14.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 269/30


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 10 октомври 2011 година

за назначаване на член от Ирландия в Европейския икономически и социален комитет

(2011/681/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 302 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Ирландия,

като взе предвид становището на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 13 септември 2010 г. Съветът прие Решение 2010/570/ЕС, Евратом за назначаване на членовете на Европейския икономически и социален комитет за периода от 21 септември 2010 г. до 20 септември 2015 г. (1)

(2)

След изтичането на мандата на г-жа Jillian VAN TURNHOUT се освободи едно място за член на Европейския икономически и социален комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Г-н Seamus BOLAND, Chief Executive Officer, Irish Rural Link, се назначава за член на Европейския икономически и социален комитет за остатъка от мандата, а именно до 20 септември 2015 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 10 октомври 2011 година.

За Съвета

Председател

A. KRASZEWSKI


(1)  ОВ L 251, 25.9.2010 г., стр. 8.