15.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 296/58


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 9 ноември 2011 година

за изменение на своя Процедурен правилник

(2011/737/ЕС, Евратом)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 249 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взе предвид своето Решение 2010/138/ЕС, Евратом от 24 февруари 2010 година за изменение на нейния процедурен правилник (1),

като взе предвид решението на председателя на Комисията C(2011)8000 от 27 октомври 2011 година,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Към член 12 от Процедурния правилник на Комисията се добавя нова точка 5 със следния текст:

„5.   Всеки член на Комисията, който желае да спре писмена процедура в областта на координацията и надзора на икономическите и бюджетните политики на държавите-членки, по-специално в еврозоната, отправя за тази цел мотивирано искане до председателя, в което изрично се посочват елементите на проекторешението, към които се отнася искането, въз основа на безпристрастна и обективна оценка на момента, структурата, аргументацията и резултата от предложеното решение.

Ако председателят прецени, че обосновката е неоснователна, и ако искането за спиране не бъде оттеглено, той може да го отхвърли и да реши продължаването на писмената процедура. В такъв случай генералният секретар иска становището на останалите членове на Комисията, за да се гарантира, че е спазен кворумът, определен в член 250 от Договора за функционирането на Европейския съюз. С цел този въпрос да бъде приет, председателят може също така да го включи в дневния ред на следващото заседание на Комисията.“

Член 2

Към член 23 от Процедурния правилник на Комисията се добавя нова точка 5а със следния текст:

„5а.   Консултацията с генералната дирекция, отговаряща за икономическите и финансовите въпроси, е задължителна за всички инициативи, засягащи или потенциално оказващи въздействие върху растежа, конкурентоспособността и икономическата стабилност в Европейския съюз и в еврозоната.“

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на първия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 9 ноември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 55, 5.3.2010 г., стр. 60.