8.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 323/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕC) № 1088/2010 НА КОМИСИЯТА

от 23 ноември 2010 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 976/2009 по отношение на услугите за изтегляне и трансформиране

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 година за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (1), и по-специално член 16 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 976/2009 на Комисията от 19 октомври 2009 г. за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мрежовите услуги (2) определя общи технически спецификации и минимални критерии за изпълнение за двата вида мрежови услуги — услугите за разглеждане и услугите за намиране.

(2)

Мрежовите услуги включват също и услуги за изтегляне и услуги за трансформиране. Услугите за изтегляне са услуги, които предоставят на потребителите достъп до информацията, съдържаща се в масивите от пространствени данни, свързани с темите пространствени данни, дефинирани в Директива 2007/2/ЕО. Масивите от пространствени данни, предоставяни чрез услуги за изтегляне, следва да бъдат в съответствие с Регламент (ЕС) № 1089/2010 на Комисията (3). Услугите за трансформиране са услуги, които се използват за привеждане на масиви от пространствени данни в съответствие с гореспоменатия регламент.

(3)

С цел да бъде осигурена оперативна съвместимост на създадените от държавите-членки инфраструктури за пространствени данни, е целесъобразно за услугите за изтегляне и услугите за трансформиране да бъдат определени общи технически спецификации и минимални критерии за изпълнение.

(4)

Регламент (ЕО) № 976/2009 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 22 от Директива 2007/2/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 976/2009 се изменя, както следва:

1.

В член 2, втора алинея, се добавя следната точка 12:

„12.

Изтегляне чрез директен достъп означава услуга за изтегляне, която предоставя достъп до пространствени обекти в масиви от пространствени данни въз основа на запитване“.

2.

В член 3 се добавят следните букви в) и г):

„в)

по отношение на услуги за изтегляне — с приложимите специфични изисквания и характеристики, посочени в приложения I и IV;

г)

по отношение на услуги за трансформиране — с приложимите специфични изисквания и характеристики, посочени в приложения I и V.“

3.

В член 4 се добавят следните точки от 3 до 6:

„3.   Не по късно от 28 юни 2012 година държавите-членки предоставят услугите за изтегляне с първоначална пригодност за ползване.

4.   Не по късно от 28 декември 2012 година държавите-членки предоставят услугите за изтегляне в съответствие с настоящия регламент.

5.   Не по късно от 28 юни 2012 година държавите-членки предоставят услугите за трансформиране с първоначална пригодност за ползване.

6.   Не по късно от 28 декември 2012 година държавите-членки предоставят услугите за трансформиране в съответствие с настоящия регламент.“

4.

Приложение I се заменя с текста на приложение I към настоящия регламент.

5.

Добавя се приложение IV, изложено в приложение II към настоящия регламент.

6.

Добавя се приложение V, изложено в приложение III към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 ноември 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 274, 20.10.2009 г., стр. 9.

(3)  Вж. страница 11 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

КАЧЕСТВО НА УСЛУГАТА

Мрежови услуги, предоставяни от трети лица съгласно член 12 от Директива 2007/2/ЕО, не се вземат предвид при оценката на качеството на услугата, за да се избегне всякакво влошаване, дължащо се на каскадни ефекти.

Трябва да се гарантира спазването на следните критерии за качество на услугата по отношение на изпълнение, капацитет и наличие.

1.   ИЗПЪЛНЕНИЕ

Под нормални условия се разбират периоди извън върховото натоварване. Те се определят като 90 % от времето.

Времето за изпращане на първоначалния резултат в отговор на заявка за услуга за намиране трябва да е максимум 3 секунди при нормални условия.

За изображение с обем 470 килобайта (например 800 × 600 пиксела с 8-битов цвят) времето за изпращане на първоначалния отговор на заявка за получаване на карта (Get Map Request) чрез услуга за разглеждане трябва да е максимум 5 секунди при нормални условия.

За операцията „Получаване на метаданни за услугата за изтегляне (Get Download Service Metadata)“ времето за изпращане на първоначалния отговор трябва да е максимум 10 секунди при нормални условия.

За операцията „Получаване на масив от пространствени данни (Get Spatial Data Set)“ и „Получаване на пространствен обект (Get Spatial Object)“, както и за запитване, състоящо се само от очертаващ правоъгълник, времето за изпращане на първоначалния отговор трябва да бъде максимум 30 секунди при нормални условия, а също така при нормални условия услугата за изтегляне трябва да поддържа устойчива ответна скорост от 0,5 мегабайта в секунда или над 500 пространствени обекта в секунда.

За операцията „Describe Spatial Data Set“ и „Describe Spatial Object Type“ времето за изпращане на първоначалния отговор трябва да бъде максимум 10 секунди при нормални условия, а също така при нормални условия услугата за изтегляне трябва да поддържа устойчива ответна скорост от 0,5 мегабайта в секунда или над 500 описания на пространствени обекти в секунда.

2.   КАПАЦИТЕТ

Минималният брой едновременни заявки за услуга за намиране, в съответствие с критерия за изпълнение „качество на услугата“, трябва да бъде 30 в секунда.

Минималният брой едновременни заявки за услуга за разглеждане, която се предоставя в съответствие с критерия за изпълнение „качество на услугата“, трябва да бъде 20 в секунда.

Минималният брой едновременно обслужвани заявки за услуга за изтегляне, предоставяна в съответствие с критерия за изпълнение „качество на услугата“, трябва да бъде 10 заявки в секунда. Броят на заявките, обработвани успоредно, може да бъде ограничен на 50.

Минималният брой на едновременни заявки за услуга за трансформиране, предоставяна в съответствие с критерия за изпълнение „качество на услугата“, трябва да бъде 5 заявки в секунда.

3.   НАЛИЧИЕ

Вероятността дадена мрежова услуга да е на разположение, трябва да съответства на 99 % от времето.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

УСЛУГИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

ЧАСТ A

Операции по изтегляне

1.   СПИСЪК НА ОПЕРАЦИИТЕ

С цел съответствие с член 11, параграф 1, буква в) от Директива 2007/2/ЕО услугата за изтегляне трябва да включва поне операциите, изброени в таблица 1 от настоящото приложение.

Таблица 1

Операция

Задача

Получаване на метаданни за услугата за изтегляне (Get Download Service Metadata)

Предоставя цялата необходима информация относно услугата, наличните масиви от пространствени данни и описва възможностите на услугата.

Получаване на масив от пространствени данни (Get Spatial Data Set)

Операцията „Получаване на масив от пространствени данни“ позволява извличане на масив от пространствени данни.

Описание на масив от пространствени данни (Describe Spatial Data Set)

Тази операция връща като резултат описанието на всички видове пространствени обекти, съдържащи се в масива от пространствени данни.

Услуга за връзка към изтеглянето (Link Download Service)

Позволява държавен орган или трето лице да обяви наличието на услуга за изтегляне на масиви от пространствени данни или, когато е възможно, на пространствени обекти, чрез националната услуга на изтегляне в държавата-членка, като същевременно се поддържа и услугата за изтегляне на съответния държавен орган или трето лице.

Параметрите на всяка операция за запитване и отговор допълват нейното описание и представляват неразделна част от техническите спецификации на услугата за изтегляне.

2.   ОПЕРАЦИЯ „ПОЛУЧАВАНЕ НА МЕТАДАННИ ЗА УСЛУГАТА ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ“ (GET DOWNLOAD SERVICE METADATA OPERATION)

2.1.   Заявка за получаване на метаданни за услугата за изтегляне

2.1.1.   Параметър на заявката за получаване на метаданни за услугата за изтегляне

Параметърът „Отговор на заявката за получаване на метаданни за услугата за изтегляне“ указва естествения език за съдържанието на отговора на заявката.

2.2.   Отговор на заявката за получаване на метаданни за услугата за изтегляне

Отговорът на заявката за получаване на метаданни за услугата за изтегляне трябва да съдържа следния набор от параметри:

Метаданни за услугата за изтегляне (Download Service Metadata);

Метаданни за операции (Operations Metadata);

Езици (Languages);

Метаданни за масиви от пространствени данни (Spatial Data Sets Metadata).

2.2.1.   Параметър „Метаданни за услугата за изтегляне“

Параметрите на метаданните за услугата за изтегляне трябва да съдържат поне елементите на метаданни INSPIRE за услугата за изтегляне.

2.2.2.   Параметър „Метаданни за операции“

Параметърът на метаданните за операции предоставя метаданни за операциите, извършени от услугата за изтегляне. Той следва да осигурява поне описание на всяка операция, включително като минимум описание на обменените данни и адреса в мрежата.

2.2.3.   Параметър „Езици“

Трябва да има два параметъра за език:

параметърът „Език на отговора“ (Response Language), посочващ естествения език, използван в параметрите на отговора на заявката за получаване на метаданни за услугата за изтегляне;

параметърът „Поддържани езици“ (Supported languages), съдържащ списъка на естествените езици, поддържани от услугата за изтегляне.

2.2.4.   Параметри „Метаданни за масиви от пространствени данни“

Трябва да присъстват елементите на метаданни INSPIRE за наличните масиви от пространствени данни. Освен това за всеки масив от пространствени данни трябва да присъства списък на наличните координатни справочни системи, които са посочени в Регламент (ЕС) № 1089/2010.

3.   ОПЕРАЦИЯ „ПОЛУЧАВАНЕ НА МАСИВ ОТ ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ“

3.1.   Заявка за получаване на масив от пространствени данни

Заявката за получаване на масив от пространствени данни съдържа следните параметри:

Език (Language);

идентификатор на масив от пространствени данни (Spatial Data Set Identifier);

Координатна справочна система (Coordinate Reference System).

3.1.1.   Параметър за език

Параметърът за език указва естествения език, заявен за масива от пространствени данни.

3.1.2.   Параметър „Идентификатор на масив от пространствени данни“

Параметърът „Идентификатор на масив от пространствени данни“ следва да съдържа уникалния идентификатор на ресурс (URI) на масива от пространствени данни.

3.1.3.   Параметър „Координатна справочна система“

Параметърът „Координатна справочна система“ следва да съдържа една от координатните справочни системи, включени в списъка на наличните координатни справочни системи, посочени в точка 2.2.4.

3.2.   Отговор на заявката за получаване на масив от пространствени данни (Get Spatial Data Set response)

3.2.1.   Параметър „Отговор на заявката за получаване на масив от пространствени данни“

Параметърът „Отговор на заявката за получаване на масив от пространствени данни“ следва да бъде заявеният масив от пространствени данни на заявения език и в заявената координатна справочна система.

4.   ОПЕРАЦИЯ „ОПИСВАНЕ НА МАСИВ ОТ ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ“

4.1.   Заявка за Описване на масив от пространствени данни (Describe Spatial Data Set request)

Заявката за Описване на масив от пространствени данни следва да съдържа следните параметри:

Език (Language);

Идентификатор на масив от пространствени данни (Spatial Data Set Identifier).

4.1.1.   Параметър за език

Параметърът за език указва естествения език, заявен за описването на типа пространствени обекти.

4.1.2.   Параметър „Идентификатор на масив от пространствени данни“

Параметърът „Идентификатор на масив от пространствени данни“ следва да съдържа уникалния идентификатор на ресурс (URI) на масива от пространствени данни.

4.2.   Отговор на заявката за Описване на масив от пространствени данни (Describe Spatial Data Set response)

4.2.1.   Параметър „Отговор на заявката за Описване на масив от пространствени данни“

Параметърът „Отговор на заявката за Описване на масив от пространствени данни“ следва да бъде описанието на обектите от пространствени данни в заявения масив от пространствени данни и на заявения език.

5.   ОПЕРАЦИЯ „УСЛУГА ЗА ВРЪЗКА КЪМ ИЗТЕГЛЯНЕТО“ (LINK DOWNLOAD SERVICE OPERATION)

Операцията „Услуга за връзка към изтеглянето“ позволява да се обяви наличието на съответстваща на настоящия регламент услуга за изтегляне с оглед изтегляне на ресурси чрез националната услуга на държавите-членки за изтегляне, при което ресурсите остават при собственика.

5.1.   Заявка за Услуга за връзка към изтеглянето (Link Download Service request)

5.1.1.   Параметър „Заявка за Услуга за връзка към изтеглянето“

Параметърът „Заявка за Услуга за връзка към изтеглянето“ следва да предоставя цялата информация относно съответстващата на настоящия регламент услуга на държавен орган или трето лице за изтегляне, което да позволява на националната услуга на държавите-членки за изтегляне да предоставя достъп до масиви от пространствени данни и, където е възможно, до пространствени обекти от данни от услугата на държавния орган или третото лице за изтегляне.

ЧАСТ Б

Операции по изтегляне чрез директен достъп

6.   СПИСЪК НА ОПЕРАЦИИТЕ

Когато услугата за изтегляне предоставя директен достъп до пространствени масиви от данни, освен операциите, изброени в таблица 1, тя трябва да осигурява операциите, изброени в таблица 2 от настоящото приложение.

Таблица 2

Операция

Задача

Получаване на пространствен обект (Get Spatial Object)

Тази операция позволява извличането на пространствени обекти въз основа на запитване.

Описване на типа на пространствен обект (Describe Spatial Object Type)

Тази операция връща като резултат описанието на указаните типове пространствени обекти.

Параметрите на всяка операция за запитване и отговор допълват нейното описание и представляват неразделна част от техническите спецификации на услугата за изтегляне.

7.   ОПЕРАЦИЯ „ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВЕН ОБЕКТ“

7.1.   Заявка за получаване на пространствен обект

Заявката за получаване на пространствен обект следва да съдържа следните параметри:

Език (Language);

Идентификатор на масив от пространствени данни (Spatial Data Set Identifier);

Координатна справочна система;

Запитване (Query).

7.1.1.   Параметър за език

Параметърът за език указва естествения език, заявен за пространствените обекти.

7.1.2.   Параметър „Идентификатор на масив от пространствени данни“

Параметърът „Идентификатор на масив от пространствени данни“ следва да съдържа уникалния идентификатор на ресурс (URI) за изискания масив от пространствени данни. Когато параметърът отсъства, се приема, че са избрани всички налични масиви от пространствени данни.

7.1.3.   Параметър „Координатна справочна система“

Параметърът „Координатна справочна система“ следва да съдържа една от координатните справочни системи, включени в списъка на координатните справочни системи, определени в Регламент (ЕО) № 1089/2010.

7.1.4.   Параметър за запитването

Параметърът за запитването следва да се състои от критериите за търсене, изброени в част В.

7.2.   Отговор на заявката за Получаване на пространствен обект (Get Spatial Object response)

Отговорът на заявката за получаване на пространствен обект следва да съдържа следните параметри:

Набор пространствени обекти;

Метаданни за набор пространствени обекти.

7.2.1.   Параметър „Набор пространствени обекти“

Параметърът „Набор пространствени обекти“ следва да бъде набор от пространствени обекти, който е в съответствие с Регламент (ЕС) № 1089/2010 и удовлетворява критериите за търсене на запитването, заявения език и координатната справочна система.

7.2.2.   Параметър „Метаданни за набор пространствени обекти“

Параметърът „Метаданни за набор пространствени обекти“ трябва да съдържа поне елементите на метаданни INSPIRE на набора пространствени обекти.

8.   ОПЕРАЦИЯ „ОПИСВАНЕ НА ТИПА НА ПРОСТРАНСТВЕН ОБЕКТ“

8.1.   Заявка за описване на типа на пространствен обект (Describe Spatial Object Type request)

Заявката за описване на типа на пространствен обект следва да съдържа следните параметри:

Език (Language);

Тип на пространствения обект.

8.1.1.   Параметър за език

Параметърът за език указва естествения език, заявен за описването на типа на пространствения обект.

8.1.2.   Параметър „Тип на пространствения обект“

Параметърът „Тип на пространствения обект“ следва да съдържа езиково неутрално наименование на типа на пространствения обект, както е указано в Регламент (ЕС) № 1089/2010. Когато параметърът отсъства, се приема, че са избрани всички типове пространствени обекти.

8.2.   Отговор на заявката за Описване на типа на пространствен обект (Describe Spatial Object Type response)

8.2.1.   Параметър „Отговор на заявката за Описване на типа на пространствен обект“

Параметърът „Отговор на заявката за Описване на типа на пространствен обект“ следва да бъде описанието на типа на пространствения обект в съответствие с Регламент (ЕС) № 1089/2010.

ЧАСТ В

Критерии за търсене за операцията „Получаване на пространствен обект“

За целите на операцията „Получаване на пространствен обект“ от услугата за изтегляне следва да бъдат предвидени следните критерии за търсене:

Уникален идентификатор на ресурс на масив от пространствени данни (Unique Resource Identifier of Spatial Data Set);

всички съответни ключови атрибути и връзката между пространствените обекти, както е определено в Регламент (ЕС) № 1089/2010; по-специално уникалният идентификатор на ресурс за пространствен обект и характеристиките за времевото измерение, включително датата на актуализиране;

Очертаващ правоъгълник, изразен в някоя от координатните справочни системи, изброени в Регламент (ЕС) № 1089/2010;

Темата на пространствените данни.

Трябва да се поддържат логически и сравнителни оператори, които да позволяват намиране на пространствени обекти чрез комбинация от критерии за търсене.“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

УСЛУГИ ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ

Операции за трансформиране

1.   СПИСЪК НА ОПЕРАЦИИТЕ

С цел съответствие с член 11, параграф 1, буква г) от Директива 2007/2/ЕО, услугата за трансформиране следва да осигурява операциите, изброени в таблица 1 от настоящото приложение.

Таблица 1

Операция

Задача

Получаване на метаданни за услугата за трансформиране (Get Transformation Service Metadata)

Предоставя цялата необходима информация за услугата и описва възможностите на услугата, включително поддържаната категория на трансформация, поддържаните трансформации, приеманите типове входни данни, поддържаното определение за модел и езици за описване на съответствие.

Трансформиране

Извършва фактическия процес на трансформация.

Услуга за връзка към трансформацията (Link Transformation Service)

Позволява да бъде обявено наличието на услуга за трансформиране на масиви от пространствени данни чрез услугите за трансформиране на държавите-членки, като същевременно се запазва възможността за трансформация в съответния държавен орган или трето лице.

Параметрите на всяка операция за запитване и отговор допълват нейното описание и представляват неразделна част от техническите спецификации на услугата за трансформиране.

2.   ОПЕРАЦИЯ „ПОЛУЧАВАНЕ НА МЕТАДАННИ ЗА УСЛУГАТА ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ“ (GET TRANSFORMATION SERVICE METADATA OPERATION)

2.1.   Заявка за получаване на метаданни за услугата за трансформиране

2.1.1.   Параметър „Заявка за получаване на метаданни за услугата за трансформиране“

Параметърът „Заявка за получаване на метаданни за услугата за трансформиране“ указва естествения език за съдържанието на отговора на заявката.

2.2.   Отговор на заявката за Получаване на метаданни за услугата за трансформиране (Get Transformation Service Metadata response)

Отговорът на заявката за получаване на метаданни за услугата за трансформиране на данни трябва да съдържа следния набор от параметри:

Метаданни за услугата за трансформиране;

Метаданни за операции (Operations Metadata);

Езици (Languages).

2.2.1.   Параметър „Метаданни за услугата за трансформиране“

Параметърът „Метаданни за услугата за трансформиране“ трябва да съдържа поне елементите на метаданни INSPIRE за услугата за трансформиране.

2.2.2.   Параметър „Метаданни за операции“

Параметърът „Метаданни за операции“ предоставя метаданни относно операциите, извършени от услугата за трансформиране.

Той трябва да описва всяка операция, включвайки като минимум описание на обменените данни и адреса в мрежата, както и да съдържа следното:

категориите на трансформиране, приети от операцията на трансформиране;

кодирането на входния масив от пространствени данни, възприемано от операцията на трансформиране;

езиците за моделиране на данни, възприемани от операцията на трансформиране;

езиците за описване на съответствие между модели, възприемани от операцията на трансформиране.

2.2.3.   Параметър „Езици“

Трябва да има два параметъра:

параметърът „Език на отговора“, посочващ естествения език, използван в параметрите на отговора на заявката за получаване на метаданни за услугата за трансформиране;

параметърът „Поддържани езици“, съдържащ списъка на естествените езици, поддържани от услугата за трансформиране.

3.   ОПЕРАЦИЯ „ТРАНСФОРМИРАНЕ“

3.1.   Заявка за трансформиране

Заявката за трансформиране следва да съдържа следните параметри:

Входен масив от пространствени данни (Input Spatial Data Set);

Изходен модел;

Целеви модел;

Определяне на съответствие между моделите.

3.1.1.   Параметър „Входен масив от пространствени данни“

Параметърът „Входен масив от пространствени данни“ следва да указва масива от пространствени данни, подлежащ на трансформиране.

3.1.2.   Параметър „Изходен модел“

Параметърът „Изходен модел“ следва да указва модела на входния масив от пространствени данни.

3.1.3.   Параметър „целеви модел“

Параметърът „Целеви модел“ следва да указва модела, към който входният масив от пространствени данни трябва да бъде трансформиран.

3.1.4.   Параметър „Определяне на съответствие между моделите“

Параметърът „Определяне на съответствие между моделите“ следва да указва съответствието между изходния модел и целевия модел.

3.2.   Отговор на заявката за трансформиране

3.2.1.   Параметър „Отговор на заявката за трансформиране“

Параметърът „Отговор на заявката за трансформиране“ следва да съдържа масива от пространствени данни, трансформиран в съответствие с Регламент (ЕС) № 1089/2010.

4.   ОПЕРАЦИЯ „УСЛУГА ЗА ВРЪЗКА КЪМ ТРАНСФОРМИРАНЕТО“ (LINK TRANSFORMATION SERVICE OPERATION)

4.1.   Заявка за услуга за връзка към трансформирането

4.1.1.   Параметър „Заявка за услуга за връзка към трансформирането“

Параметърът „Заявка за услуга за връзка към трансформирането“ следва да предоставя цялата информация за държавния орган или третото лице в съответствие с настоящия регламент, което да позволява използването на услугата за трансформиране, принадлежаща на държавния орган или на третото лице, от националната услуга за трансформиране, принадлежаща на държавата-членка.“