30.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/64


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1062/2010 НА КОМИСИЯТА

от 28 септември 2010 година

за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета във връзка с енергийното етикетиране на телевизори

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите (1), и по-специално член 10 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2010/30/ЕС се изисква от Комисията да приема делегирани актове относно етикетирането на продукти, свързани с енергопотреблението, които предлагат значителен потенциал за икономии на енергия и демонстрират големи различия в нивата на ефективност при еквивалентни функции.

(2)

Използваната от телевизорите електроенергия има голям дял в общата консумация на електроенергия в домакинствата в ЕС, като телевизори с еквивалентни функции се различават значително по енергийната си ефективност. Енергийната ефективност на телевизорите може да бъде подобрена съществено. Поради това телевизорите следва да бъдат обхванати от изисквания по отношение на енергийното етикетиране.

(3)

Необходими са хармонизирани разпоредби за указване на енергийната ефективност и консумацията на енергия на телевизорите върху етикети и в стандартната продуктова информация, за да се осигурят стимули за производителите да подобряват енергийната ефективност на телевизорите, да се насърчат крайните потребители да купуват енергийно ефективни модели, да се намали консумираната от тези продукти електроенергия и да се подпомогне функционирането на вътрешния пазар.

(4)

Очаква се комбинираният ефект на разпоредбите, посочени в настоящата директива и в Регламент (ЕО) № 642/2009 на Комисията от 22 юли 2009 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на телевизори (2), да достигне икономии от 43 TWh електроенергия годишно през 2020 г., в сравнение с варианта, при който не се предприемат мерки.

(5)

Информацията, предоставена върху етикета, следва да бъде получена чрез надеждни, точни и възпроизводими методики на измерване, които са съобразени с общопризнатото съвременно техническо равнище на измервателните методи, включително и с хармонизираните стандарти (в случаите, когато съществуват такива), приети от европейските организации по стандартизация и изброени в приложение I към Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. относно определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти, както и на правила относно услугите в информационното общество (3).

(6)

Настоящият регламент следва да определи единно оформление и съдържание на етикета за телевизори.

(7)

Освен това настоящият регламент следва да определи изисквания за техническата документация и за фиша на телевизорите.

(8)

Същевременно настоящият регламент следва да определи изисквания за информацията, която трябва да бъде предоставяна в рекламните и техническите документи при различните форми на дистанционна търговия с телевизори.

(9)

С цел насърчаване на производството на енергийно ефективни телевизори следва да се позволи на доставчиците, предлагащи на пазара телевизори, които могат да удовлетворят изискванията на по-високи класове енергийна ефективност, да представят етикети, посочващи тези класове преди датата, от която тези класове се посочват задължително.

(10)

Следва да се предвиди клауза за преразглеждане на настоящия регламент с оглед на техническия прогрес,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя изисквания за етикетирането и осигуряването на допълнителна продуктова информация при телевизорите.

Член 2

Определения

В допълнение към определенията, дадени в член 2 от Директива 2010/30/ЕС, се прилагат следните определения:

1.

„телевизор“ означава телевизионен приемник или телевизионен монитор;

2.

„телевизионен приемник“ означава продукт, проектиран преди всичко за извеждане на екран и за приемане на сигнали за звук и изображение, който се пуска на пазара и се продава под едно наименование за модела или системата, и който се състои от:

а)

екран;

б)

един или повече избирачи на каналите (тунери)/приемници и допълнителни функции за запаметяване и/или показване на данни като например устройство за многоцелеви цифрови дискове (DVD), твърд диск или видеокасетофон, или в обща функционална единица, включваща екрана, или като една или повече самостоятелни функционални единици;

3.

„телевизионен монитор“ означава продукт, проектиран да извежда на вграден екран видеосигнал от разнообразни източници, включително радиосигнали на телевизионното разпръскване, който евентуално управлява и възпроизвежда сигнали за звук от външно устройство източник, и който е свързан по стандартизиран тракт за видеосигнал като кабел със съединители RCA (за компонентен или пълен видеосигнал), със съединители SCART, мултимедиен интерфейс за висока разделителна способност (HDMI) и бъдещи безжични стандарти (но изключвайки нестандартизирани трактове за видеосигнал като DVI и SDI), но не може да приема и обработва радиосигналите на телевизионното разпръскване;

4.

режим „включен“ означава състояние, при което телевизорът е свързан към електрическата мрежа и възпроизвежда звук и картина;

5.

„домашен режим“ означава настройка на телевизора, която се препоръчва от производителя за нормално използване в бита;

6.

режим(и) „в готовност“ означава състояние, при което оборудването е свързано към електрическата мрежа, зависи от подаването на енергия от електрическата мрежа, за да функционира по предназначение, и предоставя само следните функции, които могат да се поддържат неопределено дълго време:

а)

функция за повторно активиране или функция за повторно активиране и само индикация за това, че функцията за повторно активиране е задействана, и/или

б)

визуализиране на информация или състояние;

7.

режим „изключен“ означава състояние, при което оборудването е свързано към захранващата електрическа мрежа, но не осигурява никакви функции; следните състояния също се считат за режим „изключен“:

а)

състояния, осигуряващи само индикация за режима „изключен“,

б)

състояния, осигуряващи само функции, целящи гарантиране на електромагнитната съвместимост съгласно Директива 2004/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4);

8.

„функция за повторно активиране“ означава функция, позволяваща задействането на други работни режими, включително на режим „включен“, чрез дистанционен превключвател, включително дистанционно управление, вътрешен датчик, таймер за режим, осигуряващ допълнителни функции, в това число и режим „включен“;

9.

„визуализиране на информация или на състояние“ означава функция с постоянно действие, предоставяща информация или указваща състоянието на оборудването върху дисплей, включително онагледяване на часовник;

10.

„задължително меню“ означава предварително зададен от производителя набор от настройки на телевизора, сред които при първоначално пускане на телевизора ползвателят трябва да избере конкретна настройка;

11.

„отношение на върховите яркости“ означава отношението между върховата яркост в режим „домашен“ или режим „включен“, в зависимост от настройките на производителя, от една страна и върховата яркост в състояние на най-висока яркост в режим „включен“, от друга;

12.

„мястото на продажба“ означава мястото, където телевизорите се излагат, предлагат за закупуване, дават се под наем или на изплащане;

13.

„краен потребител“ е потребителят, който купува или се очаква да закупи телевизор.

Член 3

Отговорности на доставчиците

1.   Доставчиците гарантират, че:

а)

всеки телевизор се доставя с напечатан етикет с формат и съдържание на информация съгласно приложение V;

б)

е налице продуктов фиш съгласно приложение III;

в)

техническата документация съгласно приложение IV се предоставя при поискване на органите на държавите-членки и на Комисията;

г)

всеки рекламен материал за даден модел телевизори съдържа класа на енергийна ефективност, ако в него се публикува информация за енергийните характеристики или цената;

д)

всеки технически рекламен материал за конкретен модел телевизори, който описва специфични технически характеристики, съдържа класа на енергийна ефективност за този модел.

2.   Класовете на енергийна ефективност трябва да са определени въз основа на индекса за енергийна ефективност, изчислен в съответствие с приложение II.

3.   Използва се форматът на етикета, определен в приложение V, съгласно следния график:

а)

за телевизори, пуснати на пазара от 30 ноември 2011 г., етикетите за телевизори с класове на енергийна ефективност:

i)

A, B, C, D, E, F, G са в съответствие с точка 1 от приложение V или, ако доставчиците предпочитат, с точка 2 от същото приложение;

ii)

A+ е в съответствие с точка 2 от приложение V;

iii)

A++ е в съответствие с точка 3 от приложение V;

iv)

A+++ е в съответствие с точка 4 от приложение V;

б)

за телевизори, пуснати на пазара от 1 януари 2014 г., етикетите за телевизори с класове на енергийна ефективност A+, A, B, C, D, E, F са в съответствие с точка 2 от приложение V или, ако доставчиците предпочитат, с точка 3 от същото приложение;

в)

за телевизори, пуснати на пазара от 1 януари 2017 г., етикетите за телевизори с класове на енергийна ефективност А++, A+, A, B, C, D, E са в съответствие с точка 3 от приложение V или, ако доставчиците предпочитат, с точка 4 от същото приложение;

г)

за телевизори, пуснати на пазара от 1 януари 2020 г., етикетите за телевизори с класове на енергийна ефективност A+++, A++, A+, A, B, C, D са в съответствие с точка 4 от приложение V.

Член 4

Отговорности на търговците

Търговците гарантират, че:

а)

телевизорите, предлагани на мястото на продажба, разполагат с прикрепен на предната им страна от доставчика ясно видим етикет в съответствие с член 3, параграф 1;

б)

когато не се очаква, че потребителят ще има възможност да разгледа телевизорите, които се предлагат за продажба, дават се под наем или се предлагат на изплащане, те се предлагат с информация, която се предоставя от доставчиците съгласно приложение VI;

в)

всеки рекламен материал за даден модел телевизори съдържа класа на енергийна ефективност, ако в него се публикува информация за енергийните характеристики или цената;

г)

всеки технически рекламен материал за конкретен модел телевизори, който описва специфични технически характеристики, съдържа класа на енергийна ефективност за този модел.

Член 5

Измервателни методи

Предоставяната по член 3 и член 4 информация трябва да е получена чрез надеждни, точни и възпроизводими методики на измерване, които се основават на признатите съвременни методи на измерване, както е посочено в приложение VII.

Член 6

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

Държавите-членки прилагат процедурата, определена в приложение VIII, когато оценяват съвместимостта на декларирания клас на енергийна ефективност.

Член 7

Преразглеждане

Комисията следва да преразгледа настоящия регламент с оглед на техническия прогрес не по-късно от пет години след влизането му в сила.

Член 8

Преходни разпоредби

Член 3, параграф 1, букви г) и д) и член 4, букви б), в) и г) не се прилагат за печатни рекламни и технически материали, публикувани преди 30 март 2012 г.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 30 ноември 2011 г. Член 3, параграф 1, букви г) д) и член 4, букви б), в) и г) се прилагат от 30 март 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 септември 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 191, 23.7.2009 г., стр. 42.

(3)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.

(4)  ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 24.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Клас на енергийна ефективност

Класът на енергийната ефективност на телевизорите се определя въз основа на техния индекс на енергийна ефективност (EEI) съгласно таблица 1. Индексът на енергийна ефективност на телевизор се определя в съответствие с точка 1 от приложение II.

Таблица 1

Клас на енергийната ефективност на телевизор

Клас на енергийна ефективност

Индекс на енергийна ефективност

А+++ (най-висока ефективност)

EEI < 0,10

A++

0,10 ≤ EEI < 0,16

A+

0,16 ≤ EEI < 0,23

A

0,23 ≤ EEI < 0,30

B

0,30 ≤ EEI < 0,42

C

0,42 ≤ EEI < 0,60

D

0,60 ≤ EEI < 0,80

E

0,80 ≤ EEI < 0,90

F

0,90 ≤ EEI < 1,00

G (най-ниска ефективност)

1,00 ≤ EEI


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Метод за изчисляване на индекса на енергийна ефективност и на годишната консумация на енергия в режим „включен“

1.

Индексът на енергийна ефективност (EEI) се изчислява по формулата EEI = P/Pref (A), където:

Pref (A)

=

Pbasic + A × 4,3224 W/dm2;

Pbasic

=

20 W за телевизионни приемници с един избирач на канали (тунер)/приемник и без твърд диск;

Pbasic

=

24 W за телевизионни приемници с твърд диск (един или повече);

Pbasic

=

24 W за телевизионни приемници с два или повече избирача на канали (тунера)/приемника;

Pbasic

=

28 W за телевизионни приемници с твърд диск (един или повече) и два или повече избирача на канали (тунера)/приемника;

Pbasic

=

15 W за телевизионни монитори;

А е видимата площ на екрана, изразена в dm2;

Р е консумацията на енергия на телевизора в режим „включен“, измерена във ватове (W) съгласно приложение VII и закръглена до един знак след десетичната запетая.

2.

Годишната консумация на енергия в режим „включен“ E, измерена в kWh, се изчислява по формулата E = 1,46 × P.

3.

Телевизори с автоматично управление на яркостта

За целите на изчисляване на индекса на енергийна ефективност и на годишната консумация на енергия в режим „включен“, посочени съответно в точки 1 и 2, установената в съответствие с процедурата, определена в приложение VII, консумация на енергия в режим „включен“ се намалява с 5 %, ако са изпълнени следните условия, когато телевизорът е на пазара:

а)

яркостта на телевизора в „домашен режим“ или в режим „включен“, в зависимост от настройките на производителя, се намалява автоматично при интензивност на осветление на околната среда между 20 lux и 0 lux,

б)

автоматичното управление на яркостта е активирано в „домашен режим“ или в режим „включен“, в зависимост от настройките на производителя.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Продуктов фиш

1.

Информацията в продуктовия фиш на телевизора са предоставя в следния ред и се включва в продуктовата брошура или в други документи, съпътстващи продукта:

а)

име или търговска марка на доставчика;

б)

идентификатор на модела на доставчика; където идентификаторът на модела е код, обикновено буквено-цифров, който отличава определен модел телевизор от други модели със същата търговска марка или име на доставчик;

в)

класът на енергийната ефективност на модела в съответствие с определението, дадено в приложение I, таблица 1; ако телевизорът притежава „знак за екомаркировка на ЕС“ съгласно Регламент (ЕС) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета (1), тази информация може да се посочи;

г)

видимият диагонал на екрана в сантиметри и в инчове;

д)

консумацията на енергия в режим „включен“, измерена по методиката, определена в приложение VII;

е)

годишната консумация на енергия, изчислена в съответствие с приложение II в kWh за година, закръглена до най-близкото цяло число; тя следва да се опише като: „Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.“;

ж)

консумацията на енергия в режим „в готовност“ и в режим „изключен“, измерена съгласно методиката в приложение VII;

з)

физическата разделителна способност на екрана по хоризонтала и по вертикала в точки.

2.

Един фиш може да съдържа информация за множество модели телевизори на един и същи доставчик.

3.

Информацията във фиша може да бъде представена под формата на копие на етикета — цветно или черно-бяло. В този случай информацията от точка 1, която не е намерила място в етикета, трябва също да бъде добавена.


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Техническа документация

Техническата документация, упомената в член 3, параграф 1, буква в) включва:

а)

името и адреса на доставчика;

б)

общо описание на модела на телевизора, което да позволи неговото еднозначно и лесно идентифициране;

в)

когато е целесъобразно, позоваванията на използваните хармонизирани стандарти;

г)

когато е целесъобразно, другите технически стандарти и спецификации, които са използвани;

д)

идентификация и подпис на лицето, упълномощено да задължи производителя;

е)

изпитвателни параметри на измерване:

i)

температура на околната среда;

ii)

изпитвателно напрежение във V и честота в Hz;

iii)

коефициент на хармоници в електрозахранващата система;

iv)

входът за изпитвателните сигнали за звук и изображение;

v)

информация и документация относно измервателната апаратура, постановката и схемите, използвани за електрическо изпитване;

ж)

параметри в режим „включен“:

i)

стойността за консумацията на енергия във ватове, закръглена до първия знак след десетичната запетая за измерване на мощност до 100 W, и закръглена до първото цяло число за измерване на мощност над 100 W;

ii)

характеристиките на динамичния видеосигнал от телевизионно разпръскване, носещ типичното за телевизионното разпръскване съдържание;

iii)

последователността от стъпки за постигане на устойчиво състояние по отношение на консумацията на енергия;

iv)

за телевизорите със задължително меню — отношението на върховата яркост в „домашен режим“ и върховата яркост при най-яркото състояние, осигурявано от телевизора в режим „включен“, изразено в проценти;

v)

за телевизионните монитори — описание на съответните характеристики на избирача на каналите (тунера), използван за измерване;

з)

за всеки от двата режима „в готовност“ или „изключен“:

i)

консумацията на енергия във ватове, с точност до втория знак след десетичната запетая;

ii)

използваният метод на измерване;

iii)

описание на начина, по който работният режим е избран или програмиран;

iv)

последователност от събития, докато телевизорът стигне до състоянието, при което режимите се сменят автоматично.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Етикет

1.   ЕТИКЕТ 1

Image

а)

Етикетът трябва да съдържа следната информация:

I.

име или търговска марка на доставчика;

II.

използваният от доставчика идентификатор на модела, където идентификаторът на модела е код, обикновено буквено-цифров, по който определен модел телевизор се различава от други модели със същата търговска марка или име на доставчик;

III.

класът на енергийна ефективност на телевизора, определен в съответствие с приложение I. Върхът на стрелката, в която е указан класът на енергийна ефективност на телевизора, трябва да бъде на височината на стрелката на съответния клас на енергийна ефективност;

IV.

консумация на енергия в режим „включен“ във ватове, закръглена до най-близкото цяло число;

V.

годишната консумация на енергия в режим „включен“, изчислена съгласно приложение II, точка 2, в kWh, закръглено до най-близкото цяло число;

VI.

видимият диагонал на екрана в инчове и в сантиметри.

За телевизори с ясно видим ключ, който привежда телевизора в състояние с консумация на енергия, ненадвишаваща 0,01 W, когато е поставен в положение „изключено“ (OFF), може да бъде добавен символът, определен в точка 8 от точка 5.

Когато на даден модел е бил присъден „знак за екомаркировка на Европейския съюз“ на основание на Регламент (ЕО) № 66/2010, може да бъде добавено копие на знака за екомаркировка на ЕС.

б)

Оформлението на етикета е в съответствие с точка 5.

2.   ЕТИКЕТ 2

Image

а)

Изброените в точка 1, буква а) елементи се включват в етикета.

б)

Оформлението на етикета е в съответствие с точка 5.

3.   ЕТИКЕТ 3

Image

а)

Изброените в точка 1, буква а) елементи се включват в етикета.

б)

Оформлението на етикета е в съответствие с точка 5.

4.   ЕТИКЕТ 4

Image

а)

Изброените в точка 1, буква а) елементи се включват в етикета.

б)

Оформлението на етикета е в съответствие с точка 5.

5.   Оформлението на етикета трябва да бъде, както следва:

Image

където:

а)

етикетът трябва да бъде широк най-малко 60 mm и висок най-малко 120 mm. Ако етикетът е отпечатан в по-голям формат, неговото съдържание въпреки това трябва да остава съразмерно с посоченото в спецификациите по-горе;

б)

за телевизори с площ на екрана над 29 dm2 фонът е бял. За телевизори с площ на екрана равна или по-малка от 29 dm2 фонът е бял или прозрачен;

в)

цветовете по схемата CMYK (cyan, magenta, yellow и black) са зададени в следния формат: 00-70-X-00: 0 % синьозелено (cyan), 70 % пурпурно (magenta), 100 % жълто (yellow), 0 % черно (black).

г)

етикетът трябва да отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерацията се отнася за фигурата по-горе):

Image

Дебелина на линията: 3 пункта; цвят: синьозелено 100 % — ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Image

Символ на ЕС — цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

Image

Символи на етикета:

цвят: X-00-00-00

Пиктограма, както е изобразена; комбинация от символа на ЕС и символа на етикета: широчина: 51 mm и височина: 9 mm.

Image

Разделителна линия за допълнителните символи: 1 пункт; цвят: синьозелено 100 % — дължина: 51 mm.

Image

Скала „A—G“

Стрелка: височина: 3,8 mm, празно пространство: 0,75 mm; цветове:

най-висок клас: X-00-X-00,

втори клас: 70-00-X-00,

трети клас: 30-00-X-00,

четвърти клас: 00-00-X-00,

пети клас: 00-30-X-00,

шести клас: 00-70-X-00,

последен клас: 00-X-X-00.

Текст: Calibri bold 10 пункта, главни букви, бял цвят; „+“ символи: Calibri bold 7 пункта, главни букви, бял цвят.

Image

Клас на енергийна ефективност

Стрелка: широчина: 26 mm и височина: 8 mm, 100 % черно;

Текст: Calibri bold 15 пункта, главни букви, бял цвят; „+“ символи: Calibri bold 10 пункта, главни букви, бял цвят.

Image

Енергия

Текст: Calibri regular 7 пункта, главни букви, 100 % черно.

Image

Символ на ключ:

Пиктограма, както е изобразена; рамка: 1 пункт; цвят: синьозелено 100 % — ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Image

Текст във връзка с консумацията на енергия в режим „включен“:

Рамка: 1 пункт; цвят: синьозелено 100 % — ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Стойност: Calibri bold 14 пункта; цвят — 100 % черно.

Втори ред: Calibri regular 11 пункта; цвят — 100 % черно.

Image

Диагонален размер на телевизионния екран:

Пиктограма, както е изобразена

Рамка: 1 пункт; цвят: синьозелено 100 % — ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Стойност: Calibri bold 14 пункта; цвят — 100 % черно. Calibri regular 11 пункта; цвят — 100 % черно.

Image

Текст във връзка с годишната консумация на енергия:

Рамка: 2 пункта; цвят: синьозелено 100 % — ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Стойност: Calibri bold 25 пункта; цвят — 100 % черно.

Втори ред: Calibri regular 11 пункта; цвят — 100 % черно.

Image

Име или търговска марка на доставчика

Image

Идентификатор на модела на доставчика

Image

Името и търговската марка на доставчика, заедно с информацията за модела, следва да се побират върху площ с размери 51 × 8 mm.

Image

Референтен период

Текст: Calibri bold 8 пункта

Текст: Calibri light 9 пункта.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Информация, която трябва да се предоставя, когато не може да се очаква крайните потребители да видят продукта изложен

1.

Информацията, посочена в член 4, буква б), се предоставя в следния ред:

а)

клас на енергийна ефективност на модела, както е определено в приложение I;

б)

консумация на енергия в режим „включен“, съгласно точка 1 от приложение II;

в)

годишна консумация на енергия, съгласно точка 2 от приложение II;

г)

видим диагонал на екрана.

2.

Когато в продуктовия фиш се предоставя и друга информация, тя трябва да бъде във формата и последователността, посочени в приложение III.

3.

Горната информация трябва да бъде отпечатана или представена четливо, с подходящ по вид и размер шрифт.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Измервания

1.   При измервания за установяване и проверка на съответствието на изискванията на настоящия регламент следва да се използва надеждна, точна и възпроизводима процедура на измерване, съобразена с методи за измерване, съответстващи на общопризнатото техническо ниво, включително методи посочени в документи, чиито референтни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Измерване на консумацията на енергия в режим „включен“, съгласно точка 1 от приложение II:

а)

общи условия:

i)

измерванията се провеждат при температура на околната среда от 23 °C +/– 5 °C,

ii)

измерванията се провеждат, като се използва динамичен видеосигнал от телевизионно разпръскване, носещ типичното за телевизионното разпръскване съдържание. За резултат от измерването се приема средната консумирана мощност за интервал от десет последователни минути;

iii)

измерванията се провеждат след като телевизорът е бил в режим „изключен“ за най-малко един час, непосредствено следван от най-малко един час в режим „включен“ и трябва да приключат в рамките на до три часа в режим „включен“. Съответният видеосигнал се извежда на екрана през цялото време на режима „включен“. За телевизори, за които се знае, че се стабилизират в рамките на един час, тези продължителности могат да бъдат намалени, ако може да се докаже, че съответните измервания не се отклоняват с повече от 2 % от резултатите, които биха били получени при тук дадените продължителности;

iv)

измерванията се извършват при неопределеност по-малка или равна на 2 %, при доверителна вероятност 95 %;

v)

измерванията се извършват при деактивирана функция за автоматично управление на яркостта, ако такава съществува. Ако функцията за автоматично управление на яркостта съществува и не може да бъде изключена, измерването се провежда чрез директно подаване на светлина с интензивност от 300 lux или повече към датчика за осветеност на околната среда;

б)

условия за измерване на консумацията на енергия в режим „включен“ при телевизори:

i)

телевизори без задължително меню: консумацията на енергия се измерва в режим „включен“ на телевизора, както се предлага от производителя, т.е. елементите за управление на яркостта на телевизора трябва да бъдат в положението, зададено от производителя за крайния потребител;

ii)

телевизори със задължително меню: консумацията на енергия се измерва в „домашен режим“;

iii)

телевизионни монитори без задължително меню: телевизионният монитор трябва да се свърже към подходящ избирач на канали (тунер). Консумацията на енергия се измерва в режим „включен“ на телевизора, както се предлага от производителя, т.е. елементите за управление на яркостта на телевизионния монитор трябва да бъдат в положението, зададено от производителя за крайния потребител. Консумацията на енергия на избирача на канали (тунера) не е от значение за измерванията на консумацията на мощност на телевизионния монитор в режим „включен“;

iv)

телевизионни монитори със задължително меню: телевизионният монитор трябва да се свърже към подходящ избирач на канали (тунер). Консумацията на енергия се измерва в „домашен режим“.

3.   Консумацията на енергия в режим „изключен“/режим „в готовност“, съгласно точка 1, буква ж) от приложение III

Измерването на мощност от 0,50 W или повече следва да се извършва с неопределеност по-малка или равна на 2 %, при доверителна вероятност 95 %. Измерването на мощност под 0,50 W следва да се извършва с неопределеност по-малка или равна на 0,01 W, при доверителна вероятност 95 %.

4.   Измервания на върхова яркост, посочени в точка 2, буква в) от приложение VIII:

а)

Измерванията на върховата яркост се провеждат с яркомер, установяващ онзи участък от екрана, който представлява напълно (100 %) бяло изображение и е част от изпитвателния шаблон, който не надвишава средното ниво на яркост, при което системата започва да коригира яркостта, като я намалява.

б)

Измерванията на отношението на яркостите се провеждат така, че точката на измерване да не се влияе от превключването между състоянието на режим „домашен“ или на режим „включен“, в зависимост от настройките на производителя, от една страна, и състоянието на най-висока яркост в режим „включен“, от друга.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

При проверка на съответствието на изискванията, установени в член 3 и член 4, органите на държавите-членки прилагат следната процедура за проверка на консумацията на енергия в режим „включен“, посочена в член 1 от приложение II, и консумацията на енергия в режим „изключен“/режим „в готовност“, посочена в член 1, точка ж) от приложение III.

1.

Органите на държавите-членки изпитват едно-единствено устройство.

2.

Приема се, че моделът отговаря на декларираната консумация на енергия в режим „включен“ и на декларираните стойности за консумацията на мощност в режим „изключен“/режим „в готовност“, ако:

а)

измерената консумация на енергия в режим „включен“ не надвишава с повече от 7 % декларираната консумацията на енергия; и

б)

измерените стойности на консумацията в режим „изключен“ и режим „в готовност“ не надхвърлят с повече от 0,10 W съответните декларирани стойности за консумация на енергия; и

в)

резултатът за отношението на върховите яркости е над 60 %.

3.

Ако не бъдат постигнати резултатите, посочени в точка 2, буква а), буква б) или буква в), се провеждат изпитвания на три допълнителни екземпляра от същия модел.

4.

След провеждането на изпитванията на допълнителните екземпляри от същия модел се приема, че моделът отговаря на декларираната консумация на енергия в режим „включен“ и на декларираната консумация на енергия съответно в режим „изключен“ и в режим „в готовност“, ако:

а)

средната стойност на резултатите от измерването на консумацията на енергия за споменатите три екземпляра в режим „включен“ не надхвърля с повече от 7 % декларираната консумация на енергия; и

б)

средните стойности на резултатите от измерванията на консумацията на енергия съответно в режим „изключен“ и в режим „в готовност“ не надхвърлят с повече от 0,10 W декларираните стойности за консумация на енергия; и

в)

средната стойност на резултатите от споменатите три екземпляра за отношението на върховите яркости е над 60 %.

5.

Ако не бъдат постигнати резултатите, посочени в точка 4, буква а), буква б) или буква в), се счита, че моделът не съответства на изискванията.