14.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 100/51


РЕШЕНИЕ 2011/235/ОВППС НА СЪВЕТА

от 12 април 2011 година

относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Иран

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 21 март 2011 г. Съветът отново изрази дълбокото си безпокойство по повод на влошаването на положението с правата на човека в Иран.

(2)

Съветът подчерта по-специално драматичното нарастване на броя на екзекуциите през последните месеци и систематичното потискане на ирански граждани, подложени на преследване и арести, заради това че упражняват законното си право на свобода на словото и право на мирни събрания. Съюзът отново категорично осъди използването на изтезания и на други форми на жестоко, нечовешко и унизително отношение.

(3)

В този контекст Съветът отново изтъкна решимостта си да продължи да се занимава с нарушенията на правата на човека в Иран и заяви готовността си да въведе ограничителни мерки, насочени срещу лицата, отговорни за сериозните нарушения на правата на човека в Иран.

(4)

Ограничителните мерки следва да са насочени срещу лица, които са съучастници в организирането и извършването или отговорни за организирането и извършването на тежки нарушения на правата на човека при репресиите срещу мирни демонстранти, журналисти, защитници на човешките права, студенти и други лица, които издигат глас в защита на законните си права, в т.ч. правото на изразяване; мерките следва да са насочени също срещу лица, които са съучастници в организирането и извършването или отговорни за организирането и извършването на тежки нарушения на правото на справедлив процес, за изтезания, за жестоко, нечовешко или унизително отношение, както и за безразборното, прекомерно и зачестило изпълнение на смъртното наказание, в т.ч. публични екзекуции, пребиване с камъни, обесване или екзекуции на непълнолетни нарушители в разрез с международните задължения на Иран в областта на правата на човека.

(5)

Необходими са по-нататъшни действия от страна на Съюза за изпълнение на някои мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през техните територии на лицата, отговорни за сериозните нарушения на правата на човека в Иран, и свързаните с тях лица, посочени в приложението.

2.   Параграф 1 не задължава държавите-членки да отказват на техните собствени граждани да влизат на териториите им.

3.   Параграф 1 не засяга случаите, когато дадена държава-членка е обвързана от задължение по международното право, а именно:

а)

в качеството ѝ на държава — домакин на международна междуправителствена организация;

б)

в качеството ѝ на държава — домакин на международна конференция, свикана от ООН или провеждана под нейна егида;

в)

по силата на многостранно споразумение, предоставящо привилегии и имунитети; или

г)

по силата на Договора за помирение от 1929 г. (Латеранския договор), сключен от Светия престол (Ватикана) и Италия.

4.   Параграф 3 се смята за приложим и в случаите когато дадена държава-членка е държава — домакин на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

5.   Съветът се информира надлежно във всеки един от случаите когато някоя държава-членка предоставя освобождаване в съответствие с параграфи 3 или 4.

6.   Държавите-членки могат да предоставят освобождаване от мерките, наложени с параграф 1, когато пътуването е оправдано поради спешни хуманитарни нужди или поради участие в междуправителствени срещи, включително срещи, които се провеждат с подкрепата на Съюза или чиито домакин е държава-членка, поела председателството на ОССЕ, и на които се провежда политически диалог, чрез който пряко се насърчават демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава в Иран.

7.   Държава-членка, която желае да предостави освобождаване съгласно параграф 6, нотифицира Съвета за това в писмена форма. Счита се, че е предоставено освобождаване, освен ако един или няколко членове на Съвета не се противопоставят в писмена форма в срок от два работни дни, считано от деня на получаване на нотификацията за предложеното освобождаване. В случай че един или повече от членовете на Съвета повдигнат възражение, Съветът при все това може да реши с квалифицирано мнозинство да разреши предложеното освобождаване.

8.   Когато в съответствие с параграфи 3, 4, 6 или 7 държава-членка разреши на посочени в приложението лица да влязат на нейна територия или да преминат транзитно през нея, това разрешение важи само за целта, за която е дадено, и за лицата, за които се отнася.

Член 2

1.   Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на, притежавани, държани или контролирани от лица, отговорни за сериозни нарушения на правата на човека в Иран, и финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на, притежавани, държани или контролирани от свързаните с тях лица и образувания, както е посочено в приложението.

2.   Никакви финансови средства или икономически ресурси не могат да се предоставят пряко или непряко на разположение на или за използване от лицата и образуванията, включени в приложението.

3.   Компетентният орган на дадена държава-членка може да разреши освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на някои финансови средства или икономически ресурси при условия, които сметне за подходящи, след като установи, че съответните финансови средства и икономически ресурси са:

а)

необходими за задоволяване на основните нужди на лицата, посочени в приложението, и на членовете на семействата им, които са на тяхна издръжка, включително разходи за храна, наем или ипотечен заем, лекарства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б)

предназначени изключително за заплащане на разумни по размера си професионални възнаграждения и възстановяване на направени разноски, свързани с предоставяне на правни услуги;

в)

предназначени изключително за плащане на хонорари или такси за услуги за рутинно поддържане и управление на замразени финансови средства или икономически ресурси; или

г)

необходими за извънредни разходи, при условие че най-малко две седмици преди даването на разрешение компетентният орган е съобщил на компетентните органи на останалите държави-членки и Комисията основанията, поради които смята, че следва да бъде дадено конкретно разрешение.

Съответната държава-членка информира останалите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно настоящия параграф.

4.   Чрез дерогация от параграф 1, компетентните органи на държава-членка могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а)

финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на съдебна, административна или арбитражна обезпечителна мярка, наложена преди датата, на която лицето или образуванието, посочено в параграф 1, е включено в приложението, или са предмет на съдебно, административно или арбитражно решение, постановено преди тази дата;

б)

финансовите средства или икономическите ресурси ще бъдат използвани изключително за удовлетворяване на искове, гарантирани чрез това обезпечение или признати за валидни в това решение, в границите, установени от приложимите закони и разпоредби, уреждащи правата на лицата, подали такива искове;

в)

обезпечението или решението не са в полза на лице или образувание, посочени в приложението; както и

г)

признаването на обезпечението или на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава-членка.

Съответната държава-членка информира останалите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно настоящия параграф.

5.   Параграф 1 не възпрепятства посочено лице или образувание да извършва плащане, дължимо по договор, сключен преди датата на включването на това лице или образувание в приложението, при условие че съответната държава-членка е установила, че плащането не се получава пряко или косвено от лице или образувание, посочени в параграф 1.

6.   Параграф 2 не се прилага към начисляването по замразените сметки на:

а)

лихви или други доходи от тези сметки; или

б)

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която тези сметки стават предмет на мерките, предвидени в параграфи 1 и 2,

при условие че всички такива лихви, други постъпления и плащания продължават да са предмет на мерките, предвидени в параграф 1.

Член 3

1.   По предложение на държава-членка или на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Съветът установява списъка в приложението и измененията в него.

2.   Съветът съобщава решението си на засегнатото лице или образувание, включително основанията за включването му в списъка, или пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, за да се даде възможност на това лице или образувание да представи възражения.

3.   Когато са представени възражения или са представени нови съществени доказателства, Съветът преразглежда решението си и съответно уведомява засегнатото лице или образувание.

Член 4

1.   В приложението се съдържат основанията за включването на засегнатите лица и образувания.

2.   В приложението се съдържа и информацията, необходима за идентифициране на засегнатите лица и образувания, когато такава информация е на разположение. По отношение на лицата такива данни могат да включват имената, включително псевдонимите, датата и мястото на раждане, гражданството, номерата на паспорта и личната карта, пола, адреса, ако е известен, и длъжността или професията. По отношение на образуванията информацията може да включва имената, мястото и датата на регистрация, регистрационния номер и мястото на дейност.

Член 5

За да се увеличи максимално въздействието на предвидените в настоящото решение мерки, Съюзът насърчава трети държави да предприемат подобни ограничителни мерки.

Член 6

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Настоящото решение се прилага до 13 април 2012 г. То подлежи на постоянно преразглеждане. То се подновява или изменя при необходимост, ако Съветът прецени, че целите му не са постигнати.

Съставено в Люксембург на 12 април 2011 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на лицата и образуванията, посочени в член 1 и член 2

Лица

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Място на раждане: Техеран (Иран); Дата на раждане: 1961 г.

Началник на Националната полиция на Иран. Силите под неговото командване извършват брутални нападения срещу мирните протести и жестокото нощно нападение в общежитията на Техеранския университет на 15 юни 2009 г.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Ръководител на Ansar-e Hezbollah и полковник в IRGC (Корпус на ислямските революционни гвардейци). Един от основателите на Ansar-e Hezbollah. Тази паравоенна структура носи отговорност за изключително жестоките репресии срещу студентите и университетите през 1999 г., 2002 г. и 2009 г.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

Заместник-началник на земните сили на IRGC.

Носи пряка лична отговорност за потушаване на протестите през лятото на 2009 г.

 

4.

FAZLI Ali

 

Заместник-командващ на Basij, бивш началник на Seyyed al-Shohada Corps (Корпус Seyyed al-Shohada) в рамките на IRGC, провинция Техеран (до февруари 2010 г.). Seyyed al-Shohada Corps отговоря за сигурността в провинция Техеран и играе ключова роля в бруталните репресии срещу участниците в протестите през 2009 г.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

Начело на Rassoulollah Corps (Корпус Rassoulollah) в рамките на IRGC; от ноември 2009 г. отговаря за района на Техеран. Rassoulollah Corps отговоря за сигурността в района на Техеран и играе ключова роля в бруталните репресии срещу участниците в протестите през 2009 г. Носи отговорност за потушаването на протестите по време на събитията в последния ден на Ашура (декември 2009 г.)

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(известен и като. “Aziz Jafari”)

Място на раждане: Yazd (Иран); Дата на раждане: 1.9.1957 г.

Генерал, командващ IRGC. Под командването на генерал Aziz Jafari, IRGC и базата Sarollah играят ключова роля в противозаконната намеса в президентските избори през 2009 г., при арестите и задържането на политически активисти, както и по време на уличните сблъсъци с участниците в протестите.

 

7.

KHALILI Ali

 

Генерал от IRGC, ръководител на Медицинското отделение на базата Sarollah. Той подписва писмо, изпратено до Министерството на здравеопазването на 26 юни 2009 г., с което забранява предаването на документи или медицински досиета на лица, наранени или хоспитализирани по време на събитията след изборите.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Ръководител на Seyyed al-Shohada Corps в рамкие на IRGC, провинция Техеран. Seyyed al-Shohada Corps изграе ключова роля за организиране на потушаването на протестите.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Място на раждане: Najaf (Ирак); Дата на раждане: около 1952 г.

Командващ Basij. Като командващ силите на Basij в рамките на IRGC Naqdi носи отговорност за или е съучастник в насилията от страна на Basij в края на 2009 г., в т.ч. в жестоката реакция спрямо протестите през декември 2009 г. в последния ден на Ашурa, резултатът от която са не по-малко от 15 смъртни случая и стотици арестувани сред участниците в протестите.

Преди назначаването му за командващ силите на Basij през октомври 2009 г., Naqdi е ръководител на разузнавателния отдел на Basij и отговаря за разпитите на арестуваните по време на следизборните репресии.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Място на раждане: Isfahan (Иран); Дата на раждане: 1963 г.

Заместник-началник на Националната полиция на Иран Като заместник-началник на Националната полиция на Иран от 2008 г., Radan носи отговорност за побои, убийства и произволни арести и задържания на участници в протестите, извършени от силите на полицията.

 

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Бивш началник на полицията в Техеран (до януари 2010 г.). Като командващ на силите за правоприлагане в района на Техеран Azizollah Rajabzadeh е най-високопоставеното лице, обвинено по делото за насилията в затвора Kahrizak.

 

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Началник на полицията в Техеран, бивш заместник-началник на Националната полиция на Иран, отговарящ за полицейските операции. В Министерството на вътрешните работи отговаря за координирането на репресивните операции в иранската столица.

 

13.

TAEB Hossein

Място на раждане: Техеран; Дата на раждане: 1963 г.

Бивш командващ на Basij (до октомври 2009 г.). Понастоящем заместник-командващ на IRGC, отговарящ за разузнаването. Силите под негово командване участват в масови побои, убийства, задържане и изтезания на участниците в мирните протести.

 

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Ръководител на съдебните власти в Mashhad. Под негов надзор се провеждат процеси по бързата процедура при закрити врати, без да се зачитат основните права на обвиняемите и на базата на признания, изтръгнати под натиск и с изтезания. Масово се постановяват съдебни решения за екзекуции, като смъртните присъди се издават без да се даде възможност на обвиняемите да се защитят.

 

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Място на раждане: Najafabad (Иран); Дата на раждане: 1945 г.

Бивш главен прокурор на Иран до септември 2009 г. (бивш министър на разузнаването по времето на президента Khatami). Като главен прокурор на Иран, по негова заповед и под негов надзор се провеждат показни процеси след първите следизборни протести, при които на обвиняемите се отказва правото на защита. Той носи отговорност и за насилията в Kahrizak.

 

16.

HADDAD Hassan

(наричан още Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Съдия, Революционен съд на Техеран, клон 26. Натоварен е да води дела на задържани във връзка със следизборните кризи и редовно заплашва семействата на задържаните с цел да ги принуди да мълчат. С негово участие се издават заповеди за задържане в затвора Kahrizak.

 

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Съдия, Революционен съд на Mashhad. Процесите, които председателства, се провеждат по бързата процедура при закрити врати, без да се зачитат основните права на обвиняемите. Масово се постановяват съдебни решения за екзекуции, като смъртните присъди се издават без да се даде възможност на обвиняемите да се защитят.

 

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Съдия, Революционен съд на Техеран. Води процеси срещу участници в протестите. Разпитван е от съдебните власти относно произвола в Kahrizak. Участва в издаването на заповеди за задържане и изпращане на задържаните в затвора Kahrizak.

 

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

 

Главен прокурор на Техеран от август 2009 г. По времето на Dolatabadi прокуратурата постига осъждането на голям брой участници в протестите, в т.ч. на участници в протестите в последния ден на Ашурa през декември 2009 г. По негова заповед през септември 2009 г. е затворен офиса на Karroubi и са арестувани няколко политици реформатори, а през юни 2010 г. са забранени две реформистки политически партии. Прокуратурата обвинява участниците в протестите в деянието Muharebeh, или ненавист срещу Всевишния, което води до смъртна присъда, и отказва правото на справедлив процес на заплашените от такава присъда. В рамките на широка кампания за репресии срещу политическата опозиция прокуратурата преследва и арестува реформатори, защитници на правата на човека и представители на медиите.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad

(известен също като NASSERIAN)

 

Съдия, Революционен съд на Техеран, клон 28. Отговаря за следизборните дела. В резултат от несправедливи процеси издава дългосрочни затворнически присъди на социални и политически активисти и журналисти, както и няколко смъртни присъди на участници в протести и на активисти от социалната и политическата сфера.

 

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Място на раждане: Ejiyeh; Дата на раждане: около 1956 г.

Главен прокурор на Иран от септември 2009 г. и говорител на съдебната власт (бивш министър на разузнаването по време на изборите през 2009 г.). Докато е министър на разузнаването по време на изборите, разузнавателните агенти под негово ръководство носят отговорност за задържане, изтезания и изтръгване на неверни признания под натиск от стотици активисти, журналисти, дисиденти и политици реформатори. Освен това политически фигури биват принуждавани да правят неверни признания, като биват подлагани на непоносими разпити в обстановка на изтезания, малтретиране, изнудване и заплахи към членове на семействата им.

 

22.

MORTAZAVI Said

Място на раждане: Meybod, Yazd (Иран); Дата на раждане: 1967 г.

Ръководител на специалните сили на Иран за борба с контрабандата, бивш главен прокурор на Техеран до август 2009 г. Като главен прокурор на Техеран издава бланкетна заповед за задържане на хиляди активисти, журналисти и студенти. Мандатът му е прекратен през август 2010 г. след разследване от иранските съдебни власти във връзка с ролята му в смъртта на три задържани по негова заповед лица след изборите.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Революционен съд на Техеран, клонове 26 и 28. Отговаря за следизборните дела; издава дългосрочни затворнически присъди в резултат от несправедливи съдебни процеси срещу защитници на правата на човека и издава няколко смъртни присъди на участници в протестите.

 

24.

MORTAZAVI Amir

 

Заместник-прокурор на Mashhad. Процесите, по които е обвинител, се провеждат по бързата процедура при закрити врати, без да се зачитат основните права на обвиняемите. Масово се постановяват съдебни решения за екзекуции, като смъртните присъди се издават без да се даде възможност на обвиняемите да се защитят..

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Съдия, председател на Революционния съд на Техеран, клон 15. Отговаря за следизборните дела и е съдията, който председателства показните процеси през лятото на 2009 г., в рамките на които осъжда на смърт двама привърженици на монархията. Издава дългосрочни затворнически присъди на над сто политически затворници, защитници на правата на човека и демонстранти.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Начело на съдебната власт в Източен Azerbaidjan. Носи отговорност за процеса на Sakineh Mohammadi-Ashtiani.

 

27.

ZARGAR Ahmad

 

Съдия, Апелационен съд на Техеран, клон 36. Потвърждава заповеди за изпълнение на дългосрочни затворнически присъди и смъртни присъди на участници в протестите.

 

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Съдия, Революционен съд на Mashhad. Процесите, които председателства, се провеждат по бързата процедура при закрити врати, без да се зачитат основните права на обвиняемите. Масово се постановяват съдебни решения за екзекуции, като смъртните присъди се издават без да се даде възможност на обвиняемите да се защитят.

 

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Началник на отделение 350 в затвора Evin. В редица случаи стои в основата на непропорционални актове на насилие спрямо затворниците.

 

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Начело на Организацията на затворите в Иран. В това си качество е съучастник в масовото задържане на участници в политическите протести и в прикриването на малтретирането, извършвано в системата на затворите.

 

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Помощник-секретар в Общото управление на затворите в Техеран и бивш началник на затвора в Евин, Техеран, до октомври 2010 г., по време, по което се извършват изтезания. Като надзирател многократно заплашва затворниците и оказва натиск върху тях.

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

Като заместник-ръководител на Организацията на затворите в Иран носи отговорност за малтретирането и нарушаването на правата на затворниците. Дава заповед за поставяне на много затворници в условия на строг тъмничен затвор.