5.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 31/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 101/2011 НА СЪВЕТА

от 4 февруари 2011 година

относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Тунис

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2011/72/ОВППС на Съвета от 31 януари 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Тунис (1),

като взе предвид съвместното предложение на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2011/72/ОВППС на Съвета предвижда замразяване на финансовите средства и икономическите ресурси, принадлежащи на, притежавани, държани или контролирани от определени лица, отговорни за присвояване на държавни средства на Тунис, които по този начин лишават народа на Тунис от ползите на устойчивото развитие на икономиката и обществото и възпрепятстват развитието на демокрацията в страната. Тези физически или юридически лица, образувания и органи са изброени в приложението към решението.

(2)

Тези мерки попадат в обхвата на Договора за функционирането на Европейския съюз и следователно за тяхното прилагане е необходим нормативен акт на равнище на Съюза, по-специално с цел да се осигури еднаквото им прилагане от страна на икономическите оператори във всички държави-членки.

(3)

Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално от Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-конкретно правото на ефективна защита и на справедлив съдебен процес и правото на защита на личните данни. Настоящият регламент следва да се прилага съгласно тези права.

(4)

Правомощието за изменение на списъка в приложение I към настоящия регламент следва да се упражнява от Съвета с оглед на специфичната заплаха за международния мир и сигурност, създадена от положението в Тунис, и за да се осигури съгласуваност с процеса на изменение и преразглеждане на приложението към Решение 2011/72/ОВППС.

(5)

Процедурата за изменение на списъците в приложение I към настоящия регламент следва да включва предоставянето на съответните физически или юридически лица, образувания или органи на основанията за включването им в списъците, за да им се даде възможност да подадат възражения. Когато има подадени възражения или когато има представени нови съществени доказателства, Съветът следва да преразгледа решението си предвид тези възражения и съответно да информира засегнатото лице, образувание или орган.

(6)

За прилагането на настоящия регламент и с оглед на създаването на максимална правна сигурност в рамките на Съюза, имената и други лични данни на физически или юридически лица, образувания и органи, чиито финансови средства и икономически ресурси трябва да бъдат замразени в съответствие с настоящия регламент, трябва да бъдат публично оповестени. Всяко обработване на лични данни следва да е в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (2) и Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (3).

(7)

За да се гарантира, че предвидените в настоящия регламент мерки са ефективни, той трябва да влезе в сила незабавно след публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„финансови средства“ означава финансови активи и ползи от всякакъв вид, включително, но не само:

i)

пари в брой, чекове, парични вземания, менителници, платежни нареждания и други платежни инструменти;

ii)

депозити във финансови институции или други образувания, баланси по сметки, дългове и дългови облигации;

iii)

публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително акции и дялове, сертификати, представляващи ценни книжа, облигации, полици, варанти, дългосрочни облигации с фиксирана лихва и договори за деривативи;

iv)

лихви, дивиденти или други приходи или стойност, натрупани или генерирани от активи;

v)

кредити, право на прихващане, гаранции, гаранции за изпълнение или други финансови задължения;

vi)

акредитиви, коносаменти, документи за продажба;

vii)

документи, удостоверяващи участие във фондове или притежание на финансови ресурси;

б)

„замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на всяко движение, прехвърляне, изменение, използване, достъп или боравене с финансови средства по всякакъв начин, който би довел до промяна в тяхното количество, размер, местонахождение, собственост, владение, вид, предназначение или друга промяна, която би позволила използване на финансовите средства, включително управление на портфейл;

в)

„икономически ресурси“ означава активи от всякакъв вид, независимо дали са материални или нематериални, движими или недвижими, които не са финансови средства, но могат да бъдат използвани за получаване на финансови средства, стоки или услуги;

г)

„замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на използването им с цел получаване на финансови средства, стоки или услуги по всякакъв начин, включително, но не само, чрез тяхната продажба, отдаване под наем или ипотекиране;

д)

„територия на Съюза“ означава териториите на държавите-членки, спрямо които се прилага Договорът, съгласно условията на Договора, включително тяхното въздушно пространство.

Член 2

1.   Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на, притежавани, държани или контролирани от физическите или юридическите лица, образувания и органи, за които в съответствие с член 1, параграф 1 от Решение 2011/72/ОВППС Съветът е установил, че са отговорни за присвояване на държавни средства на Тунис, както и на свързаните с тях физически или юридически лица, образувания и органи, съгласно списъка в приложение I.

2.   Не се предоставят, пряко или косвено, финансови средства или икономически ресурси на или в полза на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложение I.

3.   Забранява се съзнателното и умишлено участие в действия, чийто предмет или резултат е прякото или косвеното заобикаляне на мерките, посочени в параграфи 1 и 2.

Член 3

1.   Приложение I включва основанията за вписване в списъка на съответните лица, образувания и органи.

2.   Приложение I включва и необходимата информация, когато е налична, за идентифициране на физическите или юридическите лица, образувания и органи. По отношение на физическите лица информацията може да включва имената, в т.ч. псевдоними, датата и мястото на раждане, гражданството, номера на паспорта и на личната карта, пола, адреса, ако е известен, и длъжността или професията. По отношение на юридическите лица, образуванията и органите информацията може да включва наименования, място и дата на регистрация, регистрационен номер и място на дейността.

Член 4

1.   Чрез дерогация от член 2 компетентните органи на държавите-членки, посочени в приложение II, могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси при условия, които те сметнат за необходими, след като установят, че съответните финансови средства или икономически ресурси са:

а)

необходими за задоволяване на основните нужди на лицата, изброени в приложение I, и на членовете на семействата им, които са на тяхна издръжка, в това число разходи за храна, наем или ипотека, лекарства и медицинско лечение, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б)

предназначени изключително за плащане на разумни по размера си професионални възнаграждения или за възстановяване на направени разходи, свързани с предоставянето на правни услуги;

в)

предназначени изключително за плащане на такси или разходи за услуги за обичайно държане или поддържане на замразени финансови средства или икономически ресурси; или

г)

необходими за извънредни разходи, при условие че в този случай държавата-членка, най-малко две седмици преди разрешаването, е съобщила на останалите държави-членки и на Комисията основанията, поради които според нея следва да бъде дадено конкретното разрешение.

2.   Съответната държава-членка информира останалите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно параграф 1.

Член 5

1.   Чрез дерогация от член 2 компетентните органи в държавите-членки, посочени в приложение II, могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а)

въпросните финансови средства или икономически ресурси са предмет на съдебна, административна или арбитражна обезпечителна мярка, наложена преди датата, на която лицето, образуванието или органът, посочени в член 2, са били включени в приложение I, или са предмет на съдебно, административно или арбитражно решение, постановено преди тази дата;

б)

въпросните финансови средства или икономически ресурси ще бъдат използвани изключително за удовлетворяване на претенции, обезпечени с такава обезпечителна мярка, или признати за основателни с такова решение, в границите, установени от приложимите законови и подзаконови актове, уреждащи правата на лица с такива претенции;

в)

обезпечителната мярка или решението не са в полза на лице, образувание или орган, изброени в приложение I; и

г)

признаването на обезпечителната мярка или на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава-членка.

2.   Съответната държава-членка информира останалите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно параграф 1.

Член 6

1.   Член 2, параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

а)

лихви или други печалби по тези сметки; или

б)

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която физическото или юридическото лице, образуванието или органът, посочен в член 2, е бил включен в приложение I,

при условие че тези лихви, други приходи и плащания са замразени в съответствие с член 2, параграф 1.

2.   Член 2, параграф 2 не възпрепятства финансовите или кредитните институции в Съюза да превеждат суми по замразени сметки, когато те получат финансови средства, прехвърлени по сметката на посочено в списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган, при условие че всякакви допълнителни средства по такива сметки също ще бъдат замразени. Финансовата или кредитната институция незабавно информира компетентния орган за всяка подобна транзакция.

Член 7

Чрез дерогация от член 2 и при условие че е дължимо плащане от лице, образувание или орган, посочени в приложение I, съгласно договор или споразумение, сключени от съответното лице, образувание или орган, или от задължение, което е възникнало за него преди датата, на която това лице, образувание или орган е посочено, компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение II, могат да разрешат при условията, които смятат за уместни, освобождаване на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а)

съответният компетентен орган е установил, че:

i)

финансовите средства или икономическите ресурси се използват за плащане от лице, образувание или орган, изброени в приложение I;

ii)

плащането не е в нарушение на член 2, параграф 2;

б)

съответната държава-членка е уведомила останалите държави-членки и Комисията за установеното и за намерението си да издаде разрешение най-малко две седмици преди даването на разрешението.

Член 8

1.   Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът да се предоставят финансови средства или икономически ресурси, предприети добросъвестно въз основа на това, че подобно действие е в съответствие с настоящия регламент, не поражда никаква отговорност за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, който го извършва, нито от страна на техните ръководители или служители, освен ако не бъде доказано, че финансовите средства и икономическите ресурси са били замразени или задържани в резултат на небрежност.

2.   Забраната, установена в член 2, параграф 2, не поражда никаква отговорност за физическите или юридическите лица, образуванията или органите, които са предоставили финансови средства или икономически ресурси, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им ще са в нарушение на тази забрана.

Член 9

1.   Без да се засягат приложимите правила относно докладването, поверителността и професионалната тайна, физическите и юридическите лица, образуванията и органите:

а)

съобщават незабавно всяка информация, която би улеснила спазването на настоящия регламент, като замразени сметки и суми в съответствие с член 2, на компетентния орган на държавата-членка, посочен в интернет страниците от приложение II, в която пребивават или са разположени, и предават тази информация на Комисията пряко или чрез държавите-членки; и

б)

сътрудничат с компетентния орган при евентуална проверка на тази информация.

2.   Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва единствено за целите, за които е предоставена или получена.

Член 10

Комисията и държавите-членки незабавно се информират взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и си предоставят всякаква друга съответна информация, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, по-специално информация по отношение на нарушенията и проблемите с прилагането, както и по отношение на решенията, постановени от национални съдилища.

Член 11

Комисията е оправомощена да изменя приложение II въз основа на информация, предоставена от държавите-членки.

Член 12

1.   Когато Съветът реши да приложи спрямо физическо или юридическо лице, образувание или орган мерките, посочени в член 2, параграф 1, той изменя съответно приложение I.

2.   Съветът уведомява физическото или юридическото лице, образуванието или органа, посочени в параграф 1, за своето решение, включително основанията за включването му в списъка, или пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, за да се предостави възможност на физическото или юридическото лице, образувание или орган да представи възражения.

3.   Когато има подадени възражения или са представени нови съществени доказателства, Съветът преразглежда решението си и информира за това физическото или юридическото лице, образуванието или органа.

4.   Списъкът в приложение I се преразглежда редовно и поне веднъж на 12 месеца.

Член 13

1.   Държавите-членки определят правилата относно санкциите, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното изпълнение. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и с възпиращо действие.

2.   Незабавно след влизането в сила на настоящия регламент държавите-членки уведомяват Комисията за тези правила, както и за всички последващи изменения.

Член 14

Когато в настоящия регламент се съдържа изискване за уведомяване, информиране на Комисията или се предвижда друг вид комуникация с нея, адресът и останалите данни за връзка, които да бъдат използвани за тази цел, са посочените в приложение II.

Член 15

Настоящият регламент се прилага:

а)

на територията на Съюза, включително неговото въздушно пространство;

б)

на борда на всички въздухоплавателни средства или плавателни съдове под юрисдикцията на държава-членка;

в)

спрямо всяко лице на територията на Съюза или извън нея, което е гражданин на държава-членка;

г)

спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган, създадено или учредено съгласно законодателството на държава-членка;

д)

спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган във връзка с всякакъв вид стопанска дейност, извършвана изцяло или частично на територията на Съюза.

Член 16

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 февруари 2011 година.

За Съвета

Председател

MARTONYI J.


(1)  ОВ L 28, 2.2.2011 г., стр. 62.

(2)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ОБРАЗУВАНИЯТА И ОРГАНИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1

 

Име

Идентификационни данни

Основания

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Бивш президент на Тунис, роден в Hamman-Sousse на 3 септември 1936 г., син на Selma HASSEN, женен за Leïla TRABELSI, лична карта (л.к.) № 00354671.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизийка, родена в гр. Тунис на 24 октомври 1956 г., дъщеря на Saida DHERIF, омъжена за Zine El Abidine BEN ALI, л.к. № 00683530.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 4 март 1944 г., син на Saida DHERIF, женен за Yamina SOUIEI, управител на дружество, живеещ на адрес 11 rue de France- Radès Ben Arous, л.к. № 05000799.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Тунизиец, роден в Sabha, Либия, на 7 януари 1980 г., син на Yamina SOUIEI, управител на дружество, женен за Inès LEJRI, живеещ на адрес Résidence de l'étoile du nord - suite B- 7ème étage - appt. No 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, л.к. № 04524472.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 2 декември 1981 г., син на Naïma BOUTIBA, женен за Nesrine BEN ALI, л.к. № 04682068.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизийка, родена в гр. Тунис на 16 януари 1987 г., дъщеря на Leïla TRABELSI, омъжена за Fahd Mohamed Sakher MATERI, л.к. № 00299177.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизийка, родена в гр. Тунис на 17 юли 1992 г., дъщеря на Leïla TRABELSI, живее в Президентския дворец, л.к. № 09006300.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 5 ноември 1962 г., син на Saida DHERIF, управител на дружество, живеещ на адрес 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, л.к. № 00777029.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 24 юни 1948 г., син на Saida DHERIF, женен за Nadia MAKNI, заместник-управител на селскостопанско дружество, живеещ на адрес 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, л.к. № 00104253.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизийка, родена в Radès на 19 февруари 1953 г., дъщеря на Saida DHERIF, омъжена за Mohamed MAHJOUB, управителка на дружество, живееща на адрес 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô, л.к. № 00403106.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 26 август 1974 г., син на Najia JERIDI, бизнесмен, живеещ на адрес 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, л.к. № 05417770.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 26 април 1950 г., син на Saida DHERIF, женен за Souad BEN JEMIA, управител на дружество, живеещ на адрес 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur, л.к. № 00178522.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 25 септември 1955 г., син на Saida DHERIF, женен за Hela BELHAJ, генерален директор на дружество, живеещ на адрес 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, л.к. № 05150331.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизийка, родена на 27 декември 1958 г., дъщеря на Saida DHERIF, омъжена за Mohamed Montassar MEHERZI, търговски директор, живееща на адрес 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, л.к. № 00166569.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Тунизиец, роден в Marsa на 5 май 1959 г., син на Fatma SFAR, женен за Samira TRABELSI, генерален директор на дружество, живеещ на адрес 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, л.к. № 00046988.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизийка, родена на 1 февруари 1960 г., дъщеря на Saida DHERIF, женена за Habib ZAKIR,живееща на адрес 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur, л.к. № 00235016.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Тунизиец, роден 5 март 1957 г., син на Saida BEN ABDALLAH, женен за Nefissa TRABELSI, строителен предприемач, живеещ на адрес Ennawras № 4, Gammarth supérieur, л.к. № 00235016.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 3 юли 1973 г., син на Yamina SOUIEI, управител на фирма, строителен предприемач, живеещ на адрес immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, л.к. № 05411511.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Тунизийка, родена в гр. Тунис на 25 юни 1975 г., дъщеря на Mounira TRABELSI (сестра на Leila TRABELSI), управителка на дружество, омъжена за Mourad MEHDOUI, живееща на адрес 41 rue Garibaldi -Tunis, л.к. № 05417907.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 3 май 1962 г., син на Neila BARTAJI, женен за Lilia NACEF, генерален директор на дружество, живеещ на адрес 41 rue Garibaldi - Tunis, л.к. № 05189459.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Тунизиец, роден на 18 септември 1976 г., син на Najia JERIDI, генерален директор на дружество, живеещ на адрес Lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis, л.к. № 05412560.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Тунизийка, родена на 4 декември 1971 г., дъщеря на Yamina SOUIEI, управителка на дружество, живееща на адрес 2 rue El Farrouj - la Marsa, л.к. № 05418095.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Тунизиец, роден на 20 декември 1965 г., син на Radhia MATHLOUTHI, женен за Linda CHERNI, служител в бюро на Tunisair, живеещ на адрес 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, л.к. № 00300638.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Тунизиец, роден на 29 януари 1988 г., син на Kaouther Feriel HAMZA, генерален директор на дружеството Stafiem - Peugeot, живеещ на адрес 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Тунизиец, роден на 13 януари 1959 г., син на Leïla CHAIBI, женен за Dorsaf BEN ALI, генерален директор на дружество, живеещ на адрес Rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis, л.к. № 00400688.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизийка, родена в Bardo на 5 юли 1965 г., дъщеря на Naïma EL KEFI, омъжена за Mohamed Slim CHIBOUB, живееща на адрес 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, л.к. № 00589759.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизийка, родена в Bardo на 21 август 1971 г., дъщеря на Naïma EL KEFI, омъжена за Mohamed Marouene MABROUK, съветник в Министерството на външните работи, л.к. № 05409131.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 11 март 1972 г., син на Jaouida El BEJI, женен за Sirine BEN ALI, генерален директор на дружество, живеещ на адрес 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, л.к. № 04766495.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизийка, родена в Bardo на 8 март 1963 г., дъщеря на Naïma EL KEFI, омъжена за Slim ZARROUK, лекарка, живееща на адрес 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, л.к. № 00589758.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 13 август 1960 г., син на Maherzia GUEDIRA, женен за Ghazoua BEN ALI, генерален директор на дружество, живеещ на адрес 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, л.к. № 00642271.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Тунизиец, роден в Hammam-Sousse на 22 ноември 1949 г., син на Selma HASSEN, фотожурналист в Германия, живеещ на адрес 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, л.к. № 02951793.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Тунизиец, роден в Hammam-Sousse на 13 март 1947 г., женен за Zohra BEN AMMAR, управител на дружество, живеещ на адрес Rue El Moez - Hammam - Sousse, л.к. № 02800443.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Тунизийка, родена в Hammam-Sousse на 16 май 1952 г., дъщеря на Selma HASSEN, омъжена за Fathi REFAT. представителка на Tunisair, живееща на адрес 17 avenue de la République-Hammam-Sousse, л.к. № 02914657.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Тунизийка, родена в Sousse на 18 септември 1956 г., дъщеря на Selma HASSEN, омъжена за Sadok Habib MHIRI, ръководител на предприятие, живееща на адрес avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, л.к. № 02804872.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Тунизиец, роден на 28 октомври 1938 г., син на Selma HASSEN, пенсионер, вдовец на Selma MANSOUR, живеещ на адрес 255 cité El Bassatine - Monastir, л.к. № 028106l4.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI,

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 21 октомври 1969 г., син на Selma MANSOUR, женен за Monia CHEDLI, управител на дружество, живеещ на адрес avenue Hédi Nouira - Monastir, л.к. № 04180053.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизиец, роден в Monastir на 29 април 1974 г., син на Selma MANSOUR, неженен, ръководител на предприятие, живеещ на адрес 83 Cap Marina - Monastir, л.к. № 04186963.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизиец, роден в Monastir на 12 октомври 1972 г., син на Selma MANSOUR, неженен, търговец внос—износ, живеещ на адрес Avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, л.к. № 04192479.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизийка, родена в Monastir на 8 март 1980 г., дъщеря на Selma MANSOUR, омъжена за Zied JAZIRI, секретарка в дружество, живееща на адрес Rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, л.к. № 06810509.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Тунициец, роден в Hammam - Sousse на 8 октомври 1978 г., син на Hayet BEN ALI, директор на дружество, живеещ на адрес 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, л.к. № 05590835.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Тунизиец, роден в Hammam - Sousse на 9 август 1977 г., син на Hayet BEN ALI, управител на дружество, живеещ на адрес 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, л.к. № 05590836.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Тунизийка, родена в Monastir на 30 август 1982 г., дъщеря на Hayet BEN ALI, омъжена за Badreddine BENNOUR, живееща на адрес rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, л.к. № 08434380.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Тунизиец, роден в Sousse на 13 януари 1970 г., син на Naïma BEN ALI, началник на служба в Tunisair, живеещ на адрес Résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana, л.к. № 05514395.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Тунизиец, роден в Hammam - Sousse на 22 октомври 1967 г., син на Naïma BEN ALI, служител в Министерството на транспорта, живеещ на адрес 4 avenue Tahar SFAR - El Manar.2-Tunis, л.к. № 05504161.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

45.

Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF

Тунизиец, роден в Sousse на 3 януари 1973 г., син на Naïma BEN ALI, женен за Lamia JEGHAM, управител на дружество, живеещ на адрес 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, л.к. № 05539378.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Тунизиец, роден в Париж на 27 октомври 1966 г., син на Paulette HAZAT, директор на дружество, живеещ на адрес Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, л.к. № 05515496 (с двойно гражданство).

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизиец, роден в Париж на 16 април 1971 г., син на Paulette HAZAT, женен за Amel SAID, управител на дружество, живеещ на адрес Chouket El Arressa, - Hammam-Sousse, л.к. № 00297112.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 28 август 1974 г., син на Leila DEROUICHE, търговски директор, живеещ на адрес 23 rue Ali Zlitni, El Manar,2-Tunis, л.к. № 04622472.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ В ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1, ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1, ЧЛЕН 7 И ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 1, БУКВА а), И АДРЕС ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

A.   Компетентни органи във всяка държава-членка:

БЕЛГИЯ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

БЪЛГАРИЯ

http://www.mfa.government.bg

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

ДАНИЯ

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

ГЕРМАНИЯ

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ЕСТОНИЯ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ИРЛАНДИЯ

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ГЪРЦИЯ

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

ИСПАНИЯ

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

ФРАНЦИЯ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ИТАЛИЯ

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

КИПЪР

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ЛАТВИЯ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ЛИТВА

http://www.urm.lt

ЛЮКСЕМБУРГ

http://www.mae.lu/sanctions

УНГАРИЯ

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

МАЛТА

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

НИДЕРЛАНДИЯ

http://www.minbuza.nl/sancties

АВСТРИЯ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

ПОЛША

http://www.msz.gov.pl

ПОРТУГАЛИЯ

http://www.min-nestrangeiros.pt

РУМЪНИЯ

http://www.mae.ro/node/1548

СЛОВЕНИЯ

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

СЛОВАКИЯ

http://www.foreign.gov.sk

ФИНЛАНДИЯ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ШВЕЦИЯ

http://www.ud.se/sanktioner

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Б.   Адрес за уведомяване или друга комуникация с Европейската комисия:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIUM

Електронен адрес: relex-sanctions@ec.europa.eu

Тел. +32 22955585

Факс +32 22990873