24.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 49/42


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 23 февруари 2011 година

за признаване по принцип на пълнотата на документацията, представена за подробна проверка с оглед на възможното включване на етаметсулфурон в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета

(нотифицирано под номер C(2011) 991)

(текст от значение за ЕИП)

(2011/124/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 6, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 91/414/ЕИО се предвижда изготвянето на списък на Европейския съюз на активни вещества, разрешени за включване в състава на продукти за растителна защита.

(2)

На 29 юни 2010 г. DuPont de Nemours GmbH представи на органите на Обединеното кралство документация относно активното вещество етаметсулфурон, заедно със заявление за включването му в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(3)

Органите на Обединеното кралство уведомиха Комисията, че въз основа на предварителното разглеждане документацията относно разглежданото активно вещество се явява в съответствие с установените в приложение II към Директива 91/414/ЕИО изисквания за данни и информация. Освен това представената документация се явява в съответствие с изискванията за данни и информация, установени в приложение III към Директива 91/414/ЕИО, по отношение на един продукт за растителна защита, съдържащ разглежданото активно вещество. В съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО впоследствие документацията беше препратена от заявителя до Комисията и до другите държави-членки и беше предоставена на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

(4)

С настоящото решение следва официално да се потвърди на равнище Европейски съюз, че документацията е в принципно съответствие с изискванията за данни и информация, установени в приложение II, и — поне за един продукт за растителна защита, съдържащ разглежданото активно вещество — с изискванията, установени в приложение III към Директива 91/414/ЕИО.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Документацията относно активното вещество, определено в приложението към настоящото решение, която е представена на Комисията и на държавите-членки с цел включване на посоченото вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, е в принципно съответствие с установените в приложение II към посочената директива изисквания за данни и информация.

Документацията освен това е в съответствие с изискванията за данни и информация, установени в приложение III към Директива 91/414/ЕИО, по отношение на един продукт за растителна защита, съдържащ активното вещество, с оглед на предложената му употреба.

Член 2

Във възможно най-кратки срокове, но не по-късно от 28 февруари 2012 г., определената за докладчик държава-членка разглежда подробно документацията, посочена в член 1, и съобщава на Комисията заключенията от извършеното от нея разглеждане, заедно с препоръки за включване или невключване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на посоченото в член 1 активно вещество, както и всички условия за включването му.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 23 февруари 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  OB L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО, ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ

Популярно наименование, идентификационен номер по CIPAC

Заявител

Дата на заявлението

Докладваща държава-членка

Етаметсулфурон

CIPAC №: 834

DuPont de Nemours GmbH

29 юни 2010 г.

UK