25.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 51/2


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 176/2011 НА КОМИСИЯТА

от 24 февруари 2011 година

относно информацията, която се предоставя преди създаването и изменението на функционални блокове въздушно пространство

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 550/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе (Регламент за осигуряване на обслужване) (1), и по-специално член 9а, параграф 9 от него,

като има предвид, че:

(1)

Функционалните блокове въздушно пространство са от основно значение за укрепване на сътрудничеството между държавите-членки за подобряване на ефективността и създаване на полезни взаимодействия. За тази цел и за оптимизиране на взаимодействието между функционалните блокове въздушно пространство в Единното европейско небе заинтересованите държави-членки следва да сътрудничат помежду си, а при необходимост могат да си сътрудничат и с трети държави.

(2)

При създаването на функционален блок въздушно пространство държавите-членки следва да спазват изискванията на член 9а от Регламент (ЕО) № 550/2004.

(3)

Държавите-членки, които създават даден функционален блок въздушно пространство, трябва да предоставят информация на Комисията, на Европейската агенция за авиационна безопасност (по-долу „EASA“), на останалите държави-членки и на други заинтересовани страни, като им дадат възможност да представят своите коментари с цел да се улесни обменът на мнения. Държавите-членки обаче не следва да предоставят класифицирана информация, търговски тайни или друга поверителна информация.

(4)

Информацията, предоставяна по силата на настоящия регламент, следва да отразява спазването на целите за функционалните блокове въздушно пространство и да помага на държавите-членки при осигуряването на съответствие с другите мерки във връзка с Единното европейско небе.

(5)

За да се улесни обменът на информация и представянето на коментари, следва ясно да се определи каква информация се счита за „адекватна“ да бъде предоставена на държавите-членки, на Комисията, на EASA и на други заинтересовани страни, както и процедурите за този обмен на информация.

(6)

По-специално заинтересованите държави-членки следва заедно да предоставят информацията, като съответно представят по един набор от данни и документни доказателства за всеки функционален блок въздушно пространство.

(7)

Създаването на даден функционален блок въздушно пространство следва да се разглежда като правен процес, чрез който държавите-членки трябва да засилят сътрудничеството между съответните свои блокове въздушно пространство. Държавите-членки следва да вземат необходимите мерки за привеждане в съответствие с това изискване най-късно до 4 декември 2012 г. съгласно Регламент (ЕО) № 550/2004.

(8)

Определянето на това дали даден функционален блок въздушно пространство е бил изменен следва да се прави въз основа на едни и същи критерии за всички държави-членки и да се свежда до промените, които имат значително въздействие върху функционалния блок въздушно пространство и/или съседните функционални блокове въздушно пространство, или държави-членки.

(9)

Съгласно член 13а от Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета (2) държавите-членки и Комисията координират действията си с EASA, за да гарантират, че всички елементи по отношение на безопасността са надлежно взети предвид при въвеждането на Единното европейско небе.

(10)

Настоящият регламент не възпрепятства интересите от политиката за сигурност и отбрана на държавите-членки и свързаната с това необходимост от поверителност на информацията съгласно член 13 от Регламент (ЕО) № 549/2004.

(11)

В съответствие с член 83 от Чикагската конвенция държавите-членки, които създават функционален блок въздушно пространство, трябва да регистрират в ИКАО съответните споразумения или договорености за функционалните блокове въздушно пространство, както и всички последващи техни изменения.

(12)

Създаването на функционални блокове въздушно пространство, които биха довели до промени в границите на районите на ИКАО за полетна информация (FIR) или в съоръженията и обслужването, предоставяни в рамките на въпросните граници, следва да остане предмет на процеса на ИКАО за аеронавигационно планиране и на процедурата за изменение на аеронавигационните планове на ИКАО.

(13)

Държавите-членки следва да се уверят, че действително спазват своите задължения по отношение на безопасността, когато създават даден функционален блок въздушно пространство. Те следва да покажат и предоставят необходимата гаранция, че функционалният блок въздушно пространство ще бъде създаден и управляван по безопасен начин, и да вземат под внимание принципите на държавите-членки и на доставчиците на аеронавигационно обслужване за управление на безопасността във връзка със създаването на функционалния блок въздушно пространство, като наблегнат върху техните съответни роли и отговорности по отношение на безопасността.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за единно небе,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и приложно поле

Настоящият регламент определя изискванията за:

1.

информацията, която се предоставя от заинтересованите държави-членки на Комисията, на EASA, на другите държави-членки и заинтересовани страни преди създаването или изменението на даден функционален блок въздушно пространство;

2.

процедурите за предоставяне на информацията на страните, посочени в точка 1, и за получаване на техните коментари, преди Комисията да бъде уведомена за функционалния блок въздушно пространство.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията по член 2 от Регламент (ЕО) № 549/2004.

Освен това се прилагат и следните определения:

1.

„заинтересовани държави-членки“ са държавите-членки, които са се споразумели взаимно да създадат функционален блок въздушно пространство съгласно Регламент (ЕО) № 550/2004;

2.

„заинтересовани страни“ са трети държави, граничещи с даден функционален блок въздушно пространство, съответните ползватели на въздушното пространство или групи ползватели на въздушното пространство и професионални представителни органи, както и доставчици на аеронавигационно обслужване в съседство с тези от даден функционален блок въздушно пространство.

Член 3

Доказване на съответствие

Заинтересованите държави-членки предоставят съвместно информацията, предвидена в приложението към настоящия регламент, с цел да докажат, че са спазени изискванията по член 9а от Регламент (ЕО) № 550/2004.

Член 4

Процедура за обмен на информация за нови функционални блокове въздушно пространство

1.   Най-късно до 24 юни 2012 г. заинтересованите държави-членки предоставят на Комисията информацията, предвидена в приложението. Най-късно една седмица след получаване на информацията Комисията я предоставя на разположение на EASA, на другите държави-членки и заинтересованите страни за получаване на коментар.

2.   Коментарите на EASA, на другите държави-членки и на заинтересованите страни се изпращат на Комисията най-късно два месеца след получаване на информацията. Комисията незабавно представя на заинтересованите държави-членки коментарите, които е получила, както и своето собствено становище.

3.   Заинтересованите държави-членки разглеждат надлежно получените коментари, преди да създадат своя функционален блок въздушно пространство.

Член 5

Изменение на създаден функционален блок въздушно пространство

1.   За целите на настоящия регламент един създаден функционален блок въздушно пространство се счита за изменен, когато предложеното изменение води до промени в определените размери на функционалния блок въздушно пространство.

2.   Поне шест месеца преди осъществяването на изменението заинтересованите държави-членки уведомяват съвместно Комисията относно предлаганите промени и предоставят информация в подкрепа на промените, като при необходимост актуализират информацията, предоставена при създаването на функционалния блок въздушно пространство. Най-късно една седмица след получаването на информацията Комисията я предоставя на разположение на EASA, на другите държави-членки и на заинтересованите страни за получаване на коментар.

3.   Коментарите на EASA, на другите държави-членки и на заинтересованите страни се изпращат на Комисията най-късно два месеца след получаването на информацията. Комисията незабавно представя на заинтересованите държави-членки коментарите, които е получила, както и своето собствено становище.

4.   Заинтересованите държави-членки разглеждат надлежно получените коментари, преди да предприемат изменения на своя функционален блок въздушно пространство.

Член 6

Функционални блокове въздушно пространство, които вече са създадени

Заинтересованите държави-членки, които са създали даден функционален блок въздушно пространство преди влизането в сила на настоящия регламент, гарантират, че най-късно до 24 юни 2012 г. Комисията ще получи изискваната информация, предвидена в приложението, която все още не е представена в рамките на извършеното от тях уведомяване.

Член 7

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 февруари 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 10.

(2)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ

ЧАСТ I

Обща информация

1.

Заинтересованите държави-членки посочват следното:

а)

звено за контакт във връзка с функционалния блок въздушно пространство;

б)

определените размери на функционалния блок въздушно пространство;

в)

съвместно определените доставчици на обслужване на въздушното движение и на метеорологично обслужване, ако това е уместно, и съответните им области на отговорност;

г)

доставчиците на обслужване на въздушното движение, които предоставят обслужване без сертифициране в съответствие с член 7, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 550/2004 и съответните им области на отговорност.

2.

Заинтересованите държави-членки предоставят следната информация относно сключените договорености във връзка със създаването или изменението на функционалния блок въздушно пространство, в т.ч.:

а)

копие от документите, в които е отразено взаимното съгласие на заинтересованите държави-членки да създадат функционалния блок въздушно пространство;

б)

информация за договореностите между националните органи за надзор във функционалния блок въздушно пространство;

в)

информация за договореностите между доставчиците на обслужване на въздушното движение във функционалния блок въздушно пространство;

г)

информация за договореностите между компетентните граждански и военни органи по отношение на тяхното участие в структурите за управление на функционалния блок въздушно пространство.

3.

Заинтересованите държави-членки могат да се позоват на информация, която вече е предоставена на Комисията в рамките на въвеждането на Единното европейско небе.

ЧАСТ II

Изисквания по член 9а, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 550/2004

Заинтересованите държави-членки предоставят съвместно информация, в т.ч. допълнителна документация, във връзка с изискванията по член 9а, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 550/2004.

1.   Досие по безопасността на функционалния блок въздушно пространство

По отношение на досието по безопасността на функционалния блок въздушно пространство се предоставя следната информация:

а)

общата политика за безопасност или плановете за създаване на обща политика за безопасност;

б)

описание на договореностите във връзка с разследването на произшествия и инциденти и планове за това как да се реши въпросът със събирането, анализа и обмена на данни за безопасността;

в)

описание на начина за управление на безопасността с цел да се избегне понижаване на нивото на безопасност във функционалния блок въздушно пространство;

г)

описание на договореностите с ясно посочване и разпределяне на отговорностите и взаимодействията с оглед определяне на целите по отношение на безопасността, надзора върху безопасността и съответните мерки за прилагане във връзка с предоставянето на аеронавигационно обслужване в рамките на функционалния блок въздушно пространство;

д)

документация и/или декларации, потвърждаващи, че оценката на безопасността, в т.ч. определяне на опасностите, оценка и намаляване на риска, са направени преди въвеждането на оперативните промени в резултат от създаването или изменението на функционалния блок въздушно пространство.

2.   Оптимално използване на въздушното пространство, като се отчитат потоците въздушно движение

Заинтересованите държави-членки предоставят следната информация:

а)

описание на взаимодействието със съответните мрежови функции за управление на въздушното пространство и управление на потоците въздушно движение, посочени в член 6 от Регламент (ЕО) № 551/2004 на Европейския парламент и на Съвета (1), в т.ч. координацията, договореностите и процедурите за постигане на оптимално използване на въздушното пространство;

б)

по отношение на управлението на въздушното пространство в рамките на функционалния блок въздушно пространство, което не е обхванато от мрежовите функции, посочени в член 6 от Регламент (ЕО) № 551/2004, информацията включва:

договореностите за интегрирано управление на въздушното пространство,

разпоредбите за обмен на данни за управлението на въздушното пространство,

договореностите за ефективно съвместно вземане на решения;

в)

по отношение на координацията в реално време в рамките на функционалния блок въздушно пространство:

описание на начина за управление на трансграничните дейности, ако в резултат на създаването или изменението на функционалния блок въздушно пространство се създават нови области.

3.   Съгласуваност с европейската трасова мрежа

Заинтересованите държави-членки предоставят информация, с която доказват, че проектирането и прилагането на трасетата за функционалния блок въздушно пространство са съгласувани с установената процедура за цялостна координация, разработване и прилагане на европейската трасова мрежа, посочена в член 6 от Регламент (ЕО) № 551/2004, и се извършват в нейните рамки.

Заинтересованите държави-членки могат да се позоват на информация, която вече е предоставена на Комисията в рамките на въвеждането на Единното европейско небе.

4.   Обща добавена стойност въз основа на анализи на разходите и ползите

Заинтересованите държави-членки представят декларации, с които потвърждават, че:

а)

анализът на разходите и ползите е направен в съответствие с обичайната практика в тази сфера на дейност, като наред с останалите елементи е използван анализът на дисконтирания паричен поток;

б)

анализът на разходите и ползите предоставя консолидирано становище относно въздействието на създаването или изменението на функционалния блок въздушно пространство върху гражданските и военните ползватели на въздушното пространство;

в)

анализът на разходите и ползите показва цялостен положителен финансов резултат (нетна настояща стойност и/или вътрешна норма на възвръщаемост) за създаването или изменението на функционалния блок въздушно пространство;

г)

функционалният блок въздушно пространство допринася за намаляване на въздействието на въздухоплаването върху околната среда;

д)

документирани са стойностите на разходите и ползите, техните източници, както и разработените хипотези с цел извършване на анализа на разходите и ползите;

е)

проведена е консултация с основните засегнати страни и е предоставена обратна информация относно предвижданията за разходите и ползите, приложими за техните дейности.

5.   Осигуряване на плавно и гъвкаво прехвърляне на отговорността за контрола на въздушното движение между органите за обслужване на въздушното движение

Заинтересованите държави-членки предоставят информация, с която доказват, че прехвърлянето на отговорността за контрола на въздушното движение става плавно и гъвкаво в рамките на функционалния блок въздушно пространство. Тя включва следните данни относно промените, въведени със създаването или изменението на функционалния блок въздушно пространство:

а)

описание на договореностите за трансгранично предоставяне на обслужване на въздушното движение;

б)

сключените договорености за подобряване на процедурите за координация между заинтересованите доставчици на обслужване на въздушното движение в рамките на функционалния блок въздушно пространство, както и планираните бъдещи инициативи за подобряване на координацията;

в)

описание на сключените договорености за подобряване на процедурите за координация между заинтересованите граждански и военни доставчици на обслужване на въздушното движение, както и планираните бъдещи инициативи за подобряване на координацията в съответствие с концепцията за гъвкаво използване на въздушното пространство;

г)

описание на сключените договорености за подобряване на процедурите за координация между доставчиците на обслужване на въздушното движение, работещи в съседство, както и планираните бъдещи инициативи за подобряване на координацията.

6.   Осигуряване на съвместимост между различните конфигурации на въздушното пространство чрез оптимизиране, inter alia, на сегашните райони за полетна информация

Заинтересованите държави-членки предоставят информация относно наличните планове за това как да се постигне хармонизирана организация и класификация на различните конфигурации на въздушното пространство в рамките на функционалния блок въздушно пространство. Тези планове включват:

а)

принципите за класификация и организация на въздушното пространство за функционалния блок въздушно пространство;

б)

промените в конфигурацията на въздушното пространство в резултат на хармонизацията в рамките на функционалния блок въздушно пространство.

7.   Регионални споразумения, сключени в рамките на ИКАО

Заинтересованите държави-членки предоставят списък на действащите регионални споразумения, сключени в съответствие с рамката, установена в приложение 11 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, които имат отношение към създаването и функционирането на функционалния блок въздушно пространство.

8.   Действащи регионални споразумения

Заинтересованите държави-членки предоставят списък на действащите споразумения, сключени от една или повече от заинтересованите държави-членки, в т.ч. сключените с трети държави, които имат отношение към създаването и функционирането на функционалния блок въздушно пространство.

9.   Цели за ефективност, валидни за целия Европейски Съюз

9.1.

Заинтересованите държави-членки предоставят информация относно договореностите, сключени с оглед подпомагане на съгласуването с целите за ефективност, валидни за целия Европейски съюз, както е посочено в член 11 от Регламент (ЕО) № 549/2004.

9.2.

Заинтересованите държави-членки могат да се позоват на информация, която вече е предоставена на Комисията по силата на член 5 от Регламент (ЕС) № 691/2010 на Комисията (2).


(1)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 20.

(2)  ОВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 1.