21.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 336/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1227/2010 НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2010 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1055/2008 за прилагане на Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на критериите за качеството и отчетите за качеството на статистиката на платежния баланс

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. относно статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции (1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 184/2005 се установява обща рамка за системното изготвяне на статистика на Общността за платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции.

(2)

С Регламент (ЕО) № 1055/2008 на Комисията (2) бяха установени общите критерии за качеството и периодичността на отчетите за качеството на статистиката на платежния баланс.

(3)

Общите критерии за качеството и периодичността на отчетите за качеството на статистиката на платежния баланс трябва да бъдат адаптирани с цел да отговарят на критериите за качеството, определени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3) относно европейската статистика.

(4)

Поради това Регламент (ЕО) № 1055/2008 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по платежния баланс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1055/2008 се изменя, както следва:

1.

Член 2 се заменя със следния текст:

„Държавите-членки представят отчета си за качеството не по-късно от 31 май всяка година“.

2.

Приложението се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския Съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 35, 8.2.2005 г., стр. 23.

(2)  ОВ L 283, 28.10.2008 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   Въведение

Отчетът за качество съдържа както количествени, така и качествени показатели за качеството. Комисията (Евростат) предоставя резултатите от количествените показатели за всяка държава-членка, изчислени въз основа на предоставените данни. Държавите-членки ги тълкуват и коментират, като вземат предвид методологиите си за събиране на данни.

2.   Времеви график

Всяка година, до края на първото тримесечие, Комисията (Евростат) предоставя на държавите-членки проектни документи за отчетите за качеството, основаващи се на данните, изпратени през предходната година, предварително частично попълнени с повечето количествени показатели и друга информация, с която разполага Комисията (Евростат).

Всяка година, до два месеца след получаването на предварително попълнения отчет за качество и не по-късно от 31 май, държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) попълнения отчет за качество.

3.   Критерии за качество

Отчетът за качество съдържа както количествени, така и качествени показатели, обхващащи всички критерии за качество, определени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009.