2.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 316/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1114/2010 НА КОМИСИЯТА

от 1 декември 2010 година

за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета по отношение на минималните стандарти при качеството на тегловните стойности на ХИПЦ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2454/97 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета (1) от 23 октомври 1995 г. относно хармонизираните индекси на потребителските цени, и по-специално член 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Хармонизираните индекси на потребителските цени (ХИПЦ) са хармонизирани данни за инфлацията, които се изискват от Комисията и от Европейската централна банка във връзка с изпълнението на функциите им по член 140 от Договора за функционирането на Европейския съюз. ХИПЦ имат за цел да улеснят съпоставянето в международен план на инфлацията на потребителските цени. Те служат като важни показатели за управлението на паричната политика.

(2)

Член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2494/95 изисква тегловните стойности на ХИПЦ да се актуализират с периодичност, достатъчна за спазването на изискванията за съпоставимост и надеждност. ХИПЦ, които се основават на тегловни стойности, актуализирани с различна периодичност, е възможно да не отговорят на изискванията за съпоставимост и надеждност.

(3)

С Регламент (ЕО) № 2454/97 на Комисията (2) от 10 декември 1997 г. относно условията по прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно минимални стандарти при качеството на тегловните стойности на ХИПЦ се установяват правила, гарантиращи, че конструирането на ХИПЦ е извършено при използване на тегловни стойности, които са достатъчно надеждни и съотносими за целите на международните сравнения. Тези правила сега следва да се променят, за да се вземат предвид настъпилите промени в областта на ХИПЦ. По тази причина мерките, предвидени в настоящия регламент, следва да заменят предвидените в Регламент (ЕО) № 2454/97, които следва да бъдат отменени.

(4)

Член 9 от Регламент (ЕО) № 2494/95 изисква ХИПЦ да представляват индекси на цените от типа Ласпейрес. Когато се променят относителните цени на различни стоки и услуги, схемите на разходите на потребителите могат да се променят до степен, налагаща да се актуализират тегловните стойности на съответните групи разходи, и по-специално заложените в основата им количества, за да се осигури тяхната съотносимост.

(5)

По силата на член 4 от Регламент (ЕО) № 1749/96 (3) от 9 септември 1996 г. относно първоначалните мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно хармонизираните индекси на потребителските цени, ХИПЦ следва да се съставят така, че да включват ценовите промени на новопридобили значение стоки или услуги и свързаните с тях разходи.

(6)

Настоящият регламент следва да се прилага, без да се накърняват минималните стандарти при третирането на застрахователните тегловни стойности в съответствие с Регламент (ЕО) № 1617/1999 на Комисията (4) от 23 юли 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно минималните стандарти при третирането на застраховането в ХИПЦ.

(7)

Тегловните стойности на равнище подразделения, групи и класове от статистическата методология COICOP/HICP (5) не бива да се променят през отделните месеци в рамките на годината, освен ако това не става в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 330/2009 на Комисията (6) от 22 април 2009 г., отнасящи се до минималните стандарти за отчитане на сезонните продукти в ХИПЦ.

(8)

Настоящият регламент не следва да изисква от държавите-членки да извършват нови статистически проучвания или да извършват проучвания на семейния бюджет по-често от веднъж на всеки пет години, предвид обстоятелството, че от държавите-членки се изисква да съставят националните сметки в съответствие с Европейската система от сметки (ESA 1995) (7) и че тегловните стойности по страни, които са необходими, за да се получат агрегирани резултати за ХИПЦ в еврозоната, ЕС и други агрегирани резултати, се основават на данните от националните сметки.

(9)

В съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 2494/95 бе взет предвид принципът за ефективност на разходите.

(10)

В съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2494/95 бяха проведени консултации с Европейската централна банка.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Целта на настоящия регламент е да се установят минимални стандарти за качеството на тегловните стойности на хармонизираните индекси на потребителските цени („ХИПЦ“).

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

терминът „отправен период на тегловните стойности“ на даден ХИПЦ означава 12-месечният период на потребление или разходи, въз основа на който се прави оценка на тегловните стойности за съставянето на стойностите на последния индекс ХИПЦ;

2.

терминът „подиндекси“ означава подиндексите, предвидени в Регламент (ЕО) № 2214/96 на Комисията (8) от 20 ноември 1996 г. относно хармонизираните индекси на потребителските цени: предаване и разпространение на подиндекси на ХИПЦ.

Член 3

Минимални стандарти за тегловните стойности на ХИПЦ

1.   Всеки месец от текущата година t държавите-членки изготвят ХИПЦ, като използват тегловните стойности на подиндексите, които отразяват схемата на разходите на потребителите през отправния период на тегловните стойности и имат за цел да бъдат възможно най-представителни за схемите на разходите на потребителите през предходната календарна година.

2.   В резултат на това ежегодно държавите-членки преразглеждат и осъвременяват тегловните стойности на подиндексите на ХИПЦ, като вземат предвид предварителните данни от националните сметки за схемите на потребление през година t-2, освен при изключителни и надлежно мотивирани обстоятелства, а също всяка налична и имаща отношение информация от проучвания на бюджетите на домакинствата и други източници на данни, които са достатъчно надеждни за целите на ХИПЦ.

3.   По отношение на тегловните стойности под нивото на подиндексите, включително тези, касаещи елементарните групи продукти, определени в Регламент (ЕО) № 1749/96, държавите-членки използват тегловни стойности, които в никакъв случай не са по-стари от седем години.

4.   Държавите-членки ежегодно преценяват дали са настъпили или не сериозни и трайни промени на пазара, засягащи количествата в подразделите на COICOP/ХИПЦ, в промеждутъка между периодите, описани в параграфи 2 и 3 и периода t-1, с цел да се изчислят тегловни стойности, които да бъдат възможно най-осъвременени. По-специално следва да се преразгледат разходите за потребление по отношение на подразделите от COICOP/ХИПЦ, за които е известно, че са променени вследствие на административни решения, и по отношение на продуктите на бързоразвиващите се пазари.

5.   Всякакви корекции на тегловните стойности, направени в съответствие с настоящия член, пораждат действие с индекса за януари в година t. Тегловните стойности на ХИПЦ за предходните години не подлежат на преразглеждане, без с това да се накърнява възможността за поправяне на грешки в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1921/2001 на Комисията (9) от 28 септември 2001 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно минималните стандарти за ревизиране на ХИПЦ и за изменение на Регламент (ЕО) № 2602/2000. При всички случаи тегловните стойности на ХИПЦ пораждат действие с индекса за януари всяка година и подлежат на осъвременяване на цените спрямо цените за предходния месец декември.

Член 4

Контрол на качеството

Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат), по нейно искане, достатъчно информация за тегловните стойности, използвани за съставянето на ХИПЦ, включително за използвания отправен период за тегловните стойности, резултата от годишния преглед и извършените корекции, за да се извърши оценка на спазването на настоящия регламент.

Член 5

Прилагане

Разпоредбите на настоящия регламент пораждат действие най-късно с индекса за януари 2012 г.

Член 6

Отмяна

Регламент (ЕО) № 2454/97 се отменя, считано от януари 2012 г. Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 7

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 декември 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 257, 27.10.1995 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 340, 11.12.1997 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 229, 10.9.1996 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 192, 24.7.1999 г., стр. 9.

(5)  Класификация на индивидуалното потребление по предназначение, адаптирана за нуждите на ХИПЦ.

(6)  ОВ L 103, 23.4.2009 г., стр. 6.

(7)  Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1).

(8)  ОВ L 296, 21.11.1996 г., стр. 8.

(9)  ОВ L 261, 29.9.2001 г., стр. 49.