8.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 322/20


РЕГЛАМЕНТ (ЕC) № 1142/2010 НА КОМИСИЯТА

от 7 декември 2010 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1266/2007 във връзка с периода на прилагане на преходните мерки по отношение на условията за освобождаване на някои животни от забраната за напускане на зоната, предвидена в Директива 2000/75/ЕО на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2000/75/ЕО на Съвета от 20 ноември 2000 г. за определяне на условията за борба и ликвидиране на болестта син език (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква в), членове 11 и 12 и член 19, трета алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1266/2007 на Комисията от 26 октомври 2007 г. относно правилата за прилагане на Директива 2000/75/ЕО на Съвета по отношение на контрола, наблюдението, надзора и ограниченията за движението на някои животни от видовете, възприемчиви към болестта син език (2) се определят правилата за движението на животните, възприемчиви към болестта син език, в посока към и от зоните с ограничен достъп.

(2)

В член 8 от Регламент (ЕО) № 1266/2007 се определят условия за прилагане на изключение от забраната за напускане на зоната, предвидена в Директива 2000/75/ЕО. В член 8, параграф 1 от посочения регламент се предвижда, че движението на животни, тяхна сперма, яйцеклетки и ембриони от стопанство или център за събиране или за съхраняване на сперма, намиращ се в зона с ограничен достъп, до друго стопанство или център за събиране или за съхраняване на сперма, се освобождава от забраната за напускане на зоната, при условие че животните, тяхната сперма, яйцеклетки и ембриони отговарят на условията, предвидени в приложение III към посочения регламент или на условията на други подходящи гаранции за здравето на животните, основаващи се на положителен резултат от оценка на риска от мерките срещу разпространението на вируса на болестта син език и за защита срещу атаките на вектори на този вирус, изисквани от компетентния орган на мястото на произход на животните и одобрени от компетентния орган на мястото на местоназначение на животните, преди началото на тяхното придвижване.

(3)

В член 9а от Регламент (ЕО) № 1266/2007 се предвижда, че до 31 декември 2010 г. чрез дерогация от условията, установени в приложение III към посочения регламент, държавите-членки на местоназначение въз основа на оценка на риска, при която се отчитат ентомологичните и епидемиологичните условия при въвеждането на животни, могат да изискват движението на някои животни, които попадат в обхвата на изключението, предвидено в член 8, параграф 1 от посочения регламент, да отговаря на допълнителни условия. В допълнителните условия се уточнява, че животните трябва да са на възраст под 90 дни, да са били под карантина на места, защитени от вектори от момента на своето раждане и върху тях да са проведени някои от изследванията, включени в приложение III към посочения регламент.

(4)

Петнадесет държави-членки и Норвегия уведомиха Комисията, че са приложили посочената преходна мярка. Заключенията от проведените оценки на риска, които са достъпни за обществеността на уебсайта на Комисията, показват, че въвеждането на болестта син език в засегнатите държави-членки и в Норвегия в резултат на придвижването на животни от зоните с ограничен достъп биха могли да имат значително негативно въздействие.

(5)

След 2008 г. общата обстановка по отношение на болестта син език значително се подобри. Вирусът обаче все още се среща в някои части на Съюза.

(6)

В интерес на хармонизираното прилагане някои държави-членки отправиха искане за установяване на специфични критерии за „защитено от вектори помещение“, което е важно изискване, целящо защита на животните от атаки на вектори, и което присъства в много от условията, посочени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1266/2007. Понастоящем Световната организация за здравето на животните (OIE) работи по определение на понятието „защитено от вектори помещение или съоръжение“. Резултатите от тази дейност ще послужат за отправна точка на Комисията, която ще определи критерии за защитените от вектори помещения, упоменати в приложение III към посочения регламент.

(7)

До завършването на разработването на критерии за свободни от вектори помещения периодът на прилагане на преходните мерки, предвидени в член 9а от Регламент (ЕО) № 1266/2007, следва да бъде удължен с още шест месеца.

(8)

Поради това Регламент (ЕО) № 1266/2007 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В уводното изречение на член 9а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1266/2007 датата „31 декември 2010 г.“ се заменя с датата „30 юни 2011 г.“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 декември 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 74.

(2)  ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 37.