4.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 291/2


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 3 септември 2011 година

за създаване на експертна група към Комисията на заинтересованите страни по обществените поръчки и за замяна на Решение 87/305/ЕИО за създаване на консултативен комитет по откриване на процедури за обществени поръчки

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 291/02

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

В стратегия „Европа 2020“ се подчертава, че изразходването на обществените средства при обществените поръчки следва да е максимално ефикасно, а пазарите на обществени поръчки да са без вътрешни граници в ЕС, особено в контекста на строги бюджетни ограничения и икономически трудности в редица държави-членки.

(2)

В стратегията се набляга също така на факта, че правилата за обществените поръчки следва да благоприятстват деловия климат, в частност по отношение на иновативните малки и средни предприятия, така че да се подкрепи преминаването към икономика с ефикасно използване на ресурсите. Политиката в областта на обществените поръчки следва да подпомага постигането на общите социални цели като борбата срещу изменението на климата и насърчаването на иновациите, които представляват съществени нови предизвикателства пред Европа.

(3)

При тези условия, създадената с Решение 87/305/ЕИО на Комисията от 26 май 1987 г. рамка за създаване на консултативен комитет по откриване на процедури за обществени поръчки (1) е вече неподходяща за предоставяне на Комисията на необходимите експертни познания и практически принос за структурирането на политика на обществени поръчки, адекватна на динамичните предизвикателства, с които се сблъсква политиката на Европейския съюз в тази област.

(4)

Необходимо е, следователно, да се състави експертна група по обществените поръчки при нова правна рамка, която да позволява както да се приспособи функционирането на групата към новата рамка на Комисията за експертните групи (2), така и да се предоставя на Комисията необходимата експертна и практическа информация за преодоляването на предизвикателствата в областта на обществените поръчки.

(5)

Задачата на групата ще бъде да подпомага Комисията при изготвянето на политика и дебат в областта на обществените поръчки в съответствие с най-високи стандарти. Когато се налага, групата ще изготвя доклади или становища в помощ на разгръщането и прилагането от Комисията на политиката и законодателството на Съюза в областта на обществените поръчки.

(6)

Освен това, такъв форум ще позволи на съответните сектори да бъдат осведомявани за концептуалното съдържание на правилата на Съюза за обществените поръчки и прилагането им.

(7)

Предвид горепосоченото, съставът на групата следва да включва членове, избирани въз основа на личните си качества и/или интересите, които представляват, както и представители на организации. Тези членове следва да имат различен професионален опит (прависти, технически експерти, участващи при възлагането на обществени поръчки, университетски кадри, секторни или професионални организации, асоциации на възлагащи органи или възложители).

(8)

Съставът на групата следва да е балансиран във възможно най-висока степен по отношение на пола и географския произход.

(9)

Всички членове следва да удовлетворяват високи стандарти на активно и качествено участие не само по време на заседанията, а и – където се налага — при подготовката им и последващите действия във връзка с тях.

(10)

Личните данни следва да бъдат обработвани съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (3).

(11)

Поради това, Решение 87/305/ЕИО следва да бъде отменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Експертна група към Комисията на заинтересованите страни по обществените поръчки

Създава се експертна група на заинтересованите страни по обществените поръчки (оттук нататък наричана „групата“).

С тази група се заменя създаденият с Решение 87/305/ЕИО Консултативен комитет по откриване на процедури за обществени поръчки.

Член 2

Задачи на групата

Групата има за задача да предоставя на Комисията висококачествена правна, икономическа, техническа и/или практическа информация и експертиза, с която да я подпомага при разработването на политика на Съюза в областта на обществените поръчки.

Елементите на тази задача могат да бъдат:

а)

предоставяне на правно-икономически анализ и коментари по важни обстоятелства или структурни тенденции при обществените поръчки и въздействието им върху политиката на Съюза;

б)

предоставяне на службите на Комисията на информация от различни сектори за предизвикателствата и обстоятелствата в тях, които биха наложили реакция в областта на обществените поръчки, както и предлагане на подходящи решения;

в)

принос за повишаване на ефективността на политиката на Съюза в областта на обществените поръчки;

г)

принос към подготвителната нормотворческа работа на Комисията в областта на обществените поръчки;

д)

подпомагане на службите на Комисията чрез анализиране на съответната съдебна практика на Съда на Европейския съюз.

Становищата на групата не са обвързващи за Комисията или нейните служби.

Член 3

Консултации

Комисията или нейните служби могат да се допитват до групата по всякакви въпроси във връзка с политиката на Съюза в областта на обществените поръчки, както и със съответното законодателство и практики.

Член 4

Членство и назначаване

1.   Групата е съставена от максимум 20 членове.

2.   Членовете са физически лица, назначени лично, физически лица, представляващи общ интерес и/или организации — както е посочено в правило 8 от хоризонталните правила на Комисията за експертните групи.

3.   Всички членове и представителите им удовлетворяват високи стандарти на активно и качествено участие не само по време на заседанията, а и — където се налага — при подготовката им и последващите действия във връзка с тях.

4.   Покана за представяне на кандидатури се публикува от службите на Комисията с оглед попълване състава на групата.

5.   Членовете се назначават от Генералния директор на Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги“. Членовете на групата се избират измежду физическите лица и организациите, компетентни в посочените в членове 2 и 3 области, които са отговорили на поканата за представяне на кандидатури.

Организациите посочват свои представители. Генералният директор на Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги“ може да отхвърли предложен от дадена организация представител, ако последният не отговаря на посочения в поканата за представяне на кандидатури профил. В такъв случай съответната организация се приканва да посочи друг представител.

6.   Членовете се назначават от Генералния директор на Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги“ за тригодишен период. Мандатът им може да бъде подновяван за максимален срок от три години. Генералният директор на Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги“ решава дали да поднови мандата на един или няколко членове въз основа на качеството, редовността и полезността на приноса им според определеното в член 3.

Членовете са на активна служба, докато не бъдат заменени.

7.   Може да се предвиди назначаването на брой заместници, еднакъв на този на членовете на групата. Заместник-членовете се назначават при същите условия като членовете; Те автоматично ги заместват при отсъствие или болест.

8.   Членовете, които вече не могат да участват ефективно в работата на групата, които подадат оставка или които не отговарят на условията по параграф 5 от настоящия член или по член 339 от Договора, може да бъдат заменени за остатъка от мандата им.

9.   Членовете се назначават лично и действат независимо и в обществен интерес. Назначените за представляващи общ за заинтересованите страни интерес лица не представляват отделна заинтересована страна.

10.   Имената на назначените лично физически лица, физическите лица, представляващи общ интерес и/или организациите се записват в регистъра на Комисията за експертните групи и сходните им структури (оттук нататък наричан „регистърът“). В него се записват и представените от физическите лица интереси.

Физическите лица, които желаят имената им да останат поверителни, могат да поискат изключение от посоченото в първа алинея задължение за записване. Изключение се предоставя единствено, ако оповестяването на името на експерта може да застраши сигурността и неприкосновеността му или неоснователно засяга личния му живот.

11.   Личните данни се събират, обработват и публикуват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 (4).

Член 5

Дейност

1.   Групата се председателства от представител на службите на Комисията.

2.   Групата действа по заявка от тези служби.

3.   Службите на Комисията изготвят дневния ред на заседанията предварително. За тази цел те могат да приемат предложения на членове от групата.

4.   Службите на Комисията могат да преценяват дали групата ще заседава в пълен състав или в рамките на подгрупи, съставени от членове със специфично експертно знание и/или интереси във връзка с точка от дневния ред на дадено заседание.

5.   В специални случаи службите на Комисията могат да поканят външни експерти със специфични знания по въпрос от дневния ред да участват в работата на групата. Освен това те могат да предоставят статут на наблюдатели на физически лица, организации — съгласно правило 8, параграф 3 от хоризонталните правила за експертните групи — или държави кандидатки.

6.   Членовете на групата и техните представители, както и поканените на съответните заседания експерти и наблюдатели, спазват задълженията за професионална тайна, както са определени в Договорите и в правилата за тяхното прилагане, както и правилата за сигурност на Комисията относно защитата на класифицираната информация на ЕС съгласно приложението към Решение 2001/844/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията (5). Ако тези задължения не са спазени, Генералният директор на генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги“ предприема всички целесъобразни мерки.

7.   Заседанията на групата или подгрупите се провеждат в сградите на Комисията. Секретарското обслужване се осигурява от Комисията. На заседанията на групата могат да присъстват други длъжностни лица на Комисията с интерес към обсъжданията.

8.   Правилникът на групата е обичайният за експертните групи, освен ако групата не приеме специфични процедури.

9.   Комисията публикува информация относно дейностите, извършвани от групата чрез включването ѝ в регистъра или чрез връзка от регистъра към специализиран уебсайт.

Член 6

Разходи за участие в заседанията

1.   Участниците в дейността на групата не получават възнаграждение за извършваните от тях услуги.

2.   Пътните и дневните разходи на участниците в дейностите на групата се възстановяват от Комисията в съответствие с действащите в Комисията разпоредби.

3.   Посочените разходи се възстановяват в рамките на наличния бюджет, предоставен според годишната процедура за разпределение на средствата.

Член 7

Отмяна

Решение 87/305/ЕИО (6) се отменя.

Съставено в Брюксел на 3 септември 2011 година.

За Комисията

Michel BARNIER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 152, 12.6.1987 г., стр. 32. Решение на Комисията 87/305/ЕИО от 26 май 1987 година за създаване на консултативен комитет по откриване на процедури за обществени поръчки.

(2)  SEC(2010) 1360 окончателен.

(3)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(4)  Виж бележка под линия на стр. 3.

(5)  SEC(2007) 639, 25.6.2007 г.

(6)  Виж бележка под линия на стр. 1.