31.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 85/3


ДИРЕКТИВА 2011/37/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 30 март 2011 година

за изменение на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите от употреба превозни средства (1), и по-специално член 4, параграф 2, буква б) от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2000/53/ЕО се забранява използването на олово, живак, кадмий и шествалентен хром в материалите и компонентите на превозните средства, пускани на пазара след 1 юли 2003 г., освен в случаите, изброени в приложение II към горепосочената директива, и при уточнените там условия. Съгласно член 4, параграф 2, буква б) от Директива 2000/53/ЕО, приложение II към тази директива следва да бъде редовно адаптирано от Комисията към научно-техническия напредък.

(2)

В приложение II към Директива 2000/53/ЕО се изброяват материалите и компонентите на превозните средства, освободени от забраната, поместена в член 4, параграф 2, буква а) от директивата. Превозните средства, пуснати на пазара преди датата на изтичане на дадено освобождаване, могат да съдържат олово, живак, кадмий или шествалентен хром в материалите и компонентите, изброени в приложение II към Директива 2000/53/ЕО.

(3)

Определени материали и компоненти, съдържащи олово, живак, кадмий или шествалентен хром, следва да останат освободени от забраната, формулирана в член 4, параграф 2, буква а) от Директива 2000/53/ЕО, тъй като употребата на тези вещества в тези конкретни материали и компоненти все още не може да се избегне по научен и технически път. Поради това е уместно да се продължи срокът на споменатите освобождавания, докато стане възможно забранените вещества да не бъдат използвани.

(4)

Използването на олово в термоелектрични материали за автомобила, за приложения, свързани с намаляване на емисиите на CO2 чрез използване на топлината на отработилите газове, понастоящем е технически и научно неизбежно. По тази причина споменатите материали следва да бъдат временно освободени от забраната, установена с член 4, параграф 2, буква а) от Директива 2000/53/ЕО.

(5)

Определени материали и компоненти, съдържащи олово, живак, кадмий или шествалентен хром, следва да останат освободени от забраната, установена с член 4, параграф 2, буква а) от Директива 2000/53/ЕО, без крайна дата, тъй като употребата на тези вещества в конкретните материали и компоненти, изброени в приложение II към споменатата директива, все още не може да бъде избегната по научен и технически път.

(6)

В приложение II към Директива 2000/53/ЕО се предвижда резервните части, пускани на пазара след 1 юли 2003 г., които се използват за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2003 г., да бъдат освободени от разпоредбите на член 4, параграф 2, буква а) от споменатата директива. Това освобождаване позволява превозните средства, пуснати на пазара преди влизането в сила на забраната от споменатия член, да бъдат ремонтирани с резервни части, отговарящи на същите изисквания за качество и безопасност, като частите, с които тези превозни средства са били оборудвани първоначално.

(7)

Резервните части за превозни средства, пуснати на пазара след 1 юли 2003 г., но преди изтичане на срока на дадено освобождаване съгласно приложение II към Директива 2000/53/ЕО, не попадат в обхвата на горното освобождаване. Следователно резервните части за тези превозни средства трябва да са без съдържание на тежки метали, дори и да се използват за замяна на части, които първоначално са съдържали тежки метали.

(8)

В някои случаи е технически невъзможно превозни средства да се ремонтират при използване на резервни части, различни от оригиналните, тъй като това би изисквало промени в размерите и функционалните параметри на цялата система на превозните средства. Такива резервни части не могат да бъдат монтирани в превозни средства, първоначално произведени с части, съдържащи тежки метали, като съответно тези превозни средства не могат да бъдат ремонтирани и може да се наложи да бъдат преждевременно изведени от експлоатация. Следователно приложение II към Директива 2000/53/ЕО трябва да бъде изменено така, че да позволява ремонтирането на такива превозни средства.

(9)

Поради това директива 2000/53/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(10)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на комитета, създаден в съответствие с член 18, параграф 1 от Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно отпадъците (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение II към Директива 2000/53/ЕО се заменя с текста от приложението към настоящата директива.

Член 2

Държавите-членки въвеждат в действие законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 31 декември 2011 г.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 март 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 269, 21.10.2000 г., стр. 34.

(2)  ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Материали и компоненти, освободени от разпоредбите на член 4, параграф 2, буква а)

Материали и компоненти

Обхват и дата на изтичане на освобождаването

Да се етикетират или направят идентифицируеми в съответствие с член 4, параграф 2, буква б), iv)

Олово като легиращ елемент

1 a).

Стомана за механична обработка и компоненти от партидно горещо поцинкована стомана, с тегловно съдържание на олово до 0,35 %

 

 

1 б).

Поцинковани при постоянно подаване стоманени листове с тегловно съдържание на олово до 0,35 %

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2016 г., и резервни части за тези превозни средства

 

2 а).

Алуминий за механична обработка с тегловно съдържание на олово до 2 %

Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2005 г.

 

2 б).

Алуминий с тегловно съдържание на олово до 1,5 %

Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2008 г.

 

2 в).

Алуминий с тегловно съдържание на олово до 0,4 %

 (2)

 

3.

Медна сплав с тегловно съдържание на олово до 4 %.

 (2)

 

4 a).

Лагерни черупки и втулки

Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2008 г.

 

4 б).

Лагерни черупки и втулки в двигатели, предавателни механизми и компресори за климатични инсталации

1 юли 2011 г. и резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2011 г.

 

Олово и оловни съединения в компоненти

5.

Акумулаторни батерии

 (2)

X

6.

Виброгасители (амортисьори)

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2016 г., и резервни части за тези превозни средства

X

7 a).

Вулканизиращи вещества и стабилизатори за еластомери в спирачни маркучи, горивни маркучи, вентилационни маркучи, еластомерни/метални части в приложения за ходовата част, както и за опорни тампони за двигатели

Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2005 г.

 

7 б).

Вулканизиращи вещества и стабилизатори за еластомери в спирачни маркучи, горивни маркучи, вентилационни маркучи, еластомерни/метални части в приложения за ходовата част, както и за опорни тампони за двигатели, с тегловно съдържание на олово до 0,5 %

Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2006 г.

 

7 в).

Свързващи вещества за еластомери за силови предавателни механизми, с тегловно съдържание на олово до 0,5 %

Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2009 г.

 

8 а).

Олово в припой за прикрепване на електрически и електронни компоненти към печатни платки и олово в покритието на крачетата на компонентите, различни от електролитни алуминиеви кондензатори, в изводите на компонентите и в електронните печатни платки

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2016 г., и резервни части за тези превозни средства

X (1)

8 б).

Олово в припой за приложения в електрониката, различни от запояване върху електронни печатни платки или върху стъкло

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2011 г., и резервни части за тези превозни средства

X (1)

8 в).

Олово в покритието на изводите на електролитни алуминиеви кондензатори

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2013 г., и резервни части за тези превозни средства

X (1)

8 г).

Олово, използвано при запояване върху стъкло в датчиците за въздушния поток

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2015 г., и резервни части за такива превозни средства

X (1)

8 д).

Олово в припой с висока температура на топене (т.е. сплави на оловото с 85 % или повече тегловно съдържание на олово)

 (3)

X (1)

8 е).

Олово, използвано в съответстващи на изискванията системи с електрически контактни щифтове

 (3)

X (1)

8 ж).

Олово в припой за създаване на надеждна електрическа връзка между полупроводниковия кристал и носещата част в корпусите на интегрални схеми от типа Flip-Chip

 (3)

X (1)

8 з).

Олово в припой за прикрепване на топлоотвеждащи пластини към радиатора на силови полупроводникови блокове с размер на кристала поне 1 cm2 площ на проекцията и номинална плътност на тока поне 1 A за mm2 площ от силициевия кристал

 (3)

X (1)

8 и).

Олово в припой за приложения с гледжосване в електрониката върху стъкло, с изключение на запояване при многопластово гледжосване

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2013 г., и резервни части за тези превозни средства (4)

X (1)

8 й).

Олово в припой за запояване при многопластово гледжосване

 (3)

X (1)

9.

Легла на клапани

Като резервни части за типове двигатели, разработени преди 1 юли 2003 г.

 

10 а).

Електрически и електронни компоненти, съдържащи олово в стъкло или керамика, в химично съединение, представляващо стъклена или керамична матрица, в стъклен или керамичен материал или в химично съединение, представляващо стъклокерамична матрица.

Това освобождаване не важи за използването на олово във:

стъкло в колби и глазура на запалителни свещи,

керамични изолационни материали за компонентите, изброени в 10 б), 10 в) и 10 г).

 

X (5) (за компоненти, различни от пиезокерамиките в двигателите)

10 б).

Олово в керамични диелектрични материали на основата на цирконат-титанат на оловото, използвани в кондензатори, които са част от интегрални схеми или дискретни полупроводникови елементи

 

 

10 в).

Олово в керамични диелектрици на кондензатори за номинално напрежение, което е по-ниско от 125 V~ или 250 V=

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2016 г., и резервни части за тези превозни средства

 

10 г.).

Олово в керамични диелектрици на кондензатори за компенсация на температурно определените отклонения на датчиците в ултразвуковите хидроакустични системи

 (3)

 

11.

Пиротехнически задействащи устройства

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 юли 2006 г., и резервни части за тези превозни средства

 

12.

Съдържащи олово термоелектрични материали за електротехнически приложения в автомобила с цел намаляване на емисиите на CO2 чрез използване на топлината на отработилите газове

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2019 г., и резервни части за тези превозни средства

X

Шествалентен хром

13 а).

Покрития против корозия

Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2007 г.

 

13 б).

Покрития против корозия, използвани за сглобките с болтове и гайки за ходовата част

Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2008 г.

 

(14)

Като антикорозионен агент за охладителната система от въглеродна стомана на абсорбционни хладилни уредби в моторните каравани до 0,75 тегловни % в охлаждащия разтвор, освен ако е възможно използването на други технологии за охлаждане (т.е. на разположение на пазара за приложение в моторни каравани) и не води до отрицателни въздействия върху околната среда, здравето и/или безопасността на потребителите

 

X

Живак

15 а).

Газоразрядни лампи за фарове

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 юли 2012 г., и резервни части за тези превозни средства

X

15 б).

Луминесцентни лампи, използвани в дисплеите на арматурните табла

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 юли 2012 г., и резервни части за тези превозни средства

X

Кадмий

16.

Акумулатори за електрически превозни средства

Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 31 декември 2008 г.

 

Забележки:

При еднороден материал, за олово, шествалентен хром и живак се допуска максимална тегловна концентрация до 0,1 %, а за кадмий — 0,01 %.

Разрешава се без ограничения повторната употреба на части от превозни средства, които вече са били на пазара към датата на изтичане на освобождаването, тъй като употребата им не е предмет на член 4, параграф 2, буква а).

Резервните части, пуснати на пазара след 1 юли 2003 г., които се използват за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2003 г., се освобождават от разпоредбите на член 4, параграф 2, буква а) (6).


(1)  Разглобяване, ако във връзка с точка 10, буква а) е надвишен средният праг от 60 грама за превозно средство. За прилагането на тази клауза няма да се вземат предвид електронни устройства, които не са монтирани на производствената линия от производителя.

(2)  Настоящото освобождаване ще бъде преразгледано през 2015 г.

(3)  Настоящото освобождаване ще бъде преразгледано през 2014 г.

(4)  Настоящото освобождаване ще бъде преразгледано преди 1 януари 2012 г.

(5)  Разглобяване, ако във връзка с точки 8 а) — 8 й) е надвишен средният праг от 60 грама за превозно средство. За прилагането на тази клауза няма да се вземат предвид електронни устройства, които не са монтирани на производствената линия от производителя.

(6)  Тази клауза не важи за тежестите за балансиране на гуми, въгленовите четки за електродвигатели и спирачните накладки.“