4.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 59/66


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 3 март 2011 година

за изменение на Решение 97/80/ЕО относно въвеждане на разпоредби за прилагането на Директива 96/16/ЕО на Съвета относно статистическите изследвания на млякото и млечните продукти

(текст от значение за ЕИП)

(2011/142/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 96/16/ЕО на Съвета от 19 март 1996 г. относно статистическите изследвания на млякото и млечните продукти (1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Опитът, придобит при прилагането на Решение 97/80/ЕО на Комисията от 18 декември 1996 г. относно въвеждане на разпоредби за прилагането на Директива 96/16/ЕО на Съвета относно статистическите изследвания на млякото и млечните продукти (2), показа, че е необходимо да се приеме по-подробна разбивка на най-големите млекопреработвателни предприятия.

(2)

Поради това Решение 97/80/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(3)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет за земеделска статистика,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение II към Решение 97/80/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 март 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 78, 28.3.1996 г., стр. 27.

(2)  ОВ L 24, 25.1.1997 г., стр. 26.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение II към Решение 97/80/ЕО таблици Г, Д, Е, Ж.1, Ж.2., Ж.3, Ж.4 и Ж.5 се заменят със следното:

„ТАБЛИЦА Г

Предприятия  (1) според годишния обем събрано мляко

Държава …

Към 31 декември …г.

Класове за големина според събран обем (t/година)

Брой предприятия

Събрано мляко

(1 000 t)

5 000 и по-малко

От 5 001 до 20 000

От 20 001 до 50 000

От 50 001 до 100 000

От 100 001 до 300 000

От 300 001 до 400 000

От 400 001 до 500 000

От 500 001 до 750 000

От 750 001 до 1 000 000

Над 1 000 000

Общо


ТАБЛИЦА Д

Събирателни пунктове  (2) според годишния обем събрано мляко

Държава …

Към 31 декември …г.

Класове за големина според събран обем (t/година)

Брой

Събрано мляко

(1 000 t)

1 000 и по-малко

От 1 001 до 5 000

От 5 001 до 20 000

От 20 001 до 50 000

От 50 001 до 100 000

Над 100 000

Общо


ТАБЛИЦА Е

Предприятия  (3) според обема на преработеното мляко

Държава …

Към 31 декември …г.

Класове за големина според обема на преработеното мляко (t/година)

Брой предприятия

Обем

(1 000 t)

5 000 и по-малко

От 5 001 до 20 000

От 20 001 до 50 000

От 50 001 до 100 000

От 100 001 до 300 000

От 300 001 до 400 000

От 400 001 до 500 000

От 500 001 до 750 000

От 750 001 до 1 000 000

Над 1 000 000

Общо


ТАБЛИЦА Ж.1

Предприятия  (4) според обема на годишното производство на определени групи млечни продукти

Държава …

Към 31 декември …г.

Групи продукти: ПРЕСНИ ПРОДУКТИ (1)

Класове за големина според обема произведени продукти (t/година)

Брой предприятия

Годишно производство

(1 000 t)

1 000 и по-малко

От 1 001 до 10 000

От 10 001 до 30 000

От 30 001 до 50 000

От 50 001 до 100 000

От 100 001 до 150 000

От 150 001 до 200 000

От 200 001 до 250 000

Над 250 000

Общо


ТАБЛИЦА Ж.2

Предприятия  (5) според обема на годишното производство на определени групи млечни продукти

Държава …

Към 31 декември …г.

Групи продукти: МЛЯКО ЗА ПИЕНЕ (11)

Класове за големина според обема произведени продукти (t/година)

Брой предприятия

Годишно производство

(1 000 t)

1 000 и по-малко

От 1 001 до 10 000

От 10 001 до 30 000

От 30 001 до 100 000

От 100 001 до 150 000

От 150 001 до 200 000

От 200 001 до 250 000

Над 250 000

Общо


ТАБЛИЦА Ж.3

Предприятия  (6) според обема на годишното производство на определени групи млечни продукти

Държава …

Към 31 декември …г.

Групи продукти: МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ НА ПРАХ (22)

Класове за големина според обема произведени продукти (t/година)

Брой предприятия

Годишно производство

(1 000 t)

1 000 и по-малко

От 1 001 до 5 000

От 5 001 до 20 000

От 20 001 до 25 000

Над 25 000

Общо


ТАБЛИЦА Ж.4

Предприятия  (7) според обема на годишното производство на определени групи млечни продукти

Държава …

Към 31 декември …г.

Групи продукти: МАСЛО (23)

Класове за големина според обема произведени продукти (t/година)

Брой предприятия

Годишно производство

(1 000 t)

100 и по-малко

От 101 до 1 000

От 1 001 до 5 000

От 5 001 до 10 000

От 10 001 до 15 000

От 15 001 до 20 000

От 20 001 до 25 000

Над 25 000

Общо


ТАБЛИЦА Ж.5

Предприятия  (8) според обема на годишното производство на определени групи млечни продукти

Държава …

Към 31 декември …г.

Групи продукти: СИРЕНЕ (всички видове) (24)

Класове за големина според обема произведени продукти (t/година)

Брой предприятия

Годишно производство

(1 000 t)

100 и по-малко

От 101 до 1 000

От 1 001 до 4 000

От 4 001 до 10 000

От 10 001 до 15 000

От 15 001 до 20 000

От 20 001 до 25 000

Над 25 000

Общо


(1)  Посочени в член 2, първа алинея, точка 1 от Директива 96/16/ЕО.

(2)  Посочени в член 2, първа алинея, точка 2 от Директива 96/16/ЕО.

(3)  Посочени в член 2, първа алинея, точка 1 от Директива 96/16/ЕО.

(4)  Посочени в член 2, първа алинея, точка 1 от Директива 96/16/ЕО.

(5)  Посочени в член 2, първа алинея, точка 1 от Директива 96/16/ЕО.

(6)  Посочени в член 2, първа алинея, точка 1 от Директива 96/16/ЕО.

(7)  Посочени в член 2, първа алинея, точка 1 от Директива 96/16/ЕО.

(8)  Посочени в член 2, първа алинея, точка 1 от Директива 96/16/ЕО.“