2.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 57/21


ДИРЕКТИВА 2011/18/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 1 март 2011 година

за изменение на приложения II, V и VI към Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (1), и по-специално член 30, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Мерките, предназначени да изменят несъществените елементи на Директива 2008/57/ЕО и свързани с адаптацията на приложения II—IХ към нея, следва да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 29, параграф 4 от същата директива.

(2)

Подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ се състои от оборудване на железопътната линия и бордово оборудване, които следва да се разглеждат като две отделни подсистеми. Поради тази причина приложение II към Директива 2008/57/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(3)

Оборудването за измерване на консумацията на електрическа енергия е физически интегрирано в подвижния железопътен състав. Поради тази причина приложение II към Директива 2008/57/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(4)

В съответствие с член 17, параграф 3 от Директива 2008/57/ЕО държавите-членки следва да определят органите, отговарящи за процедурите по проверка съгласно национални правила. Поради това приложения V и VI към Директива 2008/57/ЕО следва да бъдат изменени, за да бъдат уточнени тези процедури, прилагани от посочените органи.

(5)

Относно междинните декларации за проверка (наричани по-нататък „ISV“) съгласно приложение VI, раздел 2 от Директива 2008/57/ЕО най-напред нотифицираният орган следва да изготви сертификат „ЕО“ за междинна декларация за проверка, след което заявителят следва да изготви съответната декларация „ЕО“. Поради тази причина приложения V и VI към Директива 2008/57/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(6)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на комитета, създаден по член 29, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложения II, V и VI към Директива 2008/57/ЕО се заменят съответно с текста от приложения I, II и III към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за съгласуване с настоящата директива, не по-късно от 31 декември 2011 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

2.   Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

3.   Задълженията за транспониране и изпълнение на настоящата директива не се прилагат за Република Кипър и Република Малта, докато на съответните им територии няма изградена железопътна система.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 1 март 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 191, 18.7.2008 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПОДСИСТЕМИ

1.   Списък на подсистемите

За целите на настоящата директива железопътната система може да бъде разделена на следните подсистеми:

а)

структурни области:

инфраструктура,

енергия,

контрол, управление и сигнализация по железопътната линия,

бордови контрол, управление и сигнализация,

подвижен железопътен състав;

б)

функционални области:

експлоатация и управление на движението,

поддръжка,

телематични приложения за товарни превози и пътници.

2.   Описание на подсистемите

За всяка подсистема или част от подсистема списъкът от съставни елементи и аспекти, свързани с оперативната съвместимост, се предлага от Агенцията по време на изготвянето на съответния проект за ТСОС. Без да се предрешава изборът на аспекти и съставни елементи, свързани с оперативната съвместимост, или редът, по който те ще бъдат включени в ТСОС, подсистемите включват следните елементи:

2.1.   Инфраструктура

Релсите, стрелките, инженерните конструкции (мостове, тунели и др.), съответната гарова инфраструктура (платформи, зони за достъп, включително нуждите на лицата с ограничена подвижност и др.), обезопасяващото и предпазното оборудване.

2.2.   Енергия

Електрифициращата система, включително въздушните контактни линии и системата за измерване на консумацията на електрическа енергия по железопътната линия.

2.3.   Контрол, управление и сигнализация по железопътната линия

Цялото оборудване по железопътната линия, необходимо за осигуряване на безопасността и за управление и контролиране на придвижването на влакове, допуснати за движение в мрежата.

2.4.   Бордови контрол, управление и сигнализация

Цялото оборудване на борда, необходимо за осигуряване на безопасността и за управление и контролиране на придвижването на влакове, допуснати за движение в мрежата.

2.5.   Експлоатация и управление на трафика

Процедурите и съответното оборудване, позволяващи съгласуваната експлоатация на различните структурни подсистеми както в режим на нормална работа, така и при влошени условия, включително композиране и управление на влак, планиране и управление на трафик.

Професионалните квалификации, които евентуално може да се изискват за трансгранично обслужване.

2.6.   Телематични приложения

В съответствие с приложение I тази подсистема се състои от два елемента:

а)

приложения за пътнически услуги, включително системи, осигуряващи информация за пътниците преди и по време на пътуването, системи за резервация и плащане, управление на багажа и управление на връзките между влаковете и връзките им с други видове транспорт;

б)

приложения за услуги за превоз на товари, включително информационни системи (контрол в реално време на товарите и влаковете), системи за композиране и разпределение, системи за резервации, плащане и фактуриране, управление на връзките с други видове транспорт и създаване на електронни придружителни документи.

2.7.   Подвижен железопътен състав

Структура, системи за управление и контрол за всички влакови съоръжения, токоприемници, тягови единици и единици за преобразуване на енергия, бордово оборудване за измерване на потреблението на електроенергия, спирачни механизми, съединителни и двигателни механизми (талиги, оси и т.н.) и окачване, врати, интерфейси човек/машина (за водача, персонала на борда на влака и пътниците, включително за нуждите на лица с ограничена подвижност), пасивни или активни обезопасяващи устройства и принадлежности за опазване здравето на пътниците и персонала на влака.

2.8.   Поддръжка

Процедурите, съответното оборудване, логистичните центрове за дейности по поддръжката и запасите, позволяващи извършването на задължителната корективна и превантивна поддръжка за осигуряване на оперативната съвместимост на железопътната система и за гарантиране на изискваните резултати.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА ПОДСИСТЕМИ

1.   Декларация „ЕО“ за проверка на подсистеми

Декларацията „ЕО“ за проверка и придружаващите я документи трябва да имат дата и да бъдат подписани.

Посочената декларация трябва да се основава на информация, получена от процедура за проверка „ЕО“ на подсистеми съгласно приложение VI, раздел 2. Декларацията трябва да е написана на езика, на който е написано техническото досие, и трябва да съдържа най-малко следното:

позовавания на директивата,

наименование и адрес на възложителя или производителя, или неговия упълномощен представител, установен в Европейския съюз (посочват се търговското наименование и пълният адрес; в случай на упълномощен представител се посочва също и търговското наименование на възложителя или производителя);

кратко описание на подсистемата;

наименование и адрес на нотифицирания орган, извършил предвидената в член 18 проверка „ЕО“;

позоваванията на документите, съдържащи се в техническото досие;

всички съответни временни или окончателни разпоредби, с които трябва да е съгласувана подсистемата, и по-специално всякакви ограничения или условия за експлоатация, където това е уместно;

ако е временна: срок на валидност на декларацията „ЕО“;

самоличност на подписващия.

Когато в приложение VI се извършва позоваване на междинна декларация за проверка „ЕО“, за нея важат разпоредбите на настоящия раздел.

2.   Декларация за проверка на подсистеми съгласно национални правила

Когато в приложение VI се споменава декларация за проверка на подсистеми съгласно национални правила, за нея важат mutatis mutandis разпоредбите на раздел 1.“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА НА ПОДСИСТЕМИ

1.   ОБЩИ ПРИНЦИПИ

Процедурата за проверка на подсистема включва действия за проверка и удостоверяване, че подсистемата:

е проектирана, изградена и монтирана така, че да отговаря на съществените изисквания, които се отнасят до нея, и

може да бъде допусната за въвеждане в експлоатация.

2.   ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА „ЕО“

2.1.   Въведение

Проверката „ЕО“ е процедура, посредством която нотифициран орган проверява и удостоверява, че подсистемата:

отговаря на съответните ТСОС,

отговаря на другите предписания, произтичащи от Договора.

2.2.   Части на подсистемата и етапи

2.2.1.   Междинна декларация за проверка (ISV)

Системата може да бъде разделена на отделни части или проверявана на различни етапи на процедурата за проверка, когато това е посочено в ТСОС или (ако е уместно) в заявлението.

Междинната декларация за проверка (ISV) е процедура, посредством която нотифициран орган проверява и удостоверява някои части на подсистемата или някои етапи на процедурата за проверка.

Всяка междинна декларация за проверка води до издаване на сертификат за междинна декларация за проверка „ЕО“ от нотифицирания орган, избран от заявителя, който на свой ред изготвя междинна декларация за проверка „ЕО“, когато е уместно. В сертификата за междинната декларация за проверка и самата декларация трябва да се съдържа препратка към ТСОС, съгласно които е била оценена съвместимостта.

2.2.2.   Части на подсистемата

Може да бъде заявена междинна декларация за проверка за всяка от частите. Всяка част се проверява на всеки етап, както е описано в раздел 2.2.3.

2.2.3.   Етапи на процедурата за проверка

Подсистемата или определени нейни части се проверяват на всеки от следните етапи:

цялостно проектиране,

производство: изграждане, включително по-специално граждански строителни дейности, производство, сглобяване на съставните елементи, цялостна настройка,

окончателно изпитване.

Заявителят може да кандидатства за междинна декларация за проверка на етап проектиране (включително изпитвания на типа) и на етап производство.

2.3.   Сертификат за проверка

2.3.1.   Нотифицираният орган, отговарящ за проверката „ЕО“, оценява проектирането, производството и окончателното изпитване на подсистемата и изготвя сертификата за проверка „ЕО“, предназначен за заявителя, който на свой ред изготвя декларацията за проверка „ЕО“. Сертификатът за декларацията за проверка на EC трябва да съдържа препратка към ТСОС, съгласно които е била оценена съвместимостта.

Ако не е извършена оценка на съвместимостта на дадена подсистема с всички съответни ТСОС (например в случаи на дерогация, частично прилагане на ТСОС за извършване на подобрения или обновяване, преходен период в ТСОС или в специални случаи), в сертификата „ЕО“ се посочва точно съвместимостта с кои ТСОС или части от ТСОС не е била проверена от нотифицирания орган в рамките на процедурата за проверка „ЕО“.

2.3.2.   Ако са издадени сертификати за междинни декларации за проверки „ЕО“, нотифицираният орган, отговарящ за проверката на подсистемата, взема тези сертификати предвид и преди да издаде сертификат за проверка „ЕО“:

проверява дали сертификатите за междинни декларации за проверка „ЕО“ коректно покриват всички изисквания на ТСОС,

проверява всички аспекти, които не са покрити от сертификата за междинна декларация за проверка „ЕО“, и

проверява изцяло окончателното изпитване на подсистемата.

2.4.   Техническо досие

Техническото досие, придружаващо декларацията за проверка „ЕО“, трябва да съдържа следното:

свързани с проектирането технически характеристики, включително отнасящи се до конкретната подсистема общи и подробни чертежи във връзка с изпълнението, електрически и хидравлични схеми, схеми на веригите за контрол, описание на системите за обработка на данни и автоматика, документация относно експлоатацията и поддръжката и т.н.,

списък със съставни елементи на оперативната съвместимост, вградени в подсистемата, както е посочено в член 5, параграф 3, буква г),

копия от декларациите „ЕО“ за съвместимост и годност за употреба, които трябва да притежават гореописаните съставни елементи в съответствие с член 13 от директивата, придружени, когато е подходящо, от съответните изчисления и копие от протоколите за изпитванията и проверките, проведени от нотифицираните структури въз основа на общите технически спецификации,

сертификати за междинна декларация за проверка „ЕО“, ако има такива, и когато е необходимо в такива случаи — междинните декларации за проверка „ЕО“ за съответствие на подсистемата, които придружават сертификата за проверка „ЕО“ и включват резултата от проверката на тяхната валидност от нотифицирания орган,

сертификат за проверка „ЕО“, придружен от съответните изчисления и подписан от нотифицирания орган, отговарящ за проверки „ЕО“, който удостоверява, че проектът отговаря на разпоредбите на съответните ТСОС и упоменаващ всякакви резерви, отбелязани по време на извършване на дейността, които не са оттеглени; сертификатът „ЕО“ за проверка следва да бъде придружен също от докладите за инспекции и одит, изготвени от същия орган във връзка със задачите му, уточнени в раздели 2.5.3 и 2.5.4,

сертификати „ЕО“, издадени в съответствие с други разпоредби, произтичащи от Договора,

когато в съответствие с Регламент (ЕО) № 352/2009 на Комисията (1) се изисква безопасно интегриране, заявителят включва в техническото досие доклада от оценката за общите методи за безопасност (CSM) в рамките на оценката на риска, както е посочено в член 6, параграф 3 от Директива 2004/49/ЕО.

2.5.   Мониторинг

2.5.1.   Целта на надзора „ЕО“ е да се гарантира, че задълженията, произтичащи от техническото досие, са спазени при изграждането на подсистемата.

2.5.2.   Нотифицираният орган, отговарящ за проверка на производството, трябва да има постоянен достъп до строителни обекти, производствени цехове, складови помещения и, където е уместно, до съоръжения за изпитване и за производство на сглобяеми строителни елементи, и по-общо, до всички помещения, които той счита за необходими за изпълнение на задачите си. Нотифицираният орган трябва да получи от заявителя всички необходими за тази цел документи, и по-специално касаещите подсистемата планове за изпълнение и техническа документация.

2.5.3.   Нотифицираният орган, отговарящ за проверката на изпълнението, трябва да извършва периодични одити, за да се увери, че то е съгласувано с изискванията на съответните ТСОС. Той трябва да предостави копие от доклада за одита на отговарящите за изпълнението лица. Може да е необходимо негов представител да присъства на някои етапи от операциите по изграждането.

2.5.4.   Нотифицираният орган може освен това да извършва внезапни посещения на работните обекти и производствените цехове. По време на такива посещения нотифицираният орган може да извършва пълни или частични одити. Той трябва да предостави доклад за инспекция или, ако е уместно, доклад за одита на отговарящите за изпълнението лица.

2.5.5.   С оглед предоставянето на декларацията „ЕО“ за годност за употреба, посочена в приложение IV, раздел 2, нотифицираният орган трябва да може да осъществява надзор върху подсистема, оборудвана със съставен елемент на оперативна съвместимост, за да оцени, когато това се изисква от съответната ТСОС, неговата годност за употреба в предвидената за него железопътна среда.

2.6.   Представяне на документи

При заявителя трябва да се депозира цялото досие, посочено в точка 2.4, в подкрепа на сертификатите за междинни декларации за проверка „ЕО“ (ако има такива), издадени от отговарящия за това нотифициран орган, или в подкрепа на сертификата за проверка, издаден от нотифицирания орган, отговарящ за проверката „ЕО“ на подсистемата. Досието трябва да бъде прикрепено към декларацията за проверка „ЕО“, която заявителят изпраща на компетентния орган, при който той подава заявлението за разрешаване на пускането в експлоатация.

Копие от досието се съхранява от заявителя през целия експлоатационен живот на подсистемата. То трябва да се изпрати на всички други държави-членки, които го изискат.

2.7.   Публикуване

Всеки нотифициран орган трябва периодично да публикува съответна информация за:

получени заявления за проверка „ЕО“ и междинна декларация за проверка,

заявления за оценка на съвместимост и/или за годност за употреба на съставни елементи на оперативната съвместимост,

издадени или отказани сертификати за междинни декларации за проверка „ЕО“,

издадени или отказани сертификати „ЕО“ за съвместимост и/или за годност за употреба,

издадени или отказани сертификати за проверка „ЕО“.

2.8.   Език

Досиетата и кореспонденцията във връзка с процедурите за проверка „ЕО“ трябва да се изготвят на официален език на държавата-членка, в която се е установил заявителят, или на някой от официалните езици на ЕС, приет от заявителя.

3.   ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕРКА СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНИ ПРАВИЛА

3.1.   Въведение

Процедурата за проверка съгласно национални правила е процедура, посредством която органът, определен съгласно член 17, параграф 3 (определеният орган), проверява и удостоверява, че подсистемата съответства на националните правила, нотифицирани в съответствие с член 17, параграф 3.

3.2.   Сертификат за проверка

Определеният орган, отговарящ за процедурата за проверка съгласно национални правила изготвя сертификат за проверка, предназначен за заявителя.

Сертификатът следва да съдържа точно позоваване на националните правила, спрямо които определеният орган е извършил проверка за съвместимост в рамките на процеса, включително и тези, отнасящи се до части, които са предмет на дерогация от ТСОС, подобрения или обновяване.

В случай на национални правила, отнасящи се до подсистема, която е част от превозно средство, определеният орган следва да раздели сертификата на две части, като едната от тях включва позоваванията на националните правила, засягащи единствено техническата съвместимост на превозното средство и на съответната мрежа, а другата — всички останали национални правила.

3.3.   Техническо досие

Техническото досие, придружаващо декларацията за проверка в случая на национални правила, трябва да бъде включено в техническото досие, посочено в точка 2.4, и да съдържа техническите данни, необходими за оценката на съвместимостта на подсистемата с националните правила.“


(1)  ОВ L 108, 22.4.2009 г., стр. 4.