5.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 31/50


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 4 февруари 2011 година

за изменение на решения 2002/741/ЕО, 2002/747/ЕО, 2003/31/ЕО, 2003/200/ЕО, 2005/341/ЕО и 2005/343/ЕО за продължаване срока на валидност на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС за някои продукти

(нотифицирано под номер C(2011) 523)

(текст от значение за ЕИП)

(2011/81/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (1), и по-специално член 8, параграф 3, буква в) от него,

след консултация със Съвета по екомаркировка на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Срокът на валидност на Решение 2002/741/ЕО на Комисията от 4 септември 2002 г. за установяване на ревизирани екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС за копирна и графична хартия и за изменение на Решение 1999/554/ЕО (2) изтича на 31 декември 2010 г.

(2)

Срокът на действие на Решение 2002/747/ЕО на Комисията от 9 септември 2002 г. за установяване на ревизирани екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС на електрическите крушки и за изменение на Решение 1999/568/ЕО (3) изтича на 31 декември 2010 г.

(3)

Срокът на валидност на Решение 2003/31/ЕО на Комисията от 29 ноември 2002 г. за установяване на ревизирани екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС за детергенти за миялни машини и за изменение на Решение 1999/427/ЕО (4) изтича на 31 декември 2010 г.

(4)

Срокът на валидност на Решение 2003/200/ЕО на Комисията от 14 февруари 2003 г. за определяне на ревизирани екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС за перилни детергенти и за изменение на Решение 1999/476/ЕО (5) изтича на 31 декември 2010 г.

(5)

Срокът на валидност на Решение 2005/341/ЕО на Комисията от 11 април 2005 г. за въвеждане на екологични критерии и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС на персонални компютри (6) изтича на 31 декември 2010 г.

(6)

Срокът на валидност на Решение 2005/343/ЕО на Комисията от 11 април 2005 г. за установяване на екологични критерии и свързаните с тях изисквания за оценяване и удостоверяване за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС на преносими компютри (7) изтича на 31 декември 2010 г.

(7)

Съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 установените от посочените решения екологични критерии, както и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, са били своевременно преразгледани.

(8)

Предвид различните етапи на процеса на преразглеждане на посочените решения е целесъобразно да се удължат сроковете на валидност на екологичните критерии и на свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, които те установяват. Срокът на валидност на решения 2003/31/ЕО и 2003/200/ЕО следва да бъде продължен до 30 април 2011 г. Срокът на валидност на решения 2002/741/ЕО, 2005/341/ЕО и 2005/343/ЕО следва да бъде продължен до 30 юни 2011 г. Срокът на валидност на решение 2002/747/ЕО следва да бъде продължен до 31 август 2011 г.

(9)

Следва да се изменят съответно решения 2002/741/ЕО, 2002/747/ЕО, 2003/31/ЕО, 2003/200/ЕО, 2005/341/ЕО и 2005/343/ЕО.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, учреден по силата на член 16 от Регламент (ЕО) № 66/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 5 от Решение 2002/741/ЕО се заменя със следното:

„Член 5

Екологичните критерии за продуктовата група „копирна и графична хартия“, както и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, са валидни до 30 юни 2011 г.“

Член 2

Член 5 от Решение 2002/747/ЕО се заменя със следното:

„Член 5

Екологичните критерии за продуктовата група „електрически крушки“, както и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, са валидни до 31 август 2011 г.“

Член 3

Член 5 от Решение 2003/31/ЕО се заменя със следното:

„Член 5

Екологичните критерии за продуктовата група „детергенти за миялни машини“, както и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, са валидни до 30 април 2011 г.“

Член 4

Член 5 от Решение 2003/200/ЕО се заменя със следното:

„Член 5

Екологичните критерии за продуктова група „перилни детергенти“, както и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, са валидни до 30 април 2011 г.“

Член 5

Член 3 от Решение 2005/341/ЕО се заменя със следното:

„Член 3

Екологичните критерии за продуктовата група „персонални компютри“, както и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, са валидни до 30 юни 2011 г.“

Член 6

Член 3 от Решение 2005/343/ЕО се заменя със следното:

„Член 3

Екологичните критерии за продуктовата група „преносими компютри“, както и свързаните с тях изисквания за оценяване и удостоверяване, са валидни до 30 юни 2011 г.“

Член 7

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 4 февруари 2011 година.

За Комисията

Janez POTOČNIK

Член на Комисията


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 237, 5.9.2002 г., стр. 6.

(3)  ОВ L 242, 10.9.2002 г., стр. 44.

(4)  ОВ L 9, 15.1.2003 г., стр. 11.

(5)  ОВ L 76, 22.3.2003 г., стр. 25.

(6)  ОВ L 115, 4.5.2005 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 115, 4.5.2005 г., стр. 35.