2.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 57/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 201/2011 НА КОМИСИЯТА

от 1 март 2011 година

относно образеца на декларация за съответствие на разрешен тип железопътно возило

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в Общността (1), и по-специално член 26, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Комисията следва да приеме образеца на декларация за съответствие на разрешен тип возило, както е предвидено в директивата.

(2)

Европейската железопътна агенция издаде препоръка от 30 юни 2010 г. относно образеца на декларация за съответствие на разрешен тип железопътно возило.

(3)

Приложенията към декларацията за съответствие на типа трябва да предоставят доказателства за приключване на съответните процедури за проверка в съответствие с приложимото законодателство на Съюза и обявените национални правила и да посочват директивите, техническите спецификации за оперативна съвместимост, националните правила и други разпоредби. Разрешението за тип, което се идентифицира чрез Европейския идентификационен номер, трябва да съдържа информация относно всички правни изисквания, въз основа на които в дадена държава-членка е издадено разрешение за тип.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден по член 29, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Посоченият в член 26, параграф 4 от Директива 2008/57/ЕО образец на декларация за съответствие на типа е определен в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 2 юни 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки, освен Кипър и Малта, тъй като на територията им не е изградена железопътна система.

Съставено в Брюксел на 1 март 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 191, 18.7.2008 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА РАЗРЕШЕН ТИП ЖЕЛЕЗОПЪТНО ВОЗИЛО

Ние

Заявител (1):

[Търговско наименование]

[пълен адрес]

Упълномощен представител:

[Търговско наименование]

[пълен адрес]

на заявителя

[Търговско наименование]

[пълен адрес]

Декларираме на своя отговорност, че железопътното возило [Европейски идентификационен номер]  (2), за което се отнася настоящата декларация,

отговаря на тип железопътно возило [идентификация на ERATV за типа железопътно возило], разрешено в следните държави-членки:

[Държава-членка 1] съгласно разрешение № [EIN на разрешение за тип в ДЧ 1]

[Държава-членка 2] съгласно разрешение № [EIN на разрешение за тип в ДЧ 2]

… (посочете всички държави-членки, за които возилото има разрешение),

е в съответствие с изискванията на съответното законодателство на ЕС, съответните технически спецификации за оперативна съвместимост и на действащите национални правила, както е посочено в приложенията към настоящата декларация,

е преминало всички процедури за проверка, необходими за изготвянето на настоящата декларация.

Списък на приложенията (3)

[заглавия на приложенията]

Подписани за и от името на [име на заявителя]

Съставено в [място], [дата (ДД/ММ/ГГГГ]

[име, длъжност] [подпис]

Поле, запазено за Националния орган по безопасността:

EVN, зададен на возилото: [EVN]


(1)  Заявителят може да бъде възложителят или производителят, или техният упълномощен представител в Съюза.

(2)  Ако в момента на правенето на тази декларация на железопътното возило все още не е зададен Европейски номер на возилото (EVN), превозното средство се идентифицира по друга система за идентификация, съгласувана между заявителя и компетентния Национален орган по безопасността (НОБ). В случай че на железопътното возило е зададен Европейски номер на возилото, НОБ попълва полето, предназначено за тази цел.

(3)  Приложенията следва да включват копия от документи, удостоверяващи приключването на съответните процедури за проверка в съответствие с приложимото законодателство на Съюза (декларациите за проверка „ЕО“) и националните правила.