30.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1059/2010 НА КОМИСИЯТА

от 28 септември 2010 година

за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домакински съдомиялни машини

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите (1), и по-специално член 10 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2010/30/ЕС изисква Комисията да приеме делегирани актове относно етикетирането на продукти, свързани с енергопотреблението, които притежават значителен потенциал за икономии на енергия и голямо различие на работни характеристики при еквивалентни функции.

(2)

Разпоредби за енергийното етикетиране на домакински съдомиялни машини бяха установени с Директива 97/17/ЕО на Комисията от 16 април 1997 г. за прилагане на Директива 92/75/ЕИО на Съвета относно маркиране на съдомиялни машини със знак за ниво на консумация на електроенергия (2).

(3)

Консумираната от домашните съдомиялни машини електроенергия представлява значителен дял от общото потребление на енергия за битови нужди в Съюза. Освен вече постигнатите повишения на енергийната ефективност има значителни възможности за допълнително намаляване на консумацията на енергия от домакински съдомиялни машини.

(4)

Директива 97/17/ЕО следва да бъде отменена и с настоящия регламент следва да се въведат нови разпоредби с цел да се гарантира, че енергийният етикет осигурява динамични стимули за производителите за по-нататъшно повишаване на енергийната ефективност на домакинските съдомиялни машини и за ускорено преминаване на пазара към енергийноефективни технологии.

(5)

Информацията, посочена на етикета, следва да бъде получена чрез надеждни, прецизни и възпроизводими методи на измерване, които се основават на признатите съвременни методи на измерване, включително, когато има такива, на хармонизираните стандарти, приети от европейските организации по стандартизация, изброени в приложение I към Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти, както и на правила относно услугите на информационното общество (3).

(6)

Настоящият регламент следва да определи единно оформление и съдържание на етикета за домакински съдомиялни машини.

(7)

Освен това настоящият регламент следва да определи изисквания за техническата документация и за продуктовия фиш на домакинските съдомиялни машини.

(8)

Настоящият регламент следва също така да определи изискванията по отношение на информацията, която трябва да се предоставя за всички видове продажби от разстояние на домакински съдомиялни машини, в рекламата за тях и рекламните материали с технически характер.

(9)

Уместно е да се предвиди преразглеждане на разпоредбите на настоящия регламент, при което да се вземе предвид технологичният напредък.

(10)

С цел да бъде улеснен преходът от Директива 97/17/ЕО към настоящия регламент е уместно домакинските съдомиялни машини, етикетирани в съответствие с настоящия регламент, да бъдат считани за съобразени с Директива 97/17/ЕО.

(11)

Във връзка с това Директива 97/17/ЕО следва да бъде отменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

С настоящия регламент се въвеждат изисквания за етикетиране и предоставяне на допълнителна информация по отношение на домакинските съдомиялни машини, захранвани от електрическата мрежа, както и за тези, захранвани от електрическата мрежа, които могат да бъдат захранвани и от акумулаторни батерии, включително онези, продавани за небитово използване, и за вградени домакински съдомиялни машини.

Член 2

Определения

В допълнение към определенията, дадени в член 2 от Директива 2010/30/ЕС, за целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)

„домакинска съдомиялна машина“ означава машина, която почиства, изплаква и подсушава керамични и стъклени съдове за хранене, прибори за хранене и готварски принадлежности по химически, термични и електрически методи и която е проектирана за използване главно за непрофесионални цели;

(2)

„вградена домакинска съдомиялна машина“ означава домакинска съдомиялна машина, предназначена за монтиране в шкаф, в подготвена ниша в стената или на друго подобно място, за която е необходима мебелна крайна обработка;

(3)

„комплект“ означава определен набор от керамични и стъклени съдове за хранене и прибори за хранене за използване от едно лице;

(4)

„номинален капацитет“ означава обявения от производителя максимален брой на комплектите, които заедно със съответните прибори за сервиране могат да бъдат обработени от домакинската съдомиялна машина по избраната програма, когато са поставени в нея в съответствие с инструкциите на доставчика;

(5)

„програма“ означава последователност от операции, които са определени предварително и са обявени от доставчика за подходящи за посочена степен на замърсяване или вид зареждане, или и за двете, и съвместно формират цялостен цикъл;

(6)

„времетраене на програмата“ означава времето, изтекло от стартирането на програмата до завършване на нейното изпълнение, с изключение на закъснение, програмирано от крайния потребител;

(7)

„цикъл“ означава пълен процес на почистване, изплакване и подсушаване, както е определен за избраната програма;

(8)

режим „изключена“ означава състоянието, когато домакинската съдомиялна машина е изключена чрез средства за управление на машината или превключватели, които са достъпни за крайния потребител и са предназначени за задействане от него по време на нормалната употреба на машината, за постигане на най-малка консумация на електроенергия, като това състояние може да се запази неопределено време, докато домакинската съдомиялна машина е свързана към източник на захранване и е използвана в съответствие с инструкциите на доставчика; когато липсват достъпни за крайния потребител средства за управление или превключватели, режим „изключена“ означава състоянието на домакинската съдомиялна машина след нейното автоматично връщане към устойчива консумация на електроенергия;

(9)

режим „оставена включена“ означава режим на най-ниска консумация на електроенергия, който може да се запази неопределено време след завършване на изпълнението на програмата и изпразване на домакинската съдомиялна машина без по-нататъшна намеса на крайния потребител;

(10)

„еквивалентна домакинска съдомиялна машина“ означава предлаган на пазара модел на домакинска съдомиялна машина със същите показатели — номинален капацитет, технически и експлоатационни характеристики, консумация на енергия и вода и издаван въздушен шум, като друг модел на домакинска съдомиялна машина, предлаган на пазара под различен търговски кодов номер от същия доставчик;

(11)

„краен потребител“ означава ползвател, който закупува или се очаква да закупи домакинска съдомиялна машина;

(12)

„място на продажба“ означава място, където домакинските съдомиялни машини се излагат или предлагат за продажба, дават се под наем или се предлагат на изплащане.

Член 3

Отговорности на доставчиците

Доставчиците гарантират, че:

а)

всяка домакинска съдомиялна машина се доставя с отпечатан етикет, чийто формат и информацията върху който съответстват на посоченото в приложение I;

б)

се предоставя продуктов фиш съгласно приложение II;

в)

на органите на държавите-членки и Комисията се предоставя, при поискване от тяхна страна, техническата документация, посочена в приложение III;

г)

във всяка реклама за определен модел домакинска съдомиялна машина е посочен класът на енергийна ефективност, ако рекламата включва информация, свързана с енергопотреблението или цената;

д)

във всички рекламни материали с технически характер, които посочват специфичните технически параметри на определен модел домакинска съдомиялна машина, е посочен класът на енергийна ефективност на този модел.

Член 4

Отговорности на търговците

Търговците гарантират, че:

а)

всяка домакинска съдомиялна машина на мястото на продажба е с етикет, поставен от доставчиците в съответствие с член 3, буква а) на външната предна или горна стена на домакинската съдомиялна машина, така че да се вижда ясно;

б)

домакински съдомиялни машини, предлагани за продажба, под наем или на изплащане по начин, по който не се очаква крайният потребител да разгледа съответната домакинска съдомиялна машина, се търгуват с информацията, предоставена от доставчиците в съответствие с приложение IV;

в)

във всяка реклама за определен модел домакинска съдомиялна машина се посочва нейният клас на енергийна ефективност, ако рекламата включва информация, свързана с енергопотреблението или цената;

г)

във всички рекламни материали с технически характер, които описват специфичните технически параметри на определен модел домакинска съдомиялна машина, се посочва класът на енергийна ефективност на този модел.

Член 5

Измервателни методи

Информацията, която трябва да бъде предоставена съгласно членове 3 и 4, се получава чрез надеждни, точни и възпроизводими измервателни методи, които са съобразени с общопризнатите измервателни методи на съвременно техническо равнище.

Член 6

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

За оценяване на съвместимостта на обявените клас на енергийна ефективност, годишна консумация на енергия, годишна консумация на вода, индекс на ефективност на подсушаване, времетраене на програмата, консумация на енергия в режим „изключена“ и в режим „оставена включена“, времетраене на режима „оставена включена“ и издаван въздушен шум държавите-членки прилагат процедурата, предвидена в приложение V.

Член 7

Преразглеждане

Комисията преразглежда настоящия регламент с оглед на технологичния напредък не по-късно от четири години след влизането му в сила. При преразглеждането по-специално трябва да се оценят посочените в приложение V контролни допустими отклонения.

Член 8

Отмяна

Директива 97/17/ЕО се отменя, считано от 20 декември 2011 г.

Член 9

Преходни разпоредби

1.   Член 3, букви г) и д) и член 4, букви б), в) и г) не се прилагат за печатни рекламни материали и печатни рекламни материали с технически характер, публикувани преди 30 март 2012 г.

2.   Домакински съдомиялни машини, пуснати на пазара преди 30 ноември 2011 г., трябва да отговарят на разпоредбите на Директива 97/17/ЕО.

3.   Ако се приеме мярка за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) по отношение на изискванията за екопроектиране на домакински съдомиялни машини, домакинските съдомиялни машини, отговарящи на разпоредбите на тази мярка за прилагане по отношение на изискванията за ефективност на почистване и на изискванията на настоящия регламент, и които са пуснати на пазара или предлагани за продажба, наемане или покупка на изплащане преди 20 декември 2011 г., се считат за отговарящи на изискванията на Директива 97/17/ЕО.

Член 10

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 20 декември 2011 г. Член 3, букви г) и д) и член 4, букви б), в) и г) обаче се прилагат от 20 април 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 септември 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 118, 7.5.1997 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.

(4)  ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Етикет

1.   ЕТИКЕТ

Image

1)

Етикетът трябва да съдържа следната информация:

I.

име или търговска марка на доставчика;

II.

използвания от доставчика идентификационен номер на модела, като „идентификационен номер на модела“ означава код, обикновено буквено-цифров, по който определен модел домакинска съдомиялна машина се различава от други модели със същата търговска марка или име на доставчик;

III.

клас на енергийна ефективност, определен в съответствие с приложение VI, точка 1; върхът на стрелката, която съдържа класа на енергийна ефективност на домакинската съдомиялна машина, трябва да бъде разположен на същата височина както върха на стрелката за съответния клас на енергийна ефективност;

IV.

годишна консумация на енергия (AEC ) в kWh за година, закръглена до най-близкото цяло число и изчислена в съответствие с приложение VII, точка 1, буква б);

V.

годишната консумация на вода (AWC ) в литри за година, закръглена до най-близкото цяло число и изчислена в съответствие с приложение VII, точка 3;

VI.

клас на ефективност на подсушаване, определен в съответствие с приложение VI, точка 2;

VII.

номинален капацитет, изразен в брой комплекти за стандартния цикъл на почистване;

VIII.

издаван въздушен шум, изразен в dB(A) при нулево ниво 1pW, закръглен до най-близкото цяло число.

2)

Оформлението на етикета трябва да е в съответствие с точка 2. Чрез дерогация, когато на даден модел е присъдена „екомаркировката на ЕС“ съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета (1), може да бъде добавено изображение на знака за екомаркировка на ЕС.

2.   ОФОРМЛЕНИЕ НА ЕТИКЕТА

Задължителното оформление на етикета е представено на фигурата по-долу.

Image

Като:

а)

Етикетът трябва да бъде широк най-малко 110 mm и висок най-малко 220 mm. Ако етикетът е отпечатан в по-голям формат, неговото съдържание въпреки това трябва да остава съразмерно с посоченото в спецификациите по-горе.

б)

Фонът е бял.

в)

Цветовете са CMYK — синьозелен, пурпурен, жълт и черен, съгласно следния пример: 00-70-X-00: 0 % синьозелен, 70 % пурпурен, 100 % жълт, 0 % черен.

г)

Етикетът отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерацията съответства на фигурата по-горе):

Image

Дебелина на линията: 5 пункта — цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

Image

Лого на ЕС — цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

Image

Енергийно лого

:

цвят: X-00-00-00. Пиктограма, както е изобразена; комбинация от логото на ЕС и енергийното лого: широчина: 92 mm, височина: 17 mm.

Image

Разделителна линия за допълнителните символи

:

1 пункт; цвят: синьозелен 100 % — дължина: 92,5 mm.

Image

Скала „A—G“

Стрелка: височина: 7 mm; празно пространство: 0,75 mm; цветове:

Най-висок клас: X-00-X-00,

Втори клас: 70-00-X-00,

Трети клас: 30-00-X-00,

Четвърти клас: 00-00-X-00,

Пети клас: 00-30-X-00,

Шести клас: 00-70-X-00,

Най-нисък клас: 00-X-X-00.

Шрифт на текста: получер шрифт Calibri 18 пункта, главни букви, бели; символи „+“: получер шрифт Calibri 12 пункта, главни букви, бели, разположени на един-единствен ред.

Image

Клас на енергийна ефективност

Стрелка: широчина: 26 mm, височина: 14 mm, 100 % черно.

Шрифт на текста: получер шрифт Calibri 29 пункта, главни букви, бели; символи „+“: получер шрифт Calibri 18 пункта, главни букви, бели, разположени в един-единствен ред.

Image

Енергия

Шрифт на текста: нормален шрифт Calibri 11 пункта, главни букви, 100 % черни.

Image

Годишна консумация на енергия

Рамка: 2 пункта; цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: получер шрифт Calibri 37 пункта, 100 % черен.

Втори ред: нормален шрифт Calibri 17 пункта, 100 % черен.

Image

Годишна консумация на вода:

Пиктограма, както е изобразена

Рамка: 2 пункта; цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: получер шрифт Calibri 24 пункта, 100 % черен; и нормален шрифт Calibri 16 пункта, 100 % черен.

Image

Клас на ефективност на подсушаване:

Пиктограма, както е изобразена

Рамка: 2 пункта; цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: нормален шрифт Calibri 16 пункта, хоризонтална скала 75 %, 100 % черен, както и получер шрифт Calibri 22 пункта, хоризонтална скала 75 %, 100 % черен.

Image

Номинален капацитет:

Пиктограма, както е изобразена

Рамка: 2 пункта; цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: получер шрифт Calibri 24 пункта, 100 % черен; и нормален шрифт Calibri 16 пункта, 100 % черен.

Image

Шумови емисии:

Пиктограма, както е изобразена

Рамка: 2 пункта; цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: получер шрифт Calibri 24 пункта, 100 % черен; и нормален шрифт Calibri 16 пункта, 100 % черен.

Image

Име или търговска марка на доставчика

Image

Идентификатор на модела на доставчика

Image

Името или търговската марка на доставчика и идентификаторът на модела трябва да се побират в поле 92 × 15 mm.

Image

Номер на регламента: получер шрифт Calibri 9 пункта, 100 % черен.


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Продуктов фиш

1.

Информацията в продуктовия фиш на домакинската съдомиялна машина се предоставя в следната последователност и се включва в брошурата за продукта или друга литература, придружаваща продукта:

а)

име или търговска марка на доставчика;

б)

„идентификатор на модела“ на доставчика, т.е. кодът, който обикновено е буквено-цифров и разграничава конкретен модел домакинска съдомиялна машина от други модели със същата търговска марка или име на доставчик;

в)

номинален капацитет, изразен в брой комплекти за стандартния цикъл на почистване;

г)

клас на енергийна ефективност в съответствие с приложение VI, точка 1;

д)

когато на домакинската съдомиялна машина е присъдена „екомаркировката на ЕС“ съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010, тази информация може да бъде добавена;

е)

годишна консумация на енергия (AEC ) в kWh за година, закръглена до най-близкото цяло число и изчислена в съответствие с приложение VII, точка 1, буква б). Тя се описва като „консумация на енергия „Х“ kWh годишно въз основа на 280 стандартни цикъла на почистване при използване на студена вода и при режим на ниска консумация на мощност. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът.“;

ж)

консумация на енергия (Et ) на стандартния цикъл на почистване;

з)

консумация на енергия в режим „изключена“ и в режим „оставена включена“ (Po и Pl );

и)

годишна консумация на вода (AWC ) в литри за година, закръглена до най-близкото цяло число и изчислена в съответствие с приложение VII, точка 3; тя се описва като: „Консумация на вода „X“ литра годишно въз основа на 280 стандартни цикъла на почистване. Действителната консумация на вода ще зависи от това как се използва машината.“;

й)

клас на ефективност на подсушаване, определен в съответствие с приложение VI, точка 2, представен като: „Клас Х на ефективност на подсушаване по скала от G (най-нискоефективен) до A (най-ефективен)“. Когато тази информация е представена в табличен вид, тя може да бъде изразена и по други начини, изразяващи ясно градацията на скалата от G (най-нискоефективен) до A (най-ефективен);

к)

указание, че „стандартна програма“ означава стандартния цикъл на почистване, за който се отнася информацията на етикета и в продуктовия фиш, че тази програма е подходяща за почистване на нормално замърсени съдове и прибори за хранене и че това е най-ефективната програма по отношение на комбинираната консумация на енергия и вода;

л)

времетраене на програмата за стандартния цикъл на почистване, в минути и закръглено към най-близкото цяло число;

м)

времетраенето на режима „оставена включена“ (Tl ), ако домакинската съдомиялна машина е оборудвана със система за автоматично управление на консумацията на енергия;

н)

издаван въздушен шум, изразен в dB(A) при нулево ниво 1pW, закръглен до най-близкото цяло число;

о)

ако домакинската съдомиялна машина е предназначена да бъде уред за вграждане — указание за това.

2.

Един фиш може да съдържа информация за множество модели домакински съдомиялни машини на един и същи доставчик.

3.

Информацията във фиша може да бъде представена под формата на копие на етикета — цветно или черно-бяло. В такъв случай трябва да се даде и информацията съгласно точка 1, която не е посочена в етикета.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Техническа документация

1.

Техническата документация, упомената в член 3, буква в), трябва да включва:

а)

името и адреса на доставчика;

б)

общо описание на модела съдомиялна машина, което да позволи неговото лесно и недвусмислено идентифициране;

в)

когато е целесъобразно, позоваванията на прилаганите хармонизирани стандарти;

г)

когато е целесъобразно, другите технически стандарти и спецификации, които са използвани;

д)

идентификация и подпис на лицето, упълномощено да задължи производителя;

е)

следните технически параметри, подлежащи на измерване:

i)

консумация на енергия;

ii)

консумация на вода;

iii)

времетраене на програмата;

iv)

ефективност на подсушаване;

v)

консумация на мощност в режим „изключена“;

vi)

консумация на мощност в режим „оставена включена“;

vii)

времетраене на режим „оставена включена“;

viii)

издаван въздушен шум;

ж)

резултатите от изчисленията, направени в съответствие с приложение VII.

2.

Когато информацията, посочена в техническата документация за конкретен модел на домакинска съдомиялна машина, е получена чрез изчисление въз основа на конструктивното решение или чрез екстраполация на данни за други еквивалентни домакински съдомиялни машини, или и по двата начина, документацията трябва да включва подробно описание на тези изчисления или екстраполации или и на двете, както и на проведените от доставчиците изпитвания за проверка на точността на извършените изчисления. Информацията следва да включва и списък на всички други модели на еквивалентни домакински съдомиялни машини, информацията за които е получена на същата база.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Информация, която трябва да бъде предоставена в случаите, когато крайният потребител не може да разгледа предлагания продукт

1.

Информацията, посочена в член 4, буква б), се предоставя в следната последователност:

а)

класът на енергийна ефективност, както е определен в приложение VI, точка 1;

б)

номинален капацитет, изразен в брой комплекти за стандартния цикъл на почистване;

в)

годишната консумация на енергия (AEC ) в kWh на година, закръглена до най-близкото цяло число и изчислена в съответствие с приложение VII, точка 1, буква б);

г)

годишната консумация на вода (AWC ) в литри на година, закръглена до най-близкото цяло число и изчислена в съответствие с приложение VII, точка 3;

д)

класът на ефективност на подсушаване в съответствие с приложение VI, точка 2;

е)

издаван въздушен шум в dB(A) при нулево ниво 1pW, закръглен до най-близкото цяло число;

ж)

ако моделът е предназначен да бъде уред за вграждане — указание за това.

2.

Когато се предоставя и друга информация от продуктовия фиш, тя е във формата и последователността, уточнени в приложение II.

3.

Горната информация трябва да бъде отпечатана или представена четливо, с подходящ по вид и размер шрифт.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

За целите на проверка на съответствието с изискванията, формулирани в членове 3 и 4, органите на държавите-членки трябва да изпитат единична бройка домакинска съдомиялна машина. Ако измерените параметри не отговарят на обявените от доставчика стойности в рамките на интервалите, определени в таблица 1, трябва да се проведат измервания върху още три допълнителни бройки домакински съдомиялни машини. Средноаритметичната стойност на измерванията за тези три броя домакински съдомиялни машини трябва да отговаря на обявените от доставчика стойности в границите, определени в таблица 1, с изключение на консумацията на енергия, измерената стойност на която трябва да не е по-голяма с повече от 6 % от номиналната стойност на Et .

В противен случай конкретният модел и всички други модели на еквивалентни домакински съдомиялни машини трябва да бъдат считани за несъответстващи на изискванията, формулирани в членове 3 и 4.

Органите на държавите-членки трябва да използват надеждни, точни и възпроизводими измервателни процедури, които да са съобразени с общопризнати измервателни методи на съвременно техническо равнище, включително методи, изложени в документи, чиито обозначителни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз.

Таблица 1

Измерван параметър

Контролни допустими отклонения

Годишна консумация на енергия

Измерената стойност не трябва да е по-голяма от номиналната стойност (1) на AEC с повече от 10 %.

Консумация на вода

Измерената стойност не трябва да е по-голяма от номиналната стойност на Wt с повече от 10 %.

Индекс на ефективност на подсушаване

Измерената стойност не трябва да е по-малка от номиналната стойност на ID с повече от 19 %.

Консумация на енергия

Измерената стойност не трябва да е по-голяма от номиналната стойност на Et с повече от 10 %.

Времетраене на програмата

Измерената стойност не трябва да е по-голяма от номиналната стойност на Tt с повече от 10 %.

Консумация на енергия в режим „изключена“ и в режим „оставена включена“

Ако измерената стойност за консумация на енергия Po и Pl е над 1,00 W, тя не трябва да е по-голяма от номиналната стойност с повече от 10 %. Ако измерената стойност за консумацията на енергия Po и Pl е равна на или по-малка от 1,00 W, тя не трябва да е по-голяма от номиналната стойност с повече от 0,10 W.

Времетраене на режима „оставена включена“

Измерената стойност не трябва да е по-голяма от номиналната стойност на Tl с повече от 10 %.

Издаван въздушен шум

Измерената стойност трябва да отговаря на номиналната стойност.


(1)  „Номинална стойност“ означава стойност, обявена от доставчика.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Класове на енергийна ефективност и класове на ефективност на подсушаване

1.   КЛАСОВЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Класът на енергийна ефективност на дадена домакинска съдомиялна машина се определя на базата на нейния индекс за енергийна ефективност (EEI) съгласно посоченото в таблица 1.

Индексът на енергийна ефективност (EEI) на дадена домакинска съдомиялна машина се определя в съответствие с приложение VII, точка 1.

Таблица 1

Класове на енергийна ефективност

Клас на енергийна ефективност

Индекс за енергийна ефективност

A+++ (най-ефикасен)

EEI < 50

A++

50 ≤ EEI < 56

A+

56 ≤ EEI < 63

A

63 ≤ EEI < 71

B

71 ≤ EEI < 80

C

80 ≤ EEI < 90

D (най-ниска ефективност)

EEI ≥ 90

2.   КЛАСОВЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПОДСУШАВАНЕ

Класът на ефективност на подсушаване на дадена домакинска съдомиялна машина се определя на базата на нейния индекс за ефективност на подсушаване (ID ) съгласно посоченото в таблица 2.

Индексът на ефективност на подсушаване се изчислява в съответствие с приложение VII, точка 2.

Таблица 2

Класове на ефективност на подсушаване

Клас на ефективност на подсушаване

Индекс на ефективност на подсушаване

А (най-ефективен)

ID > 1,08

B

1,08 ≥ ID > 0,86

C

0,86 ≥ ID > 0,69

D

0,69 ≥ ID > 0,55

E

0,55 ≥ ID > 0,44

F

0,44 ≥ ID > 0,33

G (най-ниска ефективност)

0,33 ≥ ID


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Метод за изчисляване на индекса на енергийна ефективност, индекса на ефективност на подсушаване и консумацията на вода

1.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИНДЕКСА НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

При изчисляването на индекса на енергийна ефективност (EEI) за модел домакинска съдомиялна машина годишната консумация на енергия от домакинската съдомиялна машина се сравнява със стандартната годишна консумация на енергия за този модел.

а)

Индексът за енергийна ефективност (EEI) се изчислява, както следва, и се закръглява до първия знак след десетичната запетая:

Formula

където:

AEC

=

годишната консумация на енергия от конкретната домакинска съдомиялна машина;

SAEC

=

стандартната годишна консумация на енергия от домакинска съдомиялна машина.

б)

Годишната консумация на енергия (AEc ) се изчислява в kWh/годишно, както следва, и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

i)

Formula

където:

Et

=

консумация на енергия за стандартния цикъл, в kWh и закръглена до третия знак след десетичната запетая;

Pl

=

мощност в режим „оставена включена“ за стандартния цикъл на почистване, във W и закръглена до втория знак след десетичната запетая;

Po

=

мощност в режим „изключена“ за стандартния цикъл на почистване, във W и закръглена до втория знак след десетичната запетая;

Tt

=

времетраене на програмата за стандартния цикъл на почистване, в минути и закръглено към последната започната минута;

280

=

общ брой на стандартните цикли на почистване за година.

ii)

Когато домакинската съдомиялна машина е оборудвана със система за управление на консумацията на енергия, като домакинската съдомиялна машина се връща автоматично в режим „изключена“ след завършване на програмата, AEC се изчислява, като се взема предвид действителното времетраене на режима „оставена включена“, съгласно следната формула:

Formula

където:

Tl

=

измереното времетраене на режима „оставена включена“ за стандартния цикъл на почистване, в минути и закръглено към последната започната минута;

280

=

общ брой на стандартните цикли на почистване за година.

в)

Стандартната годишна консумация на енергия (SAEC ) се изчислява в kWh/годишно, както следва, и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

i)

за домакински съдомиялни машини с номинален капацитет ps ≥ 10 и широчина > 50 cm:

SAEC = 7,0 × ps + 378

ii)

за домакински съдомиялни машини с номинален капацитет ps ≤ 9 и за домакински съдомиялни машини с номинален капацитет 9 < ps ≤ 11 и широчина ≤ 50 cm:

SAEC = 25,2 × ps + 126

където:

ps

=

брой на комплектите, побиращи се в машината.

2.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИНДЕКСА НА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПОДСУШАВАНЕ

За изчисляване на индекса на ефективност на подсушаване (ID ) на определен модел домакински съдомиялни машини неговата ефективност на подсушаване се съпоставя с ефективността на подсушаване за еталонна съдомиялна машина, която трябва да притежава характеристики, установени чрез общопризнати измервателни методи на съвременно техническо равнище, включително методи, изложени в документи, чиито съответни номера са публикувани за целта в Официален вестник на Европейския съюз.

а)

Индексът на ефективност на подсушаване (ID ) се изчислява, както следва, и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

Formula

ID = exp(lnID )

където:

DT,i

=

ефективност на подсушаване на изпитваната домакинска съдомиялна машина за един изпитвателен цикъл (i);

DR,i

=

ефективност на подсушаване за еталонната съдомиялна машина за един изпитвателен цикъл (i);

n

=

брой на циклите на изпитване, n ≥ 5.

б)

Ефективността на подсушаване (D) представлява осреднената оценка на остатъчната мокрота по всеки зареден в машината предмет след завършване на стандартния цикъл на почистване. Оценката за остатъчната мокрота се изчислява, както е показано в таблица 1:

Таблица 1

Брой на следите от вода (WT ) или мокрите ивици (WS )

Обща мокра площ (Aw) в mm2

Оценка за мокрота

WT = 0 и WS = 0

Не е приложимо

2 (най-ефективен)

1 < WT ≤ 2 или WS = 1

Aw < 50

1

2 < WT или WS = 2

или WS = 1 и WT = 1

Aw > 50

0 (най-нискоефективен)

3.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ГОДИШНАТА КОНСУМАЦИЯ НА ВОДА

Годишната консумация на вода (AWC ) на дадена домакинска съдомиялна машина се изчислява в литри и се закръглява към най-близкото цяло число, както следва:

AWC = Wt × 280

където:

Wt

=

консумация на вода за стандартния цикъл за почистване, в литри и закръглена до първия знак след десетичната запетая.