28.1.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 25/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 65/2011 НА КОМИСИЯТА

от 27 януари 2011 година

за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (1), и по-специално член 51, параграф 4, член 74, параграф 4 и член 91 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1122/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета относно кръстосано спазване, модулация и интегрираната система за администриране и контрол по схемите за директно подпомагане на земеделски производители, предвидени за посочения регламент, както и за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно кръстосано спазване по предвидената схема за подпомагане на лозаро-винарския сектор (2), бе отменен и заменен Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. за определяне на подробни правила за прилагане на интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано спазване и модулация, предвидени в Регламенти (ЕО) № 1782/2003 и (ЕО) № 73/2009 на Съвета, както и за прилагане на кръстосаното спазване, предвидено в Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета (3).

(2)

Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Комисията от 7 декември 2006 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (4) съдържа много позовавания на правилата за управление и контрол, посочени в отменения регламент (ЕО) № 796/2004. Следва да се отчитат измененията на тези правила за управление и контрол, внесени с Регламент (ЕО) № 1122/2009, като принципите, установени с Регламент (ЕО) № 1975/2006, следва да се спазват. Освен това, за да се осигури съгласуваност, яснота и опростяване, някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 1975/2006 следва да се изменят с оглед на това позоваванията на Регламент (ЕО) № 1122/2009 да бъдат ограничени до необходимия минимум. Поради това е целесъобразно да се отмени и замени Регламент (ЕО) № 1975/2006.

(3)

Държавите-членки следва да въведат система за контрол, която да гарантира, че се извършват всички необходими проверки за ефективно удостоверяване на спазването на условията, при които се предоставя помощта. Всички критерии за допустимост, установени съгласно законодателството на Съюза или националното законодателство или на програмите за развитие на селските райони, трябва да могат да се контролират съгласно набор от проверими показатели.

(4)

Опитът показва, че интегрираната система за администриране и контрол (наричана по-нататък ИСАК), предвидена в глава 4 от дял II от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (5) е доказано ефективно и ефикасно средство за осъществяването на схемите за директни плащания. Следователно по отношение на мерките за подпомагане за площ и за животновъдна дейност съгласно ос 2 на раздел 2 от глава I от дял IV от Регламент (ЕО) № 1698/2005, правилата за управление и контрол, както и свързаните разпоредби относно намаленията и изключванията в случаите на декларации с невярно съдържание, следва да се ръководят от принципите, определени в ИСАК, и по-специално в Регламент (ЕО) № 1122/2009.

(5)

За някои мерки за подпомагане обаче, определени в ос 2, и за еквивалентно подпомагане съгласно ос 4, предвидено съответно в раздели 2 и 4 от глава I от дял IV от Регламент (ЕО) № 1698/2005, е необходимо правилата за управление и контрол да бъдат адаптирани според конкретните им характеристики. Същото важи и за мерките за подпомагане по ос 2 и ос 3, предвидени съответно в раздели 2 и 3 от същата глава и за еквивалентно подпомагане съгласно ос 4. Поради това е необходимо за тези мерки за подпомагане да бъдат въведени специални разпоредби.

(6)

С цел да се гарантира, че всички национални администрации са в състояние да организират ефективен интегриран контрол върху всички площи, за които се иска плащане съгласно ос 2 и съгласно схемите за подпомагане на площ, обхванати от Регламент (ЕО) № 1122/2009, исканията за плащане за мерките за площи съгласно ос 2 следва да се подават в същите срокове, които са определени за единното заявление, предвидено в раздел I от дял II от част II от посочения регламент.

(7)

За да се гарантира възпиращият ефект на контрола, като общо правило плащанията следва да не се извършват, преди да приключат проверките за спазването на критериите. Уместно е обаче, след приключване на административните проверки да се позволи извършването на плащанията до определена степен. При определянето на тази степен следва да се отчита рискът от изплащане на по-големи суми от дължимите.

(8)

Правилата за контрол, предвидени в настоящия регламент, следва да са съобразени със специалните характеристики на съответните мерки съгласно ос 2. Ето защо в името на яснотата следва да бъдат определени конкретни правила.

(9)

Държавите-членки могат да използват сведения, получени от други служби, органи или организации, с цел проверка на спазването на критериите за допустимост. Те трябва обаче да имат гаранции, че тези служби, органи или организации работят по достатъчно високи стандарти, за да контролират спазването на критериите за допустимост.

(10)

Опитът показа, че някои разпоредби трябва да бъдат изяснени, особено по отношение на определяне на броя на хектарите и животните, както и на намаления, изключвания и възстановявания.

(11)

В съответствие с член 50а от Регламент (ЕО) № 1698/2005 плащанията съгласно някои от предвидените в посочения регламент мерки се извършват при условие че се спазват изискванията за кръстосаното спазване, предвидени в раздел I от дял II от Регламент (ЕО) № 73/2009. Поради това е уместно да се съгласуват правилата, уреждащи кръстосаното спазване, с тези, съдържащи се в Регламенти (ЕО) № 73/2009 и (ЕО) № 1122/2009.

(12)

Опитът показа, че за някои конкретни мерки за подпомагане са необходими специфични разпоредби за контрол.

(13)

Ex-post проверките на инвестиционни операции следва да се извършва с цел проверка на спазването на член 72, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1698/2005. Следва да се определят базата и съдържанието на тези проверки.

(14)

За да е в състояние Комисията да изпълнява задълженията си по управлението на мерките, държавите-членки следва да отчитат пред Комисията броя на извършените проверки и резултатите от тях.

(15)

Следва да бъдат установени някои общи принципи за контрол, които да обхващат правото на Комисията да извършва проверки.

(16)

Държавите-членки следва да гарантират, че разплащателните агенции, посочени в член 6 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (6), разполагат с достатъчно информация за проверките, извършвани от други служби или органи, за да изпълняват задълженията си съгласно този регламент.

(17)

За да се избегнат счетоводни проблеми, които биха могли да се срещат, ако през календарната 2011 година трябва да се прилагат различни контролни процедури, настоящият регламент следва да се прилага от 1 януари 2011 г.

(18)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Комитета за развитие на селските райони,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ЧАСТ I

ОБХВАТ И ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Обхват

Настоящият регламент определя подробни правила за прилагането на процедурите за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на съфинансираните мерки за подпомагане на развитието на селските райони, установени съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент:

а)

„заявление за подпомагане“ означава заявление за подпомагане или за регистрация в схема съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005;

б)

„искане за плащане“ означава подадено от бенефициер заявление за плащане от националните органи;

в)

„друга декларация“ означава декларация или документ, различна/ен от посочените в букви а) и б), която/който трябва да се подава или съхранява от бенефициер или трета страна, за да се спазват конкретните изисквания на някои мерки за развитието на селските райони.

Член 3

Заявления за подпомагане, искания за плащане и други декларации

1.   Държавите-членки предвиждат подходящи процедури за подаване на заявления за подпомагане.

2.   За мерките с многогодишни плащания бенефициерите подават искане за годишно изплащане.

Въпреки това държавите-членки могат да премахнат искането за годишно физическо изплащане, ако въведат ефективни алтернативни процедури за извършване на административните проверки, предвидени в член 11 или член 24, според случая.

3.   Заявление за подпомагане, искане за плащане и друга декларация могат да бъдат изцяло или частично оттеглени по всяко време. Доказателство за такова оттегляне следва да се документира от компетентния орган.

Ако компетентният орган вече е информирал бенефициера за нередности в посочените в първата алинея документи или ако компетентният орган е уведомил бенефициера за намерението си да извърши проверка на място и при нея впоследствие се установят нередности, оттегляне не се разрешава по отношение на частите, засегнати от нередностите.

Оттеглянето, посочено в първата алинея, поставя бенефициерите в същото положение, в което те се намираха преди подаването на въпросните документи или частите от тях.

4.   Заявленията за подпомагане, исканията за плащане и другите декларации могат да се коригират по всяко време след подаването им, когато компетентният орган установи очевидни грешки.

Член 4

Общи принципи на контрол

1.   Държавите-членки въвеждат система за контрол, която да гарантира, че се извършват всички необходими проверки за ефективно удостоверяване на спазването на условията, при които се предоставя подпомагането.

2.   Без да се засягат специфичните разпоредби на настоящия регламент, държавите-членки гарантират, че всички критерии за допустимост, установени съгласно законодателството на Съюза или националното законодателство или на програмите за развитие на селските райони, могат да се контролират съгласно набор от проверими показатели, които се определят от държавите-членки.

3.   Държавите-членки гарантират, че се прилага единна система за идентификация по отношение на всички заявления за подпомагане, искания за плащане и други декларации, подадени от един и същи бенефициер. Идентификацията е съвместима със системата за регистриране самоличността на всеки селскостопански производител, посочена в член 15, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 73/2009.

4.   Когато е подходящо, проверките на място, предвидени по силата на членове 12, 20 и 25 от настоящия регламент, и другите проверки, предвидени по правилата на Съюза във връзка със селскостопански субсидии, се извършват едновременно.

5.   Резултатите от проверките съгласно членове 11, 12, 24 и 25 се оценяват, за да се установи доколко някои констатирани проблеми могат по принцип да пораждат рискове за други подобни операции, бенефициери или други органи. Оценката също така разкрива причините за подобно положение, евентуален следващ преглед, който може да се наложи, и необходимото коригиращо и превантивно действие.

6.   Заявленията за подпомагане, исканията за плащане и другите декларации се отхвърлят, ако бенефициерите или техни представители предотвратяват извършването на проверките. Всички изплатени вече суми за тази операция се възстановяват, като се вземат предвид критериите, посочени в член 18, параграф 2 от настоящия регламент.

7.   Без да се засяга член 20, параграф 4 от настоящия регламент и при условие че това не излага на опасност целта на проверката, проверките на място могат да се обявяват предварително. Обявяването е строго ограничено до минималния необходим период от време и не надвишава 14 дни. За проверки на място, свързани с мерки за животновъдството, обаче уведомлението не надвишава 48 часа, освен в надлежно оправдани случаи.

8.   Без да се засягат специфичните разпоредби, не се извършват плащания на бенефициери, за които бъде установено, че изкуствено са създали условията, необходими за получаване на такива плащания с оглед да получат облага в противоречие с целите на схемата за подпомагане.

9.   Намаленията или изключванията съгласно настоящия регламент не засягат допълнителните санкции, които се налагат съгласно други разпоредби на правото на Съюза или националното право.

Член 5

Възстановяване на недължими плащания

1.   В случай на извършване на недължимо плащане, бенефициерът възстановява въпросната сума заедно с лихвата, изчислена съгласно параграф 2.

2.   Лихвите се изчисляват за периода между уведомяването до бенефициера за възникване на задължението му да възстанови сумата и действителното възстановяване или приспадане на сумата.

Приложимият лихвен процент се изчислява в съответствие с националното право, но не може да е по-нисък от лихвения процент, приложим за възстановяване на суми съгласно националните разпоредби.

3.   Задължението за възстановяване, посочено в параграф 1, не се прилага, ако плащането е извършено поради грешка на компетентния орган или друг орган и ако грешката не е била очевидна за бенефициера.

Когато грешката обаче се отнася до фактически елементи, свързани с изчисляването на въпросното плащане, първа алинея се прилага, само ако решението за възстановяване не е било съобщено до 12 месеца след плащането.

ЧАСТ II

ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

ДЯЛ I

ПОДПОМАГАНЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ СЪГЛАСНО НЯКОИ МЕРКИ ОТ ОС 2 И ОС 4

ГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 6

Обхват и определения

1.   Настоящият дял се прилага за:

а)

подпомагане, предоставено съгласно член 36 от Регламент (ЕО) № 1698/2005;

б)

подпомагане, предоставено съгласно член 63, буква а) от Регламент (ЕО) № 1698/2005 по отношение на операции във връзка с мерките, определени в ос 2.

Въпреки това настоящият дял не се прилага за мерките, посочени в член 36, буква а), vi), буква б), vi) и vii) и в член 39, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, както и за мерките съгласно член 36, буква б), i) и iii) от посочения регламент, когато се отнася за разходи за установяване.

2.   За целите на настоящия дял се прилагат следните определения:

а)

„мярка за площи“ означава мярка или подмярка, при които подпомагането се основава на размера на декларираните площи;

б)

„мярка за животновъдството“ означава мярка или подмярка, при които подпомагането се основава на броя на декларираните животни.

в)

„установена площ“ означава площ от участъци и парцели, за която се заявяват помощи, определена в съответствие с член 11 и член 15, параграфи 2, 3 и 4 от настоящия регламент.

г)

„установени животни“ означава броя на животните, определен в съответствие с член 11 и член 15, параграф 5 от настоящия регламент.

Член 7

Приложими правила

1.   За целите на настоящия дял член 2, втора алинея, точки 1, 10 и 20, член 6, параграф 1, член 10, параграф 2, членове 12, 14, 16 и 20, член 25, параграф 1, втора алинея, членове 73, 74 и 82 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 се прилагат mutatis mutandis. За мерките, посочени в член 36, буква б), iii), iv) и v) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, обаче държавите-членки могат да въведат подходящи алтернативни системи за единна идентификация на земите, за които може да се получава подпомагане.

2.   За целите на настоящия дял позоваванията на „земеделски производители“ в Регламент (ЕО) № 1122/2009 се считат за позовавания на „бенефициери“.

Член 8

Искания за плащане

1.   За всички задължения, които започват след 1 януари 2007 г., и договори, които влизат в сила след тази дата, исканията за плащане във връзка с мерки за площ се подават в съответствие със сроковете, определени в член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1122/2009. Въпреки това държавите-членки могат да вземат решение да прилагат тази разпоредба само за заявленията, подадени от 2008 г. като година на подаване на заявления насам.

2.   Когато държава-членка прилага член 3, параграф 2, втора алинея от настоящия регламент, искането за плащане се счита за подадено в сроковете, посочени в член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1122/2009.

3.   Членове 22 и 23 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 се прилагат mutatis mutandis за исканията за плащане съгласно настоящия дял. В допълнение към информацията, посочена в член 12, параграф 1, буква г) от посочения регламент, искането за плащане съдържа също така информацията, определена в тази разпоредба по отношение на неселскостопанска земя, за която се иска подпомагане.

Член 9

Плащания

1.   Не се извършва плащане за която и да е мярка или набор от операции в рамките на обхвата на настоящия дял преди окончателното приключване на проверките по мярката или по набора от операции по отношение на критериите за допустимост съгласно раздел I от глава II.

Въпреки това държавите-членки могат да вземат решение, като отчитат риска от надплащане, да изплатят до 75 % от помощта след окончателното приключване на административните проверки, предвидени в член 11. Процентната стойност на плащането следва да бъде еднаква за всички бенефициери за дадена мярка или даден набор от операции.

2.   Ако проверките за кръстосано спазване, предвидени в раздел II от глава II, могат да приключат преди плащането, всички недължими плащания ще бъдат възстановени в съответствие с член 5.

ГЛАВА II

Контрол, намаления и изключвания

Член 10

Общи принципи

1.   Държавите-членки се възползват от интегрираната система за администриране и контрол, предвидена в глава 4 от дял II от Регламент (ЕО) № 73/2009 (наричана по-нататък „ИСАК“).

2.   Удостоверяването на спазването на критериите за допустимост се осъществява чрез административни проверки и проверки на място.

3.   Спазването на изискванията за кръстосаното спазване се удостоверява чрез проверки на място, а когато е уместно, и чрез административни проверки.

4.   През периода, за който е поето задължение, парцелите, за които се предоставя подпомагане, не могат да се разменят, освен в случаите, специално предвидени в програмата за развитие на селските райони.

Раздел I

Спазване на критериите за допустимост, ангажиментите и свързаните с тях задължения

Подраздел I

Контрол

Член 11

Административни проверки

1.   Административните проверки се извършват за всички заявления за подпомагане, искания за плащане и други декларации, които трябва да подават бенефициерът или трета страна, и обхващат всички елементи, които е възможно и целесъобразно да бъдат контролирани с административни средства. Процедурите гарантират документиране на извършените контролни дейности, резултатите от проверките и предприетите мерки по отношение на нередностите.

2.   Административните проверки включват кръстосани проверки, когато е възможно и целесъобразно, inter alia с информацията от ИСАК. Тези кръстосани проверки се прилагат поне за парцелите и животните, за които се отнася дадена мярка за подпомагане, за да се избегне изплащането на недопустими помощи.

3.   Проверява се и спазването на дългосрочните ангажименти.

4.   Когато кръстосаните проверки установят данни за наличието на нередности, следват други подходящи административни процедури, а когато е необходимо — и проверка на място.

5.   Когато е приложимо, административните проверки за спазването на критериите за допустимост следва да са съобразени с резултатите от проверки, извършени от други служби, органи или организации, които участват в контрола на селскостопанските субсидии.

Член 12

Проверки на място

1.   Общият брой на проверките на място, извършени всяка календарна година във връзка с искания за плащане, обхваща минимум 5 % от всички бенефициери, попадащи в обхвата на настоящия дял. За мярката по член 36, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕО) № 1698/2005 обаче тези 5 процента трябва да се постигнат на равнището на мярката.

Заявителите, за които след административните проверки бъде установено, че не отговарят на критериите за допустимост, не се включват в минималния брой на бенефициерите, проверени в съответствие с първата алинея.

2.   Когато проверките на място констатират съществени нередности за дадена мярка или в даден регион или част от регион, компетентният орган съответно увеличава броя на проверките на място през текущата година и увеличава съответно процента на бенефициерите, които да бъдат проверявани на място през следващата година.

3.   Контролната извадка за проверките на място, които трябва да бъдат извършени съгласно настоящия член, параграф 1, се формира съгласно член 31 от Регламент (ЕО) № 1122/2009. В резултат на анализа на риска, упоменат в посочения член, държавите-членки могат да изберат конкретни мерки на бенефициерите за проверката на място.

4.   За бенефициерите на многогодишни мерки, при които плащанията се извършват за период повече от пет години, държавите-членки могат да вземат решение след петата година на плащане да проверяват най-малко 2,5 % от тези бенефициери.

Бенефициерите, проверявани по настоящия параграф, първа алинея, не се вземат предвид за целите на параграф 1, първа алинея.

Член 13

Доклад за проверките

Проверките на място съгласно настоящия подраздел подлежат на доклад, изготвен в съответствие с член 32 от Регламент (ЕО) № 122/2009.

Член 14

Общи принципи относно проверките на място

1.   Проверките на място се разпределят по цялата година въз основа на анализ на рисковете, свързани с различните ангажименти в рамките на всяка мярка за развитие на селските райони.

2.   Проверките на място във връзка с мерки, избрани за проверка съгласно член 12, параграф 3 от настоящия регламент, обхващат всички ангажименти и задължения на даден бенефициер, които могат да бъдат проверени по време на посещението.

Член 15

Елементи на проверките на място и определяне на площите

3.   Държавите-членки определят критериите и методите за контрол, които позволяват да бъдат контролирани различните ангажименти и задължения на бенефициера, за да бъдат спазени изискванията на член 48, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията (7).

4.   Когато държавите-членки предвиждат, че отделни елементи от проверка на място могат да се извършват въз основа на извадка, тази извадка гарантира надеждна и представителна степен на контрол. Критериите за формиране на извадката се определят от държавите-членки. Ако проверките на извадката установят нередности, обхватът и мащабът на извадката съответно се разширяват.

5.   По отношение на контрола на мерките за площ проверките на място обхващат всички земеделски парцели и неселскостопанската земя, за които е подадена молба за подпомагане.

6.   Действителното определяне на площите за проверка на място може обаче да е ограничено до извадка от най-малко 50 % от площите, при условие че извадката гарантира надежден и представителен обхват на проверките по отношение на проверяваната площ и исканото подпомагане. Ако проверките на извадката установят нередности, обхватът и мащабът на извадката съответно се разширяват.

7.   Определянето на площите и дистанционното наблюдение се извършват в съответствие с член 34, параграф 1 — 5 и член 35 от Регламент (ЕО) № 1122/2009.

За мерките съгласно член 36, буква б), iii), iv) и v) от Регламент (ЕО) № 1698/2005 държавите-членки могат да определят допустими отклонения, които в никакъв случай не могат да бъдат по-големи от двукратния размер на отклоненията, определени в член 34, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1122/2009.

8.   По отношение на контрола върху мерките за животновъдство проверките на място се извършват в съответствие с член 42 от Регламент (ЕО) № 1122/2009.

Подраздел II

Намаления и изключвания

Член 16

Намаления и изключвания по отношение на размера на площите

1.   Ако за дадена година бенефициерът не декларира всички селскостопански земи, и разликата между общата селскостопанска площ, декларирана в искането за плащане, от една страна, и декларираната площ плюс общата площ на недекларираните земеделски парцели, от друга, е по-голяма от 3 % от декларираната площ, общата сума на помощ в рамките на мерки за площи, която може да се изплати на този бенефициер за същата година, се намалява до 3 % в зависимост от тежестта на пропуска.

Първа алинея не се прилага, когато всичките съответни селскостопански площи са декларирани пред компетентните органи в рамките на:

а)

интегрираната система, посочена в член 15 от Регламент (ЕО) № 73/2009, или

б)

други административни и контролни системи, гарантиращи съвместимостта с интегрираната система в съответствие с член 26 от посочения регламент.

2.   За целите на настоящия член декларираните от даден бенефициер площи, за които той получава еднакъв размер на помощ по определена мярка за площ, се считат за образуващи една група култури. Когато се използват дегресивни размери на помощта, предвид се взема средният размер за съответните декларирани площи.

3.   Ако установената за група култури площ се окаже по-голяма от декларираната в искането за плащане, за изчисляване на помощта се използва декларираната площ.

Ако декларираната в искането за плащане площ превишава установената за тази група култури площ, помощта се изчислява въз основа на установената за тази група култури площ.

Когато разликата между общата установена площ и общата площ, декларирана в искането за плащане, е по-малка или равна на 0,1 хектара, установената площ разглежда като равна на декларираната площ. При това изчисляване се взема предвид само свръхдекларирането на площи на ниво група култури.

Третата алинея не се прилага в случаите, когато разликата представлява повече от 20 % от общата площ, декларирана за плащания.

Ако има определена горна граница или таван за площта, която е допустима за подпомагане, броят на декларираните в искането за плащане хектари се намалява до определената граница или таван.

4.   Ако същата площ служи за основа на искане за плащане в рамките на повече от една мярка за площ, тази площ се взема предвид поотделно за всяка от мерките.

5.   В случая, посочен в параграф 3, втора алинея, помощта се изчислява въз основа на установената площ, намалена с удвоения размер на установената разлика, ако тази разлика представлява повече от 3 % или два хектара, но не повече от 20 % от установената площ.

Когато разликата е над 20 % от установената площ, не се отпуска помощ за съответната група култури.

Ако разликата е повече от 50 %, бенефициерът се изключва отново от получаването на помощ, до разликата между декларираната в искането за плащане площ и установената площ.

6.   Ако разликите между декларираната в искането за плащане площ и установената площ, посочена в параграф 3, втора алинея, са резултат от умишлено извършено свръхдеклариране, помощта, на която бенефициерът би имал право съгласно посочената алинея, не се отпуска за въпросната календарна година във връзка с въпросната мярка за площ, когато тази разлика е над 0,5 % от установената площ или над един хектар.

Ако разликата е повече от 20 % от установената площ, бенефициерът отново се изключва от възможността да получава помощта, до определен размер, който съответства на разликата между декларираната площ и установената площ.

7.   Сумата, която се получава в резултат на изключванията, предвидени в параграф 5, трета алинея и в параграф 6, втора алинея от настоящия член, се приспада съгласно член 5б от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията (8). Ако сумата не може да бъде изцяло прихваната в съответствие с посочения член в течение на три календарни години след календарната година на констатацията, оставащата неиздължена сума се анулира.

Член 17

Намаления и изключвания по отношение на броя на животните

1.   За целите на настоящия член животни от рода на едрия рогат добитък и животни от рода на овцете и козите се третират поотделно.

За животни, различни от посочените в първата алинея, държавата-членка определя подходяща система за намаления и изключвания.

2.   Когато се прилага индивидуална горна граница или таван, броят животни, декларирани в искането за плащане, се намалява до границата или тавана, определени за въпросния бенефициер.

В никакъв случай не може да се отпусне помощ за по-голям брой животни от този, деклариран в искането за плащане.

Ако броят животни, декларирани в искането за плащане, превишава броя животни, установени в резултат на административна проверка или проверка на място, помощта се изчислява въз основа на установения брой животни.

3.   За говедо, загубило една от двете ушни марки, се счита, че принадлежи към установените животни при условие че е ясно и индивидуално идентифицирано чрез другите елементи на системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък.

В случая на нередности, които се отнасят до неправилни вписвания в регистъра или паспортите на животните от рода на едрия рогат добитък, се счита, че въпросното животно не принадлежи към установените животни, само тогава, когато грешките се открият при поне две проверки за период от 24 месеца. Във всички други случаи се счита, че въпросното животно не принадлежи към установените животни след първата констатация.

Член 3, алинея 4 от настоящия регламент се прилага по отношение на вписванията и уведомленията до системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък.

4.   В случая, посочен в параграф 2, трета алинея, общата сума на помощ, на която бенефициерът има право съгласно мярката, се намалява с процента, който трябва да се определи в съответствие с параграф 6, ако не са намерени повече от три животни с нередности.

5.   Ако са намерени повече от три животни с нередности, общата сума на помощ, на която бенефициерът има право съгласно мярката, се намалява с:

а)

процента, който се определя в съответствие с параграф 6, ако този процент не е по-голям от 10 %;

б)

двойния размер на процента, който се определя в съответствие с параграф 6, ако този процент е по-голям от 10 %, но не по-голям от 20 %.

Ако този процент е над 20 %, не се отпуска помощ за въпросната мярка.

Ако този процент е по-голям от 50 %, бенефициерът се изключва отново от получаване на помощ до сума, отговаряща на разликата между броя декларирани животни и броя установени животни в съответствие с параграф 2, трета алинея. Сумата, получена в резултат на изключването, се приспада в съответствие с член 5б от Регламент (ЕО) № 885/2006. Ако сумата не може да бъде изцяло прихваната в съответствие с посочения член в течение на три календарни години след календарната година на констатацията, оставащата неиздължена сума се анулира.

6.   За да се определят процентите, посочени в параграфи 4 и 5, броят животни с установени нередности се дели на броя установени животни.

Когато се прилага член 16, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1122/2009, потенциално допустимите животни, за които се констатира, че не са правилно идентифицирани или регистрирани в системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък, се считат за животни с установени нередности.

7.   Ако разликата между броя декларирани животни и броя животни, установени в съответствие с параграф 2, трета алинея, е резултат на умишлено допуснати нередности, не се отпуска помощ за въпросната мярка.

Ако процентът, определен в съответствие с параграф 6, е по-голям от 20 %, бенефициерът се изключва отново от получаване на помощ до сума, отговаряща на разликата между броя декларирани животни и броя установени животни в съответствие с параграф 2, трета алинея. Сумата, получена в резултат на изключването, се приспада в съответствие с член 5б от Регламент (ЕО) № 885/2006. Ако сумата не може да бъде изцяло прихваната в течение на три календарни години след календарната година на констатацията, оставащата неиздължена сума се анулира.

Член 18

Намаления и изключвания при неспазени други критерии за допустимост, ангажименти и свързани с тях задължения

1.   Исканата помощ се намалява или отказва, когато не се изпълняват следните задължение и не се спазват следните критерии:

а)

по отношение на мерките, посочени в член 36, буква а), iv) и v), както и буква б), v) от Регламент (ЕО) № 1698/2005 — съответните задължителни стандарти и минимални изисквания за употребата на торове и препарати за растителна защита, други съответни задължителни стандарти, посочени в член 39, параграф 3, член 40, параграф 2 и член 47, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, и ангажименти, надхвърлящи такива стандарти и изисквания; или

б)

критерии за допустимост, различни от тези, свързани с декларираните размер на площите или брой на животните.

В случай на многогодишни плащания намаления, изключвания и възстановявания на помощи са прилагат и за сумите, вече изплатени през предишните години за този ангажимент.

2.   Държавата-членка възстановява и/или отказва подпомагането или определя размера на намалението на помощта, по-специално въз основа на тежестта, степента и постоянния характер на установеното нарушение.

Тежестта на нарушението зависи по-специално от значимостта на последствията от нарушението, като се отчитат целите на критериите, които не са изпълнени.

Степента на нарушението зависи по-специално от въздействието му върху операцията като цяло.

Дали дадено нарушение е с постоянен характер зависи по-специално от продължителността от време, през която трае въздействието, или от възможността това въздействие да бъде прекратено с разумни средства.

3.   Когато нарушението е в резултат на умишлено допуснати нередности, бенефициерът се изключва от въпросната мярка както за календарната година на констатацията, така и за следващата календарна година.

Раздел II

Кръстосано спазване

Подраздел I

Контрол

Член 19

Общи правила

1.   Без да се засяга член 51, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, „кръстосано спазване“ означава спазване на законоустановените изисквания за управление и условията за добра земеделска и екологична среда, посочени в член 50а, параграф 1, първа алинея от посочения регламент, и на минималните изисквания за употребата на торове и препарати за растителна защита, посочени в член 51, параграф 1, втора алинея от посочения регламент.

2.   Член 22 от Регламент (ЕО) № 73/2009 и член 2, параграф 2, точки 2 и 32 — 37, членове 8, 47, 48, и 49, член 50 с изключение на параграф 1р, първа алинея, член 51, параграфи 1, 2 и 3, членове 52, 53, и 54, член 70р, параграфи 3, 4, 6 и 7, както и членове 71 и 72 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 се прилагат mutatis mutandis по отношение на кръстосаното спазване.

3.   За изчисляването на намалението, посочено в член 21 от настоящия регламент, минималните изисквания за употребата на торове и препарати за растителна защита, посочени в член 39, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, се считат за отнасящи се съответно до областта на „околната среда“ и областта на „общественото здраве и здравето на животните и на растенията“ съгласно определеното в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009. И двата вида минимални изисквания се приравняват на „акт“ по смисъла на член 2, параграф 2, точка 33 от Регламент (ЕО) № 1122/2009.

Член 20

Проверки на място

1.   По отношение на изискванията и стандартите, за които отговаря, компетентният контролен орган извършва проверки на място на минимум 1 % от всички бенефициери, подаващи искания за плащане съгласно член 36, буква а), подточки i)—v) и буква б), подточки i), iv) и v) от Регламент (ЕО) № 1698/2005.

2.   Извадките от бенефициери за проверка съгласно параграф 1 могат да бъдат формирани или от извадката от бенефициерите, вече подбрана по член 12 от настоящия регламент, и за които бенефициери се прилагат съответните изисквания или стандарти, или чрез избор от всички бенефициери, подаващи искания за плащане по член 36, буква а), подточки i) — v) и буква б), подточки i), iv) и v) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, които са задължени да спазват съответните изисквания и стандарти.

3.   Може да се използва комбинация от процедурите, определени в параграф 2, когато такава комбинация увеличава ефективността на контролната система.

4.   Когато актовете и стандартите, които се отнасят до кръстосаното спазване, изискват проверките на място да не се обявяват предварително, същото изискване важи и за проверките на кръстосаното спазване на място.

Подраздел II

Намаления и изключвания

Член 21

Намаления и изключвания

Без да се засяга член 51, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, когато бъде установен случай на неспазване на изискванията и стандартите, намаленията и изключванията, посочени в член 19, параграф 2 от настоящия регламент, се прилагат върху целия размер на помощта по член 36, буква а), i) — v) и буква б), i), iv) и v) от Регламент (ЕО) № 1698, който е бил предоставен или предстои да бъде предоставен на съответния бенефициер в резултат на искания за плащане, които той е подал или ще подаде в продължение на календарната година, в която е установено неспазването.

Раздел III

Ред на намаленията

Член 22

Ред на намаленията

Когато са приложими няколко намаления, те се прилагат в следния ред:

първо — в съответствие с член 16, параграфи 5 и 6 и член 17, параграфи 4 и 5 от настоящия регламент,

после — в съответствие с член 18 от настоящия регламент,

после — за подаване на исканията със закъснение, в съответствие с член 23 от Регламент (ЕО) № 1122/2009,

после — в съответствие с член 16, параграф 1 от настоящия регламент,

после — в съответствие с член 21 от настоящия регламент,

и накрая — в съответствие с член 16, параграф 7 и член 17, параграф 7 от настоящия регламент.

ДЯЛ II

ПОДПОМАГАНЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ СЪГЛАСНО ОС 1 И ОС 3 И НЯКОИ МЕРКИ СЪГЛАСНО ОС 2 И ОС 4

ГЛАВА I

Уводни разпоредби

Член 23

Обхват

Настоящият дял се прилага за разходи съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005, които не са обхванати от дял I от настоящия регламент.

ГЛАВА II

Контрол, намаления и изключвания

Раздел I

Контрол

Подраздел I

Общи разпоредби

Член 24

Административни проверки

1.   Административните проверки се извършват за всички заявления за подпомагане, искания за плащане и други декларации, които трябва да подават бенефициерът или трета страна, и обхващат всички елементи, които е възможно и целесъобразно да бъдат контролирани с административни средства. Процедурите налагат документиране на предприетите контролни дейности, на резултатите от проверките и на мерките, взети в случай на нередности.

2.   Административните проверки на заявленията за подпомагане включват по-специално удостоверяване на:

а)

допустимостта на операцията, за която се иска подпомагане;

б)

спазването на критериите за подбор, определени в програмата за развитие на селските райони;

в)

съответствието на операцията, за която се иска подпомагане, с приложимите национални правила и правила на Съюза, по-специално и според случая за обществени поръчки, държавни помощи и други съответни задължителни стандарти, установени с националното законодателство или в програмата за развитие на селските райони;

г)

основателността на представените разходи, която се оценява с помощта на подходяща система за оценка, като например референтни разходи, сравнение на различни оферти или оценяваща комисия;

д)

надеждността на кандидата по отношение на предходни операции със съфинансиране, осъществени от 2000 г. насам.

3.   Административните проверки на исканията за плащане включват по-специално и доколкото това е целесъобразно за въпросното искане, удостоверяване на:

а)

доставянето на продуктите и услугите, за които е получено съфинансиране;

б)

действителността на направените разходи;

в)

приключилата операция, сравнена с операцията, за която е подадено заявление и е предоставено подпомагане.

4.   Административните проверки на инвестиционни операции включват минимум едно посещение на място на операцията, получила подпомагане, или на инвеститорския обект, с цел проверка на реализирането на инвестицията.

Държавите-членки могат обаче да вземат решение да не извършват такива посещения по надлежно обосновани причини, като например:

а)

операцията е включена в извадка за проверка на място, която трябва де се извърши в съответствие с член 25;

б)

въпросната операция представлява по-малка инвестиция;

в)

държавата-членка счита, че рискът от неизпълнение на условията за получаване на помощта и нисък или че рискът от нереализирането на инвестицията е малък.

Решението, посочено във втората алинея, и основанието за него се документират.

5.   Административните проверки включват процедури за избягване на неправомерното двойно финансиране по други схеми на Съюза или национални схеми и с други програмни периоди. Когато е налице финансиране от други източници, тези проверки гарантират общият размер на получената помощ да не надхвърля максималните допустими тавани на помощта.

6.   Плащанията, направени от бенефициерите, се потвърждават с фактури и документи, които доказват извършеното плащане. Когато това не може да бъде направено, плащанията се потвърждават с документи с еквивалентна доказателствена стойност.

Член 25

Проверки на място

1.   Държавите-членки организират проверки на място за одобрени операции въз основа на подходяща извадка. Доколкото това е възможно, тези проверки се извършват преди окончателното плащане по дадена операция.

2.   Разходите, подлежащи на проверки на място, представляват най-малко 4 % от разходите, посочени в член 23, които са финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и трябва да се изплащат всяка календарна година от разплащателната агенция. Вземат се предвид само проверки, извършени до края на въпросната година.

За целия програмен период проверяваните разходи представляват най-малко 5 % от финансираните от ЕЗФРСР разходи.

3.   Извадката от одобрени операции, която се проверява в съответствие с параграф 1, е съобразена в частност със следното:

а)

необходимостта да бъде проверена подходяща комбинация от видове и размери операции;

б)

всички рискови фактори, установени след национални проверки или проверки на Съюза;

в)

необходимостта да се поддържа баланс между осите и мерките;

г)

необходимостта да се избират произволно между 20 % и 25 % от разходите.

4.   Инспекторите, които извършват проверките на място, не са участвали в административни проверки на същата операция.

Член 26

Съдържание на проверките на място

1.   Чрез проверките на място държавите-членки се стремят да удостоверят следното:

а)

че исканията за плащане, представени от бенефициера, са подкрепени от счетоводни или други документи, при необходимост включително от проверка за точността на данните в искането за плащане въз основа на данни или търговски документи, държани от трети лица;

б)

че за адекватна част от разходните позиции характерът и времевата рамка на съответните разходи отговарят на разпоредбите на Съюза и на одобрените спецификации на операцията, както и на действително извършените работи или действително доставените услуги;

в)

че прилагането или планираното прилагане на операцията съответства на прилагането, описано в заявлението за подпомагане;

г)

че финансираните с публични средства операции са изпълнени в съответствие с правилата и политиката на Съюза, особено правилата за обществените поръчки и съответните задължителни изисквания, определени от националното законодателство или в програмата за развитие на селските райони.

2.   Проверките на място във връзка с искания за плащане, избрани за проверка съгласно член 25, параграф 3 от настоящия регламент, обхващат всички ангажименти и задължения на даден бенефициер, които могат да бъдат проверени по време на посещението.

3.   Освен в изключителни случаи, които трябва да бъдат надлежно документирани и пояснени от националните органи, проверките на място включват посещение на операцията или, когато операцията е с нематериален характер, посещение при лицето, организирало операцията.

4.   Само проверки, които отговарят на всички изисквания на настоящия член, се признават за постигане на контролната норма, определена в член 25, параграф 2.

Член 27

Доклад за проверките

1.   Всяка проверка на място и всяка ex-post проверка съгласно настоящия раздел подлежи на доклад за проверките, за да има възможност да се прегледат детайлите на извършените проверки. Докладът посочва по-специално:

а)

проверяваните мерки и заявления за помощ;

б)

присъстващите лица;

в)

дали бенефициерът е уведомен за посещението и, ако е така, срокът на предварително уведомление;

г)

резултатите от проверките и, когато е приложимо, специални забележки;

д)

допълнителни мерки за контрол, които трябва да се предприемат.

2.   На бенефициера се дава възможност да подпише доклада, за да удостовери присъствието си на проверката и да добави забележки. Когато бъдат открити нередности, бенефициерът получава копие от доклада за проверката.

Подраздел II

Допълнителни разпоредби за контрол за конкретни мерки

Член 28

Млади селскостопански производители

За мярката, предвидена в член 22, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, държавите-членки проверяват спазването на бизнесплана съгласно член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 посредством административни проверки и — на базата на извадки — проверки на място.

Член 28a

Ранно пенсиониране

За мярката, предвидена в член 23 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, държавите-членки проверяват спазването на изискванията в член 23, параграф 2, буква б) и член 23, параграф 3 от посочения регламент след прехвърляне на стопанството. Държавите-членки могат да бъдат освободени от задължението за извършване на проверки на място след първото плащане на подпомагане, при условие че административните проверки, включително подходящи кръстосани проверки, по-специално спрямо информацията, съдържаща се в електронната база данни, посочена в член 16 от Регламент (ЕО) № 73/2003, предоставят необходимите гаранции за законосъобразността и редовността на плащанията.

Член 28б

Подпомагане за схеми за качеството на храните, признати от държавите-членки

За мярката, предвидена в член 32 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, разплащателните агенции могат, според случая, да ползват доказателствен материал от други служби, органи или организации, за да удостоверят спазването на критериите за допустимост. Те трябва обаче да осигурят гаранции, че тези служби, органи или организации работят по достатъчно високи стандарти, за да контролират спазването на критериите за допустимост.

Член 28в

Полупазарни селскостопански предприятия

За мярката, предвидена в член 34 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, държавите-членки проверяват напредъка по отношение на бизнесплана съгласно параграф 2 от същия член посредством административни проверки и — на базата на извадки — проверки на място.

Член 28г

Групи производители

За мярката, предвидена в член 35 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, държавите-членки признават групата производители след като удостоверят, че групата отговаря на критериите, определени в параграф 1 от посочения член, и на националните правила. След признаването се удостоверява непрекъснато спазване на критериите за признаване най-малко веднъж за петгодишен период посредством проверка на място.

Член 28д

Стопанства в процес на преструктуриране

За мярката, предвидена в член 35а от Регламент (ЕО) № 1698/2005, държавите-членки оценяват напредъка по отношение на бизнесплана съгласно параграф 2 от същия член посредством административни проверки и — на базата на извадки — проверки на място.

Член 28е

Leader

1.   Държавите-членки въвеждат подходяща система за надзор над местните инициативни групи.

2.   В случай на разходи, понесени съгласно член 63, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, държавите-членки могат да делегират с формален акт извършването на административните проверки, посочени в член 24 от настоящия регламент, на местни инициативни групи. Въпреки това държавите-членки остават отговорни да удостоверят, че тези местни инициативни групи притежават необходимия административен и контролен капацитет за осъществяването на тази дейност.

В случай на делегиране по силата на първата алинея държавите-членки извършват редовни проверки на операциите на местните инициативни групи, включително счетоводни проверки и повтаряне на административни проверки на базата на извадки.

Държавите-членки извършват също така проверки на място, посочени в член 26 от настоящия регламент. В извадката от одобрени операции, която се проверява на място в съответствие с член 25, параграф 1 от настоящия регламент, разходите по Leader следва да съставляват най-малко същия процент, който те съставляват в разходите, посочени в член 23 от настоящия регламент.

3.   В случай на разходи, понесени съгласно член 63, буква в) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, проверките са извършват от лица, независими от въпросната местна инициативна група.

Член 28ж

Субсидии за лихвени проценти

В случай на разходи, понесени съгласно член 49 от Регламент (ЕО) № 1974/2006, административните проверки и проверките на място се извършват по отношение на конкретния бенефициер и за осъществяването на въпросната операция. Анализът на риска съгласно член 25, параграф 3, буква б) от настоящия регламент включва най-малко веднъж въпросната операция въз основа на дисконтираната стойност на субсидията.

Освен това държавите-членки осигуряват посредством административни проверки и при необходимост посредством посещения на място на посредническите финансови институции и на бенефициера, че плащанията към посредническите финансови институции са в съответствие със законодателството на Съюза и със споразумението, сключено между разплащателната агенция на държавата-членка и посредническата финансова институция, както е определено в член 49 от Регламент (ЕС) № 1974/2006.

Член 28з

Други действия по финансови механизми

В случай на разходи, понесени съгласно член 50 от Регламент (ЕО) № 1974/2006, държавите-членки осигуряват посредством административни проверки и при необходимост посредством посещения на място на фондовете или техните спонсори, че се спазват условията, определени в членове 51 и 52 от посочения регламент. По-специално държавите-членки проверяват правилното използване на фондовете и приключването в края на програмния период.

Подраздел III

Ex-post проверки

Член 29

Ex-post проверки

1.   Ex-post проверките се извършват за инвестиционни операции, за да се удостовери спазването на ангажиментите, описани в член 72, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 или включени в програмата за развитие на селските райони.

2.   Ex-post проверките обхващат за всяка календарна година най-малко 1 % от финансираните от ЕЗФРСР разходи за инвестиционни операции, които още са предмет на задължение съгласно параграф 1 и за които е извършено окончателното плащане от ЕЗФРСР. Вземат се предвид само проверки, извършени до края на въпросната година.

3.   Извадката на операциите, които трябва да бъдат проверени в съответствие с параграф 1, се основава на анализ на рисковете и на финансовия ефект от различните операции, групи операции или мерки. Част от извадката се избира произволно.

Раздел II

Намаления и изключвания

Член 30

Намаления и изключвания

1.   Плащанията се изчисляват въз основа на установената по време на административните проверки допустимост.

Държавата-членка проверява полученото от бенефициера искане за плащане и определя сумите, които е допустимо да получат подпомагане. Тя определя:

а)

сумата, която да бъде изплатена на бенефициера въз основа единствено на искането за плащане;

б)

сумата, която да бъде изплатена на бенефициера след проверка на допустимостта на искането за плащане.

Когато определената сума съгласно буква а) надхвърля сумата, определена съгласно буква б), с повече от 3 %, определената съгласно буква б) сума се намалява. Размерът на това намаление е разликата между двете суми.

Намаление обаче не се прилага, ако бенефициерът може да докаже, че не е виновен за включването на недопустимата сума.

2.   Когато бъде установено, че даден бенефициер умишлено е направил невярна декларация, въпросната операция се изключва от подпомагане от ЕЗФРСР и всички изплатени вече суми за тази операция се възстановяват. Освен това бенефициерът се изключва от възможността да получава подпомагане по същата мярка през календарната година на констатацията, така и за следващата календарна година.

3.   Намаленията и изключванията, посочени в параграфи 1 и 2, се прилагат mutatis mutandis за недопустимите разходи, установени при проверките съгласно членове 25 и 29.

ЧАСТ III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 31

Докладване

До 15 юли на всяка година държавите-членки изпращат на Комисията доклад:

а)

относно резултатите от проверките на исканията за плащане, подадени съгласно дял I през предходната календарна година; отчетът се отнася по-специално за:

i)

броя на исканията за плащане за всяка мярка, общата сума, за която са извършени проверки, както и общата площ и общия брой на животните, обхванати от проверки съгласно членове 11, 12 и 20;

ii)

при подпомагане за площ — общата площ, разпределена по индивидуални схеми за помощ;

iii)

при мерки за животновъдството — общия брой на животните, разпределен по индивидуални схеми за помощ;

iv)

резултатите от проведените проверки, като се посочват приложените намаления и изключвания съгласно членове 16, 17, 18 и 21.

б)

относно проверките и резултатите от проверките на искания за плащане съгласно членове 24 и 25, за плащания, извършени през предходната календарна година;

в)

относно проверките и резултатите от проверките, извършени съгласно членове 28 и 29 през предходната календарна година.

Член 32

Контрол, упражняван от Комисията

Член 27, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се прилага за подпомагане, изплатено съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005.

Член 33

Информиране на разплащателните агенции относно проверките

1.   Когато проверките не се извършват от отговорната разплащателна агенция, държавата-членка гарантира, че тази разплащателна агенция получава достатъчно информация за извършените проверки и резултатите от тях. Разплащателната агенция сама определя от каква информация се нуждае. Информацията може да бъде под формата на доклад за всяка осъществена проверка или под формата на обобщен доклад, ако това е целесъобразно.

2.   Поддържа се достатъчна одитна следа. Примерно описание на изискванията за приемлива одитна пътека е дадено в приложение I.

3.   Разплащателната агенция има право да проверява качеството на извършените от други проверки и да получава всяка друга информация, която ѝ е необходима за изпълняване на нейните функции.

Член 34

Отмяна

1.   Регламент (ЕО) № 1975/2006 се отменя, считано от 1 януари 2011 г.

Той обаче продължава да се прилага по отношение на искания за плащане, подадени преди 1 януари 2011 г.

2.   Позоваванията на Регламент (ЕО) № 1975/2006 се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата за съответствие в приложение II на настоящия регламент.

Член 35

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на първия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 януари 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 316, 2.12.2009 г., стр. 65.

(3)  ОВ L 141, 30.4.2004 г., стр. 18.

(4)  ОВ L 368, 23.12.2006, стр. 74.

(5)  ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16.

(6)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 368, 23.12.2006 г., стр. 15.

(8)  ОВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 90.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Примерно описание на информационните изисквания за достатъчна одитна пътека

Достатъчна одитна пътека, както е посочено в член 33, параграф 2, е налице, когато за определен вид подпомагане:

а)

може да се направи съгласуване между общите суми, декларирани пред Комисията, и фактурите, счетоводните и останалите съпътстващи документи, държани от разплащателната агенция или друга служба за всички операции, получили подпомагане от ЕЗФРСР;

б)

може да се удостовери изплащането на публичните средства на бенефициера;

в)

може да се удостовери прилагането на критериите за подбор за операциите, финансирани от ЕЗФРСР;

г)

съдържа, доколкото това е уместно, финансовия план, отчетите за дейностите, документи, свързани с предоставянето на помощта, документи, свързани с процедури за възлагане на обществени поръчки, и отчети, свързани с всички извършени проверки.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица за съответствие

Регламент (ЕО) № 1975/2006

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 4, параграфи 3, 6, 7 и 9, член 5, член 7, параграф 1

Член 3

Член 2

Член 4

Член 3

Член 5

Член 4, параграфи 2, 4 и 8

Член 6

Член 6

Член 7

Член 7, параграф 1, член 8, параграф 3, член 16, параграф 1

Член 8, параграф 3

Член 7, параграф 1, член 8, параграф 3

Член 9

Член 9

Член 10, параграфи 1 и 2

Член 4, параграф 1

Член 10, параграфи 3—6

Член 10, параграфи 1—4

Член 11

Член 11

Член 12, параграфи 1, 3 и 4

Член 12, параграфи 1, 3 и 4

Член 12, параграф 2

Член 12, параграф 2 и член 15, параграф 3

Член 13

Член 13

Член 14

Член 14

Член 15

Член 15

Член 16, параграф 1

Член 16, параграфи 2 и 3

Член 16, параграф 2

Член 16, параграф 5

Член 16, параграф 4

Член 16, параграфи 5 и 6

Член 16, съответно параграф 6 и 7

Член 17, параграф 1

Член 17, параграфи 2 и 3

Член 17, параграф 2

Член 17, параграфи 4, 5 и 6

Член 17, параграф 3

Член 17, параграфи 5 и 7

Член 17, параграф 4

Член 17, параграф 1

Член 18

Член 18

Член 19, параграф 1

Член 19, параграф 1

Член 19, параграф 2

Член 19, параграф 2

Член 20, параграф 1

Член 20, параграф 1

Член 20, параграф 2

Член 19, параграф 2

Член 21, параграф 1

Член 19, параграф 2

Член 21, параграфи 2 и 3

Член 20, параграф 2

Член 21, параграф 4

Член 20, параграф 3

Член 22

Член 19, параграф 2

Член 23, параграф 1, първа алинея

Член 21

Член 23, параграф 1, втора и трета алинеи

Член 19, параграф 2

Член 23, параграф 2

Член 19, параграф 3

Член 24

Член 22

Член 25

Член 23

Член 26, параграфи 1, 2, 3 и 4

Член 24, съответно параграфи 1, 2, 3 и 4

Член 26, параграф 5

Член 24, параграф 6

Член 26, параграф 6

Член 24 параграф 5

Член 26, параграф 7

Член 28б

Член 27, параграфи 1, 2 и 3

Член 25

Член 27, параграф 4

Член 4, параграф 5

Член 28

Член 26

Член 28а

Член 27

Член 29

Членове 28а и 28в

Член 30, параграфи 1 и 2

Член 29, параграф 1

Член 30, параграф 3

Член 29, параграф 2

Член 30, параграф 4, първа алинея

Член 29, параграф 3

Член 30, параграф 4, втора алинея

Член 31, параграф 1, първа, втора и трета алинеи

Член 30, параграф 1, съответно първа, втора и трета алинея

Член 31, параграф 1, четвърта алинея

Член 30, параграф 3

Член 31, параграф 2

Член 30, параграф 2

Член 32

Член 28е, параграф 3

Член 33

Член 28е, параграф 2

Член 34, буква а)

Член 31, буква а)

Член 34, букви б) и в)

Член 31, буква б)

Член 34, буква г)

Член 31, буква в)

Член 35

Член 32

Член 36, параграф 1

Член 19, параграф 2

Член 36, параграфи 2, 3 и 4

Член 33, параграфи 1, 2 и 3

Член 37

Член 35