12.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 236/10


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 11 август 2011 година

за определяне на състава и на разпоредбите за работата на Координационната група по природния газ и за отмяна на Решение 2006/791/ЕО на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 236/09

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 994/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/EC на Съвета (1), и по-специално член 12 от него,

като има предвид, че:

(1)

С член 12 от Регламент (ЕС) № 994/2010 се създаде Координационна група по природния газ с цел улесняване на координацията на мерките във връзка със сигурността на доставките на газ. Групата следва да е съставена от държавите-членки, по-специално техните компетентни органи, както и Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия, Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ и представителни органи на съответната промишленост и на съответните клиенти.

(2)

Сигурността на доставките на газ е споделена отговорност на предприятията за природен газ, държавите-членки и Комисията в рамките на техните съответни сфери на дейност и компетентност. Освен това клиентите, ползващи газ за производство на електроенергия или за промишлени цели, могат също да играят важна роля за сигурността на доставките на газ чрез способността им да противодействат на кризата с мерки от страна на търсенето. Поради това, с цел да се гарантира най-добрата координация на мерките, които трябва да бъдат предприемани съгласно Регламент (ЕС) № 994/2010, представителните органи на съответната промишленост и тези на съответните клиенти следва да участват активно в работата на Координационната група по природния газ.

(3)

Комисията, след консултация с държавите-членки, следва да вземе решение относно състава на групата, като гарантира, че тя е напълно представителна и че се спазва подходът на три нива, като първо бъдат ангажирани съответните предприятия за природен газ и промишлеността, после държавите-членки на национално или регионално равнище, а най-накрая и Съюзът.

(4)

За представителни следва да се считат следните органи на съответната промишленост:

представителната Европейска асоциация на операторите на системи за съхранение по смисъла на член 2, параграф 10 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (2) и на операторите на система за втечнен природен газ (ВПГ) по смисъла на член 2, параграф 12 от Директива 2009/73/ЕО,

Европейската асоциация на промишлеността за доставки на газ,

международната асоциация, представляваща производителите на газ в Европа,

Европейската асоциация на търговците на природен газ.

(5)

По отношение на заинтересованите потребители следва да бъдат разграничени четири основни сектора, които употребяват природен газ:

промишленият сектор,

енергийният сектор, който използва газ като гориво,

битовият сектор,

топлофикационният сектор.

(6)

Координационната група по природния газ следва да бъде консултант на Комисията с цел улесняване на координацията на мерките за сигурността на доставките в случай на извънредна ситуация на равнището на Съюза или на регионално равнище. Освен това тя е основният орган, с който Комисията се консултира в контекста на установяването на превантивните планове за действия и плановете за действия при извънредни ситуации. Координационната група по природния газ следва да следи адекватността и целесъобразността на мерките, които трябва да бъдат предприемани съгласно Регламент (ЕС) № 994/2010, и да обменя цялата информация, имаща отношение към сигурността на доставките на газ на национално и регионално равнище и на равнище на Съюза.

(7)

Следва да се предвидят правила за оповестяване на информация от страна на членовете на групата.

(8)

Личните данни следва да се обработват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (3).

(9)

Решение 2006/791/ЕО следва да бъде отменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Състав на Координационната група по природния газ („групата“)

1.   Групата се състои от следните членове:

а)

държавите-членки, по-специално техните компетентни органи по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 994/2010;

б)

Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия („Агенцията“);

в)

Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ („ЕМОПС за газ“);

г)

секретариата на Енергийната общност;

д)

Газова инфраструктура Европа (GIE) като представителен орган на операторите на системи за съхранение и операторите на системи за втечнен природен газ (ВПГ);

е)

„Еврогаз“;

ж)

Международната асоциация на производителите на нефт и газ (OGP);

з)

Европейската федерация на търговците на енергия (EFET);

и)

Международната федерация на индустриалните енергийни потребители (IFIEC Europe);

й)

„Eurelectric“;

к)

Европейската организация на потребителите (BEUC);

л)

„Euroheat & Power“.

2.   Всеки от членовете предлага не повече от двама постоянни представители и двама заместници за участие в работата на групата. Най-малко един от постоянните представители, предложени от държавите-членки, е от компетентния орган. Един от постоянните представители, предложени от Агенцията, е директорът. Един от постоянните представители, предложени от ЕМОПС за газ, е генералният секретар. Един от постоянните представители, предложени от представителните органи на промишлеността и на клиентите, е генералният управител или генералният секретар.

3.   В случай че компетентният орган не е национален регулаторен орган, държавите-членки гарантират, че има достатъчен обмен на информация между компетентния орган и националния регулаторен орган по отношение на дейностите на групата.

4.   По време на извънредна ситуация на равнище на Съюза, на държава-членка или на регионално равнище или при други изключителни обстоятелства, по искане най-малко на три държави-членки Комисията може да ограничи участието в групата, за цяло заседание или част от него, до представителите на компетентните органи и държавите-членки.

5.   По време на извънредна ситуация на равнище на Съюза, на държава-членка или на регионално равнище или при други изключителни обстоятелства членовете на групата могат да поискат от Комисията да определи повече от двама представители от техните компетентни органи или други органи да участват в работата на групата.

6.   Имената на членовете, както и имената на постоянните представители на членовете и на заместниците на членовете на групата, се публикуват в Регистъра на Комисията на експертните групи и други подобни организации („регистърът“) (4).

7.   Лични данни се събират, обработват и публикуват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 2

Задачи на групата

1.   Групата е създадена с цел улесняване на координацията на мерките във връзка със сигурността на доставките на газ. Групата дава консултации и подпомага Комисията по-специално по въпросите, посочени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 994/2010:

а)

сигурността на доставките на газ във всеки един момент, и по-специално в случай на извънредни ситуации;

б)

цялата информация, имаща отношение към сигурността на национално и регионално равнище и на равнище на Съюза;

в)

най-добри практики и евентуални насоки към всички заинтересовани страни;

г)

нивото на сигурност на доставките, целевите показатели и методологиите за оценка;

д)

национални и регионални сценарии и сценарии на равнище на Съюза и изпитване на степента на готовност;

е)

оценката на превантивните планове за действия и плановете за действия при извънредни ситуации и изпълнението на предвидените в тях мерки;

ж)

координация на мерките за справяне с извънредни ситуации в Съюза, с трети държави, които са страни по Договора за създаване на енергийна общност и с други трети държави;

з)

помощта, необходима на най-засегнатите държави-членки.

2.   Както се посочва в член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 994/2010, Комисията свиква Координационната група по природния газ веднага след обявяването на извънредна ситуация в рамките на Съюза или на регионално равнище.

Член 3

Работа

1.   Групата се председателства от представител на Комисията („председателят“).

2.   Както се посочва в член 12, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 994/2010, Комисията свиква редовно заседания на групата и споделя информацията, получена от компетентните органи, като запазва поверителността на чувствителната търговска информация.

3.   Със съгласието на службите на Комисията групата може да създава подгрупи за проучване на конкретни въпроси въз основа на мандат, предоставен от групата. Тези подгрупи се разпускат веднага след изпълнението на мандата им.

4.   Председателят може да кани външни експерти със специфична компетентност по въпрос от дневния ред за участие ad hoc в работата на групата или на подгрупа. Освен това председателят може да предоставя статут на ad hoc или на постоянен наблюдател на други лица или организации, ако те могат значително да допринесат за дейностите на групата.

5.   Информацията, получена чрез участие в обсъжданията на групата или на дадена подгрупа, не се разгласява, ако съгласно становище на Комисията или всеки друг член на групата тази информация е свързана с поверителни въпроси. Членовете на експертни групи и техни представители, както и поканените експерти и наблюдатели, спазват задълженията за професионална тайна, определени в Договорите и в правилата за тяхното прилагане, както и правилата за сигурност на Комисията относно защитата на класифицирана информация на ЕС съгласно приложението към Решение 2001/844/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията (5). При неспазване на тези задължения Комисията може да предприеме съответните мерки.

6.   Заседанията на групата и на нейните подгрупи се провеждат в сгради на Комисията. Секретариатът се осигурява от Комисията. На заседанията на групата и на нейните подгрупи могат да бъдат канени други служби на Комисията и Европейската служба за външна дейност, когато са заинтересовани пряко от въпросите, които ще се обсъждат.

7.   Групата приема свой процедурен правилник въз основа на стандартния процедурен правилник, изготвен от Комисията.

8.   Без да се засяга параграф 6 от настоящия член, Комисията предоставя на разположение на членовете на групата всички съответни работни документи чрез съвместния портал с партньори на Европейския съюз (уебсайта CIRCA) и публикува съответната информация за извършените от групата дейности, като я включва в регистъра или чрез връзка от регистъра към специализиран уебсайт.

Член 4

Разходи за участие в заседанията

1.   Участниците в дейностите на групата не получават възнаграждение за извършените от тях услуги.

2.   Комисията възстановява пътните разходи на един представител на всяка държава-членка или на нейния компетентен орган. Разходите се възстановяват в рамките на наличните бюджетни средства, отпуснати по годишната процедура за разпределение на ресурсите.

Член 5

Отмяна

Решение 2006/791/ЕО (6) се отменя.

Съставено в Брюксел на 11 август 2011 година.

За Комисията

Günther OETTINGER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 36.

(3)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(4)  Членове, които не желаят имената им да бъдат оповестявани, могат да поискат изключение от това правило. Искането за неоповестяване на името на член на експертна група се приема за оправдано, когато публикуването може да застраши неговата/нейната сигурност и неприкосновеност или неоснователно да засегне неговия/нейния личен живот.

(5)  SEC(2007) 639 от 25.6.2007 г.

(6)  ОВ L 319, 18.11.2006 г., стр. 49.