3.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 58/27


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 207/2011 НА КОМИСИЯТА

от 2 март 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (дифенилетер, пентабромо дериват и PFOS)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 131 от него,

като има предвид, че:

(1)

С приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се въвеждат ограничения за пускането на пазара и употребата на дифенилетер, пентабромо дериват и перфлуороктан сулфонати (PFOS), вписани съответно под номера 44 и 53.

(2)

С Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО (2) в законодателството на Съюза се изпълняват ангажиментите, въведени в Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители, наричана по-нататък „Конвенцията“, одобрена с Решение 2006/507/ЕО на Съвета (3), и в Протокола от 1998 г. за устойчивите органични замърсители към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния, наричан по-нататък „Протоколът“, одобрен с Решение 2004/259/ЕО на Съвета (4).

(3)

След като получи от Европейския съюз и неговите държави-членки, както и от Норвегия и Мексико, предложения за включване на вещества, създаденият съгласно Конвенцията Комитет за преглед на устойчивите органични замърсители завърши работата си по група вещества, за които бе установено, че отговарят на критериите на Конвенцията. На четвъртата сесия на Конференцията на страните по Конвенцията, състояла се от 4 до 8 май 2009 г. (наричана по-нататък „СОР 4“), бе постигнато съгласие в приложенията към Конвенцията да бъдат включени девет вещества, сред които пентабромодифенил етер и PFOS.

(4)

С Регламент (ЕС) № 757/2010 на Комисията от 24 август 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители по отношение на приложения I и III (5) се прилагат решенията на COP 4, като веществата, изброени в Конвенцията, в Протокола или и в двете, се включват в приложение I към Регламент (ЕО) № 850/2004. Тези вещества включват пентабромодифенил етер и PFOS. С Регламент (ЕО) № 850/2004 се забраняват производството и пускането на пазара на веществата, изброени в приложение I, и се уреждат въпросите, свързани с управлението на отпадъците, съдържащи посочените вещества. По отношение на PFOS дерогациите, приложими по силата на REACH, в приложение XVII са запазени и включени в приложение I към Регламент (ЕО) № 850/2004 с някои изменения, за да се отрази решението на COP 4.

(5)

Следователно ограниченията по отношение на дифенилетер, пентабромо дериват и PFOS в приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 са ненужни и вписвания 44 и 53 следва да бъдат заличени.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден в съответствие с член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Вписвания 44 и 53 в приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се заличават.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 март 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 7.

(3)  ОВ L 209, 31.7.2006 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 81, 19.3.2004 г., стр. 35.

(5)  ОВ L 223, 25.8.2010 г., стр. 29.