17.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/109


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 15 декември 2011 година

за изменение на Решение 2005/363/ЕО относно мерките за защита здравето на животните срещу африканска чума по свинете в Сардиния, Италия

(нотифицирано под номер C(2011) 9248)

(текст от значение за ЕИП)

(2011/852/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (3), и по-специално член 4, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2005/363/ЕО на Комисията от 2 май 2005 г. относно мерките за защита здравето на животните срещу африканска чума по свинете в Сардиния, Италия (4) беше прието в отговор на сериозна повторна поява на африканска чума по домашните и дивите свине на остров Сардиния, Италия, където болестта се разпространява ендемично.

(2)

Настоящото решение забранява изпращането от Сардиния на живи свине, техните сперма, яйцеклетки и ембриони и на свинско месо, на продукти от свинско месо и на каквито и да било други продукти със съдържание на свинско месо.

(3)

Въпреки това, съгласно член 4, параграф 3 от Директива 2002/99/ЕО, в решението се предвиждат някои дерогации по отношение на изпращането на определени продукти от свинско месо, получено от свине, произхождащи от стопанства извън рисковите райони, определени в приложение I към решението, които отговарят на изискванията за биосигурност.

(4)

През последните седмици Италия информира Комисията за значително нарастване на броя и териториалния обхват на огнища на африканска чума по свинете в седем от осемте провинции в Сардиния, като са засегнати и големи свиневъдни стопанства с търговска цел.

(5)

Настоящото развитие на болестта на остров Сардиния представлява заплаха за свинете в други райони на Италия и в други държави-членки с оглед на пускането на пазара на свинско месо, на продукти от свинско месо и на каквито и да било други продукти със съдържание на свинско месо. Поради това е необходимо да се разшири обхватът на рисковите райони в приложение I към Решение 2005/363/ЕО до целия регион на Сардиния. Вследствие на това, тъй като условията, предвидени в член 5, параграф 2, буква б) от Решение 2005/363/ЕО, вече не могат да бъдат спазени, дерогацията, предоставена на Италия за разрешаване изпращането на свинско месо от Сардиния до райони извън Сардиния, се отменя. Същото се прилага за дерогацията, предоставена съгласно член 6 към посоченото решение за разрешаване изпращането на продукти от свинско месо и на други продукти със съдържание на свинско месо от Сардиния до райони извън Сардиния.

(6)

Поради това Решение 2005/363/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение I към Решение 2005/363/ЕО се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(4)  ОВ L 118, 5.5.2005 г., стр. 39.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Всички райони на Сардиния.“