11.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 293/21


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1015/2010 НА КОМИСИЯТА

от 10 ноември 2010 година

за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на битови перални машини

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (1), и по-специално член 15, параграф 1 от нея,

след обсъждане с Консултативния форум по екопроектиране,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 2009/125/ЕО Комисията следва да определя изисквания за екопроектиране на свързани с енергопотреблението продукти със значителен обем на продажби и търговия, имащи значително въздействие върху околната среда и които са с голям потенциал за подобрение по отношение на тяхното въздействие върху околната среда, без това да води до прекомерни разходи.

(2)

Член 16, параграф 2, първо тире от Директива 2009/125/ЕО предвижда, че в съответствие с процедурата, посочена в член 19, параграф 3, и критериите, определени в член 15, параграф 2, след консултации с Консултативния форум по екопроектиране Комисията, когато е целесъобразно, въвежда мерки по прилагането за битови уреди, включително за битовите перални машини.

(3)

Комисията извърши подготвително проучване за анализ на техническите, екологичните и икономическите аспекти на битовите перални машини, използвани обикновено в домакинствата. Проучването беше разработено съвместно със заинтересовани страни от Съюза и трети държави, като резултатите бяха предоставени на обществеността.

(4)

Настоящият регламент следва да обхваща продукти, предназначени за пране в домакинствата.

(5)

Битовите комбинирани перални и сушилни машини имат специални характеристики, поради което следва да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент. Като се има предвид обаче, че те предлагат сходни функции като тези на битовите перални машини, те следва възможно най-бързо да станат предмет на друга мярка за прилагане на Директива 2009/125/ЕО.

(6)

Екологичният аспект на битовите перални машини, който за целите на настоящия регламент се определя като важен, е консумацията на енергия и вода във фазата на използване. Годишната консумация на електроенергия и вода от продуктите, които са предмет на настоящия регламент, в Съюза през 2005 г. бе оценена съответно на 35 TWh и 2 213 милиона m3. Ако не се вземат конкретни мерки, през 2020 г. се очаква годишната консумация на електроенергия да бъде 37,7 TWh, а на вода — 2 051 милиона m3. Подготвителното проучване показва, че консумацията на електроенергия и вода от продуктите, които са предмет на настоящия регламент, може да бъде намалена значително.

(7)

Предварителното проучване показва, че не са необходими изисквания, отнасящи се до други параметри на екопроектирането, посочени в приложение I, част 1 от Директива 2009/125/ЕО, тъй като консумацията на електроенергия и вода от битови перални машини във фазата на използване е най-важният екологичен аспект.

(8)

Следва да се подобри ефективността при консумацията на електроенергия и вода от продуктите, които са предмет на настоящия регламент, чрез прилагане на съществуващи икономически ефективни технологии, свободни от индустриална собственост върху тях, които могат да намалят комбинираните разходи по закупуване и експлоатация на тези продукти.

(9)

Изискванията за екопроектиране не следва да водят до влошаване на функционалните възможности от гледна точка на крайния потребител и не следва да влияят отрицателно върху здравето, безопасността или околната среда. По-специално предимствата от намаляването на консумацията на електроенергия и вода през фазата на използване следва да свръхкомпенсират всякакви допълнителни въздействия върху околната среда през фазата на производство.

(10)

Изискванията за екопроектиране следва да бъдат въвеждани постепенно, за да се предостави достатъчно време на производителите да препроектират продуктите, които са предмет на настоящия регламент. Сроковете за въвеждане следва да се определят по такъв начин, че да се избегнат отрицателни въздействия върху функционалните възможности на продукти на пазара и да се вземат предвид въздействията върху разходите на крайните потребители и производителите, по-специално на малките и средните предприятия, като същевременно се осигури своевременно постигане на целите на настоящия регламент.

(11)

Измерванията на съществените параметри на продуктите следва да бъдат извършвани, като се използват надеждни, точни и възпроизводими методи на измерване, които са съобразени с общоприетите измервателни методи на съвременно техническо равнище, включително посочените в хармонизирани стандарти, когато има такива, приети от европейските организации за стандартизация и изброени в приложение I към Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти, както и с правилата относно услугите в информационното общество (2).

(12)

Съгласно член 8 от Директива 2009/125/ЕО настоящият регламент следва да уточнява приложимите процедури за оценяване на съответствието.

(13)

С цел да се улеснят проверките за съответствие, производителите следва да предоставят информация в техническата документация, посочена в приложения V и VI към Директива 2009/125/ЕО, доколкото тази информация се отнася до изискванията, определени в настоящия регламент.

(14)

В допълнение към правно обвързващите изисквания, предвидени в настоящия регламент, следва да бъдат определени базови стойности за сравнение за най-добри налични технологии, за да се осигури широка разполагаемост и лесна достъпност на информацията относно екологичните показатели през целия жизнен цикъл на продуктите, които са предмет на настоящия регламент.

(15)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, посочен в член 19, параграф 1 от Директива 2009/125/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   С настоящия регламент се въвеждат изисквания за екопроектиране по отношение на пусканите на пазара битови перални машини, захранвани от електрическата мрежа, както и за захранвани от електрическата мрежа битови перални машини, които могат да бъдат захранвани и от акумулаторни батерии, включително тези, продавани за недомашно използване, а също и вградените битови перални машини.

2.   Настоящият регламент не се отнася за битови комбинирани перални и сушилни машини.

Член 2

Определения

В допълнение към определенията, дадени в член 2 от Директива 2009/125/ЕО, за целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

„битова перална машина“ означава автоматична перална машина, която почиства и изплаква текстил, като използва вода, притежава също така функция за центрофугиране и е проектирана да бъде използвана главно за непрофесионални цели;

2.

„вградена битова перална машина“ означава битова перална машина, предназначена за монтиране в шкаф, в подготвена ниша в стената или на друго подобно място, за която е необходима мебелна крайна обработка;

3.

„автоматична перална машина“ означава перална машина, в която зареденото пране се обработва изцяло от машината, без да е необходима намеса на потребителя в който и да е момент от изпълнението на програмата;

4.

„битова комбинирана перална и сушилна машина“ означава битова перална машина, която притежава както функция за центрофугиране, така и средство за подсушаване на текстила — обикновено чрез нагряване и обръщане в барабан;

5.

„програма“ означава последователност от операции, които са определени предварително и които са обявени от производителя като подходящи за пране на определени видове текстил;

6.

„цикъл“ означава цялостен процес на почистване, изплакване и центрофугиране, както е определен за избраната програма;

7.

„времетраене на програмата“ означава времето, изтекло от стартирането на програмата до завършването на нейното изпълнение с изключение на закъснение, програмирано от крайния потребител;

8.

„номинален капацитет“ означава максималната маса сух текстил от конкретен вид в килограми, обявена от производителя през интервали от 0,5 kg, която може да бъде обработена в битова перална машина по избраната програма, когато е поставена за пране в съответствие с инструкциите на производителя;

9.

„частичен товар“ означава половината от номиналния капацитет на битова перална машина за дадена програма;

10.

„остатъчно съдържание на влага“ означава количеството влага, съдържащо се в прането след края на фазата на центрофугиране;

11.

режим „изключена“ означава състоянието, когато битовата перална машина е изключена чрез средства за управление или превключватели на машината, които са достъпни за крайния потребител и са предназначени за задействане от него по време на нормалната ѝ употреба, като при това състояние се постига най-малка консумация на електроенергия и то може да се запази неопределено време, докато битовата перална машина е свързана към източник на захранване и използвана в съответствие с инструкциите на производителя; когато липсват достъпни за крайния потребител средства за управление или превключватели, режим „изключена“ означава състоянието на битовата перална машина след нейното автоматично връщане към устойчива консумация на електроенергия;

12.

режим „оставена включена“ означава режимът на най-ниска консумация на електроенергия, който може да се запази неопределено време след завършване на изпълнението на програмата без по-нататъшна намеса на крайния потребител освен изваждане на прането от битовата перална машина;

13.

„еквивалентна перална машина“ означава предлаган на пазара модел на битова перална машина със същия номинален капацитет, технически и експлоатационни характеристики, консумация на енергия и вода и издаван въздушен шум по време на пране и центрофугиране като друг модел на битова перална машина, предлаган на пазара под различен търговски кодов номер от същия производител.

Член 3

Изисквания за екопроектиране

Общите изисквания за екопроектиране на битови перални машини са посочени в точка 1 от приложение I.

Специфичните изисквания за екопроектиране на битови перални машини са посочени в точка 2 от приложение I.

Член 4

Оценка на съответствието

1.   Процедурата за оценяване на съответствието, посочена в член 8 от Директива 2009/125/ЕО, следва да бъде или системата за вътрешен контрол на проектирането, предвидена в приложение IV към споменатата директива, или системата за управление, предвидена в приложение V към същата директива.

2.   За целите на оценяването на съответствието съгласно член 8 от Директива 2009/125/ЕО досието с техническа документация трябва да съдържа копие от изчислението, описано в приложение II към настоящия регламент.

Когато информацията, посочена в техническата документация за конкретен модел на битова перална машина, е била получена чрез изчисление въз основа на проекта или чрез екстраполация от други еквивалентни перални машини, техническата документация трябва да включва подробно описание на тези изчисления или екстраполации, или и на двете, както и на проведените от производителите изпитания за проверка на точността на извършените изчисления. В такива случаи в техническата документация трябва да бъде включен и списък на всички други модели на еквивалентни битови перални машини, за които информацията, посочена в техническата документация, е получена на същата основа.

Член 5

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

Държавите-членки прилагат процедурата за проверка, описана в приложение III към настоящия регламент, когато извършват проверките с цел надзор върху пазара, посочени в член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, за съответствие с изискванията, изложени в приложение I към настоящия регламент.

Член 6

Базови стойности за сравнение

Базовите стойности за сравнение за наличните на пазара битови перални машини с най-добри показатели към момента на влизане в сила на настоящия регламент са посочени в приложение IV.

Член 7

Преразглеждане

С оглед на техническия напредък Комисията ще преразгледа настоящия регламент не по-късно от четири години след неговото влизане в сила и ще представи резултатите от това преразглеждане на Консултативния форум по екопроектиране. При преразглеждането по-специално трябва да се оценят посочените в приложение III контролни допустими интервали, възможността за задаване на изисквания относно ефективността на изплакване и на центрофугиране, както и потенциалът за подаване на гореща вода.

Член 8

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Той се прилага от 1 декември 2011 г.

Изброените по-долу изисквания за екопроектиране обаче се прилагат в съответствие със следния график:

а)

общите изисквания за екопроектиране, формулирани в точка 1, подточка 1 от приложение I, се прилагат от 1 декември 2012 г.;

б)

общите изисквания за екопроектиране, формулирани в точка 1, подточка 2 от приложение I, се прилагат от 1 юни 2011 г.;

в)

общите изисквания за екопроектиране, формулирани в точка 1, подточка 3 от приложение I, се прилагат от 1 декември 2013 г.;

г)

специфичните изисквания за екопроектиране, формулирани в точка 2, подточка 2 от приложение I, се прилагат от 1 декември 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 ноември 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10.

(2)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Изисквания за екопроектиране

1.   ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕКОПРОЕКТИРАНЕ

1.

За изчисляване на консумацията на енергия и на други параметри на битовите перални машини трябва да се използват циклите за почистване на нормално замърсено памучно пране (наричани по-долу „стандартни програми за памук“) при 40 °C и 60 °C. Тези цикли трябва да са ясно различими върху устройството за избор на програма на пералната машина или върху нейния дисплей, ако има такъв, или и върху двете, и да са посочени като „стандартна програма за памук при 60 °C“ и „стандартна програма за памук при 40 °C“.

2.

В предоставяната от производителя книжка с инструкции трябва да се посочват:

а)

стандартните програми за памук при 60 °C и 40 °C, наричани „стандартна програма за памук при 60 °C“ и „стандартна програма за памук при 40 °C“, като се уточнява, че те са подходящи за почистване на нормално замърсено памучно пране и че са най-ефективните програми по отношение на комбинираната консумация на енергия и вода за изпиране на този вид памучно пране; освен това да бъде посочено, че действителната температура на водата може да се различава от обявената температура за цикъла;

б)

консумацията на енергия в режим „изключена“ и в режим „оставена включена“;

в)

ориентировъчна информация относно времетраенето на програмата, остатъчното съдържание на влага, консумацията на енергия и вода за основните програми за пране при пълен или частичен товар, или и за двата;

г)

препоръка относно вида на детергентите, подходящи за различните температури на изпиране.

3.

Битовите перални машини трябва да предлагат на крайните потребители цикъл при 20 °C. Тази програма трябва да е ясно различима върху устройството за избор на програма на битовата перална машина или върху нейния дисплей, ако има такъв, или и върху двете.

2.   СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕКОПРОЕКТИРАНЕ

Битовите перални машини трябва да отговарят на следните изисквания:

1.

От 1 декември 2011 г.:

за всички битови перални машини индексът за енергийна ефективност (EEI) трябва да е по-малък от 68,

за битови перални машини с номинален капацитет над 3 kg индексът за ефективност на изпиране (Iw ) трябва да е над 1,03,

за битови перални машини с номинален капацитет 3 kg или по-малко, индексът за ефективност на изпиране (Iw ) трябва да е над 1,00,

за всички битови перални машини консумацията на вода (Wt ) трябва да е:

Wt  ≤ 5 × c + 35

където c е номиналният капацитет на битовата перална машина за стандартната програма за памук при 60 °C при пълен товар или за стандартната програма за памук при 40 °C при пълен товар — взема се по-малката от двете стойности.

2.

От 1 декември 2013 г.:

за битови перални машини с номинален капацитет 4 kg или повече индексът за енергийна ефективност (EEI) трябва да е по-малък от 59;

за всички битови перални машини консумацията на вода (Wt ) трябва да е:

Wt  ≤ 5 × c½  + 35

където c½ е номиналният капацитет на битовата перална машина за стандартната програма за памук при 60 °C при частичен товар или за стандартната програма за памук при 40 °C при частичен товар — взема се по-малката от двете стойности.

Индексът за енергийна ефективност (EEI), индексът за ефективност на изпиране (Iw ) и консумацията на вода (Wt ) се изчисляват в съответствие с приложение II.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Метод за изчисляване на индекса за енергийна ефективност, индекса за ефективност на изпиране, консумацията на вода и остатъчното съдържание на влага

1.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИНДЕКСА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

За изчисляване на индекса за енергийна ефективност (EEI) на даден модел битова перална машина среднопретеглената годишна консумация на енергия на една битова перална машина за стандартната програма за памук при 60 °C при пълен и частичен товар и за стандартната програма за памук при 40 °C при частичен товар се съпоставя с нейната стандартна годишна консумация на енергия.

а)

Индексът за енергийна ефективност (EEI) се изчислява, както следва, и се закръглява до първия знак след десетичната запетая:

Formula

където:

AEC

=

среднопретеглената годишна консумация на енергия от битовата перална машина;

SAEC

=

стандартната годишна консумация на енергия от битовата перална машина.

б)

Стандартната годишна консумация на енергия (SAEC ) се изчислява в kWh/годишно, както следва, и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

Formula

където:

c

=

номинален капацитет на битовата перална машина за стандартната програма за памук при 60 °C при пълен товар или за стандартната програма за памук при 40 °C при пълен товар — взема се по-малката от двете стойности.

в)

Среднопретеглената годишна консумация на енергия (AEC ) се изчислява в kWh/годишно, както следва, и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

i)

Formula

където:

Et

=

среднопретеглената консумация на енергия;

Po

=

среднопретеглената мощност в режим „изключена“;

Pl

=

среднопретеглената мощност в режим „оставена включена“;

Tt

=

времетраене на програмата;

220

=

общ брой на стандартните цикли на изпиране за година.

ii)

Когато битовата перална машина е оборудвана със система за управление на консумацията на енергия, като битовата перална машина се връща автоматично в режим „изключена“ след завършване на програмата, среднопретеглената годишна консумация на енергия (AEC ) се изчислява, като се взема предвид действителното времетраене на режима „оставена включена“ съгласно следната формула:

Formula

където:

Tl

=

времетраене на режима „оставена включена“.

г)

Среднопретеглената консумация на енергия (Et) се изчислява в kWh, както следва, и се закръглява до третия знак след десетичната запетая:

Formula

където:

Et,60

=

консумацията на енергия за стандартната програма за памук при 60 °C;

Et,60½

=

консумацията на енергия за стандартната програма за памук при 60 °C и частичен товар;

Et,40½

=

консумацията на енергия за стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар.

д)

Среднопретеглената мощност в режим „изключена“ (Po ) се изчислява във W, както следва, и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

Formula

където:

Po,60

=

мощност в режим „изключена“ за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар;

Po,60½

=

мощност в режим „изключена“ за стандартната програма за памук при 60 °C и частичен товар;

Po,40½

=

мощност в режим „изключена“ за стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар.

е)

Среднопретеглената мощност в режим „оставена включена“ (Pl ) се изчислява във W, както следва, и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

Formula

където:

Pl,60

=

мощност в режим „оставена включена“ за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар;

Pl,60½

=

мощност в режим „оставена включена“ за стандартната програма за памук при 60 °C и частичен товар;

Pl,40½

=

мощност в режим „оставена включена“ за стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар.

ж)

Среднопретегленото времетраене на програмата (Tt ) се изчислява в минути, както следва, и се закръглява към последната започната минута;

Formula

където:

Tt,60

=

времетраене на стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар;

Tt,60½

=

времетраене на стандартната програма за памук при 60 °C и частичен товар;

Tt,40½

=

времетраене на стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар.

з)

Среднопретегленото времетраене на режима „оставена включена“ (Tl ) се изчислява в минути, както следва, и се закръглява към последната започната минута;

Formula

където:

Tl,60

=

времетраене на режима „оставена включена“ за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар;

Tl,60½

=

времетраене на режима „оставена включена“ за стандартната програма за памук при 60 °C и частичен товар;

Tl,40½

=

времетраене на режима „оставена включена“ за стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар.

2.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИНДЕКСА ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИЗПИРАНЕ

За изчисляване на индекса за ефективност на изпиране (Iw ) среднопретеглената ефективност на изпиране за битовата перална машина за стандартната програма за памук при 60 °C при пълен и частичен товар и за стандартната програма за памук при 40 °C при частичен товар се съпоставя с ефективността на изпиране за еталонна перална машина, чиито характеристики трябва да са установени по общопризнати измервателни методи на съвременно техническо равнище, включително методи, изложени в документи, чиито обозначителни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз.

а)

Индексът за ефективност на изпиране (Iw ) се изчислява, както следва, и се закръглява до третия знак след десетичната запетая:

Formula

където:

IW,60

=

индекс за ефективност на изпиране за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар;

IW,60,½

=

индекс за ефективност на изпиране за стандартната програма за памук при 60 °C и частичен товар;

IW,40,½

=

индекс за ефективност на изпиране за стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар.

б)

Индексът за ефективност на изпиране за стандартна програма за памук (p) се изчислява, както следва:

Formula

където:

WT,i

=

ефективност на изпиране за изпитваната битова перална машина за един изпитателен цикъл (i);

WR,a

=

средна ефективност на изпиране за еталонната перална машина;

n

=

брой на циклите на изпитване, n ≥ 3 за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар, n ≥ 2 за стандартната програма за памук при 60 °C и частичен товар и n ≥ 2 за стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар.

в)

Ефективността на изпиране (W) представлява усреднената стойност на коефициента на отражение за отделните изпитателни ленти след завършване на един цикъл на изпитване.

3.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОНСУМАЦИЯТА НА ВОДА

Консумацията на вода (Wt ) се изчислява, както следва, и се закръглява до първия знак след десетичната запетая:

Wt = Wt,60

където:

Wt,60

=

консумация на вода за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар.

4.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОСТАТЪЧНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЛАГА

Остатъчното съдържание на влага (D) за дадена програма се изчислява в проценти и се закръглява към следващия цял процент.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

За целите на проверка на съответствието с изискванията, формулирани в приложение I, органите на държавите-членки трябва да проведат изпитание на един брой битова перална машина. Ако измерените параметри не отговарят в границите, посочени в таблица 1, на стойностите, обявени от производителя в техническата документация съгласно член 4, параграф 2, на измерване трябва да се подложат още три броя битови перални машини. Средноаритметичното на измерените стойности за тези три броя битови перални машини трябва да отговаря на изискванията в границите, определени в таблица 1, с изключение на консумацията на енергия, измерената стойност на която трябва да не е по-голяма с повече от 6 % от номиналната стойност на Et .

В противен случай конкретният модел и всички други модели на еквивалентни битови перални машини трябва да бъдат считани за несъответстващи на изискванията, формулирани в приложение I.

Органите на държавите-членки трябва да използват надеждни, точни и възпроизводими измервателни процедури, които са съобразени с общопризнатите измервателни методи на съвременно техническо равнище, включително методи, изложени в документи, чиито обозначителни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз.

Таблица 1

Измерван параметър

Контролни допустими отклонения

Годишна консумация на енергия

Измерената стойност трябва да не е по-голяма от номиналната стойност (1) на AEC с повече от 10 %.

Индекс за ефективност на изпиране

Измерената стойност трябва да не е по-малка от номиналната стойност на IW с повече от 4 %.

Консумация на енергия

Измерената стойност трябва да не е по-голяма от номиналната стойност на Et с повече от 10 %.

Времетраене на програма

Измерената стойност трябва да не е по-голяма от номиналните стойности на Tt с повече от 10 %.

Консумация на вода

Измерената стойност трябва да не е по-голяма от номиналната стойност на Wt с повече от 10 %.

Консумация на енергия в режим „изключена“ и в режим „оставена включена“

Ако измерената стойност за консумация на енергия Po и Pl е над 1,00 W, тя трябва да не е по-голяма от номиналната стойност с повече от 10 %. Ако измерената стойност за консумацията на енергия Po и Pl е равна на 1,00 W или по-малка, тя трябва да не е по-голяма от номиналната стойност с повече от 0,10 W.

Времетраене на режима „оставена включена“

Измерената стойност трябва да не е по-голяма от номиналната стойност на Tl с повече от 10 %.


(1)  „Номинална стойност“ означава стойността, обявена от производителя.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Референтни показатели

Към момента на влизане в сила на настоящия регламент е установена следната най-добра налична на пазара технология за битови перални машини по отношение на тяхната консумация на енергия и вода, ефективност на изпиране и издаван въздушен шум по време на пране/центрофугиране за стандартната програма за памук при 60 °C при пълен товар (1):

1.

Битови перални машини с номинален капацитет 3 kg:

а)   консумация на енергия: 0,57 kWh/цикъл (или 0,19 kWh/kg), което отговаря на обща годишна консумация на енергия от 117,84 kWh годишно, от които 105,34 kWh годишно за 220 цикъла и 12,5 kWh годишно при режими с ниска консумация на енергия;

б)   консумация на вода: 39 литра/цикъл, което отговаря на 8 580 литра годишно за 220 цикъла;

в)   индекс за ефективност на изпиране: 1,03 ≥ Iw > 1,00;

г)   издаван въздушен шум по време на пране/центрофугиране (900 оборота/минута): няма данни.

2.

Битови перални машини с номинален капацитет 3,5 kg:

а)   консумация на енергия: 0,66 kWh/цикъл (или 0,19 kWh/kg), което отговаря на обща годишна консумация на енергия от 134,50 kWh годишно, от които 122,00 kWh годишно за 220 цикъла и 12,5 kWh годишно при режими с ниска консумация на енергия;

б)   консумация на вода: 39 литра/цикъл, което отговаря на 8 580 литра годишно за 220 цикъла;

в)   индекс за ефективност на изпиране: Iw равен на 1,03;

г)   издаван въздушен шум по време на пране/центрофугиране (1 100 оборота/минута): няма данни.

3.

Битови перални машини с номинален капацитет 4,5 kg:

а)   консумация на енергия: 0,76 kWh/цикъл (или 0,17 kWh/kg), което отговаря на обща годишна консумация на енергия от 152,95 kWh годишно, от които 140,45 kWh годишно за 220 цикъла и 12,5 kWh годишно при режими с ниска консумация на енергия;

б)   консумация на вода: 40 литра/цикъл, което отговаря на 8 800 литра годишно за 220 цикъла;

в)   индекс за ефективност на изпиране: Iw равен на 1,03;

г)   издаван въздушен шум по време на пране/центрофугиране (1 000 оборота/минута): 55/70 dB(A) при нулево ниво 1 pW.

4.

Битови перални машини с номинален капацитет 5 kg:

а)   консумация на енергия: 0,850 kWh/цикъл (или 0,17 kWh/kg), което отговаря на обща годишна консумация на енергия от 169,60 kWh годишно, от които 157,08 kWh годишно за 220 цикъла и 12,5 kWh годишно при режими с ниска консумация на енергия;

б)   консумация на вода: 39 литра/цикъл, което отговаря на 8 580 литра годишно за 220 цикъла;

в)   индекс за ефективност на изпиране: Iw равен на 1,03;

г)   издаван въздушен шум по време на пране/центрофугиране (1 200 оборота/минута): 53/73 dB(A) при нулево ниво 1 pW.

5.

Битови перални машини с номинален капацитет 6 kg:

а)   консумация на енергия: 0,90 kWh/цикъл (или 0,15 kWh/kg), което отговаря на обща годишна консумация на енергия от 178,82 kWh годишно, от които 166,32 kWh годишно за 220 цикъла и 12,5 kWh годишно при режими с ниска консумация на енергия;

б)   консумация на вода: 37 литра/цикъл, което отговаря на 8 140 литра годишно за 220 цикъла;

в)   индекс за ефективност на изпиране: Iw равен на 1,03;

г)   издаван въздушен шум по време на пране/центрофугиране (1 600 оборота/минута): няма данни.

6.

Битови перални машини с номинален капацитет 7 kg:

а)   консумация на енергия: 1,05 kWh/цикъл (или 0,15 kWh/kg), което отговаря на обща годишна консумация на енергия от 201,00 kWh годишно, от които 188,50 kWh годишно за 220 цикъла и 12,5 kWh годишно при режими с ниска консумация на енергия;

б)   консумация на вода: 43 литра/цикъл, което отговаря на 9 460 литра годишно за 220 цикъла;

в)   индекс за ефективност на изпиране: Iw равен на 1,03;

г)   издаван въздушен шум по време на пране/центрофугиране (1 000 оборота/минута): 57/73 dB(A) при нулево ниво 1 pW;

д)   издаван въздушен шум по време на пране/центрофугиране (1 400 оборота/минута): 59/76 dB(A) при нулево ниво 1 pW;

е)   издаван въздушен шум по време на пране/центрофугиране (1 200 оборота/минута): 48/62 dB(A) при нулево ниво 1 pW (за вградени битови перални машини).

7.

Битови перални машини с номинален капацитет 8 kg:

а)   консумация на енергия: 1,200 kWh/цикъл (или 0,15 kWh/kg), което отговаря на обща годишна консумация на енергия от 234,26 kWh годишно, от които 221,76 kWh годишно за 220 цикъла и 12,5 kWh годишно при режими с ниска консумация на енергия;

б)   консумация на вода: 56 литра/цикъл, което отговаря на 12 320 литра годишно за 220 цикъла;

в)   индекс за ефективност на изпиране: Iw равен на 1,03;

г)   издаван въздушен шум по време на пране/центрофугиране (1 400 оборота/минута): 54/71 dB(A) при нулево ниво 1 pW;

д)   издаван въздушен шум по време на пране/центрофугиране (1 600 оборота/минута): 54/74 dB(A) при нулево ниво 1 pW.


(1)  За оценяване на годишната консумация на енергия бе използван изчислителният метод, изложен в приложение II за 90 минути времетраене на програмата заедно с мощност от 1 W в режим „изключена“ и мощност 2 W в режим „оставена включена“.