16.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 158/37


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 9 май 2011 година

за изменение на Решение ЕЦБ/2004/3 относно публичния достъп до документите на Европейската централна банка

(ЕЦБ/2011/6)

(2011/342/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 12.3 от него,

като взе предвид Решение ЕЦБ/2004/2 от 19 февруари 2004 г. за приемане на Процедурния правилник на Европейската централна банка (1) и по-специално член 23 от него,

като имат предвид, че:

(1)

По силата на член 127, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Съветът може да възложи на Европейската централна банка (ЕЦБ) специфични задачи по политиките, свързани с надзора за благоразумие на кредитните институции и на други финансови институции, с изключение на застрахователните предприятия. Съветът е упражнил тази възможност и по силата на член 2 от Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета от 17 ноември 2010 г. за възлагане на Европейската централна банка на специфични задачи, свързани с дейността на Европейския съвет за системен риск (2) е възложил на ЕЦБ задачата да осигури секретариат на Европейския съвет за системен риск (ЕССР), като по този начин предоставя аналитична, статистическа, логистична и административна помощ на ЕССР. В този контекст ЕЦБ също така изготвя или съхранява документи, отнасящи се до нейни дейности и политики, свързани с ЕССР или решения, които се определят като документи на ЕЦБ по смисъла на Решение ЕЦБ/2004/3 от 4 март 2004 г. относно публичния достъп до документите на Европейската централна банка (3).

(2)

Макар че по силата на член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1096/2010 секретариатът на ЕССР осигурява прилагането на Решение ЕЦБ/2004/3, което определя условията и ограниченията, съобразно които ЕССР трябва да предоставя достъп до документи на ЕССР, ЕЦБ следва да адаптира Решение ЕЦБ/2004/3, за да отрази факта, че ЕЦБ изготвя или съхранява документи, отнасящи се до нейни дейности и политики, свързани с ЕССР или решения, които се определят като документи на ЕЦБ по смисъла на Решение ЕЦБ/2004/3.

(3)

Необходимо е да се гарантира, че ЕЦБ може да отказва достъп до документи, отнасящия се до нейни дейности и политики или решения по силата на член 127, параграфи 5 и 6 от Договора, които са изготвени или съхранявани от нея в областта на финансовата стабилност, включително документи, отнасящи се до нейната помощ за ЕССР, когато тяхното разкриване би подкопало защитата на обществения интерес по отношение на стабилността на финансовата система в Съюза.

(4)

Необходимите изменения следва също така да бъдат направени в Решение ЕЦБ/2004/3, за да отразят терминологичните промени и промяната на номерацията на членовете след влизането в сила на Договора от Лисабон,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение ЕЦБ/2004/3 се изменя, както следва:

1.

Член 4, параграф 1 се изменя, както следва:

а)

в буква а) се добавя следното тире:

„—

стабилността на финансовата система в Съюза или в държава-членка;“

б)

думата „Общността“ се заменя със „Съюза“.

2.

В член 4, параграф 4 се добавя следното изречение:

„По отношение на исканията за достъп до документите на Европейския съвет за системен риск се прилага Решение ЕССР/2011/5 на Европейския съвет за системен риск от 3 юни 2011 г. относно публичния достъп до документите на Европейския съвет за системен риск (4), прието въз основа на член 7 от Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета от 17 ноември 2010 г. за възлагане на Европейската централна банка на специфични задачи, свързани с дейността на Европейския съвет за системен риск (5).

3.

В член 8 позоваванията на член 230 се заменят с позовавания на член 263, а позоваванията на член 195 — с позовавания на член 228 от Договора.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на 18 юни 2011 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 9 май 2011 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 80, 18.3.2004 г., стр. 33.

(2)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 162.

(3)  ОВ L 80, 18.3.2004 г., стр. 42.

(4)  ОВ C 176, 16.6.2011 г., стр. 3.

(5)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 162.“