лични данни при необорими правни основания, свързани с тяхното индивидуално положение, и да поискат корекцията на данните по всяко време и тяхното отстраняване от онлайн регистъра на Комисията след изтичането на срок от две години от датата на регистриране на предложената гражданска инициатива.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Image

Image

Image

Image

ЧАСТ В

1.

Списък на държавите-членки, в които не се изисква представянето на личен идентификационен номер/номер на документ за самоличност (изявление за подкрепа – част А):

Държава-членка

Поддръжници, чиито изявления за подкрепа трябва да се предават на съответната държава-членка

Белгия

пребиваващи в Белгия

белгийски граждани, пребиваващи извън страната, ако са информирали националните органи за своето място на пребиваване

Дания

пребиваващи в Дания

датски граждани, пребиваващи извън страната, ако са информирали националните органи за своето място на пребиваване

Германия

пребиваващи в Германия

германски граждани, пребиваващи извън страната, ако са информирали националните органи за своето място на пребиваване

Естония

пребиваващи в Естония

естонски граждани, пребиваващи извън страната

Ирландия

пребиваващи в Ирландия

Нидерландия

пребиваващи в Нидерландия

Словакия

пребиваващи в Словакия

словашки граждани, пребиваващи извън страната

Финландия

пребиваващи във Финландия

финландски граждани, пребиваващи извън страната

Обединено кралство

пребиваващи в Обединеното кралство

2.

Списък на държавите-членки, които изискват представянето на личен идентификационен номер/номер на документ за самоличност, посочен по-долу, в изявлението за подкрепа – част Б:

 

БЪЛГАРИЯ

единен граждански номер (личен номер)

 

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

Občanský průkaz (национална лична карта)

Cestovní pas (паспорт)

 

ГЪРЦИЯ

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (лична карта)

Διαβατήριο (паспорт)

Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε. (удостоверение за пребиваване/удостоверение за постоянно пребиваване)

 

ИСПАНИЯ

Documento Nacional de Identidad (лична карта)

Pasaporte (паспорт)

 

ФРАНЦИЯ

Passeport (паспорт)

Carte nationale d'identité (национална лична карта)

Titre de séjour (разрешение за пребиваване)

Permis de conduire (свидетелство за правоуправление)

Autre (други):

Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire (парламентарна лична карта със снимка, издадена от председателя на парламентарната асамблея);

Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat (лична карта на общински/регионален съветник със снимка, издадена от представител на държавата);

Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore (карта на ветеран от война, жълта или трицветна);

Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie (карта за гражданска или военна инвалидност със снимка);

Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie (лична карта на държавен служител със снимка);

Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires (лична карта или военна карта със снимка, издадена от военните власти);

Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’Etat (разрешително за лов със снимка, издадено от представител на държавата);

Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi № 69-3 du 3 janvier 1969 (документ за правоуправление, издаден от префекта в приложение на Закон № 69-3 от 3 януари 1969 г.)

Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7o) de l’article 138 du code de procédure pénale (временен документ за удостоверяване на самоличността, издаден в замяна на документите за самоличност в случай на съдебен контрол при прилагане на девета алинея (7o) от член 138 от Наказателно процесуалния кодекс);

Attestation de dépôt d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une photographie d’identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune (удостоверение за подадено заявление за национална лична карта или паспорт, издадено от съответната община преди не повече от три месеца, с подпечатана снимка на заявителя)

 

ИТАЛИЯ

Passaporto, inclusa l'indicazione dell'autoritá di rilascio (паспорт, включително издаващ орган)

Carta di identità (лична карта), inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio (включително издаващ орган)

 

КИПЪР

Δελτίο Ταυτότητας (лична карта на гражданин или лице с постоянно пребиваване)

Διαβατήριο (паспорт)

 

ЛАТВИЯ

Personas kods (личен идентификационен номер)

 

ЛИТВА

Asmens kodas (личен номер)

 

ЛЮКСЕМБУРГ

Numéro d’identification national (numéro inscrit sur la carte d’identification de la Sécurité sociale) (национален идентификационен номер, вписан в картата за социално осигуряване)

 

УНГАРИЯ

személyazonosító igazolvány (лична карта)

útlevél (паспорт)

személyi azonosító szám (személyi szám) (личен идентификационен номер)

 

МАЛТА

Karta tal-Identità (лична карта)

 

АВСТРИЯ

Reisepass (паспорт)

Personalausweis (лична карта)

 

ПОЛША

Numer ewidencyjny PESEL (идентификационен номер PESEL)

 

ПОРТУГАЛИЯ

Bilhete de identidade (лична карта)

Passaporte (паспорт)

Cartão de Cidadão (гражданска карта)

 

РУМЪНИЯ

carte de identitate (лична карта)

pasaport (паспорт)

certificat de inregistrare (удостоверение за регистрация)

cartea de rezidenta permanenta pentru cetatenii UE (карта за постоянно пребиваване за граждани на ЕС)

Cod Numeric Personal (личен идентификационен номер)

 

СЛОВЕНИЯ

Osebna izkaznica (лична карта)

Potni list (паспорт)

 

ШВЕЦИЯ

Personnummer (личен идентификационен номер) в лична карта

Personnummer (личен идентификационен номер) в паспорт.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПОТВЪРЖДАВАЩО, ЧЕ ДАДЕНА СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ НА ИЗЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДКРЕПА ОНЛАЙН ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 211/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 ФЕВРУАРИ 2011 г. ОТНОСНО ГРАЖДАНСКАТА ИНИЦИАТИВА

… (наименование на компетентния орган) от … (име на държава-членка) с настоящото удостоверява, че онлайн системата за събиране … (адрес на уебсайта), използвана за събиране на изявления за подкрепа на … (наслов на предложената гражданска инициатива), отговаря на изискванията на съответните разпоредби на Регламент (ЕС) № 211/2011.

Дата, подпис и официален печат на компетентния орган:


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИЗЯВЛЕНИЯТА ЗА ПОДКРЕПА НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВАТА-ЧЛЕНКА

1.

Пълни имена, пощенски адреси и електронни адреси на лицата за контакт:

2.

Наслов на предложената гражданската инициатива:

3.

Регистрационен номер в Комисията:

4.

Дата на регистрация:

5.

Брой поддръжници, произхождащи от (наименование на държава-членка):

6.

Приложения:

(Включват се всички изявления за подкрепа от поддръжниците, които се проверяват от съответната държава-членка.

По целесъобразност се включва съответното удостоверение/удостоверения, че дадена система за събиране на изявления за подкрепа онлайн отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива.)

7.

Дата и подпис на лицата за контакт:


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПОТВЪРЖДАВАЩО БРОЯ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ИЗЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДКРЕПА, СЪБРАНИ ЗА … (НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЪРЖАВАТА-ЧЛЕНКА)

… (наименование на компетентния орган) от … (наименование на държава-членка), след като извърши необходимите проверки съгласно член 8 от Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива, с настоящото удостоверява, че … изявления за подкрепа на предложената гражданска инициатива с регистрационен номер … са действителни в съответствие с разпоредбите на посочения регламент.

Дата, подпис и официален печат на компетентния орган:


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ФОРМУЛЯР ЗА ВНАСЯНЕТО НА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА В КОМИСИЯТА

1.

Наслов на гражданската инициатива:

2.

Регистрационен номер в Комисията:

3.

Дата на регистрация:

4.

Брой на получените валидни изявления за подкрепа (броят им трябва да бъде най-малко един милион):

5.

Брой поддръжници, удостоверен от държавите-членки:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Брой на поддръжниците

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

ОБЩО

Брой на поддръжниците

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Пълни имена, пощенски адреси и електронни адреси на лицата за контакт (1).

7.

Посочете всички източници на подкрепа и финансиране за инициативата, включително размера на финансова подкрепа към момента на внасянето (1):

8.

С настоящото удостоверяваме, че предоставената в настоящия формуляр информация е точна.

Дата и подпис на лицата за контакт:

9.

Приложения:

(прилагат се всички удостоверения)


(1)  Поверителност на личните данни: в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни субектът на данните се информира, че личните данни се събират от Комисията за целите на процедурата във връзка с предложената гражданска инициатива. Само пълното име на организаторите, електронният адрес на лицата за контакт и информация относно източниците на финансиране и подкрепа ще се предостави на разположение на обществеността в онлайн регистъра на Комисията. Субектите на данни имат право да възразят срещу публикуването на техните лични данни при необорими правни основания, свързани с тяхното индивидуално положение, да изискат корекцията на данните по всяко време и тяхното отстраняване от онлайн регистъра на Комисията след изтичането на две години от датата на регистриране на предложената гражданска инициатива.