5.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 262/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 860/2010 НА КОМИСИЯТА

от 10 септември 2010 година

за установяване на предвидения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета „Продком списък“ на промишлените продукти за 2010 г.

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета от 19 декември 1991 г. относно установяване на статистическо изследване на промишлената продукция на Общността (1), и по-специално член 2, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕИО) № 3924/91 от държавите-членки се изисква да осъществяват статистическо изследване на промишлената продукция на Общността.

(2)

Статистическото изследване на промишлената продукция трябва да се основава на списък на продукти, в който е посочена промишлената продукция, която да бъде изследвана.

(3)

Списък на продуктите е необходим, за да бъде възможно постигането на съответствие между статистиката за производството и статистиката за външната търговия, както и за да се позволи сравнение с общностната номенклатура на продуктите КПД.

(4)

Списъкът на продукти, изискван съгласно Регламент (ЕИО) № 3924/91, наречен „Продком списък“, е общ за всички държави-членки и е необходим, за да се сравняват данните на отделните държави-членки.

(5)

Посоченият „Продком списък“ трябва да се актуализира; поради което е необходимо да се създаде списък за 2010 г.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система, създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложението се определя „Продком списък“ за 2010 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 септември 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 374, 31.12.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Код

Наименование на позицията

Код по

КН-’2010

Измер.

единица

П.

Бележки

NACE 07.10: Добив на железни руди

CPA 07.10.10: Железни руди

07.10.10.00

Железни руди и техните концентрати, без пържените железни пирити (пиритна пепел)

2601 [11 00 + 12 00]

кг

S

 

NACE 07.29: Добив на руди на цветни метали

CPA 07.29.11: Медни руди и техните концентрати

07.29.11.00

Медни руди и техните концентрати

2603 00 00

кг

S

 

CPA 07.29.12: Никелови руди и техните концентрати

07.29.12.00

Никелови руди и техните концентрати

2604 00 00

кг

S

 

CPA 07.29.13: Алуминиеви руди и техните концентрати

07.29.13.00

Алуминиеви руди и техните концентрати

2606 00 00

кг

S

 

CPA 07.29.14: Руди на благородни метали и техните концентрати

07.29.14.00

Руди на благородни метали и техните концентрати

2616 [10 00 + 90 00]

кг

S

 

CPA 07.29.15: Оловни, цинкови и калаени руди и техните концентрати

07.29.15.00

Оловни, цинкови и калаени руди и техните концентрати

2607 00 00 + 2608 00 00 + 2609 00 00

кг

S

 

CPA 07.29.19: Други руди на цветни метали и техните концентрати, н.в.д

07.29.19.00

Други руди на цветни метали и техните концентрати

2602 00 00 + 2605 00 00 + 2610 00 00 + 2611 00 00 + 2613 [10 00 + 90 00] + 2614 00 00 + 2615 [10 00 + 90 00] + 2617 [10 00 + 90 00]

кг

S

 

NACE 08.11: Добив на строителни и декоративни скални материали, варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти

CPA 08.11.11: Мрамор и други строителни или декоративни варовици

08.11.11.33

Мрамор и травертин, необработени или грубо дялани

2515 11 00

кг

T

 

08.11.11.36

Мрамор и травертин, само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма

2515 12 00

кг

T

 

08.11.11.50

Мушелкалк и други строителни и декоративни варовици с привидна плътност ≥ 2,5; алабастър

2515 20 00

кг

T

 

CPA 08.11.12: Гранит, пясъчник и други строителни или декоративни скални материали

08.11.12.33

Гранит, необработен или грубо дялан

2516 11 00

кг

T

 

08.11.12.36

Гранит, само нарязан с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма

2516 12 00

кг

T

 

08.11.12.50

Пясъчник, дори грубо дялан или само нарязан с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма

2516 20 00

кг

T

 

08.11.12.90

Кварцити, порфир, базалт и други строителни и декоративни скални материали, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма

2506 20 00 + 2516 90 00

кг

T

 

CPA 08.11.20: Варовик и суров гипс

08.11.20.30

Суров гипс и анхидрит

2520 10 00

кг

T

 

08.11.20.50

Варовиков флюс; варовици за производство на вар или цимент (без смлени и ломени варовици)

2521 00 00

кг

T

 

CPA 08.11.30: Креда и некалщиниран доломит

08.11.30.10

Креда

2509 00 00

кг

T

 

08.11.30.30

Доломит, некалциниран, нито фритован

2518 10 00

кг

T

 

CPA 08.11.40: Шисти

08.11.40.00

Шисти, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма

2514 00 00

кг

T

 

NACE 08.12: Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин

CPA 08.12.11: Естествен пясък

08.12.11.50

Силициев пясък и кварцов пясък

2505 10 00

кг

S

 

08.12.11.90

Пясък, строителен, глинест, каолинов, фелдшпатов (без силициеви и металоносни пясъци)

2505 90 00

кг

S

 

CPA 08.12.12: Трошен камък и чакъл; гранули, отломки и прах от скални материали

08.12.12.10

Чакъл, използван като пълнител за бетон, при настилане на пътища или друго строителство; речен чакъл и кремък

2517 10 10

кг

S

 

08.12.12.30

Трошен камък, използван като пълнител за бетон, при настилане на пътища или друго строителство (без чакъл, речен чакъл и кремък)

2517 [10 (20 + 80)]

кг

S

 

08.12.12.50

Гранули, отломки и прах от мрамор

2517 41 00

кг

S

 

08.12.12.90

Гранули, отломки и прах от скални материали (без мрамор)

2517 49 00

кг

S

 

CPA 08.12.13:   Макадам от шлаки или от други видове промишлени отпадъци, дори съдържащи чакъл, трошен камък, речен чакъл и кремък, за строителството

08.12.13.00

Макадам от шлаки или от други видове промишлени отпадъци, дори съдържащи чакъл или трошен камък, за строителството

2517 20 00

кг

S

 

CPA 08.12.21: Каолин и други каолинови глини

08.12.21.40

Каолин

2507 00 20

кг

T

 

08.12.21.60

Каолинови глини и глина за моделиране

2507 00 80

кг

T

 

CPA 08.12.22: Други глини; андалузит, кианит, силиманит; мулит; шамотна или динасова пръст

08.12.22.10

Бентонит

2508 10 00

кг

T

 

08.12.22.30

Огнеупорни глини

2508 30 00

кг

T

 

08.12.22.50

Обикновени глини и глинести шисти за строителството (вкл. за тухли, керемиди, тръби, цимент), различни от експандираните глини; андалузит, кианит, силиманит и мулит; шамотна или динасова пръст

2508 [40 00 + 50 00 + 60 00 + 70 00]

кг

T

 

NACE 08.91: Добив на минерални суровини за химическото производство и на естествени торове

CPA 08.91.11: Естествени калциеви или калциево-алуминиеви фосфати

08.91.11.00

Естествени калциеви фосфати, естествени калциевоалуминиеви фосфати и фосфатирани креди

2510 [10 00 + 20 00]

кг

T

 

CPA 08.91.12: Непържени железни пирити; сяра, необработена или нерафинирана

08.91.12.00

Непържени железни пирити; сяра, необработена или нерафинирана (вкл. регенерирана сяра)

2502 00 00 + 2503 00 10

кг

T

 

CPA 08.91.19: Други минерални суровини за химическото производство и за естествени торове

08.91.19.00

Други минерални суровини за химическото производство и естествени торове

2511 [10 00 + 20 00] + 2528 [10 00 + 90 00] + 2529 [21 00 + 22 00] + 2530 [20 00 + 90 00]

кг

T

 

NACE 08.93: Добив на сол

CPA 08.93.10: Сол и чист натриев хлорид; морска вода

08.93.10.00

Сол (вкл. денатурирана, с изкл. на сол за хранителни цели ) и чист натриев хлорид, дори във воден разтвор или с противоагломериращи добавки или с добавки, осигуряващи добра течливост

2501 [00 (31 + 51 + 99)]

кг

T

 

NACE 08.99: Добив на други неметални материали и суровини, некласифицирани другаде

CPA 08.99.10: Природни битуми и природни асфалти; асфалтити и асфалтени скали

08.99.10.00

Природни битуми и природни асфалти; асфалтити и асфалтени скали

2714 90 00

кг

T

 

CPA 08.99.21:   Скъпоценни камъни и полускъпоценни камъни (с изключение на технически диаманти), необработени или само срязани или грубо обработени

08.99.21.00

Благородни и скъпоценни камъни (без технически диаманти), необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени

7102 [10 00 + 31 00] + 10 00]

карат @

T

 

CPA 08.99.22:   Технически диаманти, необработени или само срязани или грубо обработени; пемза; шмиргел; естествен корунд, естествен гранат и други естествени абразиви

08.99.22.00

Технически диаманти, необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени; пемза; шмиргел; естествен корунд, естествен гранат и други естествени абразиви

2513 [10 00 + 20 00] + 21 00]

кг

T

 

CPA 08.99.29: Други минерали

08.99.29.00

Други минерали, н.д.

2504 [10 00 + 90 00] + 2506 10 00 + 2512 00 00 + 2519 [10 00 + 90 (10 + 30 + 90)] + 2524 [10 00 + 90 00] + 2525 [10 00 + 20 00 + 30 00] + 2526 [10 00 + 20 00] + 2529 [10 00 + 30 00] + 2530 10 00 + 2621 90 00

кг

T

 

NACE 10.11: Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици

CPA 10.11.11: Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, прясно или охладено

10.11.11.40

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, прясно или охладено - цели, половин или четвърт трупове

0201 [10 00 + 20 (20 + 30 + 50)]

кг

S

 

10.11.11.90

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, прясно или охладено - разфасовано или обезкостено (вкл. смляно)

0201 [20 90 + 30 00]

кг

S

 

CPA 10.11.12: Месо от животни от рода на свинете, прясно или охладено

10.11.12.30

Месо от животни от рода на свинете, прясно или охладено цели или половин трупове (вкл. прясно месо, пакетирано със сол за временно съхранение)

0203 [11 (10 + 90)]

кг

S

 

10.11.12.50

Месо от животни от рода на свинете, прясно или охладено бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени (вкл. прясно месо, пакетирано със сол за временно съхранение)

0203 [12 (11 + 19 + 90)]

кг

S

 

10.11.12.90

Месо от животни от рода на свинете, прясно или охладено - друго (вкл. смляно или прясно месо, пакетирано със сол за временно съхранение)

0203 [19 (11 + 13 + 15 + 55 + 59 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.11.13: Месо от животни от рода на овцете, прясно или охладено

10.11.13.00

Месо от животни от рода на овцете, прясно или охладено

0204 [10 00 + 21 00 + 22 (10 + 30 + 50 + 90) + 00)]

кг

S

 

CPA 10.11.14: Месо от животни от рода на козите, прясно или охладено

10.11.14.00

Месо от животни от рода на козите, прясно или охладено

0204 [50 (11 + 13 + 15 + 19 + 31 + 39)]

кг

S

 

CPA 10.11.15:   Месо от коне и други животни от рода на конете (магарета, мулета и катъри): прясно или охладено

10.11.15.00

Месо от животни от рода на конете, магаретата, мулетата или катърите, прясно или охладено

0205 00 20

кг

S

 

CPA 10.11.20:   Субпродукти (карантии), годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, коне и други животни от рода на конете, прясно или охладено

10.11.20.00

Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни или охладени

0206 [10 (10 + 95 + 98) + 3000 + 80 (10 + 91 + 99)]

кг

S

 

CPA 10.11.31: Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, замразено

10.11.31.00

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, замразено

0202 [10 00 + 20 (10 + 30 + 50 + 90) + 30 (10 + 50 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.11.32: Месо от животни от рода на свинете, замразено

10.11.32.30

Месо от животни от рода на свинете, замразено - цели или половин трупове

0203 [21 (10 + 90)]

кг

S

 

10.11.32.50

Месо от животни от рода на свинете, замразено - бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени

0203 [22 (11 + 19 + 90)]

кг

S

 

10.11.32.90

Месо от животни от рода на свинете, замразено - друго

0203 [29 (11 + 13 + 15 + 55 + 59 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.11.33: Месо от животни от рода на овцете, замразено

10.11.33.00

Месо от животни от рода на овцете, замразено

0204 [30 00 + 41 00 + 42 (10 + 30 + 50 + 90) + 43 (10 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.11.34: Месо от животни от рода на козите, замразено

10.11.34.00

Месо от животни от рода на козите, замразено

0204 [50 (51 + 53 + 55 + 59 + 71 + 79)]

кг

S

 

CPA 10.11.35: Месо от коне и други животни от рода на конете (магарета, мулета и катъри), замразено

10.11.35.00

Месо от животни от рода на конете, магаретата, мулетата или катърите, замразено

0205 00 80

кг

S

 

CPA 10.11.39: Друго месо и субпродукти (карантии), годни за консумация, пресни, охладени или замразени

10.11.39.10

Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, замразени

0206 [21 00 + 22 00 + 29 (10 + 91 + 99) + 41 00 + 49 00 + 90 (10 + 91 + 99)]

кг

S

 

10.11.39.30

Месо и субпродукти, годни за консумация, от животни, н.д. (без жабите), пресни, охладени или замразени

0208 [10 (10 + 90) + 30 00 + 40 (10 + 90) + 50 00 + 90 (10 + 30 + 55 + 60 + 70 + 95)]

кг

S

 

CPA 10.11.41: Вълни, непрани, включително вълните, измити върху животното

10.11.41.00

Вълна, непрана (серява), нестригана, нещрайхгарна, нито камгарна, вкл. вълната, измита върху животното

5101 19 00

кг

S

 

CPA 10.11.42: Сурови кожи от едър рогат добитък или животни от рода на конете (коне, магарета, мулета и катъри), цели

10.11.42.00

Сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри, цели

4101 [20 (10 + 30 + 50 + 90) + 50 (10 + 30 + 50 + 90)]

бр.

S

 

CPA 10.11.43: Други сурови кожи от едър рогат добитък или животни от рода на конете (коне, магарета, мулета и катъри)

10.11.43.00

Сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри, други

4101 90 00

кг

S

 

CPA 10.11.44: Сурови кожи от овце или агнета

10.11.44.00

Сурови кожи от овце и агнета

4102 [10 (10 + 90) + 21 00 + 29 00]

бр.

S

 

CPA 10.11.45: Сурови кожи от кози и ярета

10.11.45.00

Сурови кожи от кози и ярета

4103 90 10

бр.

S

 

CPA 10.11.50: Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или свине

10.11.50.40

Сланина (без шарена сланина) и свинско сало, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени (без топени)

0209 [00 (11 + 19 + 30)]

кг

S

 

10.11.50.60

Свинска мас и други видове мазнини (вкл. костни) от свине, топени

1501 [00 (11 + 19)]

кг

S

 

10.11.50.70

Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овцете или козите, сурови или топени

1502 [00 (10 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.11.60: Негодни за консумация субпродукти (карантии), сурови

10.11.60.30

Черва, пикочни мехури и стомаси на животни, цели или на парчета, различни от тези на рибата

0504 00 00

кг

S

 

10.11.60.90

Други животински отпадъци, негодни за консумация от човека (без риба, черва, пикочни мехури и стомаси)

0502 [10 00 + 90 00] + 0506 [10 00 + 90 00] + 0507 10 00 + 0510 00 00 + 0511 [99 (10 + 85)]

кг

S

 

NACE 10.12: Производство и преработка на месо от домашни птици

CPA 10.12.10: Месо от домашни птици, прясно или охладено

10.12.10.10

Месо от пилета, петли и кокошки, прясно или охладено неразфасовано

0207 [11 (10 + 30 + 90)]

кг

S

 

10.12.10.20

Месо от пуйки, прясно или охладено - неразфасовано

0207 [24 (10 + 90)]

кг

S

 

10.12.10.30

Месо от патици, гъски или токачки, прясно или охладено неразфасовано

0207 [32 (11 + 15 + 19 + 51 + 59 + 90)]

кг

S

 

10.12.10.40

Тлъст черен дроб от гъски или патици, пресен или охладен

0207 [34 (10 + 90)]

кг

S

 

10.12.10.50

Месо от пилета, петли и кокошки, прясно или охладено разфасовано (вкл. смляно)

0207 [13 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70)]

кг

S

 

10.12.10.60

Месо от пуйки, прясно или охладено - разфасовано (вкл. смляно)

0207 [26 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80)]

кг

S

 

10.12.10.70

Месо от патици, гъски или токачки, прясно или охладено разфасовано (вкл. смляно)

0207 [35 (11 + 15 + 21 + 23 + 25 + 31 + 41 + 51 + 53 + 61 + 63 + 71 + 79)]

кг

S

 

CPA 10.12.20: Месо от домашни птици, замразено

10.12.20.13

Месо от пилета, петли и кокошки, замразено - неразфасовано

0207 [12 (10 + 90)]

кг

S

 

10.12.20.15

Месо от пуйки, замразено - неразфасовано

0207 [25 (10 + 90)]

кг

S

 

10.12.20.17

Месо от патици, гъски или токачки, замразено - неразфасовано

0207 [33 (11 + 19 + 51 + 59 + 90)]

кг

S

 

10.12.20.53

Месо от пилета, петли и кокошки, замразено - разфасовано (вкл. смляно)

0207 [14 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70)]

кг

S

 

10.12.20.55

Месо от пуйки, замразено - разфасовано (вкл. смляно)

0207 [27 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80)]

кг

S

 

10.12.20.57

Месо от патици, гъски или токачки, замразено - разфасовано (вкл. смляно)

0207 [36 (11 + 15 + 21 + 23 + 25 + 31 + 41 + 51 + 53 + 61 + 63 + 71 + 79)]

кг

S

 

10.12.20.80

Черен дроб от домашни птици, замразен

0207 [14 91 + 27 91 + 36 (81 + 85 + 89)]

кг

S

 

CPA 10.12.30: Мазнини от домашни птици

10.12.30.00

Мазнини от птици

0209 00 90 + 1501 00 90

кг

S

 

CPA 10.12.40: Субпродукти (карантии) от домашни птици, годни за консумация

10.12.40.20

Субпродукти, годни за консумация (без тлъст черен дроб), от домашни птици, пресни или охладени

0207 [13 (91 + 99) + 26 (91 + 99) + 35 (91 + 99)]

кг

S

 

10.12.40.50

Субпродукти, годни за консумация, от домашни птици (без черен дроб), замразени

0207 [14 99 + 27 99 + 36 90]

кг

S

 

CPA 10.12.50: Перушина и кожи от птици, покрити с пера

10.12.50.00

Кожи и други части от птици, покрити с пера или пух и изделия от тях (без необработени или само почистени, дезинфекцирани или обработени с цел да се консервират) и от стволовете на перата, обработени

6701 00 00

кг

S

 

NACE 10.13: Производство на месни продукти, без готови ястия

CPA 10.13.11: Месо от животни от рода на свинете, разфасовки, осолени, сушени или пушени (бекон и шунка)

10.13.11.20

Месо от животни от рода на свинете - бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени, осолени или в саламура, сушени или пушени

0210 [11 (11 + 19 + 31 + 39 + 90)]

кг

S

 

10.13.11.50

Месо от животни от рода на свинете - гърди (шарено месо) и разфасовки от тях, осолени или в саламура, сушени или пушени

0210 [12 (11 + 19 + 90)]

кг

S

 

10.13.11.80

Месо от животни от рода на свинете - друго - осолено или в саламура, сушено или пушено

0210 [19 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 81 + 89 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.13.12: Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, осолено, сушено или пушено

10.13.12.00

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, осолено или в саламура, сушено или пушено

0210 [20 (10 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.13.13:   Други годни за консумация месо и субпродукти (карантии) осолени, в саламура, сушени или пушени (с изключение на месо от животни от рода на едрия рогат добитък и на свинете); годни за консумация брашна и прахове от тях

10.13.13.00

Месо от птици и други животни, субпродукти, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашно и прахове, годни за консумация, от месо или субпродукти

0210 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 (10 + 21 + 29 + 31 + 39 + 41 + 49 + 51 + 59 + 60 + 71 + 79 + 80 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.13.14: Колбаси и подобни продукти от месо, субпродукти (карантии) или кръв

10.13.14.30 z

Колбаси и подобни продукти от черен дроб, без готови ястия

1601 00 10

кг

S

 

10.13.14.60 z

Колбаси и подобни продукти от месо, субпродукти или кръв, без колбаси от черен дроб и готови ястия

1601 00 99

кг

S

 

CPA 10.13.15:   Други приготвени или консервирани меса, субпродукти (карантии) или кръв, с изключение на приготвени храни от месо и субпродукти (карантии)

10.13.15.05 z

Приготвени храни и консерви от гъши и патешки черен дроб, без колбаси и готови ястия

1602 20 10

кг

S

 

10.13.15.15 z

Приготвени храни и консерви от черен дроб, различен от гъшия и патешкия, без колбаси и готови ястия

1602 20 90

кг

S

 

10.13.15.25 z

Приготвени храни и консерви от месо или субпродукти (без черен дроб) от пуйки, без колбаси и готови ястия

1602 [31 (11 + 19 + 30 + 90)]

кг

S

 

10.13.15.35 z

Приготвени храни и консерви от месо от други домашни птици, без колбаси, продукти от черен дроб и готови ястия

1602 [32 (11 + 19 + 30 + 90) + 39 (21 + 29 + 40 + 80)]

кг

S

 

10.13.15.45 z

Приготвени храни и консерви от месо от свине - бутове и разфасовки от тях, без готови ястия

1602 [41 (10 + 90)]

кг

S

 

10.13.15.55 z

Приготвени храни и консерви от месо от свине - плешки и разфасовки от тях, без готови ястия

1602 [42 (10 + 90)]

кг

S

 

10.13.15.65 z

Приготвени храни и консерви от месо, субпродукти и смеси от домашни свине, съдържащи тегловно < 40 % месо или субпродукти и мазнини от всякакъв вид и произход, без колбаси, хомогенизирани храни, продукти от черен дроб и готови ястия

1602 49 50

кг

S

 

10.13.15.75 z

Други приготвени храни и консерви от месо, субпродукти и смеси от свине, без колбаси, хомогенизирани храни, продукти от черен дроб и готови ястия

1602 [49 (11 + 13 + 15 + 19 + 30 + 90)]

кг

S

 

10.13.15.85 z

Приготвени храни и консерви от месо или субпродукти от животни от рода на едрия рогат добитък, без колбаси, хомогенизирани храни, продукти от черен дроб и готови ястия

1602 [50 (10 + 31 + 95)]

кг

S

 

10.13.15.95 z

Приготвени храни и консерви от месо или субпродукти от други животни, вкл. храни, приготвени от животинска кръв (без колбаси, хомогенизирани храни, продукти от черен дроб и готови ястия)

1602 [90 (10 + 31 + 51 + 61 + 69 + 72 + 74 + 76 + 78 + 99)]

кг

S

 

CPA 10.13.16: Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, негодни за консумация от човека; пръжки

10.13.16.00

Брашно, вкл. костното, прахове и агломерати под формата на гранули, негодни за консумация от човека, от месо или субпродукти; пръжки

2301 10 00

кг

S

 

CPA 10.13.91: Готвене и други услуги по преработване за производството на продукти от месо

10.13.91.00

Готвене и други услуги по преработване на месни продукти

I

 

NACE 10.20: Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия

CPA 10.20.11: Филета и друго месо от риба (дори смлени), пресни или охладени

10.20.11.00

Филета и друго обезкостено месо (дори смляно) от риба, пресни или охладени

0304 [11 (10 + 90) + 12 (10 + 90) + 19 (01 + 03 + 13 + 15 + 17 + 18 + 31 + 33 + 35 + 39 + 91 + 97 + 99)]

кг

S

 

CPA 10.20.12: Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, пресни или охладени

10.20.12.00

Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, пресни или охладени

0302 70 00

кг

S

 

CPA 10.20.13: Риба, замразена

10.20.13.30

Морска риба, замразена

0303 [11 00 + 19 00 + 21 (10 + 20 + 80) + 22 00 + 29 00 + 31 (10 + 30 + 90) + 32 00 + 33 00 + 39 (10 + 30 + 70) + 41 (10 + 90) + 42 (12 + 18 + 42 + 48 + 90) + 43 (10 + 90) + 44 (10 + 90) + 45 (10 + 90) + 46 (10 + 90) + 49 (30 + 80) + 51 00 + 52 (10 + 30 + 90) + 61 00 + 62 00 + 71 (10 + 30 + 80) + 72 00 + 73 00 + 74 (30 + 90) + 75 (20 + 50 + 60 + 95) + 76 00 + 77 00 + 78 (11 + 12 + 13 + 19 + 90) + 79 (20 + 31 + 35 + 37 + 41 + 45 + 51 + 55 + 58 + 65 + 71 + 75 + 81 + 83 + 85 + 91 + 92 + 93 + 94 + 98)]

кг

S

 

10.20.13.60

Сладководна риба, замразена

0303 [79 (11 + 19)]

кг

S

 

CPA 10.20.14: Филета от риба, замразени

10.20.14.00

Филета от риба, замразени

0304 [21 00 + 22 00 + 29 (01 + 03 + 05 + 13 + 15 + 17 + 18 + 21 + 29 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 45 + 51 + 53 + 55 + 56 + 58 + 59 + 61 + 65 + 68 + 71 + 73 + 75 + 79 + 83 + 85 + 91 + 99)]

кг

S

 

CPA 10.20.15: Месо от риба (дори смляно), замразено

10.20.15.00

Друго обезкостено месо (дори смляно) от риба, замразено

0304 [91 00 + 92 00 + 99 (10 + 21 + 23 + 29 + 31 + 33 + 39 + 41 + 45 + 51 + 55 + 61 + 65 + 71 + 75 + 99)]

кг

S

 

CPA 10.20.16: Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, замразени

10.20.16.00

Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, замразени

0303 [80 (10 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.20.21: Филета от риба, сушени, осолени или в саламура, но не и пушени

10.20.21.00

Филета от риба, сушени, осолени или в саламура, но непушени

0305 [30 (11 + 19 + 30 + 50 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.20.22: Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, сушени, пушени, осолени или в саламура; брашно и агломерати под формата на гранули от риби, годни за консумация от човека

10.20.22.00

Брашно, грис и агломерати под формата на гранули от риба, годни за консумация от човека; черен дроб, хайвер и семенна течност, от риба, сушени, пушени, осолени или в саламура

0305 [10 00 + 20 00]

кг

S

 

CPA 10.20.23: Риба, сушена, дори осолена или в саламура

10.20.23.00

Риба, сушена, дори осолена или в саламура

0305 [51 (10 + 90) + 59 (10 + 30 + 50 + 70 + 80) + 61 00 + 62 00 + 63 00 + 69 (10 + 30 + 50 + 80)]

кг

S

 

CPA 10.20.24: Риба, включително филета, пушена

10.20.24.20

Тихоокеански сьомги, атлантически сьомги и дунавски пъстърви, пушени (вкл. филета)

0305 41 00

кг

S

 

10.20.24.50

Херинга, пушена (вкл. филета)

0305 42 00

кг

S

 

10.20.24.80

Друга риба, пушена (вкл. филета)

0305 [49 (10 + 20 + 30 + 45 + 50 + 80)]

кг

S

 

CPA 10.20.25: Риба, консервирана или приготвена по друг начин; с изключение на приготвени храни от риба

10.20.25.10 z

Сьомга, преработена или консервирана, цяла или на парчета, без смляната и готови ястия

1604 11 00

кг

S

 

10.20.25.20 z

Херинга, преработена или консервирана, цяла или на парчета, без смляната и готови ястия

1604 [12 (10 + 91 + 99)]

кг

S

 

10.20.25.30 z

Сардина, сардинела, шпрот, трицона или цаца, преработени или консервирани, цели или на парчета, без смлените и готови ястия

1604 [13 (11 + 19 + 90)]

кг

S

 

10.20.25.40 z

Тон, скоклива риба и паламуд, цели или на парчета, без смлените и готови ястия

1604 [14 (11 + 16 + 18 + 90)]

кг

S

 

10.20.25.50 z

Скумрия, преработена или консервирана, цяла или на парчета, без смляната и готови ястия

1604 [15 (11 + 19 + 90)]

кг

S

 

10.20.25.60 z

Аншуа, преработена или консервирана, цяла или на парчета, без смляната и готови ястия

1604 16 00

кг

S

 

10.20.25.70 z

Филета от риба, покрити с тесто или с галета, без готови ястия 1604 19 91

1604 19 91

кг

S

 

10.20.25.80 z

Друга риба, преработена или консервирана, цяла или на парчета, без смляната и готови ястия

1604 [19 (10 + 31 + 39 + 50 + 92 + 93 + 94 + 95 + 98)]

кг

S

 

10.20.25.90 z

Риба, преработена или консервирана, без цялата или на парчета и готови ястия

1604 [20 (05 + 10 + 30 + 40 + 50 + 70 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.20.26: Хайвер и заместители на хайвер

10.20.26.30

Хайвер (яйца от есетра)

1604 30 10

кг

S

 

10.20.26.60

Заместители на хайвер

1604 30 90

кг

S

 

CPA 10.20.31: Ракообразни, замразени

10.20.31.00

Ракообразни и брашно, грис и агломерати под формата на гранули, от тях , годни за консумация от човека, замразени

0306 [11 (10 + 90) + 12 (10 + 90) + 13 (10 + 30 + 40 + 50 + 80) + 14 (10 + 30 + 90) + 19 (10 + 30 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.20.32: Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени

10.20.32.00

Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени

0307 [29 (10 + 90) + 39 (10 + 90) + 49 (01 + 11 + 18 + 31 + 33 + 35 + 38 + 51 + 59 + 71 + 91 + 99) + 59 (10 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.20.33: Други водни безгръбначни, замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени

10.20.33.00

Други водни безгръбначни (средиземноморски миди, медузи и други) и брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от водни безгръбначни, различни от ракообразните, годни за консумация от човека, замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени

0307 [99 (11 + 13 + 15 + 18 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.20.34:   Ракообразни, консервирани или преработени по друг начин; мекотели и други водни безгръбначни, консервирани или приготвени по друг начин

10.20.34.00 z

Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани (без готови ястия)

1605 [10 00 + 20 (10 + 91 + 99) + 30 (10 + 90) + 40 00 + 90 (11 + 19 + 30 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.20.41:   Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от риба или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека

10.20.41.00

Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от риба, ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека

2301 20 00

кг

S

 

CPA 10.20.42: Други продукти от риба, ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека

10.20.42.00

Други продукти от риба, ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека

0511 [91 (10 + 90)]

кг

S

 

NACE 10.31: Преработка и консервиране на картофи

CPA 10.31.11: Картофи, замразени

10.31.11.10

Картофи, неварени или варени във вода или на пара, замразени

0710 10 00

кг

S

 

10.31.11.30

Картофи, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, замразени

2004 [10 (10 + 91 + 99)]

кг

S

 

CPA 10.31.12: Картофи, сушени, дори и нарязани парчета или резенки, но необработени по друг начин

10.31.12.00

Картофи, сушени, дори нарязани на парчета или резенки, смлени, но необработени по друг начин

0712 90 05

кг

S

 

CPA 10.31.13: Брашна, прахове, люспи, гранули и агломерати под формата на гранули от сушени картофи

10.31.13.00

Брашно, грис, прах, люспи, гранули и агломерати под формата на гранули, от сушени картофи

1105 [10 00 + 20 00]

кг

S

 

CPA 10.31.14: Картофи, преработени или консервирани

10.31.14.30

Картофи под формата на брашно, грис или люспи, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, незамразени

2005 20 10

кг

S

 

10.31.14.60

Други приготвени или консервирани картофи, незамразени, вкл. чипс

2005 [20 (20 + 80)]

кг

S

 

NACE 10.32: Производство на плодови и зеленчукови сокове

CPA 10.32.11: Доматен сок

10.32.11.00

Сок натурален от домати, с тегловно съдържание на сухо вещество ≤ 7 %, неферментирал, без прибавка на алкохол

2009 [50 (10 + 90)]

л @

S

 

CPA 10.32.12: Портокалов сок

10.32.12.10

Сок натурален от портокали, неферментирал, без прибавка на алкохол, неконцентриран, замразен

2009 [11 (91 + 99)]

кг

S

 

10.32.12.20

Сок натурален от портокали, неферментирал, без прибавка на алкохол, неконцентриран, незамразен

2009 [12 00 + 19 (91 + 98)]

л @

S

 

10.32.12.30

Сок натурален от портокали, неферментирал, без прибавка на алкохол, друг

2009 [11 (11 + 19) + 19 (11 + 19)]

л @

S

 

CPA 10.32.13: Сок от грейпфрут

10.32.13.00

Сок натурален от грейпфрути, неферментирал, без прибавка на алкохол

2009 [21 00 + 29 (11 + 19 + 91 + 99)]

л @

S

 

CPA 10.32.14: Сок от ананас

10.32.14.00

Сок натурален от ананас, неферментирал, без прибавка на алкохол

2009 [41 (10 + 91 + 99) + 49 (11 + 19 + 30 + 91 + 93 + 99)]

л @

S

 

CPA 10.32.15: Гроздов сок

10.32.15.00

Сок натурален от грозде (вкл. гроздова мъст), неферментирали, без прибавка на алкохол

2009 [61 (10 + 90) + 69 (11 + 19 + 51 + 59 + 71 + 79 + 90)]

л @

S

 

CPA 10.32.16: Ябълков сок

10.32.16.00

Сок натурален от ябълки, неферментирал, без прибавка на алкохол

2009 [71 (20 + 99) + 79 (11 + 19 + 30 + 91 + 93 + 99)]

л @

S

 

CPA 10.32.17: Смеси от плодови и зеленчукови сокове

10.32.17.00

Смеси от натурални плодови и зеленчукови сокове, неферментирали, без прибавка на алкохол

2009 [90 (11 + 19 + 21 + 29 + 31 + 39 + 41 + 49 + 51 + 59 + 71 + 73 + 79 + 92 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98)]

л @

S

 

CPA 10.32.19: Други плодови и зеленчукови сокове

10.32.19.10

Сок натурален от други цитрусови плодове, неферментирал, без прибавка на алкохол, неконцентриран

2009 [31 (11 + 19 + 51 + 59 + 91 + 99) + 39 (31 + 39 + 51 + 55 + 59 + 91 + 95 + 99)]

л @

S

 

10.32.19.20

Сок натурален от други плодове или зеленчуци, неферментирал, без прибавка на алкохол, неконцентриран

2009 [80 (50 + 61 + 63 + 69 + 71 + 73 + 79 + 85 + 86 + 88 + 89 + 95 + 96 + 97 + 99)]

л @

S

 

10.32.19.30

Сок натурален от други плодове или зеленчуци, други

2009 [39 (11 + 19) + 80 (11 + 19 + 34 + 35 + 36 + 38)]

л @

S

 

NACE 10.39: Преработка и консервиране на други плодове и зеленчуци, без готови ястия

CPA 10.39.11: Зеленчуци, замразени

10.39.11.00

Зеленчуци (без картофи) и смеси от зеленчуци, неварени или варени във вода или на пара, замразени

0710 [21 00 + 22 00 + 29 00 + 30 00 + 40 00 + 80 (10 + 51 + 59 + 61 + 69 + 70 + 80 + 85 + 95) + 00)]

кг

S

 

CPA 10.39.12: Временно консервирани зеленчуци

10.39.12.00

Зеленчуци (без картофи), временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние

0711 [20 (10 + 90) + 40 00 + 51 00 + 59 00 + 90 (10 + 30 + 50 + 70 + 80 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.39.13: Сушени зеленчуци

10.39.13.30

Лукове, сушени

0712 20 00

кг

S

 

10.39.13.50

Гъби и трюфели, сушени

0712 [31 00 + 32 00 + 33 00 + 39 00]

кг

S

 

10.39.13.90

Други зеленчуци (без картофи), сушени

0712 [90 (11 + 19 + 30 + 50 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.39.15:   Фасул, приготвен по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, с изключение на приготвените зеленчукови храни

10.39.15.00 z

Фасул, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия

2005 [51 00 + 59 00]

кг

S

 

CPA 10.39.16: Грах, приготвен по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, с изключение на приготвените зеленчукови храни

10.39.16.00 z

Грах, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия

2005 40 00

кг

S

 

CPA 10.39.17:   Други зеленчуци (с изключение на картофи), приготвени по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, с изключение на готовите зеленчукови храни

10.39.17.10 z

Домати, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, цели или нарязани, без готови зеленчукови ястия

2002 [10 (10 + 90)]

кг

S

 

10.39.17.21

Доматено пюре, неконцентрирано (вкл. доматен сок с тегловно съдържание на сухо вещество > 7 %)

2002 [90 (11 + 19)]

кг

S

 

10.39.17.25

Доматено пюре, концентрат

2002 [90 (31 + 39 + 91 + 99)]

кг

S

 

10.39.17.30 z

Гъби и трюфели (без сушени и замразени), приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия

2003 [10 (20 + 30) + 20 00 + 90 00]

кг

S

 

10.39.17.40 z

Други зеленчуци (без картофи) и смеси от зеленчуци (без неварени или варени във вода или на пара), приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, замразени, без готови зеленчукови ястия

2004 [90 (10 + 30 + 50 + 91 + 98)]

кг

S

 

10.39.17.50 z

Кисело зеле (без сушено и замразено), приготвено или консервирано по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия

2005 99 60

кг

S

 

10.39.17.60 z

Аспержи (без сушени и замразени), приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия

2005 60 00

кг

S

 

10.39.17.70 z

Маслини (без сушени и замразени), приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия

2005 70 00

кг

S

 

10.39.17.80 z

Сладка царевица (без сушена и замразена), приготвена или консервирана по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия

2005 80 00

кг

S

 

10.39.17.90 z

Други зеленчуци и смеси от зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, н.д., без готови зеленчукови ястия и замразени зеленчуци и смеси от зеленчуци

2005 [91 00 + 99 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.39.18:   Зеленчуци (с изключение на картофи), плодове или годни за консумация други части от растения, приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина

10.39.18.00

Зеленчуци (без картофи), плодове и други годни за консумация части от растения, приготвени или консервирани с оцет или с оцетна киселина

2001 [10 00 + 90 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 65 + 70 + 91 + 97)]

кг

S

 

CPA 10.39.21: Плодове, неварени или варени, замразени

10.39.21.00

Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени

0811 [10 (11 + 19 + 90) + 20 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 90) + 90 (11 + 19 + 31 + 39 + 50 + 70 + 75 + 80 + 85 + 95)]

кг

S

 

CPA 10.39.22: Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши от плодове

10.39.22.30

Конфитюри, мармалади, желета, сладка, мус, пюрета и каши от цитрусови плодове

2007 [91 (10 + 30 + 90)]

кг

S

 

10.39.22.90

Конфитюри, мармалади, желета, сладка, мус, пюрета и каши от други плодове

2007 [99 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 50 + 93 + 97)]

кг

S

 

CPA 10.39.23: Черупкови плодове, фъстъци и други ядки и семена, изпечени, осолени или приготвени по друг начин

10.39.23.30

Фъстъци, печени, осолени, приготвени или консервирани по друг начин, вкл. пасти от смлени печени фъстъци

2008 [11 (10 + 91 + 96 + 98)]

кг

S

 

10.39.23.90

Черупкови плодове и други семена и ядки, печени, осолени, приготвени или консервирани по друг начин, вкл. смеси

2008 [19 (11 + 13 + 19 + 91 + 93 + 95 + 99)]

кг

S

 

CPA 10.39.24: Плодове и черупкови плодове, временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние

10.39.24.10

Кори от цитрусови плодове или от пъпеши или дини, пресни, замразени, сушени, осолени

0814 00 00

кг

S

 

10.39.24.30

Плодове, временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние

0812 [10 00 + 90 (10 + 20 + 30 + 40 + 70 + 98)]

кг

S

 

CPA 10.39.25: Други приготвени или консервирани плодове

10.39.25.10

Грозде, сушено

0806 [20 (10 + 30 + 90)]

кг

S

 

10.39.25.20

Други сушени плодове; смеси от сушени плодове или от черупкови плодове

0813 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 40 (10 + 30 + 50 + 65 + 95) + 50 (12 + 15 + 19 + 31 + 39 + 91 + 99)]

кг

S

 

10.39.25.50

Плодове, приготвени или консервирани по друг начин (без „Musli“)

2008 [20 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 71 + 79 + 90) + 30 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 55 + 59 + 71 + 75 + 79 + 90) + 40 (11 + 19 + 21 + 29 + 31 + 39 + 51 + 59 + 71 + 79 + 90) + 50 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 61 + 69 + 71 + 79 + 92 + 94 + 99) + 60 (11 + 19 + 31 + 39 + 50 + 60 + 70 + 90) + 70 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 61 + 69 + 71 + 79 + 92 + 98) + 80 (11 + 19 + 31 + 39 + 50 + 70 + 90) + 91 00 + 92 (12 + 14 + 16 + 18 + 32 + 34 + 36 + 38 + 51 + 59 + 72 + 74 + 76 + 78 + 92 + 93 + 94 + 96 + 97 + 98) + 99 (11 + 19 + 21 + 23 + 24 + 28 + 31 + 34 + 36 + 37 + 38 + 40 + 41 + 43 + 45 + 48 + 49 + 51 + 63 + 67 + 72 + 78 + 85 + 91 + 99)]

кг

S

 

CPA 10.39.30: Растителни материали и отпадъци, растителни остатъци и субпродукти

10.39.30.00

Растителни материали и отпадъци, растителни остатъци и субпродукти, дори агломерирани под формата на гранули, използвани за храна на животни

2308 [00 (11 + 19 + 40 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.39.91: Готвене и други услуги по преработване на плодове и зеленчуци

10.39.91.00

Готвене и други услуги по преработване на плодове и зеленчуци (например приготвяне на концентрати от тях)

I

 

NACE 10.41: Производство на растителни и животински масла и мазнини, без маргарин

CPA 10.41.11:   Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, нито смесени, нито обработени по друг начин

10.41.11.00

Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, несмесени, необработени по друг начин

1503 [00 (11 + 19 + 30 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.41.12: Мазнини и масла и техните фракции, от риба и морски бозайници

10.41.12.00

Мазнини и масла и техните фракции, от риба или морски бозайници

1504 [10 (10 + 91 + 99) + 20 (10 + 90) + 30 (10 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.41.19: Други мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

10.41.19.00

Други видове мазнини и масла от животински произход и техните фракции, но не химически модифицирани

1506 00 00

кг

S

 

CPA 10.41.21: Соево масло, сурово

10.41.21.00

Сурово соево масло и неговите фракции, но не химически модифицирани

1507 [10 (10 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.41.22: Фъстъчено масло, сурово

10.41.22.00

Сурово фъстъчено масло и неговите фракции, но не химически модифицирани

1508 [10 (10 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.41.23: Маслиново масло, сурово

10.41.23.10

Чисто маслиново масло и неговите фракции, но не химически модифицирани

1509 [10 (10 + 90)]

кг

S

 

10.41.23.30

Други сурови масла и техните фракции, получени изключително от маслини

1510 00 10

кг

S

 

CPA 10.41.24: Слънчогледово масло, сурово

10.41.24.00

Сурово слънчогледово или шафраново масло и техните фракции, но не химически модифицирани

1512 [11 (10 + 91 + 99)]

кг

S

 

CPA 10.41.25: Памучно масло, сурово

10.41.25.00

Сурово памучно масло и неговите фракции, но не химически модифицирани

1512 [21 (10 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.41.26: Рапично, репично и синапено масло, сурови

10.41.26.00

Сурово рапично, репично или синапено масло и техните фракции, но не химически модифицирани

1514 [11 (10 + 90) + 91 (10 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.41.27: Палмово масло, сурово

10.41.27.00

Сурово палмово масло и неговите фракции, но не химически модифицирани

1511 [10 (10 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.41.28: Кокосово масло, сурово

10.41.28.00

Сурово кокосово масло и неговите фракции, но не химически модифицирани

1513 [11 (10 + 91 + 99)]

кг

S

 

CPA 10.41.29: Други растителни масла, сурови

10.41.29.00

Други сурови растителни масла и мазнини и техните фракции, но не химически модифицирани

1513 [21 (10 + 30 + 90)] + 1515 [11 00 + 50 (11 + 19) + 90 (21 + 29 + 40 + 59)]

кг

S

 

CPA 10.41.30: Памучен линтер

10.41.30.00

Памучен линтер

1404 20 00

кг

S

 

CPA 10.41.41: Кюспе и други твърди остатъци при извличането на растителни масла и мазнини

10.41.41.30

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на соевото масло

2304 00 00

кг

S

 

10.41.41.50

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на слънчогледовото масло

2306 30 00

кг

S

 

10.41.41.70

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на рапично и репично масло

2306 [41 00 + 49 00]

кг

S

 

10.41.41.90

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на други растителни мазнини или масла

2305 00 00 + 2306 [10 00 + 20 00 + 50 00 + 60 00 + 90 (05 + 11 + 19 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.41.42: Брашно от маслодайни семена или плодове, с изключение на синапено брашно

10.41.42.00

Брашно от маслодайни семена или плодове, без синапеното брашно

1208 [10 00 + 90 00]

кг

S

 

CPA 10.41.51: Соево масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени

10.41.51.00

Соево масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически модифицирани

1507 [90 (10 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.41.52: Фъстъчено масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени

10.41.52.00

Фъстъчено масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически модифицирани

1508 [90 (10 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.41.53: Маслиново масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени

10.41.53.10

Маслиново масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически модифицирани

1509 90 00

кг

S

 

10.41.53.30

Други масла и техните фракции, получени изключително от маслини, рафинирани, но не химически модифицирани

1510 00 90

кг

S

 

CPA 10.41.54: Слънчогледово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени

10.41.54.00

Слънчогледово или шафраново масло и техните фракции, рафинирани, но не химически модифицирани

1512 [19 (10 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.41.55: Памучно масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени

10.41.55.00

Памучно масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически модифицирани

1512 [29 (10 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.41.56: Рапично, репично и синапено масло и техните фракции, рафинирани, но не химически променени

10.41.56.00

Рапично, репично или синапено масло и техните фракции, рафинирани, но не химически модифицирани

1514 [19 (10 + 90) + 99 (10 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.41.57: Палмово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени

10.41.57.00

Палмово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически модифицирани

1511 [90 (11 + 19 + 91 + 99)]

кг

S

 

CPA 10.41.58: Кокосово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени

10.41.58.00

Кокосово масло (масло от копра) и неговите фракции, рафинирани, но не химически модифицирани

1513 [19 (11 + 19 + 30 + 91 + 99)]

кг

S

 

CPA 10.41.59:   Други масла и техните фракции, рафинирани, но не химически променени; нелетливи растителни мазнини и други растителни масла (с изключение на царевичното) и техните фракции, н.в.д, рафинирани, но не химически променени

10.41.59.00

Други растителни масла (без царевичното масло) и мазнини (вкл. твърдите) и техните фракции, рафинирани, но не химически модифицирани

1513 [29 (11 + 19 + 30 + 50 + 90)] + 1515 [19 (10 + 90) + 30 (10 + 90) + 50 (91 + 99) + 90 (11 + 31 + 39 + 51 + 60 + 91 + 99)]

кг

S

 

CPA 10.41.60:   Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, хидрогенирани, естерифицирани, но непреработени по друг начин

10.41.60.30

Животински масла и мазнини и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, но необработени по друг начин

1516 [10 (10 + 90)]

кг

S

 

10.41.60.50

Растителни масла и мазнини и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, но необработени по друг начин

1516 [20 (10 + 91 + 95 + 96 + 98)]

кг

S

 

CPA 10.41.71: Растителни восъци (с изключение на триглицериди)

10.41.71.00

Растителни восъци (без триглицериди)

1521 10 00

кг

S

 

CPA 10.41.72: Дегра, остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини или животински или растителни восъци

10.41.72.00

Дегра; остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини или восъци от животински или растителен произход

1522 [00 (10 + 31 + 39 + 91 + 99)]

кг

S

 

NACE 10.42: Производство на маргарин и подобни хранителни мазнини

CPA 10.42.10: Маргарин и други подобни хранителни мазнини

10.42.10.30

Маргарин, с изкл. на течен маргарин

1517 [10 (10 + 90)]

кг

S

 

10.42.10.50

Други хранителни препарати от животински или растителни мазнини или масла, вкл. течен маргарин

1517 [90 (10 + 91 + 93 + 99)]

кг

S

 

NACE 10.51: Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед

CPA 10.51.11: Мляко, преработено, течно

10.51.11.33

Мляко прясно с тегловно съдържание на мазнини ≤ 1 %, некондензирано, нито подсладено (обезмаслено), в директни опаковки с нетно съдържание ≤ 2 л

0401 10 10

кг

S

 

10.51.11.37

Мляко прясно с тегловно съдържание на мазнини ≤ 1 %, некондензирано, нито подсладено (обезмаслено), в директни опаковки с нетно съдържание > 2 л

0401 10 90

кг

S

 

10.51.11.42

Мляко прясно с тегловно съдържание на мазнини > 1 %, но ≤ 6 %, некондензирано, нито подсладено, в директни опаковки с нетно съдържание ≤ 2 л

0401 [20 (11 + 91)]

кг

S

 

10.51.11.48

Мляко прясно с тегловно съдържание на мазнини > 1 %, но ≤ 6 %, некондензирано, нито подсладено, в директни опаковки с нетно съдържание > 2 л

0401 [20 (19 + 99)]

кг

S

 

CPA 10.51.12: Мляко и сметана с тегловно маслено съдържание над 6 %, неконцентрирани, нито подсладени

10.51.12.10

Сметана с тегловно съдържание на мазнини > 6 %, но ≤ 21 %, некондензирана, нито подсладена, в директни опаковки с нетно съдържание ≤ 2 л

0401 30 11

кг

S

 

10.51.12.20

Сметана с тегловно съдържание на мазнини > 6 %, но ≤ 21 %, некондензирана, нито подсладена, в директни опаковки с нетно съдържание > 2 л

0401 30 19

кг

S

 

10.51.12.30

Сметана с тегловно съдържание на мазнини > 21 %, некондензирана, нито подсладена, в директни опаковки с нетно съдържание ≤ 2 л

0401 [30 (31 + 91)]

кг

S

 

10.51.12.40

Сметана с тегловно съдържание на мазнини > 21 %, некондензирана, нито подсладена, в директни опаковки с нетно съдържание > 2 л

0401 [30 (39 + 99)]

кг

S

 

CPA 10.51.21: Обезмаслено мляко на прах

10.51.21.30

Мляко прясно, на прах, гранули или други твърди форми с тегловно съдържание на мазнини ≤ 1.5 % (обезмаслено мляко на прах), в директни опаковки с нетно съдържание ≤ 2.5 кг

0402 [10 (11 + 91)]

кг

S

 

10.51.21.60

Мляко прясно, на прах, гранули или други твърди форми с тегловно съдържание на мазнини ≤ 1.5 % (обезмаслено мляко на прах), в директни опаковки с нетно съдържание > 2.5 кг

0402 [10 (19 + 99)]

кг

S

 

CPA 10.51.22: Пълномаслено мляко на прах

10.51.22.30

Мляко прясно и сметана, на прах, гранули или други твърди форми с тегловно съдържание на мазнини > 1,5 % (пълномаслено мляко или сметана на прах), в директни опаковки с нетно съдържание ≤ 2,5 кг

0402 [21 (11 + 91) + 29 (11 + 15 + 91)]

кг

S

 

10.51.22.60

Мляко прясно и сметана, на прах, гранули или други твърди форми с тегловно съдържание на мазнини > 1,5 % (пълномаслено мляко или сметана на прах), в директни опаковки с нетно съдържание > 2,5 кг

0402 [21 (17 + 19 + 99) + 29 (19 + 99)]

кг

S

 

CPA 10.51.30: Масло и млечни мазнини, млечни пасти за намазване

10.51.30.30

Млечно масло с тегловно съдържание на мазнини ≤ 85 %

0405 [10 (11 + 19 + 30 + 50)]

кг

S

 

10.51.30.50

Млечно масло с тегловно съдържание на мазнини > 85 % и други млечни мазнини (без млечни пасти за намазване, с тегловно съдържание на мазнини < 80 %)

0405 [10 90 + 90 (10 + 90)]

кг

S

 

10.51.30.70

Млечни пасти за намазване с тегловно съдържание на мазнини < 80 %

0405 [20 (10 + 30 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.51.40: Сирена и извара

10.51.40.30

Пресни сирена (с незавършено зреене), вкл. извара и сирене от суроватка

0406 [10 (20 + 80)]

кг

S

 

10.51.40.50

Бяло саламурено сирене, кашкавал, сирена, стъргани или на прах, синьо сирене и друго сирене

0406 [20 (10 + 90) + 40 (10 + 50 + 90) + 90 (01 + 13 + 15 + 17 + 18 + 19 + 21 + 23 + 25 + 27 + 29 + 32 + 35 + 37 + 39 + 50 + 61 + 63 + 69 + 73 + 75 + 76 + 78 + 79 + 81 + 82 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 93 + 99)]

кг

S

 

10.51.40.70

Топени и пушени сирена, различни от стърганите или от прахообразните

0406 [30 (10 + 31 + 39 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.51.51: Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, не сухи

10.51.51.04

Кондензирано мляко, неподсладено

0402 [91 (10 + 30 + 51 + 59 + 91 + 99)]

кг

S

 

10.51.51.08

Кондензирано мляко, подсладено

0402 [99 (10 + 31 + 39 + 91 + 99)]

кг

S

 

CPA 10.51.52: Кисело мляко и други ферментирали или подкиселени млека и сметана

10.51.52.41

Кисело мляко и други заквасени млека и сметана

0403 [10 (11 + 13 + 19 + 31 + 33 + 39 + 51 + 53 + 59) + 90 (13 + 19 + 31 + 33 + 39 + 53 + 59 + 61 + 63 + 69 + 71 + 73 + 79)]

кг

S

 

10.51.52.45

Напитки на млечна основа, ароматизирани, с прибавка на плодове, ядки или какао

0403 [10 (91 + 93 + 99) + 90 (91 + 93 + 99)]

кг

S

 

10.51.52.63

Мътеница на прах

0403 90 11

кг

S

 

10.51.52.65

Мътеница

0403 90 51

кг

S

 

CPA 10.51.53: Казеин

10.51.53.00

Казеин

3501 [10 (10 + 50 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.51.54: Лактоза и сироп от лактоза

10.51.54.00

Лактоза и сироп от лактоза (вкл. химически чиста)

1702 [11 00 + 19 00]

кг

S

 

CPA 10.51.55: Суроватка

10.51.55.30

Суроватка на прах, гранули или други твърди форми

0404 [10 (02 + 04 + 06 + 12 + 14 + 16 + 26 + 28 + 32 + 34 + 36 + 38)]

кг

S

 

10.51.55.60

Суроватка, течна или пастообразна

0404 [10 (48 + 52 + 54 + 56 + 58 + 62 + 72 + 74 + 76 + 78 + 82 + 84)]

кг

S

 

CPA 10.51.56: Мляко и млечни продукти, н.в.д.

10.51.56.00

Други продукти от естествени съставки на млякото

0404 [90 (21 + 23 + 29 + 81 + 83 + 89)]

кг

S

 

NACE 10.52: Производство на сладолед

CPA 10.52.10: Сладолед и друг лед, годен за консумация

10.52.10.00

Сладолед за консумация, дори съдържащ какао

2105 [00 (10 + 91 + 99)]

л @

S

 

NACE 10.61: Производство на мелничарски продукти

CPA 10.61.11: Олющен ориз

10.61.11.00

Олющен ориз

1006 [20 (11 + 13 + 15 + 17 + 92 + 94 + 96 + 98)]

кг

S

 

CPA 10.61.12: Ориз, полубланширан или бланширан, или натрошен

10.61.12.30

Ориз, полубланширан или бланширан (избелен), дори полиран или гланциран

1006 [30 (21 + 23 + 25 + 27 + 42 + 44 + 46 + 48 + 61 + 63 + 65 + 67 + 92 + 94 + 96 + 98)]

кг

S

 

10.61.12.50

Ориз, натрошен

1006 40 00

кг

S

 

CPA 10.61.21: Пшеничено брашно или брашно от смес от ръж и пшеница

10.61.21.00

Брашно пшенично или брашно - смес от пшеница и ръж

1101 [00 (11 + 15 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.61.22: Брашно от други житни растения

10.61.22.00

Брашно от зърнени растения, различно от пшеничното или от брашното - смес от пшеница и ръж

1102 [10 00 + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 30 + 50 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.61.23: Зеленчукови брашна и грис

10.61.23.00

Брашно и грис от сухи бобови растения, от корени или грудки с високо съдържание на нишесте или инулин, или от плодове

1106 [10 00 + 20 (10 + 90) + 30 (10 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.61.24: Смеси за приготвяне на хлебарски, сладкарски или бисквитени продукти

10.61.24.00

Смеси и тесто за приготвяне на хлебни, сладкарски или бисквитни продукти (вкл. сурови теста и кори за баница)

1901 20 00

кг

S

 

CPA 10.61.31: Едрозърнест и дребнозърнест грис, от пшеница

10.61.31.33

Едрозърнест и дребнозърнест грис от твърда пшеница

1103 11 10

кг

S

 

10.61.31.35

Едрозърнест и дребнозърнест грис от мека пшеница и лимец

1103 11 90

кг

S

 

CPA 10.61.32: Едрозърнест и дребнозърнест грис и агломерати под формата на гранули, н.в.д

10.61.32.30

Едрозърнест и дребнозърнест грис от други зърнени растения

1103 [13 (10 + 90) + 19 (10 + 30 + 40 + 50 + 90)]

кг

S

 

10.61.32.40

Агломерати под формата на гранули от пшеница

1103 20 60

кг

S

 

10.61.32.50

Агломерати под формата на гранули от други зърнени растения

1103 [20 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.61.33: Закуски от житни растения и други продукти от зърна от житни растения

10.61.33.33

Зърна от зърнени растения, обработени по друг начин (например олющени, сплескани, на люспи, закръглени, нарязани или натрошени)

1104 [12 (10 + 90) + 19 (10 + 30 + 50 + 61 + 69 + 91 + 99) + 22 (20 + 30 + 50 + 90 + 98) + 23 (10 + 30 + 90 + 99) + 29 (01 + 03 + 05 + 07 + 09 + 11 + 18 + 30 + 51 + 55 + 59 + 81 + 85 + 89)]

кг

S

 

10.61.33.35

Зародиши на зърнени растения, цели, сплескани, на люспи или смлени

1104 [30 (10 + 90)]

кг

S

 

10.61.33.51

Храни от вида „Musli“ на базата на непечени люспи от зърнени растения

1904 20 10

кг

S

 

10.61.33.53

Продукти на базата на зърнени растения, приготвени чрез набъбване или печене; продукти, приготвени от смеси от непечени с печени люспи или с набъбнали зърна

1904 [10 (10 + 30 + 90) + 20 (91 + 95 + 99)]

кг

S

 

10.61.33.55

Зърна от зърнени растения (без царевица), варени или приготвени по друг начин

1904 [30 00 + 90 (10 + 80)]

кг

S

 

CPA 10.61.40: Трици, отсевки и други видове остатъци, получени при обработката на житни растения

10.61.40.10

Трици и други видове отпадъци от царевица

2302 [10 (10 + 90)]

кг

S

 

10.61.40.30

Трици и други видове отпадъци от ориз

2302 [40 (02 + 08)]

кг

S

 

10.61.40.50

Трици и други видове отпадъци от пшеница

2302 [30 (10 + 90)]

кг

S

 

10.61.40.90

Трици и други видове отпадъци от други зърнени растения (различни от царевица, ориз, пшеница) или от бобови растения

2302 [40 (10 + 90) + 00)]

кг

S

 

NACE 10.62: Производство на нишесте и нишестени продукти

CPA 10.62.11: Скорбяла и нишесте; инулин; глутен от пшеница; декстрин и модифицирани скорбяла и нишесте

10.62.11.11

Нишесте от пшеница

1108 11 00

кг

S

 

10.62.11.13

Нишесте от царевица

1108 12 00

кг

S

 

10.62.11.15

Нишесте от картофи

1108 13 00

кг

S

 

10.62.11.19

Нишесте от маниока; друго нишесте

1108 [14 00 + 19 (10 + 90)]

кг

S

 

10.62.11.30

Инулин

1108 20 00

кг

S

 

10.62.11.50

Глутен от пшеница, дори в изсушено състояние

1109 00 00

кг

S

 

10.62.11.70

Декстрин и друго модифицирано нишесте

3505 [10 (10 + 50 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.62.12: Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, под формата на люспи, зърна или подобни

10.62.12.00

Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, на люспи, зърна, заоблени зрънца, отсевки или подобни форми

1903 00 00

кг

S

 

CPA 10.62.13: Глюкоза и сироп от глюкоза; фруктоза и сироп от фруктоза; инвертна захар; захар и захарен сироп, н.в.д.

10.62.13.10

Глюкоза и сироп от глюкоза

1702 [30 (10 + 50 + 90) + 40 (10 + 90)]

кг

S

 

10.62.13.20

Фруктоза, сироп от фруктоза, изоглюкоза

1702 [50 00 + 60 (10 + 80 + 95) + 30)]

кг

S

 

10.62.13.30

Малтодекстрин и сироп от малтодекстрин

1702 90 50

кг

S

 

10.62.13.90

Други захари, вкл. инвертната

1702 [90 (10 + 80 + 95)]

кг

S

 

CPA 10.62.14: Царевично масло

10.62.14.30

Сурово царевично масло и неговите фракции, но не химически модифицирани

1515 [21 (10 + 90)]

кг

S

 

10.62.14.60

Царевично масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически модифицирани

1515 [29 (10 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.62.20: Остатъци от производство на нишесте и подобни остатъци

10.62.20.00

Остатъци от производство на нишесте и подобни остатъци (вкл. царевичен глутен)

2303 [10 (11 + 19 + 90)]

кг

S

 

NACE 10.71: Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия

CPA 10.71.11: Пресен хляб

10.71.11.00

Хляб без прибавки на мед, яйца, сирене или плодове

1905 90 30

кг

S

 

CPA 10.71.12: Пресни сладкарски изделия

10.71.12.00

Пресни хлебни и сладкарски изделия

1905 90 60

кг

S

 

NACE 10.72: Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия

CPA 10.72.11: Хрупкав хляб, сухар, препечен хляб и подобни препечени продукти

10.72.11.30

Хрупкав хляб (кнекброт)

1905 10 00

кг

S

 

10.72.11.50

Сухари и подобни препечени продукти

1905 [40 (10 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.72.12: Меденки и подобни сладки; подсладени бисквити; вафли и гофрети

10.72.12.30

Меденки

1905 [20 (10 + 30 + 90)]

кг

S

 

10.72.12.53

Бисквити с прибавка на подсладители; гофрети и вафли, изцяло или отчасти покрити с шоколад

1905 [31 (11 + 19) + 32 (11 + 19)]

кг

S

 

10.72.12.55

Бисквити с прибавка на подсладители без какао

1905 [31 (30 + 91 + 99)]

кг

S

 

10.72.12.57

Вафли и гофрети с тегловно съдържание на вода > 10 %

1905 32 05

кг

S

 

10.72.12.59

Вафли и гофрети без какао

1905 [32 (91 + 99)]

кг

S

 

CPA 10.72.19: Други сухи или трайни сладкарски изделия

10.72.19.10

Безквасен хляб

1905 90 10

кг

S

 

10.72.19.20

Нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно или нишесте и подобни продукти

1905 90 20

кг

S

 

10.72.19.40

Бисквити без прибавка на подсладители

1905 90 45

кг

S

 

10.72.19.50

Екструдирани или експандирани, солени или ароматизирани продукти

1905 90 55

кг

S

 

10.72.19.90

Други печени изделия без прибавка на подсладители

1905 90 90

кг

S

 

NACE 10.73: Производство на макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия

CPA 10.73.11: Макарони, юфка и подобни макаронени изделия

10.73.11.30

Макаронени изделия, неварени, нито пълнени, нито обработени по друг начин, съдържащи яйца

1902 11 00

кг

S

 

10.73.11.50

Макаронени изделия, неварени, нито пълнени, нито обработени по друг начин, несъдържащи яйца

1902 [19 (10 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.73.12: Кус-кус

10.73.12.00

Кус-кус, варен или по друг начин обработен (вкл. представен с месо, зеленчуци и други съставки като цялостен продукт от кус-кус)

1902 [40 (10 + 90)]

кг

S

 

NACE 10.81: Производство на захар

CPA 10.81.11: Сурова захар от захарна тръстика или захарно цвекло, в твърдо състояние

10.81.11.00

Нерафинирана сурова захар от захарна тръстика или захарно цвекло в твърдо състояние, без ароматизиращи или оцветяващи добавки

1701 [11 (10 + 90) + 12 (10 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.81.12:   Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние, без ароматизиращи или оцветяващи добавки

10.81.12.30

Бяла захар от нерафинирана сурова захар от захарна тръстика или захарно цвекло в твърдо състояние

1701 99 10

кг

S

 

10.81.12.90

Друга рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло в твърдо състояние

1701 99 90

кг

S

 

CPA 10.81.13:   Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло, с ароматизиращи или оцветяващи добавки; захар и сироп от клен

10.81.13.00

Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло с ароматизиращи или оцветяващи добавки; захар от клен и сироп от клен, без ароматизиращи или оцветяващи добавки

17019100 + 1702 [20 (10 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.81.14: Меласи

10.81.14.30

Меласи от захарна тръстика

1703 10 00

кг

S

 

10.81.14.50

Меласи, без тези от захарна тръстика

1703 90 00

кг

S

 

CPA 10.81.20: Резенки от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар

10.81.20.00

Резенки сухи от цвекло, отпадъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар

2303 [20 (10 + 90)]

кг

S

 

NACE 10.82: Производство на какао, шоколадови и захарни изделия

CPA 10.82.11: Какаова маса, дори обезмаслена

10.82.11.00

Какаова маса, дори обезмаслена

1803 [10 00 + 20 00]

кг

S

 

CPA 10.82.12: Масло, мазнина и течно масло от какао

10.82.12.00

Масло, мазнина и течно масло от какао

1804 00 00

кг

S

 

CPA 10.82.13: Какао на прах без прибавка на захар или други подсладители

10.82.13.00

Какао на прах без прибавка на захар или други подсладители

1805 00 00

кг

S

 

CPA 10.82.14: Какао на прах с прибавка на захар или други подсладители

10.82.14.00

Какао на прах с прибавка на захар или други подсладители

1806 [10 (15 + 20 + 30 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.82.21:   Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао (с изключение на подсладено какао на прах), във форми, пригодени за продажба на едро

10.82.21.30

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао, на блокове или пръчки, с тегло > 2 кг или в течно, кашесто или прахообразно състояние, на гранули или подобни форми, в съдове или в директни опаковки, с тегло > 2 кг, с тегловно съдържание на какаово масло ≥ 18 %

1806 [20 (10 + 30 + 50)]

кг

S

 

10.82.21.50

Продукти, наречени „chocolate milk crumb“, в директни опаковки с тегло > 2 кг, с тегловно съдържание на какаово масло ≥ 18 %

1806 20 70

кг

S

 

10.82.21.70

Шоколадова глазура в директни опаковки с тегло > 2 кг, с тегловно съдържание на какаово масло ≥ 18 %

1806 20 80

кг

S

 

10.82.21.90

Хранителни заготовки, съдържащи < 18 % от какаово масло и след опаковане, тежащи > 2 кг (с изключение на шоколадова глазура, продукти, наречени „chocolate milk crumb“)

1806 20 95

кг

S

 

CPA 10.82.22: Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао (с изключение на подсладено какао на прах), в други форми

10.82.22.33

Шоколад на таблети, пръчки или пръчици, с пълнеж

1806 31 00

кг

S

 

10.82.22.35

Шоколад на таблети, пръчки или пръчици, без пълнеж, с прибавка на зърнени храни, плодове или ядки

1806 32 10

кг

S

 

10.82.22.39

Друг шоколад на таблети, пръчки или пръчици, без пълнеж

1806 32 90

кг

S

 

10.82.22.43

Шоколадови бонбони, съдържащи алкохол

1806 90 11

кг

S

 

10.82.22.45

Други шоколадови бонбони

1806 90 19

кг

S

 

10.82.22.53

Други шоколадови изделия с пълнеж

1806 90 31

кг

S

 

10.82.22.55

Други шоколадови изделия без пълнеж

1806 90 39

кг

S

 

10.82.22.60

Съдържащи какао захарни изделия и изделия, произведени от заместители на захарта, съдържащи какао (без бял шоколад)

1806 90 50

кг

S

 

10.82.22.70

Пасти за намазване, съдържащи какао (течен шоколад)

1806 90 60

кг

S

 

10.82.22.80

Препарати за производство на напитки, съдържащи какао

1806 90 70

кг

S

 

10.82.22.90

Други хранителни продукти, съдържащи какао

1806 90 90

кг

S

 

CPA 10.82.23: Захарни изделия (включително бял шоколад), несъдържащи какао

10.82.23.10

Дъвка, дори със захарно покритие

1704 [10 (10 + 90)]

кг

S

 

10.82.23.20

Екстракт от сладка папрат, съдържащ тегловно > 10 % захароза, но несъдържащ други добавки

1704 90 10

кг

S

 

10.82.23.30

Бял шоколад

1704 90 30

кг

S

 

10.82.23.53

Пасти, вкл. марципан, в директни опаковки с нетно съдържание ≥ 1 кг

1704 90 51

кг

S

 

10.82.23.55

Пастили за гърло и бонбони против кашлица

1704 90 55

кг

S

 

10.82.23.63

Дражета и други захарни изделия (вкл. захаросани бадеми)

1704 90 61

кг

S

 

10.82.23.65

Гумени бонбони, желирани захарни изделия, вкл. захарни изделия от плодова маса (без дъвка)

1704 90 65

кг

S

 

10.82.23.73

Бонбони от твърд карамел, дори пълнени

1704 90 71

кг

S

 

10.82.23.75

Бонбони от мек карамел

1704 90 75

кг

S

 

10.82.23.83

Захарни изделия, получени чрез пресоване

1704 90 81

кг

S

 

10.82.23.90

Други захарни изделия без какао

1704 90 99

кг

S

 

CPA 10.82.24: Плодове, кори от плодове и други части от растения, варени в захарен сироп

10.82.24.00

Плодове, кори от плодове и други части от растения, варени в захарен сироп

2006 [00 (10 + 31 + 35 + 38 + 91 + 99)]

кг

S

 

NACE 10.83: Преработка на кафе и чай

CPA 10.83.11: Кафе, декофеинизирано или печено

10.83.11.30

Сурово кафе, декофеинизирано

0901 12 00

кг

S

 

10.83.11.50

Печено кафе, недекофеинизирано

0901 21 00

кг

S

 

10.83.11.70

Печено кафе, декофеинизирано

0901 22 00

кг

S

 

CPA 10.83.12:   Заместители на кафе, съдържащи кафе; екстракти, есенции и концентрати от кафе или от заместители на кафето; люспи и черупки от кафе

10.83.12.10

Заместители на кафе, съдържащи кафе

0901 90 90

кг

S

 

10.83.12.40

Екстракти, есенции и концентрати от кафе, препарати на базата на екстракти, есенции или концентрати или на базата на кафе

2101 [11 00 + 12 (92 + 98)]

кг

S

 

10.83.12.70

Печена цикория, ръж, леблебия и други печени заместители на кафе и техните екстракти, есенции и концентрати

2101 [30 (11 + 19 + 91 + 99)]

кг

S

 

CPA 10.83.13:   Зелен чай (неферментирал), черен чай (ферментирал) и частично ферментирал чай в директни опаковки, със съдържание ≤ 3 кg

10.83.13.00

Зелен чай (неферментирал), черен чай (ферментирал) и частично ферментирал чай в опаковки със съдържание ≤ 3 кг

0902 [10 00 + 30 00]

кг

S

 

CPA 10.83.14: Екстракти, есенции, концентрати и препарати от чай или мате

10.83.14.00

Екстракти, есенции и концентрати от чай или мате и продукти, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на чай или мате

2101 [20 (20 + 92 + 98)]

кг

S

 

NACE 10.84: Производство на хранителни подправки и овкусители

CPA 10.84.11: Оцет и заместители на оцета, получени от оцетна киселина

10.84.11.30

Винен оцет и неговите заместители

2209 [00 (11 + 19)]

л

S

 

10.84.11.90

Други видове оцет и техните заместители

2209 [00 (91 + 99)]

л

S

 

CPA 10.84.12: Сосове; комбинирани подправки и овкусители; синапено брашно и готова горчица

10.84.12.10

Сос от соя

2103 10 00

кг

S

 

10.84.12.30

Кетчуп от домати и други сосове от домати

2103 20 00

кг

S

 

10.84.12.53

Синапено брашно

2103 30 10

кг

S

 

10.84.12.55

Готова горчица

2103 30 90

кг

S

 

10.84.12.70

Майонеза и други препарати за сосове и готови сосове; комбинирани подправки и пикантни подправки

2103 [90 (10 + 30 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.84.30: Готварска сол

10.84.30.00

Сол за хранителни цели

2501 00 91

кг

T

 

NACE 10.85: Производство на готови ястия

CPA 10.85.11: Готови храни и ястия на базата на месо, субпродукти (карантии) от месо и кръв

10.85.11.00 z

Готови ястия, съдържащи основно месо, субпродукти или кръв

 

кг

S

 

CPA 10.85.12: Готови храни и ястия на базата на риба, ракообразни и мекотели

10.85.12.00 z

Готови ястия, съдържащи основно риба, ракообразни и мекотели

 

кг

S

 

CPA 10.85.13: Готови храни и ястия на базата на зеленчуци

10.85.13.00 z

Готови ястия, съдържащи основно зеленчуци

 

кг

S

 

CPA 10.85.14: Готови храни и ястия на базата на макаронени изделия

10.85.14.10

Макаронени изделия, дори варени или обработени по друг начин, пълнени с месо, риба, сирене и други

1902 [20 (10 + 30 + 91 + 99)]

кг

S

 

10.85.14.30

Други сушени, несушени и замразени макаронени изделия (без неварени)

1902 [30 (10 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.85.19: Други готови храни и ястия (включително замразени пици)

10.85.19.00

Други готови ястия (вкл. замразени пици)

2106 90 98

кг

S

 

NACE 10.86: Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни

CPA 10.86.10: Хомогенизирани готови храни, включително диетични

10.86.10.10

Хомогенизирани готови храни от месо, субпродукти или кръв, детски или диетични

1602 10 00

кг

S

 

10.86.10.30

Хомогенизирани зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, незамразени, детски или диетични

2005 10 00

кг

S

 

10.86.10.50

Хомогенизирани продукти от плодове, приготвени чрез варене, детски или диетични

2007 [10 (10 + 91 + 99)]

кг

S

 

10.86.10.60

Смесени хомогенизирани храни, детски или диетични, п.п.д., в опаковки ≤ 250 г

2104 20 00

кг

S

 

10.86.10.70

Детски храни, приготвени на базата на зърнени растения, брашно, нишесте или мляко, п.п.д.

1901 10 00

кг

S

 

NACE 10.89: Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде

CPA 10.89.11: Препарати за супи и бульони; готови супи и бульони

10.89.11.00

Препарати за супи или бульони; готови супи или бульони

2104 10 00

кг

S

 

CPA 10.89.12: Яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни или консервирани; птичи яйца с черупки, консервирани или варени; яйчен албумин

10.89.12.30

Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни, сушени, варени във вода или на пара, представени в различни форми, замразени или консервирани по друг начин

0408 [11 (20 + 80) + 19 (20 + 81 + 89) + 91 (20 + 80) + 99 (20 + 80)]

кг

S

 

10.89.12.50

Яйчен албумин

3502 [11 (10 + 90) + 19 (10 + 90)]

кг

S

 

CPA 10.89.13: Маи (активни или неактивни); други неактивни едноклетъчни организми; набухватели

10.89.13.34

Хлебни маи

2102 [10 (31 + 39)]

кг

S

 

10.89.13.39

Други активни маи (вкл. бирена)

2102 [10 (10 + 90)]

кг

S

 

10.89.13.50

Неактивни маи; други неактивни едноклетъчни микроорганизми

2102 [20 (11 + 19 + 90)]

кг

S

 

10.89.13.70

Набухватели

2102 30 00

кг

S

 

CPA 10.89.14: Екстракти и сокове от месо, риба и водни безгръбначни

10.89.14.00

Екстракти и сокове от месо, риба или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни

1603 [00 (10 + 80)]

кг

S

 

CPA 10.89.19: Разни хранителни продукти, н.в.д

10.89.19.10

Карамелизирани захари и меласи

1702 [90 (71 + 75 + 79)]

кг

S

 

10.89.19.25

Екстракт от малц

1901 [90 (11 + 19)]

кг

S

 

10.89.19.30

Хранителни препарати от брашно, грис, нишесте, мляко и други

1901 [90 (91 + 99)]

кг

S

 

10.89.19.35

Протеинови концентрати и ароматизирани или оцветени захарни сиропи

2106 [10 (20 + 80) + 90 (30 + 51 + 55 + 59)]

кг

S

 

10.89.19.40

Препарати, използвани за производство на напитки, сирене „fondue“ и други хранителни препарати, н.д.

2106 [90 (20 + 92)]

кг

S

 

NACE 10.91: Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни

CPA 10.91.10: Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, с изключение на брашна и агломерати от люцерна

10.91.10.10 z

Премикси за селскостопански животни, без брашно и агломерати от люцерна

2309 [90 (31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 95 + 99)]

кг

S

 

10.91.10.33 z

Готови храни за свине

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

кг

S

 

10.91.10.35 z

Готови храни за едър рогат добитък

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

кг

S

 

10.91.10.37 z

Готови храни за домашни птици

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

кг

S

 

10.91.10.39 z

Готови храни за други селскостопански животни

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

кг

S

 

NACE 10.92: Производство на готови храни за домашни любимци

CPA 10.92.10: Готови храни за домашни любимци

10.92.10.30

Готови храни за кучета и котки, п.п.д.

2309 [10 (11 + 13 + 15 + 19 + 31 + 33 + 39 + 51 + 53 + 59 + 70 + 90)]

кг

S

 

10.92.10.60 z

Готови храни за други домашни любимци (без кучета и котки, п.п.д.)

2309 [90 (31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 95 + 99)]

кг

S

 

NACE 11.01: Производство на спиртни напитки

CPA 11.01.10: Дестилирани алкохолни напитки

11.01.10.20

Спиртни напитки от вино или гроздови джибри

2208 [20 (12 + 14 + 26 + 27 + 29 + 40 + 62 + 64 + 86 + 87 + 89)]

л алк. 100 %

S

 

11.01.10.30

Уиски

2208 [30 (11 + 19 + 30 + 41 + 49 + 61 + 69 + 71 + 79 + 82 + 88)]

л алк. 100 %

S

 

11.01.10.40

Ром и тафия

2208 [40 (11 + 31 + 39 + 51 + 91 + 99)]

л алк. 100%

S

 

11.01.10.50

Джин и хвойново питие

2208 [50 (11 + 19 + 91 + 99)]

л алк. 100 %

S

 

11.01.10.63

Водка с алкохолно съдържание ≤ 45.4 % обемни

2208 [60 (11 + 19)]

л алк. 100 %

S

 

11.01.10.65

Дестилирани спиртни напитки от плодове

2208 [90 (33 + 38 + 45 + 48 + 71)]

л алк. 100 %

S

 

11.01.10.70

Неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание < 80 % обемни

2208 [90 (91 + 99)]

л алк. 100 %

S

 

11.01.10.80

Ликьори и други спиртни напитки

2208 [60 (91 + 99) + 70 (10 + 90) + 90 (11 + 19 + 41 + 52 + 54 + 56 + 69 + 75 + 77 + 78)]

л алк. 100 %

S

 

NACE 11.02: Производство на вина от грозде

CPA 11.02.11: Пенливи вина от прясно грозде

11.02.11.30

Пенливи вина от френския район „Шампания“ (шампанско)

2204 10 11

л

S

 

11.02.11.90

Пенливи вина от прясно грозде (без Шампанско; без акциз върху алкохола)

2204 [10 (91 + 93 + 94 + 96 + 98)]

л

S

 

CPA 11.02.12: Вина от прясно грозде, с изключение на пенливи вина; гроздова мъст

11.02.12.11

Вина тихи, бели, качествени, произведени в определен район

2204 [21 (11 + 12 + 13 + 17 + 18 + 19 + 22 + 23 + 24 + 26 + 27 + 28 + 32 + 34 + 36 + 37 + 38) + 29 (11 + 12 + 13 + 17 + 18)]

л

S

 

11.02.12.15

Искрящи вина (естествено искрящи и искрящи газирани)

2204 [21 (06 + 07 + 08 + 09) + 10)]

л

S

 

11.02.12.17

Вина тихи, червени и розе, качествени, произведени в определени райони

2204 [21 (42 + 43 + 44 + 46 + 47 + 48 + 62 + 66 + 67 + 68 + 69 + 71 + 74 + 76 + 77 + 78) + 29 (42 + 43 + 44 + 46 + 47 + 48 + 58)]

л

S

 

11.02.12.20

Вино и грозде с гроздова мъст с прекъсната или забавена ферментация чрез добавката на алкохол, с алкохолно съдържание ≤ 15 % (с изключение на бели и пенливи, качествени, произведени в определени райони)

2204 [21 (79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98) + 29 (79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98)]

л

S

 

11.02.12.31

Порто, Мадейра, Шери и други > 15 % алкохол

2204 [21 (85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92) + 29 (85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92)]

л

S

 

11.02.12.50

Гроздова мъст (без неферментирала)

2204 [30 (10 + 92 + 94 + 96 + 98)]

л

S

 

NACE 11.03: Производство на други ферментирали напитки

CPA 11.03.10: Други ферментирали напитки (ябълкови, крушови, медовина); смесени напитки, съдържащи алкохол

11.03.10.00

Други ферментирали напитки (например от ябълки, круши, медовина); смеси от ферментирали напитки и смеси от ферментирали и безалкохолни напитки, н.д.

2206 [00 (10 + 31 + 39 + 51 + 59 + 81 + 89)]

л

S

 

NACE 11.04: Производство на други недестилирани алкохолни напитки

CPA 11.04.10: Вермути и други ароматизирани вина от прясно грозде

11.04.10.00

Вермут и други ароматизирани вина от прясно грозде (вкл. пелин)

2205 [10 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

л

S

 

NACE 11.05: Производство на пиво

CPA 11.05.10: Бира (пиво), с изключение на отпадъците от пивоварни

11.05.10.00

Пиво от малц (без безалкохолно пиво и пиво със съдържание на алкохол ≤ 0,5 % обемни)

2203 [00 (01 + 09 + 10)]

л

S

 

CPA 11.05.20: Отпадъци от пивоварни или от спиртоварни

11.05.20.00

Отпадъци от пивоварни или от спиртоварни

2303 30 00

кг

S

 

NACE 11.06: Производство на малц

CPA 11.06.10: Малц

11.06.10.30

Малц, непечен

1107 [10 (11 + 19 + 91 + 99)]

кг

S

 

11.06.10.50

Малц, печен (без продукти, които ще претърпят бъдеща преработка, печен малц като заместител на кафето)

1107 20 00

кг

S

 

NACE 11.07: Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води

CPA 11.07.11: Минерални и газирани води, нито подсладени, нито ароматизирани

11.07.11.30

Минерални води и газирани води, неподсладени, нито ароматизирани

2201 [10 (11 + 19 + 90)]

л

S

 

11.07.11.50

Други води (без минерални и газирани), неподсладени, нито ароматизирани; лед и сняг

2201 90 00

л @

S

 

CPA 11.07.19: Други безалкохолни напитки

11.07.19.30

Води, вкл. минерални и газирани води, подсладени със захар или други подсладители или ароматизирани (безалкохолни напитки)

2202 10 00

л

S

 

11.07.19.50

Други безалкохолни напитки, несъдържащи млечни мазнини (без подсладени или неподсладени минерални, газирани или ароматизирани води), вкл. боза

2202 90 10

л

S

 

11.07.19.70

Безалкохолни напитки, съдържащи млечни мазнини

2202 [90 (91 + 95 + 99)]

л

S

 

NACE 12.00: Производство на тютюневи изделия

CPA 12.00.11: Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари, от тютюн или от заместители на тютюна

12.00.11.30

Пури (вкл. тези с отрязани краища) и пурети, съдържащи тютюн или смеси от тютюн и заместители на тютюна

2402 10 00

бр. @

S

 

12.00.11.50

Цигари, съдържащи тютюн или смеси от тютюн и заместители на тютюна

2402 [20 (10 + 90)]

бр. @

S

 

12.00.11.70

Цигари, пурети и пури, съдържащи само заместители на тютюна

2402 90 00

кг

S

 

CPA 12.00.19: Други тютюневи изделия и заместители; хомогенизирани или възстановени тютюни; тютюневи екстракти и есенции

12.00.19.30

Тютюн за пушене, дори съдържащ заместители на тютюна във всякакво съотношение

2403 [10 (10 + 90)]

кг

S

 

12.00.19.90

Тютюневи екстракти (соуси), „хомогенизирани“ или „възстановени“ тютюни и други видове обработен тютюн

2403 [91 00 + 99 (10 + 90)]

кг

S

 

NACE 13.10: Подготовка и предене на текстилни влакна

CPA 13.10.10: Мазнини от вълна (серей), включително ланолин

13.10.10.00

Мазнини от вълна (серей) и производни мастни вещества от тях, вкл. ланолин

1505 [00 (10 + 90)]

кг

T

 

CPA 13.10.21: Сурова коприна „греж“ (неусукана)

13.10.21.00

Сурова коприна, „греж“ (неусукана)

5002 00 00

кг

T

 

CPA 13.10.22: Вълни, обезмаслени или карбонизирани, нито щрайхгарни, нито камгарни

13.10.22.00

Вълна, прана, обезмаслена или карбонизирана, неподготвена за предене

5101 [21 00 + 29 00 + 30 00]

кг

T

 

CPA 13.10.23: Дреб от вълна или от фини животински косми

13.10.23.00

Дреб от вълна или от фини животински косми

5103 [10 (10 + 90)]

кг

T

 

CPA 13.10.24: Вълна, фини или груби животински косми, щрайхгарни или камгарни

13.10.24.00

Вълна, фини или груби косми, подготвени за предене (вкл. безразборно камгарирана вълна)

5105 [10 00 + 21 00 + 29 00 + 31 00 + 39 00 + 40 00]

кг

T

 

CPA 13.10.25: Памук, кардиран или пениран

13.10.25.00

Памук, подготвен за предене

5203 00 00

кг

T

 

CPA 13.10.26: Юта и други текстилни ликови влакна (с изключение на лен, коноп и рами), преработени, но непредени

13.10.26.00

Юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп, рами), подготвени за предене (вкл. отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци)

5303 90 00

кг

T

 

CPA 13.10.29: Други текстилни ликови влакна, преработени, но непредени

13.10.29.00

Лен, коноп и други текстилни растителни влакна, подготвени за предене (вкл. отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци)

5301 [21 00 + 29 00 + 30 00] + 5302 90 00 + 5305 00 00

кг

T

 

CPA 13.10.31: Синтетични щапелни влакна, кардирани, пенирани или подготвени по друг начин за предене

13.10.31.00

Синтетични щапелни влакна, подготвени за предене

5506 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 90 00]

кг

T

 

CPA 13.10.32: Изкуствени щапелни влакна, кардирани, пенирани или подготвени по друг начин за предене

13.10.32.00

Изкуствени щапелни влакна, подготвени за предене

5507 00 00

кг

T

 

CPA 13.10.40: Прежди от естествена коприна и прежди от отпадъци от естествена коприна

13.10.40.10

Прежди от естествена коприна (без прежди от отпадъци от естествена коприна), н.п.д.

5004 [00 (10 + 90)]

кг

T

 

13.10.40.30

Прежди от отпадъци от естествена коприна, н.п.д.

5005 [00 (10 + 90)]

кг

T

 

13.10.40.50

Прежди от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна, п.п.д.; косми от Месина

5006 [00 (10 + 90)]

кг

T

 

CPA 13.10.50:   Вълнени прежди, пригодени или непригодени за продажба на дребно, прежди от фини или груби животински косми или от конски косми

13.10.50.10

Прежди от вълна или от фини животински косми, щрайхгарни, н.п.д.

5106 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 91 + 99)] + 5108 [10 (10 + 90)]

кг

T

 

13.10.50.30

Прежди от вълна или от фини животински косми, камгарни, н.п.д.

5107 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 30 + 51 + 59 + 91 + 99)] + 5108 [20 (10 + 90)]

кг

T

 

13.10.50.50

Прежди от вълна или от фини животински косми, п.п.д.

5109 [10 (10 + 90) + 00)]

кг

T

 

CPA 13.10.61: Памучни прежди (различни от шевни конци)

13.10.61.32 z

Прежди от непенирани памучни влакна, н.п.д., за тъкани (без тези за килими и други подови настилки)

5205 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 (10 + 90) + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00] + 5206 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00]

кг

T

 

13.10.61.33 z

Прежди от непенирани памучни влакна, н.п.д., за плетени платове и трикотажни или плетени изделия

5205 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 (10 + 90) + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00] + 5206 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00]

кг

T

 

13.10.61.35 z

Прежди от непенирани памучни влакна, н.п.д., за друга употреба, вкл. за килими и други подови настилки

5205 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 (10 + 90) + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00] + 5206 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00]

кг

T

 

13.10.61.52 z

Прежди от пенирани памучни влакна, н.п.д., за тъкани (без тези за килими и други подови настилки)

5205 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 26 00 + 27 00 + 28 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 46 00 + 47 00 + 48 00] + 5206 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 45 00]

кг

T

 

13.10.61.53 z

Прежди от пенирани памучни влакна, н.п.д., за плетени платове и трикотажни или плетени изделия

5205 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 26 00 + 27 00 + 28 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 46 00 + 47 00 + 48 00] + 5206 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 45 00]

кг

T

 

13.10.61.55 z

Прежди от пенирани памучни влакна, н.п.д., за друга употреба, вкл. за килими и други подови настилки

5205 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 26 00 + 27 00 + 28 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 46 00 + 47 00 + 48 00] + 5206 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 45 00]

кг

T

 

13.10.61.60

Прежди памучни (без шевните конци), п.п.д.

5207 [10 00 + 90 00]

кг

T

 

CPA 13.10.62: Памучни шевни конци

13.10.62.00

Шевни конци от памук

5204 [11 00 + 19 00 + 20 00]

кг

T

 

CPA 13.10.71: Прежди от лен

13.10.71.10

Прежди от лен, н.п.д.

5306 [10 (10 + 30 + 50) + 10)]

кг

T

 

13.10.71.20

Прежди от лен, п.п.д.

5306 [10 90 + 20 90]

кг

T

 

CPA 13.10.72:   Прежди от юта или други от други текстилни ликови влакна, прежди от други растителни текстилни влакна; хартиени прежди

13.10.72.00

Прежди от коноп, юта или от други текстилни ликови или други растителни влакна; хартиени прежди

5307 [10 00 + 20 00] + 5308 [10 00 + 20 (10 + 90) + 90 (12 + 19 + 50 + 90)]

кг

T

 

CPA 13.10.81:   Прежди от синтетични или изкуствени нишки, усукани или корд (с изключение на шевните конци, преждите с висока здравина от полиамиди, от полиестери или от вискозна коприна), непригодени за продажба на дребно; прежди от синтетични или изкуствени нишки (с изключение на шевните конци), пригодени за продажба на дребно

13.10.81.10

Прежди, усукани или корд (без шевни конци), полиамидни (ПА-К), полиестерни (ПЕ-К) или от други синтетични нишки, н.п.д.

5402 [61 00 + 62 00 + 69 (10 + 90)]

кг

T

 

13.10.81.30

Прежди, усукани или корд (без шевни конци) от изкуствени нишки, н.п.д.

5403 [41 00 + 42 00 + 49 00]

кг

T

 

13.10.81.50

Прежди от синтетични или изкуствени нишки (без шевни конци), п.п.д.

5406 00 00

кг

T

 

CPA 13.10.82: Прежди, различни от шевни конци от синтетични щапелни влакна, съдържащи ≥ 85 % от подобни влакна

13.10.82.10

Прежди от синтетични щапелни влакна (ПА, ПЕ, ПАН, ПП и други) (без шевни конци), съдържащи тегловно ≥ 85 % синтетични щапелни влакна, н.п.д.

5509 [11 00 + 12 00 + 21 00 + 22 00 + 31 00 + 32 00 + 41 00 + 42 00]

кг

T

 

13.10.82.50

Прежди от синтетични щапелни влакна (без шевни конци), съдържащи тегловно ≥ 85 % от тези влакна , п.п.д.

5511 10 00

кг

T

 

CPA 13.10.83: Прежди (различни от шевни конци) от синтетични щапелни влакна, съдържащи < 85 % от подобни влакна

13.10.83.20

Прежди, съдържащи тегловно < 85 % полиестерни щапелни влакна (ПЕ) (без шевните конци), смесени предимно или само с изкуствени щапелни влакна, н.п.д.

5509 51 00

кг

T

 

13.10.83.33 z

Прежди, съдържащи тегловно < 85 % синтетични щапелни влакна, смесени предимно или само с щрайхгарна вълна или фини животински косми, н.п.д.

5509 [52 00 + 61 00 + 91 00]

кг

T

 

13.10.83.36 z

Прежди, съдържащи тегловно < 85 % синтетични щапелни влакна, смесени предимно или само с камгарна вълна или фини животински косми, н.п.д.

5509 [52 00 + 61 00 + 91 00]

кг

T

 

13.10.83.40

Прежди (без шевните конци), съдържащи тегловно < 85 % синтетични щапелни влакна, смесени предимно или само с памук, н.п.д.

5509 [53 00 + 62 00 + 92 00]

кг

T

 

13.10.83.80

Прежди (без шевните конци), съдържащи тегловно < 85 % синтетични щапелни влакна, смесени по друг начин, н.п.д.

5509 [59 00 + 69 00 + 99 00]

кг

T

 

13.10.83.90

Прежди от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно < 85 % от тези влакна (без шевните конци), п.п.д.

5511 20 00

кг

T

 

CPA 13.10.84: Прежди (различни от шевни конци) от изкуствени щапелни влакна, непригодени за продажба на дребно

13.10.84.10

Прежди от изкуствени щапелни влакна (без шевните конци), н.п.д.

5510 [11 00 + 12 00 + 20 00 + 30 00 + 90 00]

кг

T

 

13.10.84.30

Прежди от изкуствени щапелни влакна (без шевните конци), п.п.д.

5511 30 00

кг

T

 

CPA 13.10.85: Шевни конци и прежди от синтетични или изкуствени нишки и влакна

13.10.85.10

Шевни конци от синтетични или изкуствени нишки

5401 [10 (12 + 14 + 16 + 18 + 90) + 20 (10 + 90)]

кг

T

 

13.10.85.50

Шевни конци от синтетични или изкуствени щапелни влакна

5508 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 90)]

кг

T

 

NACE 13.20: Производство на тъкани

CPA 13.20.11: Тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

13.20.11.00

Тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

5007 [10 00 + 20 (11 + 19 + 21 + 31 + 39 + 41 + 51 + 59 + 61 + 69 + 71) + 90 (10 + 30 + 50 + 90)]

м2

S

 

CPA 13.20.12: Тъкани от щрайхгарна или камгарна вълна или фини или груби животински косми, или конски косми

13.20.12.30

Тъкани от вълна или от фини животински косми, щрайхгарни

5111 [11 00 + 19 (10 + 90) + 20 00 + 30 (10 + 30 + 90) + 90 (10 + 91 + 93 + 99)]

м2

T

 

13.20.12.60

Тъкани от вълна или от фини животински косми, камгарни и тъкани от груби косми

5112 [11 00 + 19 (10 + 90) + 20 00 + 30 (10 + 30 + 90) + 90 (10 + 91 + 93 + 99)] + 00)]

м2

T

 

CPA 13.20.13: Тъкани от лен

13.20.13.30

Тъкани от лен, съдържащи тегловно ≥ 85 % лен

5309 [11 (10 + 90) + 00)]

м2

T

 

13.20.13.60

Тъкани от лен, съдържащи тегловно < 85 % лен

5309 [21 00 + 29 00]

м2

T

 

CPA 13.20.14: Тъкани от юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп и рами)

13.20.14.00

Тъкани от юта или от други текстилни ликови влакна (без лен, рами, коноп)

5310 [10 (10 + 90) + 00)]

м2

T

 

CPA 13.20.19: Тъкани от други растителни текстилни влакна; тъкани от хартиена прежда

13.20.19.00

Тъкани от коноп, рами или от други текстилни растителни влакна (без лен, юта и ликови); тъкани от хартиени прежди

5311 [00 (10 + 90)]

м2

T

 

CPA 13.20.20: Тъкани от памук

13.20.20.14 z

Памучни тъкани със специфична площна маса ≤ 200 г/м2 (без тези от прежди с различни цветове и марли), за облекло

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]a + 5210 [.1 + .2 + .3 + .5]a + 5212.1a – 5208 [.11.10 + .21.10]a – 5212.14a

м2

T

 

13.20.20.17 z

Памучни тъкани със специфична площна маса ≤ 200 г/м2 (без тези от прежди с различни цветове и марли), за спално бельо или за други текстилни изделия за домакинството

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]b + 5210 [.1 + .2 + .3 + .5]b + 5212.1b – 5208 [.11.10 + .21.10]b – 5212.14b

м2

T

 

13.20.20.19 z

Памучни тъкани със специфична площна маса ≤ 200 г/м2 (без тези от прежди с различни цветове и марли), за техническа и производствена употреба

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]c + 5210 [.1 + .2 + .3 + .5]c + 5212.1c – 5208 [.11.10 + .21.10]c – 5212.14c

м2

T

 

13.20.20.20

Памучни тъкани със специфична площна маса ≤ 100 г/м2, за марля, бинт и други превързочни материали

5208 [11 10 + 21 10]

м2

S

 

13.20.20.31 z

Памучни тъкани със специфична площна маса ≤ 200 г/м2, от прежди с различни цветове, за ризи и блузи

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)]

м2

T

 

13.20.20.42 z

Памучни тъкани със специфична площна маса > 200 г/м2 (без тези от прежди с различни цветове), за облекло

5209 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5211 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 20 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5212 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 23 (10 + 90) + 25 (10 + 90)]

м2

T

 

13.20.20.44 z

Памучни тъкани със специфична площна маса > 200 г/м2 (без тези от прежди с различни цветове), за спално бельо или за други текстилни изделия за домакинството

5209 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5211 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 20 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5212 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 23 (10 + 90) + 25 (10 + 90)]

м2

T

 

13.20.20.49 z

Памучни тъкани със специфична площна маса > 200 г/м2 (без тези от прежди с различни цветове), за техническа и производствена употреба

5209 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5211 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 20 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5212 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 23 (10 + 90) + 25 (10 + 90)]

м2

T

 

13.20.20.60

Памучни тъкани, наречени „деним“, със специфична площна маса > 200 г/м2

5209 42 00 + 5211 42 00

м2

S

 

13.20.20.72 z

Памучни тъкани от прежди с различни цветове, за друго облекло

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)] + 5212 [14 (10 + 90) + 24 (10 + 90)]

м2

T

 

13.20.20.74 z

Памучни тъкани от прежди с различни цветове, за спално бельо или за други текстилни изделия за домакинството

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)] + 5212 [14 (10 + 90) + 24 (10 + 90)]

м2

T

 

13.20.20.79 z

Памучни тъкани от прежди с различни цветове, за техническа и производствена употреба

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)] + 5212 [14 (10 + 90) + 24 (10 + 90)]

м2

T

 

CPA 13.20.31: Тъкани от прежди от синтетични или изкуствени нишки

13.20.31.30

Тъкани от прежди с висока здравина от синтетични или изкуствени нишки, от ленти или синтетични нишки

5407 [10 00 + 20 (11 + 19 + 90) + 00)] + 10 00]

м2

S

 

13.20.31.50

Тъкани от прежди от синтетични нишки (без тези от прежди с висока здравина или от ленти)

5407 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 51 00 + 52 00 + 53 00 + 54 00 + 61 (10 + 30 + 50 + 90) + 69 (10 + 90) + 71 00 + 72 00 + 73 00 + 74 00 + 81 00 + 82 00 + 83 00 + 84 00 + 91 00 + 92 00 + 93 00 + 94 00]

м2

T

 

13.20.31.70

Тъкани от прежди от изкуствени нишки (без тези от прежди с висока здравина от вискозна коприна)

5408 [21 00 + 22 (10 + 90) + 23 00 + 24 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00]

м2

T

 

CPA 13.20.32: Тъкани от синтетични щапелни влакна

13.20.32.10

Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно ≥ 85 % синтетични щапелни влакна

5512 [11 00 + 19 (10 + 90) + 21 00 + 29 (10 + 90) + 91 00 + 99 (10 + 90)]

м2

T

 

13.20.32.20

Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно < 85 % синтетични щапелни влакна, смесени предимно или само с памук (без тези от прежди с различни цветове)

5513 [11 (20 + 90) + 12 00 + 13 00 + 19 00 + 21 00 + 23 (10 + 90) + 29 00 + 41 00 + 49 00] + 5514 [11 00 + 12 00 + 19 (10 + 90) + 21 00 + 22 00 + 23 00 + 29 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00]

м2

T

 

13.20.32.30

Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно < 85 % синтетични щапелни влакна, смесени предимно или само с памук, от прежди с различни цветове

5513 [31 00 + 39 00] + 5514 [30 (10 + 30 + 50 + 90)]

м2

T

 

13.20.32.40

Други тъкани от синтетични щапелни влакна, смесени предимно или само с щрайхгарна вълна или фини животински косми

5515 [13 (11 + 19) + 22 (11 + 19)]

м2

T

 

13.20.32.50

Тъкани от синтетични щапелни влакна, смесени предимно или само с камгарна вълна или фини животински косми

5515 [13 (91 + 99) + 22 (91 + 99)]

м2

T

 

13.20.32.90

Други тъкани от синтетични щапелни влакна, смесени с други влакна, различни от вълнените, фините животински косми или памука

5515 [11 (10 + 30 + 90) + 12 (10 + 30 + 90) + 19 (10 + 30 + 90) + 21 (10 + 30 + 90) + 29 00 + 91 (10 + 30 + 90) + 99 (20 + 40 + 80)]

м2

T

 

CPA 13.20.33: Тъкани от изкуствени щапелни влакна

13.20.33.30

Тъкани от изкуствени щапелни влакна (без тези от прежди с различни цветове)

5516 [11 00 + 12 00 + 14 00 + 21 00 + 22 00 + 24 00 + 31 00 + 32 00 + 34 00 + 41 00 + 42 00 + 44 00 + 91 00 + 92 00 + 94 00]

м2

T

 

13.20.33.50

Тъкани от изкуствени щапелни влакна, от прежди с различни цветове

5516 [13 00 + 23 (10 + 90) + 33 00 + 43 00 + 93 00]

м2

S

 

CPA 13.20.41: Изтъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда (различни от хавлиени тъкани и ленти)

13.20.41.00

Тъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда (без хавлиени тъкани, тъфтинг изделия, ленти и ленти без вътък)

5801 [10 00 + 21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 26 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00 + 36 00 + 90 (10 + 90)]

м2

S

 

CPA 13.20.42: Хавлиени тъкани и други подобни изтъкани хавлиени тъкани (различни от ленти) от памук

13.20.42.00

Хавлиени тъкани от памук

5802 [11 00 + 19 00]

м2

T

 

CPA 13.20.43: Други хавлиени тъкани и подобни изтъкани хавлиени тъкани (различни от ленти)

13.20.43.00

Хавлиени тъкани от други текстилни материали (без памук)

5802 20 00

м2

T

 

CPA 13.20.44: Тъкани със сплитка „гаце“ (различни от превързочна марля, ленти и ленти без вътък)

13.20.44.00

Тъкани със сплитка гаце (без превързочна марля, ленти и ленти без вътък)

5803 [00 (10 + 30 + 90)]

м2

S

 

CPA 13.20.45: Тъфтинг тъкани, различни от килими и други подови настилки

13.20.45.00

Тъфтинг изделия (без килими и други подови настилки)

5802 30 00

м2

S

 

CPA 13.20.46: Тъкани (включително ленти) от стъклени влакна

13.20.46.00

Тъкани от стъклени влакна (вкл. ленти)

7019 [40 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00]

кг

S

 

NACE 13.30: Облагородяване на прежди, платове и облекло

CPA 13.30.11: Услуги по избелване и багрене на влакна и прежди

13.30.11.10

Багрене на текстилни влакна

I

 

13.30.11.21

Багрене на прежди от естествена коприна

I

 

13.30.11.22

Багрене на прежди от вълна, от фини или груби косми

I

 

13.30.11.23

Багрене на памучни прежди (без шевни конци)

I

 

13.30.11.24

Багрене на ленени прежди, прежди от други ликови или растителни влакна и на хартиени прежди

I

 

13.30.11.25

Багрене на прежди от синтетични нишки (без шевни конци)

I

 

13.30.11.26

Багрене на прежди от изкуствени нишки (без шевни конци)

I

 

13.30.11.27

Багрене на прежди от синтетични щапелни влакна (без шевни конци)

I

 

13.30.11.28

Багрене на прежди от изкуствени щапелни влакна (без шевни конци)

I

 

CPA 13.30.12: Услуги за избелване на тъкани и текстилни изделия (включително облекло)

13.30.12.10

Избелване на тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

I

 

13.30.12.20

Избелване на тъкани от вълна, фини или груби животински косми

I

 

13.30.12.30

Избелване на тъкани от памук, съдържащи тегловно ≥ 85 % памук

I

 

13.30.12.40

Избелване на тъкани от лен, коноп, други ликови или растителни влакна, хартиени прежди

I

 

13.30.12.50

Избелване на тъкани от прежди от синтетични нишки и синтетични щапелни влакна

I

 

13.30.12.60

Избелване на тъкани от прежди от изкуствени нишки и изкуствени щапелни влакна

I

 

13.30.12.70

Избелване на тъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда (без хавлиени тъкани от памук и ленти)

I

 

13.30.12.80

Избелване на хавлиени тъкани (без тъфтинг изделия)

I

 

13.30.12.90

Избелване на кадифе, плюшове и други плетени платове

I

 

CPA 13.30.13: Услуги за багрене на тъкани и текстилни изделия (включително облекло)

13.30.13.10

Багрене на тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

I

 

13.30.13.20

Багрене на тъкани от вълна, фини или груби животински косми

I

 

13.30.13.30

Багрене на тъкани от памук, съдържащи тегловно ≥ 85 % памук

I

 

13.30.13.40

Багрене на тъкани от лен, коноп, други ликови или растителни влакна, хартиени прежди

I

 

13.30.13.50

Багрене на тъкани от прежди от синтетични нишки и синтетични щапелни влакна

I

 

13.30.13.60

Багрене на тъкани от прежди от изкуствени нишки и изкуствени щапелни влакна

I

 

13.30.13.70

Багрене на тъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда (без хавлиени тъкани от памук и ленти)

I

 

13.30.13.80

Багрене на хавлиени тъкани (без тъфтинг изделия)

I

 

13.30.13.90

Багрене на кадифе, плюшове и други плетени платове и на нетъкан текстил

I

 

CPA 13.30.14: Услуги за печатане на тъкани и текстилни изделия (включително облекло)

13.30.14.10

Печатане на тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

I

 

13.30.14.20

Печатане на тъкани от вълна, фини или груби животински косми

I

 

13.30.14.30

Печатане на тъкани от памук, съдържащи тегловно ≥ 85 % памук

I

 

13.30.14.40

Печатане на тъкани от лен, от коноп, от други ликови или растителни влакна, от хартиени прежди

I

 

13.30.14.50

Печатане на тъкани от прежди от синтетични нишки и синтетични щапелни влакна

I

 

13.30.14.60

Печатане на тъкани от прежди от изкуствени нишки и изкуствени щапелни влакна

I

 

13.30.14.70

Печатане на тъкани кадифета и плюшове и на тъкани от шенилна прежда (без хавлиени тъкани от памук и ленти)

I

 

13.30.14.80

Печатане на хавлиени тъкани (без тъфтинг изделия)

I

 

13.30.14.90

Печатане на кадифе, плюшове и други плетени платове и на нетъкан текстил

I

 

CPA 13.30.19: Други услуги за облагородяване на тъкани и текстилни изделия (включително облекло)

13.30.19.10

Друго облагородяване на тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна (без избелване, багрене и печатане)

I

 

13.30.19.20

Друго облагородяване на тъкани от вълна, фини или груби животински косми (без избелване, багрене и печатане)

I

 

13.30.19.30

Друго облагородяване на памучни тъкани, съдържащи тегловно ≥ 85 % памук (без избелване, багрене и печатане)

I

 

13.30.19.40

Друго облагородяване на тъкани от лен, коноп, други ликови или растителни влакна, хартиени прежди (без избелване, багрене и печатане)

I

 

13.30.19.50

Друго облагородяване на тъкани от синтетични нишки и синтетични щапелни влакна (без избелване, багрене и печатане)

I

 

13.30.19.60

Друго облагородяване на тъкани от изкуствени нишки и изкуствени щапелни влакна (без избелване, багрене и печатане)

I

 

13.30.19.70

Друго облагородяване на тъкани кадифета, плюшове и тъкани от шенилна прежда (без хавлиени тъкани от памук и ленти) (без избелване, багрене и печатане)

I

 

13.30.19.80

Друго облагородяване на хавлиени тъкани, различни от тъфтинг изделия (без избелване, багрене и печатане)

I

 

13.30.19.90

Друго облагородяване на кадифе, плюшове и други плетени платове и на нетъкан текстил (без избелване, багрене и печатане)

I

 

13.30.19.95

Услуги по облагородяване на облекло

I

 

NACE 13.91: Производство на плетени платове

CPA 13.91.11: Кадифета, плюшове (включително платове „с дълъг влас“), хавлиени платове, трикотажни или плетени

13.91.11.00

Кадифета, плюшове (вкл. платове „с дълъг влас“) и хавлиени платове, плетени

6001 [10 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 91 00 + 92 00 + 99 00]

кг

T

 

CPA 13.91.19: Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене

13.91.19.10

Други плетени платове

6002 [40 00 + 90 00] + 6003 [10 00 + 20 00 + 30 (10 + 90) + 40 00 + 90 00] + 6004 [10 00 + 90 00] + 6005 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 31 (10 + 50 + 90) + 32 (10 + 50 + 90) + 33 (10 + 50 + 90) + 34 (10 + 50 + 90) + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 90 (10 + 90)] + 6006 [10 00 + 21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 31 (10 + 90) + 32 (10 + 90) + 33 (10 + 90) + 34 (10 + 90) + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 90 00]

кг

T

 

13.91.19.20

Изкуствени кожухарски кожи и артикули от изкуствени кожухарски кожи

4304 00 00

S

 

NACE 13.92: Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло

CPA 13.92.11: Одеяла и покривала за пътуване (без електрическите одеяла)

13.92.11.30

Одеяла (без електрически одеяла) от вълна или фини животински косми

6301 [20 (10 + 90)]

бр.

S

 

13.92.11.50

Одеяла (без електрически одеяла) от синтетични влакна

6301 [40 (10 + 90)]

бр.

S

 

13.92.11.90

Одеяла (без електрически одеяла) от памук и други текстилни материали

6301 [30 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

бр.

S

 

CPA 13.92.12: Спално бельо

13.92.12.30

Спално бельо, трикотажно или плетено

6302 10 00

кг

S

 

13.92.12.53

Спално бельо, тъкано, от памук

6302 [21 00 + 31 00]

кг

S

 

13.92.12.55

Спално бельо, тъкано, от лен или от рами

6302 [29 10 + 39 20]

кг

S

 

13.92.12.59

Спално бельо, тъкано, от текстилни материали (без памук, лен и рами)

6302 [22 90 + 29 90 + 32 90 + 39 90]

кг

S

 

13.92.12.70

Спално бельо, нетъкано, от синтетични или изкуствени влакна (без трикотажно или плетено)

6302 [22 10 + 32 10]

кг

S

 

CPA 13.92.13: Покривки и кърпи за маса

13.92.13.30

Покривки и кърпи за маса, трикотажни или плетени

6302 40 00

кг

S

 

13.92.13.53

Покривки и кърпи за маса, тъкани, от памук

6302 51 00

кг

S

 

13.92.13.55

Покривки и кърпи за маса, тъкани, от лен

6302 59 10

кг

S

 

13.92.13.59

Покривки и кърпи за маса, тъкани, от синтетични или изкуствени влакна; покривки и кърпи за маса, тъкани или нетъкани, от текстилни материали (без памук и лен)

6302 [53 90 + 59 90]

кг

S

 

13.92.13.70

Покривки и кърпи за маса, нетъкани, от синтетични или изкуствени влакна

6302 53 10

кг

S

 

CPA 13.92.14: Кърпи за тоалет или за кухня

13.92.14.30

Кърпи за тоалет или за кухня, хавлиени, памучни

6302 60 00

кг

S

 

13.92.14.50

Кърпи за тоалет или за кухня, от текстилни материали (без хавлиени кърпи от памук)

6302 [91 00 + 93 90 + 99 (10 + 90)]

кг

S

 

13.92.14.70

Кърпи за тоалет или за кухня, нетъкани, от синтетични или изкуствени влакна

6302 93 10

кг

S

 

CPA 13.92.15: Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане; драперии и волани за легла

13.92.15.30

Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане, драперии и волани за легла, трикотажни или плетени

6303 [12 00 + 19 00]

м2

S

 

13.92.15.50

Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане, драперии и волани за легла, тъкани

6303 [91 00 + 92 90 + 99 90]

м2

S

 

13.92.15.70

Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане, драперии и волани за легла, нетъкани

6303 [92 10 + 99 10]

м2

S

 

CPA 13.92.16:   Други текстилни изделия за домакинството н.в.д; асортименти, съставени от тъкани и от конци за изработване на килими, гоблени и подобни текстилни изделия

13.92.16.20

Гоблени ръчно тъкани, ръчно бродирани, дори конфекционирани

5805 00 00

S

 

13.92.16.40

Покривки за легла (без пухените)

6304 [11 00 + 19 (10 + 30 + 90)]

бр.

S

 

13.92.16.60

Други изделия за обзавеждане

6304 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

S

 

13.92.16.80

Асортименти, съставени от парчета от тъкани и от конци, дори с допълнения, за изработване на килими, гоблени, бродирани покривки или салфетки или на подобни текстилни изделия, в опаковки за продажба на дребно

6308 00 00

S

 

CPA 13.92.21: Амбалажни чували и торбички

13.92.21.30

Амбалажни чували и торбички от памук

6305 20 00

кг

S

 

13.92.21.50

Амбалажни чували и торбички от полиетиленови или полипропиленови ленти или подобни суровини, трикотажни или плетени

6305 [32 11 + 33 10]

кг

S

 

13.92.21.70

Амбалажни чували и торбички от полиетиленови или полипропиленови ленти (без трикотажни или плетени)

6305 [32 19 + 33 90]

кг

S

 

13.92.21.90

Амбалажни чували и торбички от юта и други текстилни материали (без памук, полиетиленови или полипропиленови ленти)

6305 [10 (10 + 90) + 32 90 + 39 00 + 90 00]

кг

S

 

CPA 13.92.22:   Покривала и външни щори; палатки; платна за лодки, сърфове или сухопътни ветроходи и други изделия за къмпинг (включително надуваеми дюшеци)

13.92.22.10

Покривала и външни щори (без покривала за каравани)

6306 [12 00 + 19 00]

кг

S

 

13.92.22.30

Палатки (без покривала за каравани)

6306 [22 00 + 29 00]

кг

S

 

13.92.22.50

Платна за лодки, сърфове

6306 30 00

кг

S

 

13.92.22.70

Надуваеми дюшеци и други изделия за къмпинг (без покривала за каравани, палатки и спални чували)

6306 [40 00 + 91 00 + 99 00]

кг

S

 

CPA 13.92.23: Парашути (включително управляеми парашути) и ротошути; части за тях

13.92.23.00

Парашути (вкл. управляеми парашути и парапланери) и ротошути; части и принадлежности за тях

8804 00 00

кг

S

 

CPA 13.92.24:   Кувертюри, пухени завивки, възглавнички, пуфита, спални възглавници, спални чували и подобни, снабдени с пружини или подплатени с какъвто и да е материал или естествен каучук или пластмаса

13.92.24.30

Спални чували

9404 30 00

бр.

S

 

13.92.24.93

Юргани, възглавници, завивки и други подобни изделия, с пълнеж от перушина или пух (без дюшеци)

9404 90 10

бр. @

S

 

13.92.24.99

Юргани, възглавници, завивки и други подобни изделия, пълнени или гарнирани по друг начин (без дюшеци)

9404 90 90

бр. @

S

 

CPA 13.92.29:   Други конфекционирани текстилни изделия, (включително кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах и подобни, спасителни жилетки и колани)

13.92.29.53

Кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах и изделия за подобна употреба, нетъкани

6307 10 30

кг

S

 

13.92.29.57

Кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах и изделия за подобна употреба (без трикотажни или плетени и нетъкани)

6307 10 90

кг

S

 

13.92.29.90

Кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах и изделия за подобна употреба, плетени или нетъкани; спасителни колани и жилетки; други конфекционирани текстилни изделия

6307 [10 10 + 20 00 + 90 (10 + 91 + 99)]

кг

S

 

NACE 13.93: Производство на килими и текстилни подови настилки

CPA 13.93.11: Килими от текстилни материали, с навързан или ненавързан влас, дори конфекционирани

13.93.11.00

Килими от текстилни материали с навързан или ненавързан влас, дори конфекционирани

5701 [10 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

м2

S

 

CPA 13.93.12: Тъкани килими и други подови настилки от текстилни материали, нито тъфтинг, нито флок

13.93.12.00

Тъкани килими и други тъкани подови настилки от текстилни материали (без тъфтинг и флок), вкл. килими, тъкани на ръка

5702 [10 00 + 20 00 + 31 (10 + 80) + 32 (10 + 90) + 39 00 + 41 (10 + 90) + 42 (10 + 90) + 49 00 + 50 (10 + 31 + 39 + 90) + 91 00 + 92 (10 + 90) + 00)]

м2

S

 

CPA 13.93.13: Килими и други подови настилки от текстилни материали, тъфтинг

13.93.13.00

Килими и други подови настилки от текстилни материали, тъфтинг, дори конфекционирани

5703 [10 00 + 20 (12 + 18 + 92 + 98) + 30 (12 + 18 + 82 + 88) + 90 (20 + 80)]

м2

S

 

CPA 13.93.19: Други килими и подови настилки от текстилни материали (включително от филц)

13.93.19.30

Килими и други подови настилки от филц (без тъфтинг и флок), дори конфекционирани

5704 [10 00 + 90 00]

м2

S

 

13.93.19.90

Други килими и подови настилки от текстилни материали, дори конфекционирани

5705 [00 (10 + 30 + 90)]

м2

S

 

NACE 13.94: Производство на канапи, въжета, мрежи и изделия от тях

CPA 13.94.11: Канапи, въжета и дебели въжета от юта или от други текстилни ликови влакна

13.94.11.30

Канапи, въжета и дебели въжета, от сизал или от други текстилни влакна от рода „Agave“, от юта или други текстилни ликови или твърди влакна (от листове), (без канапи за свързване или връзване)

5607 [29 00 + 90 20]

кг

S

 

13.94.11.53

Канапи за свързване или връзване, от сизал или други влакна от рода „Агave“ (селскостопански)

5607 21 00

кг

S

 

13.94.11.55

Канапи за свързване или връзване, от полиетилен или полипропилен (селскостопански)

5607 41 00

кг

S

 

13.94.11.60

Въжета и дебели въжета, от синтетични влакна, с линейна плътност > 50 000 дтекс (5 г/м), (без канапи за свързване или връзване)

5607 [49 (11 + 19) + 50 (11 + 19 + 90)]

кг

S

 

13.94.11.70

Канапи от полиетилен или пропилен с линейна плътност ≤ 50 000 дтекс (5 г/м), (без селскостопански)

5607 [49 90 + 50 30]

кг

S

 

13.94.11.90

Други канапи, въжета и дебели въжета, от други влакна

5607 90 90

кг

S

 

CPA 13.94.12:   Мрежи със завързани бримки на платна или на части, изработени от канапи, въжета или дебели въжета; конфекционирани мрежи от текстилни материали, изделия от прежди, от ленти н.в.д.

13.94.12.33

Конфекционирани мрежи за риболов, изработени от канапи, въжета или дебели въжета, от изкуствени или синтетични текстилни материали

5608 11 20

кг

S

 

13.94.12.35

Конфекционирани мрежи за риболов, изработени от прежди, от изкуствени или синтетични текстилни материали

5608 11 80

кг

S

 

13.94.12.53

Конфекционирани мрежи, изработени от канапи, въжета или дебели въжета, различни от тези за риболов, от полиамиди

5608 19 11

кг

S

 

13.94.12.55

Конфекционирани мрежи, различни от тези, изработени от канапи, въжета или дебели въжета, различни от тези за риболов, от полиамиди

5608 19 19

кг

S

 

13.94.12.59

Други мрежи, конфекционирани или не, от други текстилни материали

5608 [19 (30 + 90) + 00)]

кг

S

 

13.94.12.80

Изделия от прежди, ленти, канапи, въжета, н.д.

5609 00 00

кг

S

 

NACE 13.95: Производство на нетъкани текстилни изделия, без облекло

CPA 13.95.10: Нетъкани текстилни изделия, без облекло

13.95.10.10

Нетъкани текстилни изделия (без промазани или покрити) с маса за единица площ ≤ 25 г/м2

5603 [11 90 + 91 90]

кг

S

 

13.95.10.20

Нетъкани текстилни изделия (без промазани или покрити) с маса за единица площ > 25 г/м2, но ≤ 70 г/м2

5603 [12 90 + 92 90]

кг

S

 

13.95.10.30

Нетъкани текстилни изделия (без промазани или покрити) с маса за единица площ > 70 г/м2, но ≤ 150 г/м2

5603 [13 90 + 93 90]

кг

S

 

13.95.10.50

Нетъкани текстилни изделия (без промазани или покрити) с маса за единица площ > 150 г/м2

5603 [14 90 + 94 90]

кг

S

 

13.95.10.70

Нетъкани текстилни изделия, промазани или покрити

5603 [11 10 + 12 10 + 13 10 + 14 10 + 91 10 + 92 10 + 93 10 + 94 10]

кг

S

 

NACE 13.96: Производство на други текстилни изделия за техническа и производствена употреба

CPA 13.96.11: Метализирани прежди или обвити метализирани прежди

13.96.11.00

Метални и метализирани прежди, дори обвити (образувани от химични текстилни влакна или ленти, комбинирани или покрити с метал)

5605 00 00

кг

S

 

CPA 13.96.12: Тъкани от метални нишки или от метализирани текстилни прежди, н.в.д.

13.96.12.00

Тъкани от метални нишки или от метализирани текстилни прежди, за облекло, мебелиране или за подобна употреба, н.д.

5809 00 00

кг

S

 

CPA 13.96.13:   Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил; текстилни прежди и ленти, импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или с пластмаса

13.96.13.00

Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил; текстилни прежди и ленти, импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или пластмаси

5604 [10 00 + 90 (10 + 90)]

кг

S

 

CPA 13.96.14: Промазани, покрити или импрегнирани тъкани, н.в.д.

13.96.14.00

Тъкани, импрегнирани, промазани или покрити, н.д.

5901 [10 00 + 90 00] + 5903 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 91 + 99)] + 00)]

м2

S

 

CPA 13.96.15:   Платна за пневматични гуми, получени на основата на прежди с висока здравина от полиамиди, от полиестери или от вискозна коприна

13.96.15.00

Платна за пневматични гуми, получени на основата на прежди с висока здравина от полиамиди, полиестери или вискозна коприна

5902 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

м2

S

 

CPA 13.96.16:   Текстилни продукти и изделия за техническа употреба (включително фитили; нажежаващи се чорапчета, уплътнения за маркучи, транспортни ленти или трансмисионни ремъци, платна за пресяване и прецеждане, филтриращи тъкани)

13.96.16.20

Маркучи за помпи и подобни маркучи от текстилни материали, дори армирани или с допълнения от други материали

5909 [00 (10 + 90)]

кг

S

 

13.96.16.50

Текстилни фитили, маншони, транспортни ленти или трансмисионни ремъци от текстилни материали, тъкани за пресяване и филтриране

5908 00 00 + 5910 00 00 + 5911 [10 00 + 20 00 + 40 00 + 90 (10 + 90)]

кг

S

 

13.96.16.80

Тъкани и филцови тъкани, безконечни, използвани за машини за производство на хартия или за подобни машини (вкл. за дървесна маса или азбестоцимент)

5911 [31 (11 + 19 + 90) + 32 (11 + 19 + 90)]

кг

S

 

CPA 13.96.17: Ленти, ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито нишки са свързани с лепило („болдук“); гарнитури и подобни

13.96.17.30

Ленти, вкл. от основа без вътък, различни от етикети, гербове и подобни изделия

5806 [10 00 + 20 00 + 31 00 + 32 (10 + 90) + 39 00 + 40 00]

S

 

13.96.17.50

Етикети, емблеми и подобни изделия от текстилни материали, на парче, на ленти или изрязани, небродирани

5807 [10 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

S

 

13.96.17.70

Галони и ширити, на парче; пасмантерийни изделия и аналогични орнаментни изделия, на парче, небродирани (без трикотажните или плетените); пискюли, помпони или подобни изделия

5808 [10 00 + 90 00]

S

 

NACE 13.99: Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде

CPA 13.99.11: Тюлове, мрежи „филе“ и тъкани с навързани бримки; дантели на парчета, на ленти или на мотиви

13.99.11.30

Тюлове и фини мрежести тъкани (без тъканите и плетените изделия)

5804 [10 (10 + 90)]

S

 

13.99.11.50

Машинно изработени дантели на парче, на ленти или на мотиви

5804 [21 (10 + 90) + 29 (10 + 90)]

S

 

13.99.11.70

Ръчно изработени дантели на парче, на ленти или на мотиви

5804 30 00

S

 

CPA 13.99.12: Бродерии на парчета, на ленти или на мотиви

13.99.12.30

Бродерии без видима основа (химични или въздушни бродерии и бродерии с изрязана основа) на парче, на ленти или на мотиви

5810 [10 (10 + 90)]

S

 

13.99.12.50

Бродерии на парче, на ленти или на мотиви, от памук (без бродерии без видима основа)

5810 [91 (10 + 90)]

S

 

13.99.12.70

Бродерии на парче, на ленти или на мотиви (без бродерии от памук и тези без видима основа)

5810 [92 (10 + 90) + 99 (10 + 90)]

S

 

CPA 13.99.13: Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани

13.99.13.00

Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани

5602 [10 (11 + 19 + 31 + 38 + 90) + 21 00 + 29 00 + 90 00]

кг

S

 

CPA 13.99.14: Текстилни влакна ≤ 5 mm(флок) мъх от влакна, възли и пъпки от текстилни материали

13.99.14.00

Мъх от влакна, възли и пъпки от текстилни материали

5601 30 00

кг

S

 

CPA 13.99.15: Обвити прежди и ленти; шенилна прежда; прежди, наречени „във верижка“

13.99.15.00

Обвити прежди и ленти от синтетични или изкуствени текстилни материали с широчина ≤ 5 мм; шенилна прежда; прежди „във верижка“

5606 [00 (10 + 91 + 99)]

кг

S

 

CPA 13.99.16: Ватирани текстилни изделия на парчета

13.99.16.00

Ватирани текстилни изделия на парче, от един или повече текстилни слоя, съединени с подпълваща материя чрез прошиване, капитониране или друго свързване, различни от бродериите на парче, на ленти или на мотиви

5811 00 00

м2

S

 

CPA 13.99.19: Други текстилни изделия, н.в.д

13.99.19.00

Пухове и пухчета за пудра или за нанасяне на други козметични или тоалетни продукти

9616 20 00

бр. @

S

 

NACE 14.11: Производство на облекло от обработени меки кожи

CPA 14.11.10: Облекло от естествени или възстановени обработени меки кожи

14.11.10.00

Облекло от естествени или възстановени обработени меки кожи (без допълнения към облеклото, шапки, обувки)

4203 10 00

бр. @

S

 

NACE 14.12: Производство на работно облекло

CPA 14.12.11: Работни костюми, ансамбли и сака, за мъже или момчета

14.12.11.20

Работни ансамбли от памук, синтетични или изкуствени влакна, за мъже или момчета

6203 [22 10 + 23 10 + 29 11]

бр.

S

 

14.12.11.30

Работни сака от памук, синтетични или изкуствени влакна, за мъже или момчета

6203 [32 10 + 33 10 + 39 11]

бр.

S

 

CPA 14.12.12:   Работни панталони, панталони с пластрон или презрамки, панталони до под коляното и къси панталони, за мъже или момчета

14.12.12.40

Работни панталони и панталони до под коляното, от памук, синтетични или изкуствени влакна, за мъже или момчета

6203 [42 11 + 43 11 + 49 11]

бр.

S

 

14.12.12.50

Работни панталони с пластрон и презрамки, от памук, изкуствени или синтетични влакна, за мъже или момчета

6203 [42 51 + 43 31 + 49 31]

бр.

S

 

CPA 14.12.21: Работни костюми, ансамбли и сака, за жени или момичета

14.12.21.20

Работни ансамбли от памук, синтетични или изкуствени влакна, за жени или момичета

6204 [22 10 + 23 10 + 29 11]

бр.

S

 

14.12.21.30

Работни сака от памук, синтетични или изкуствени влакна, за жени или момичета

6204 [32 10 + 33 10 + 39 11]

бр.

S

 

CPA 14.12.22:   Работни панталони, панталони с пластрон или презрамки, панталони до под коляното и къси панталони за жени или момичета

14.12.22.40

Работни панталони и панталони до под коляното от памук, синтетични или изкуствени влакна, за жени или момичета

6204 [62 11 + 63 11 + 69 11]

бр.

S

 

14.12.22.50

Работни панталони с пластрон и презрамки, от памук, синтетични или изкуствени влакна, за жени или момичета

6204 [62 51 + 63 31 + 69 31]

бр.

S

 

CPA 14.12.30: Друго работно облекло

14.12.30.13

Друго работно облекло от памук, синтетични или изкуствени влакна, за мъже или момчета

6211 [32 10 + 33 10]

бр. @

S

 

14.12.30.23

Друго работно облекло от памук, синтетични или изкуствени влакна, за жени или момичета

6211 [42 10 + 43 10]

бр. @

S

 

NACE 14.13: Производство на горно облекло, без работно

CPA 14.13.11: Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

14.13.11.10

Палта, пелерини и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

6101 [20 10 + 30 10 + 90 20]

бр.

S

 

14.13.11.20

Анораци, якета и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

6101 [20 90 + 30 90 + 90 80]

бр.

S

 

CPA 14.13.12:   Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

14.13.12.30

Сака, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

6103 [31 00 + 32 00 + 33 00 + 39 00]

бр.

S

 

14.13.12.60

Костюми и ансамбли, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

6103 [10 (10 + 90) + 22 00 + 23 00 + 29 00]

бр.

S

 

14.13.12.70

Панталони и панталони до под коляното, панталони с пластрон и презрамки и къси панталони, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

6103 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00]

бр.

S

 

CPA 14.13.13: Палта, пелерини, анораци, якета, блузон, и подобни изделия трикотажни или плетени, за жени или момичета

14.13.13.10

Палта, пелерини и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или момичета

6102 [10 10 + 20 10 + 30 10 + 90 10]

бр.

S

 

14.13.13.20

Анораци, якета и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или момичета

6102 [10 90 + 20 90 + 30 90 + 90 90]

бр.

S

 

CPA 14.13.14:   Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за жени или момичета

14.13.14.30

Сака, трикотажни или плетени, за жени или момичета

6104 [31 00 + 32 00 + 33 00 + 39 00]

бр.

S

 

14.13.14.60

Костюми и ансамбли, трикотажни или плетени, за жени или момичета

6104 [13 00 + 19 (20 + 90) + 22 00 + 23 00 + 29 (10 + 90)]

бр.

S

 

14.13.14.70

Дамски рокли, трикотажни или плетени

6104 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 49 00]

бр.

S

 

14.13.14.80

Поли и поли-панталони, трикотажни или плетени, за жени или момичета

6104 [51 00 + 52 00 + 53 00 + 59 00]

бр.

S

 

14.13.14.90

Панталони и панталони до под коляното, панталони с пластрон и презрамки и къси панталони, трикотажни или плетени, за жени или момичета

6104 [61 00 + 62 00 + 63 00 + 69 00]

бр.

S

 

CPA 14.13.21:   Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

14.13.21.10

Шлифери за мъже или момчета

6201 [12 10 + 13 10]

бр.

S

 

14.13.21.20

Палта, балтони, пардесюта, пелерини и подобни изделия, за мъже или момчета

6201 [11 00 + 12 90 + 13 90 + 19 00]

бр.

S

 

14.13.21.30

Анораци, блузони и подобни изделия, за мъже или момчета

6201 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

бр.

S

 

CPA 14.13.22: Костюми и ансамбли, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

14.13.22.10

Костюми за мъже или момчета

6203 [11 00 + 12 00 + 19 (10 + 30 + 90)]

бр.

S

 

14.13.22.20

Ансамбли, различни от работните, за мъже или момчета

6203 [22 80 + 23 80 + 29 (18 + 30 + 90)]

бр.

S

 

CPA 14.13.23: Сака, различни от трикотажните и плетените, за мъже или момчета

14.13.23.00

Сака (без работни), различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

6203 [31 00 + 32 90 + 33 90 + 39 (19 + 90)]

бр.

S

 

CPA 14.13.24:   Панталони, панталони с пластрон презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти от тъкани, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

14.13.24.42

Панталони и панталони до под коляното, различни от работните, от „деним“, за мъже или момчета

6203 42 31

бр.

S

 

14.13.24.44

Панталони, панталони до под коляното и къси панталони, от вълна или от фини животински косми, за мъже или момчета

6203 [41 (10 + 90)]

бр.

S

 

14.13.24.45

Панталони и панталони до под коляното, различни от работните, от синтетични и изкуствени влакна, за мъже или момчета

6203 [43 19 + 49 19]

бр.

S

 

14.13.24.48

Панталони и панталони до под коляното, различни от работните, от памук (без „деним“), за мъже или момчета

6203 [42 (33 + 35)]

бр.

S

 

14.13.24.49

Панталони, панталони до под коляното, панталони с пластрон и презрамки и къси панталони, от текстилни материали (без вълна, памук, химични влакна), за мъже или момчета

6203 49 90

бр.

S

 

14.13.24.55

Панталони с пластрон и презрамки, различни от работните, от други текстилни материали, за мъже или момчета

6203 [41 30 + 42 59 + 43 39 + 49 39]

бр.

S

 

14.13.24.60

Къси панталони, от памук или синтетични и изкуствени влакна, за мъже или момчета

6203 [42 90 + 43 90 + 49 50]

бр.

S

 

CPA 14.13.31:   Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

14.13.31.10

Шлифери за жени или момичета

6202 [12 10 + 13 10]

бр.

S

 

14.13.31.20

Палта, манта, пелерини и подобни изделия, за жени или момичета

6202 [11 00 + 12 90 + 13 90 + 19 00]

бр.

S

 

14.13.31.30

Анораци, блузони и подобни изделия, за жени или момичета

6202 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

бр.

S

 

CPA 14.13.32: Костюми и ансамбли, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

14.13.32.10

Костюми за жени или момичета

6204 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 19 (10 + 90)]

бр.

S

 

14.13.32.20

Ансамбли, различни от работните, за жени или момичета

6204 [21 00 + 22 80 + 23 80 + 29 (18 + 90)]

бр.

S

 

CPA 14.13.33: Сака, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

14.13.33.30

Сака (без работни), различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

6204 [31 00 + 32 90 + 33 90 + 39 (19 + 90)]

бр.

S

 

CPA 14.13.34: Рокли, поли и поли-панталони, различни от трикотажните или плетените, за жени и момичета

14.13.34.70

Рокли за жени или момичета

6204 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 49 (10 + 90)]

бр.

S

 

14.13.34.80

Поли и поли-панталони, за жени или момичета

6204 [51 00 + 52 00 + 53 00 + 59 (10 + 90)]

бр.

S

 

CPA 14.13.35:   Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти от тъкани, различни от трикотажните или плетените, за жени ли момичета

14.13.35.42

Панталони и панталони до под коляното, различни от работните, от „деним“, за жени или момичета

6204 62 31

бр.

S

 

14.13.35.48

Панталони и панталони до под коляното, различни от работните, от памук (без „деним“), за жени или момичета

6204 [62 (33 + 39)]

бр.

S

 

14.13.35.49

Панталони и панталони до под коляното, различни от работните (без тези от памук), за жени или момичета

6204 [61 10 + 63 18 + 69 18]

бр.

S

 

14.13.35.51

Панталони с пластрон и презрамки, различни от работните, от памук, за жени или момичета

6204 62 59

бр.

S

 

14.13.35.61

Къси панталони от памук, за жени или момичета

6204 62 90

бр.

S

 

14.13.35.63

Панталони с пластрон и презрамки, различни от работните, от други текстилни материали (без памук); къси панталони от вълна или от фини животински косми, за жени или момичета

6204 [61 85 + 63 39 + 69 39]

бр.

S

 

14.13.35.65

Къси панталони от синтетични и изкуствени влакна (без трикотажни или плетени), за жени или момичета

6204 [63 90 + 69 50]

бр.

S

 

14.13.35.69

Панталони, панталони до под коляното, панталони с пластрон и презрамки и къси панталони, от други текстилни материали (без памук, вълна, синтетични и изкуствени влакна), за жени или момичета

6204 69 90

бр.

S

 

NACE 14.14: Производство на долно облекло

CPA 14.14.11: Ризи и ризи с къс ръкав, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

14.14.11.00

Ризи и ризи с къси ръкави, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

6105 [10 00 + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

бр.

S

 

CPA 14.14.12: Слипове и долни гащи, нощни ризи, пижами, халати и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

14.14.12.20

Слипове и долни гащи, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

6107 [11 00 + 12 00 + 19 00]

бр.

S

 

14.14.12.30

Нощни ризи и пижами, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

6107 [21 00 + 22 00 + 29 00]

бр.

S

 

14.14.12.40

Халати, вкл. за баня и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

6107 [91 00 + 99 00]

бр.

S

 

CPA 14.14.13: Блузи, ризи и шемизетки, трикотажни или плетени, за жени или момичета

14.14.13.10

Блузи, ризи и шемизетки, трикотажни или плетени, за жени или момичета

6106 [10 00 + 20 00 + 90 (10 + 30 + 50 + 90)]

бр.

S

 

CPA 14.14.14:   Комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати, домашни роби и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или момичета

14.14.14.20

Пликчета и други долни гащи, трикотажни или плетени, за жени или момичета

6108 [21 00 + 22 00 + 29 00]

бр.

S

 

14.14.14.30

Нощници и пижами, трикотажни или плетени, за жени или момичета

6108 [31 00 + 32 00 + 39 00]

бр.

S

 

14.14.14.40

Халати, вкл. за баня и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или момичета

6108 [91 00 + 92 00 + 99 00]

бр.

S

 

14.14.14.50

Комбинезони и фусти, трикотажни или плетени, за жени или момичета

6108 [11 00 + 19 00]

бр.

S

 

CPA 14.14.21: Ризи или ризи с къс ръкав, без трикотажни или плетени, за мъже или момчета

14.14.21.00

Ризи и ризи с къси ръкави, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

6205 [20 00 + 30 00 + 90 (10 + 80)]

бр.

S

 

CPA 14.14.22:   Слипове и долни гащи, бельо, нощни ризи, пижами, халати и подобни изделия, различни от трикотажни или плетени, за мъже или момчета

14.14.22.20

Слипове и долни гащи, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

6207 [11 00 + 19 00]

бр.

S

 

14.14.22.30

Нощни ризи и пижами, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

6207 [21 00 + 22 00 + 29 00]

бр.

S

 

14.14.22.40

Долни елечета, халати и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

6207 [91 00 + 99 (10 + 90)]

бр. @

S

 

CPA 14.14.23: Блузи, ризи и шемизетки, различни от трикотажни или плетени, за жени или момичета

14.14.23.00

Ризи, блузи и шемизетки, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

6206 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 40 00 + 90 (10 + 90)]

бр.

S

 

CPA 14.14.24:   Комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати, домашни роби и подобни изделия, различни от трикотажни или плетени, за жени или момичета

14.14.24.30

Нощници и пижами, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

6208 [21 00 + 22 00 + 29 00]

бр.

S

 

14.14.24.50

Комбинезони и фусти, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

6208 [11 00 + 19 00]

бр.

S

 

14.14.24.60

Долни елечета и ризи, пликчета, халати, домашни роби и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

6208 91 00

бр. @

S

 

14.14.24.80

Халати, домашни роби, долни елечета и ризи, пликчета - от синтетични или изкуствени влакна, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

6208 92 00

бр. @

S

 

14.14.24.89

Долни елечета и ризи, пликчета, комбинезони, фусти, нощници, пижами, халати, домашни роби и подобни от други текстилни материали (без памук, химични влакна), различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

6208 99 00

бр. @

S

 

CPA 14.14.25:   Сутиени, ластични колани, корсети, тиранти, жартиери, ластици за чорапи и други подобни изделия и части за тях, дори трикотажни или плетени

14.14.25.30

Сутиени и бюстиета, дори трикотажни или плетени

6212 [10 (10 + 90)]

бр.

S

 

14.14.25.50

Колани, ластични колани и колан-гащи, комбинации от сутиени и колани, дори трикотажни или плетени

6212 [20 00 + 30 00]

бр.

S

 

14.14.25.70

Тиранти, жартиери, ластици за чорапи и подобни изделия, дори трикотажни или плетени

6212 90 00

S

 

CPA 14.14.30: Тениски (фланелки с ръкав, без яка) и долни фланелки, трикотажни или плетени

14.14.30.00

Тениски (фланелки с ръкав, без яка) и долни фланелки, трикотажни или плетени

6109 [10 00 + 90 (20 + 90)]

бр.

S

 

NACE 14.19: Производство на друго облекло и допълнения за облекло

CPA 14.19.11: Облекло за бебета и допълнения за облекло, трикотажни или плетени

14.19.11.00

Облекло за бебета (≤ 86 см) и допълнения за облекло, трикотажно или плетено

6111 [20 (10 + 90) + 30 (10 + 90) + 90 (11 + 19 + 90)]

S

 

CPA 14.19.12: Горно спортно облекло, комбинезони и комплекти за ски, бански костюми и друго облекло, трикотажни или плетени

14.19.12.10

Горно спортно облекло, трикотажно или плетено

6112 [11 00 + 12 00 + 19 00]

бр.

S

 

14.19.12.30

Комбинезони и ансамбли за ски, трикотажни или плетени

6112 20 00

бр. @

S

 

14.19.12.40

Бански костюми, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

6112 [31 (10 + 90) + 39 (10 + 90)]

бр.

S

 

14.19.12.50

Бански костюми, трикотажни или плетени, за жени или момичета

6112 [41 (10 + 90) + 49 (10 + 90)]

бр.

S

 

14.19.12.90

Друго облекло, трикотажно или плетено, н.д.

6114 [20 00 + 30 00 + 90 00]

кг

S

 

CPA 14.19.13: Ръкавици, без пръсти и с един пръст, трикотажни или плетени

14.19.13.00

Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст, трикотажни или плетени

6116 [10 (20 + 80) + 91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

чф.

S

 

CPA 14.19.19: Други конфекционирани допълнения и части за облеклото, трикотажни или плетени

14.19.19.30

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була, воалетки и други подобни изделия, трикотажни или плетени

6117 10 00

бр. @

S

 

14.19.19.60

Вратовръзки и други конфекционирани допълнения за облекло и части за тях, трикотажни или плетени, н.д.

6117 [80 (10 + 80) + 00)]

S

 

CPA 14.19.21: Облекло за бебета и допълнения за облекло, различни от трикотажни или плетени

14.19.21.00

Облекло за бебета (≤ 86 см) и допълнения за облекло, различни от трикотажните или плетените

6209 [20 00 + 30 00 + 90 (10 + 90)]

S

 

CPA 14.19.22:   Горно спортно облекло, комбинезони и комплекти за ски и бански костюми, други облекла, различни от трикотажни или плетени

14.19.22.10

Якета и горно спортно облекло, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

6211 [32 (31 + 41 + 42 + 90) + 33 (31 + 41 + 42 + 90) + 00)]

бр. @

S

 

14.19.22.20

Якета и горно спортно облекло, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

6211 [41 00 + 42 (31 + 41 + 42 + 90) + 43 (31 + 41 + 42 + 90) + 00)]

бр. @

S

 

14.19.22.30

Комбинезони и ансамбли за ски, различни от трикотажните или плетените

6211 20 00

бр.

S

 

14.19.22.40

Бански костюми, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

6211 11 00

бр.

S

 

14.19.22.50

Бански костюми, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

6211 12 00

бр.

S

 

CPA 14.19.23:   Носни и джобни кърпички, шалове, кърпи за глава, шалчета, воалетки, вратовръзки, папийонки и шалчета-вратовръзки, ръкавици и други конфекционирани допълнения за облекло, различни от трикотажни или плетени, н.в.д.

14.19.23.10

Носни кърпи и джобни кърпички

6213 [20 00 + 90 00]

бр.

S

 

14.19.23.33

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни изделия, от текстилни материали (без естествена коприна), различни от трикотажните или плетените

6214 [20 00 + 30 00 + 40 00 + 90 00]

бр.

S

 

14.19.23.38

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни изделия, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

6214 10 00

бр.

S

 

14.19.23.53

Вратовръзки, папийонки и шалчета-вратовръзки, от текстилни материали (без естествена коприна), различни от трикотажните или плетените

6215 [20 00 + 90 00]

бр.

S

 

14.19.23.58

Вратовръзки, папийонки и шалчета-вратовръзки, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

6215 10 00

бр.

S

 

14.19.23.70

Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст, различни от трикотажните или плетените

6216 00 00

чф.

S

 

14.19.23.93

Други конфекционирани допълнения за облекло, различни от трикотажните или плетените (без тиранти и подобни), н.д.

6217 10 00

S

 

14.19.23.95

Части за облекло или за допълнения за облекло, различни от трикотажните или плетените

6217 90 00

S

 

CPA 14.19.31: Допълнения за облекло от естествена или възстановена кожа, с изключение на спортни ръкавици

14.19.31.75

Ръкавици от естествени или възстановени лицеви кожи, различни от защитните и тези, предназначени за практикуване на спорт

4203 [29 (91 + 99)]

чф.

S

 

14.19.31.80

Колани и колани с презрамки, от естествени или възстановени лицеви кожи

4203 30 00

бр. @

S

 

14.19.31.90

Други допълнения за облекло от естествени или възстановени лицеви кожи

4203 40 00

S

 

CPA 14.19.32: Облекло, изготвено от филц, от нетъкани или от други текстилни материали, импрегнирани или промазани

14.19.32.00

Облекло, конфекционирано от плетени платове, от филц или от нетъкани текстилни материали, импрегнирани или промазани

6113 [00 (10 + 90)] + 6210 [10 (10 + 90) + 20 00 + 30 00 + 40 00 + 50 00]

бр. @

S

 

CPA 14.19.41:   Форми за шапки и качулки от филц; платоци и маншони от филц, щумпи за шапки, плетени или произведени чрез зашиване на ленти от какъвто и да е материал

14.19.41.30

Щумпи, неоформени, нито фасонирани, дискове, цилиндри (дори разцепени по височина), от филц, за шапки

6501 00 00

бр.

S

 

14.19.41.50

Щумпи или други форми за шапки, плетени или изработени чрез зашиване на ленти от всякакви материали, неоформени, нито фасонирани, нито гарнирани

6502 00 00

бр.

S

 

CPA 14.19.42:   Шапки, от филц или изплетени или произведени чрез съединяване на ленти от какъвто и да е материал, или трикотажни или плетени, или произведени от дантела или друга тъкан; мрежи и филета за коса

14.19.42.30

Шапки от филц, изработени с помощта на щумпи или дискове, дори гарнирани

6505 90 05 + 6506 99 10

бр.

S

 

14.19.42.50

Шапки, плетени или изработени чрез съединяване на ленти, от всякакви материали, дори гарнирани

6504 00 00

бр.

S

 

14.19.42.70

Шапки от трикотаж или конфекционирани от дантели, филц или други текстилни продукти, на парчета (но не на ленти), дори гарнирани; мрежи и филета за коса, от всякакви материали, дори гарнирани

6505 [10 00 + 90 (10 + 30 + 80)]

бр. @

S

 

CPA 14.19.43:   Други шапки, освен гумирани или пластифицирани, предпазни и азбестови; ленти за вътрешни гарнитури, подплати, външни гарнитури, вътрешни предпазни приспособления, козирки и подбрадници за шапкарството

14.19.43.00

Шапки от други материали (без каучук, пластмаси, филц, азбест, трикотажни или на парчета); ленти за вътрешни гарнитури, подплати, външни гарнитури, вътрешни предпазни приспособления, козирки и подбрадници за шапкарството

6506 99 90 + 6507 00 00

S

 

NACE 14.20: Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи

CPA 14.20.10: Облекло, допълнения за облекло и други изделия от кожухарски кожи, без шапки

14.20.10.30

Облекло и допълнения за облекло от кожухарски кожи (без шапки)

4303 [10 (10 + 90)]

S

 

14.20.10.90

Изделия от кожухарски кожи (без облекло, допълнения за него, шапки)

4303 90 00

S

 

NACE 14.31: Производство на чорапи и чорапогащи

CPA 14.31.10: Чорапогащи, дълги, тричетвърти и къси чорапи и други подобни изделия, трикотажни или плетени

14.31.10.33

Чорапогащи от синтетични материали с линейна плътност на единочката < 67 дтекс

6115 21 00

бр.

S

 

14.31.10.35

Чорапогащи от синтетични материали с линейна плътност на единочката ≥ 67 дтекс

6115 22 00

бр.

S

 

14.31.10.37

Чорапогащи от текстилни материали (без синтетични)

6115 29 00

бр.

S

 

14.31.10.50

Дамски чорапи, дълги и три четвърти с линейна плътност на единочката < 67 дтекс

6115 [30 (11 + 19 + 90)]

чф.

S

 

14.31.10.90

Други чорапи и подобни изделия (вкл. медицински)

6115 [10 (10 + 90) + 94 00 + 95 00 + 96 (10 + 91 + 99) + 00)]

чф.

S

 

NACE 14.39: Производство на класически (машинно или ръчно плетени) пуловери, жилетки и други подобни изделия

CPA 14.39.10: Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия, трикотажни или плетени

14.39.10.31

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия, от вълна или фини животински косми, трикотажни или плетени, за мъже или момчета (без тези съдържащи тегловно ≥ 50 % вълна и с тегло на изделието ≥ 600 г)

6110 [11 30 + 12 10 + 19 10]

бр.

S

 

14.39.10.32

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия, от вълна или фини животински косми, трикотажни или плетени, за жени или момичета (без тези съдържащи тегловно ≥ 50 % вълна и с тегло на изделието ≥ 600 г)

6110 [11 90 + 12 90 + 19 90]

бр.

S

 

14.39.10.33

Фланели и пуловери от вълна или фини животински косми, трикотажни или плетени, съдържащи тегловно ≥ 50 % вълна и с тегло на изделието ≥ 600 г

6110 11 10

бр.

S

 

14.39.10.53

Блузи с яка поло, тънки, от памук, трикотажни или плетени

6110 20 10

бр.

S

 

14.39.10.55

Блузи с яка поло, тънки, от синтетични или изкуствени влакна, трикотажни или плетени

6110 30 10

бр.

S

 

14.39.10.61

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия (без тънки блузи с яка поло), от памук, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

6110 20 91

бр.

S

 

14.39.10.62

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия (без тънки блузи с яка поло), от памук, трикотажни или плетени, за жени или момичета

6110 20 99

бр.

S

 

14.39.10.71

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия (без тънки блузи с яка поло), от синтетични или изкуствени влакна, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

6110 30 91

бр.

S

 

14.39.10.72

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия (без тънки блузи с яка поло), от синтетични или изкуствени влакна, трикотажни или плетени, за жени или момичета

6110 30 99

бр.

S

 

14.39.10.90

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия от други текстилни материали, трикотажни или плетени

6110 [90 (10 + 90)]

бр.

S

 

NACE 15.11: Обработка на кожи без косъм; обработка и багрене на кожухарски кожи

CPA 15.11.10: Дъбени или апретирани кожухарски кожи

15.11.10.30

Дъбени или апретирани цели кожухарски кожи, несъединени, от зайци или агнета

4302 [19 (35 + 75 + 80)]

бр.

S

 

15.11.10.50

Дъбени или апретирани кожухарски кожи, различни от заешки и агнешки (вкл. глави, опашки, крачета и други части, отпадъци и изрезки)

4302 [11 00 + 19 (10 + 20 + 30 + 41 + 49 + 50 + 60 + 70 + 95) + 20 00 + 30 (10 + 21 + 25 + 31 + 41 + 45 + 51 + 55 + 61 + 71 + 95)]

S

 

CPA 15.11.21: Замшеви кожи

15.11.21.00

Велурирани кожи (вкл. комбинирано маслено-формалиново дъбени кожи)

4114 [10 (10 + 90)]

м2 @

S

 

CPA 15.11.22: Кожи с лаково или друго покритие; метализирани кожи

15.11.22.00

Кожи с лаково, метализирано или друго покритие

4114 20 00

м2

T

 

CPA 15.11.31: Кожи от животни от рода на едрия рогат добитък, без косъм, цели

15.11.31.00

Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, цели

4104 [11 (10 + 51) + 19 (10 + 51) + 41 (11 + 19 + 51) + 49 (11 + 19 + 51)] + 4107 [11 (11 + 19) + 12 (11 + 19 + 91) + 10)]

кг

T

 

CPA 15.11.32: Кожи от животни от рода на едрия рогат добитък, без косъм, не цели

15.11.32.00

Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, други

4104 [11 59 + 19 59 + 41 59 + 49 59] + 4107 [91 (10 + 90) + 92 10 + 99 10]

кг

T

 

CPA 15.11.33: Кожи от животни от рода на конете, без косъм

15.11.33.00

Обработени кожи без косъм от коне, магарета, мулета или катъри

4104 [11 90 + 19 90 + 41 90 + 49 90] + 4107 [11 90 + 12 99 + 19 90 + 92 90 + 99 90]

кг

T

 

CPA 15.11.41: Овчи или агнешки кожи, без вълна

15.11.41.30

Обработени кожи без косъм от овце, дъбени или додъбени, но без друга по-нататъшна обработка (без велурирани кожи)

4105 [10 (10 + 90) + 30 (10 + 91 + 99)]

кг

T

 

15.11.41.50

Обработени кожи без косъм от овце, обработени след дъбене или обработени като пергамент (без велурирани, с лаково, метализирано или друго покритие)

4112 00 00

м2

T

 

CPA 15.11.42: Кози или ярешки кожи, без косъм

15.11.42.30

Обработени кожи без косъм от кози, дъбени или додъбени, но без друга по-нататъшна обработка (без велурирани кожи)

4106 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90)]

кг

T

 

15.11.42.50

Обработени кожи без косъм от кози, обработени след дъбене или обработени като пергамент (без велурирани, с лаково, метализирано или друго покритие)

4113 10 00

м2

T

 

CPA 15.11.43: Свински кожи

15.11.43.30

Обработени кожи без косъм от свине, само дъбени

4106 [31 (10 + 90) + 32 (10 + 90)]

кг

T

 

15.11.43.50

Обработени кожи без косъм от свине, обработени по друг начин (без кожи с лаково или друго покритие и метализирани кожи)

4113 20 00

м2

T

 

CPA 15.11.51: Кожи от други животни, без косъм

15.11.51.00

Обработени кожи без косъм от други животни

4106 [40 (10 + 90) + 91 00 + 92 00] + 4113 [30 00 + 90 00]

кг

T

 

CPA 15.11.52: Възстановена кожа на базата на кожа или кожени влакна

15.11.52.00

Възстановени кожи на базата на кожа или кожени влакна, на плочи, листа или ленти, дори навити на рула

4115 10 00

м2 @

T

 

NACE 15.12: Производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване, сарашки и седларски изделия

CPA 15.12.11: Сарашки или седларски изделия за всякакви животни, от всякакъв вид материали

15.12.11.00

Сарашки или седларски изделия за всякакви животни (вкл. ремъци, поводи, наколенници, намордници, седла, кобури за седла, облекло за кучета и подобни изделия) от всякакъв вид материали

4201 00 00

S

 

CPA 15.12.12:   Куфари, пътни чанти и други изделия за пътуване, от кожа, възстановена кожа, с външна повърхност от пластмаси, текстилни материали, вулканизирани нишки или картон, пътни комплекти за лична хигиена, шиене или почистване на обувки или дрехи

15.12.12.10

Куфари, куфарчета, вкл. тоалетни куфарчета и куфарче за документи, папки, ученически чанти и други подобни

4202 [11 (10 + 90) + 12 (11 + 19 + 50 + 91 + 99) + 19 (10 + 90)]

бр. @

S

 

15.12.12.20

Ръчни чанти, дори чанти за през рамо, вкл. тези без дръжки

4202 [21 00 + 22 (10 + 90) + 00)]

бр.

S

 

15.12.12.30

Джобни изделия или изделия за ръчни чанти от всякакъв вид материали

4202 [31 00 + 32 (10 + 90) + 00)]

S

 

15.12.12.50

Чанти (пътни, тоалетни, спортни, раници); калъфи за музикални и други инструменти от всякакъв вид материали

4202 [91 (10 + 80) + 92 (11 + 15 + 19 + 91 + 98) + 00)]

S

 

15.12.12.70

Пътнически комплекти за личен тоалет, шиене или почистване на обувки или облекло от всякакъв вид материали (без несесери за нокти)

9605 00 00

бр. @

S

 

CPA 15.12.13: Каишки за ръчни часовници, (с изключение на металните) и части за тях

15.12.13.00

Каишки за ръчни часовници и части за тях от материали, различни от метал

9113 [90 (10 + 80)]

бр. @

S

 

CPA 15.12.19:   Други изделия от кожа или възстановена кожа (включително изделия, използвани в машинни или механични устройства или за други технически употреби), н.в.д.

15.12.19.30

Транспортни ленти и други изделия за технически цели от естествени или възстановени кожи

4205 [00 (11 + 19)]

кг

S

 

15.12.19.60

Други изделия от естествени или възстановени кожи, вкл. изделия за технически цели

4205 00 90

S

 

NACE 15.20: Производство на обувки

CPA 15.20.11: Непромокаеми обувки с ходила и горна част от каучук или от пластмаси, различни от обувки със защитно метално бомбе

15.20.11.00

Непромокаеми обувки с ходила и горна част от каучук или пластмаси (без обувки със защитно метално бомбе)

6401 [92 (10 + 90) + 00)]

чф.

S

 

CPA 15.20.12: Обувки с ходила и горна част от каучук или от пластмаси, различни от непромокаеми или спортни обувки

15.20.12.10

Сандали с ходила от каучук или пластмаси и с горна част от каучук, пластмаси или изкуствени кожи (вкл. тип джапанки)

6402 [20 00 + 99 (31 + 39)]

чф.

S

 

15.20.12.31

Обувки с горна част от каучук, пластмаси или изкуствени кожи (без сандали, пантофи, спортни обувки и обувки със защитно метално бомбе)

6402 [91 90 + 99 (10 + 91 + 93 + 96 + 98)]

чф.

S

 

15.20.12.37

Пантофи и други домашни обувки с горна част от пластмаси и с ходила от каучук или пластмаси (вкл. пантофки за танци и чехли за баня)

6402 99 50

чф.

S

 

CPA 15.20.13:   Обувки с горна част от кожа, различни от спортни обувки, обувки със защитно метално бомбе и различни специални обувки

15.20.13.30

Обувки с горна част от естествени кожи, с основно ходило от дърво, без вътрешни ходила и защитно метално бомбе

6403 [51 05 + 59 05 + 91 05 + 99 05]

чф.

S

 

15.20.13.51

Мъжки обувки (вкл. ботуши) с горна част от естествени кожи (без непромокаемите и тези със защитно метално бомбе)

6403 [51 (15 + 95) + 59 95 + 91 (16 + 96) + 96)]

чф.

S

 

15.20.13.52

Дамски обувки (вкл. ботуши) с горна част от естествени кожи (без непромокаемите и тези със защитно метално бомбе)

6403 [51 (19 + 99) + 59 99 + 91 (13 + 18 + 93 + 98) + 99 (93 + 98)]

чф.

S

 

15.20.13.53

Детски обувки (вкл. ботуши) с горна част от естествени кожи (без непромокаемите и тези със защитно метално бомбе)

6403 [51 (11 + 91) + 59 91 + 91 (11 + 91) + 91)]

чф.

S

 

15.20.13.61

Мъжки сандали (вкл. тип джапанки) с горна част от естествени кожи

6403 [59 35 + 99 36]

чф.

S

 

15.20.13.62

Дамски сандали (вкл. тип джапанки) с горна част от естествени кожи

6403 [59 (11 + 39) + 99 (11 + 33 + 38)]

чф.

S

 

15.20.13.63

Детски сандали (вкл. тип джапанки) с горна част от естествени кожи

6403 [59 31 + 99 31]

чф.

S

 

15.20.13.70

Пантофи и други домашни обувки (вкл. пантофки за танци и чехли за баня), с горна част от естествени кожи и с ходила от каучук, пластмаси или кожи

6403 [59 50 + 99 50]

чф.

S

 

15.20.13.80

Обувки с горна част от естествени кожи, с ходила от дърво, корк или друг материал (без каучук, пластмаси или кожи)

6405 10 00

чф.

S

 

CPA 15.20.14: Обувки с горна част от текстилни материали, различни от спортни обувки

15.20.14.44

Пантофи и домашни обувки с горна част от текстилни материали (вкл. пантофки за танци и чехли за баня)

6404 [19 10 + 20 10] + 20 91]

чф.

S

 

15.20.14.45

Обувки с горна част от текстилни материали, с ходила от каучук, пластмаси или кожи, различни от спортни обувки и пантофи (вкл. апрески)

6404 [19 90 + 20 90]

чф.

S

 

15.20.14.46

Други обувки с горна част от текстилни материали, с ходила от дърво, корк или други материали

6405 [20 (10 + 99)]

чф.

S

 

CPA 15.20.21: Обувки за тенис, обувки за баскетбол, обувки за гимнастика, обувки за тренировки и други подобни

15.20.21.00

Обувки за тенис, баскетбол, гимнастика, тренировки и подобни с горна част от текстилни материали, с ходила от каучук или пластмаси

6404 11 00

чф.

S

 

CPA 15.20.29: Други спортни обувки (с изключение на обувки за ски и обувки, към които са закрепени кънки)

15.20.29.00

Други спортни обувки с горна част от естествени кожи, каучук или пластмаси (без непромокаеми обувки, обувки за ски и сноуборд)

6402 19 00 + 6403 19 00

чф.

S

 

CPA 15.20.31: Обувки със защитно метално бомбе

15.20.31.20

Обувки (вкл. непромокаеми) със защитно метално бомбе, с горна част и ходила, от каучук или пластмаси

6401 10 00 + 6402 [91 10 + 99 05]

чф.

S

 

15.20.31.50

Обувки със защитно метално бомбе, с горна част от естествени кожи, с ходила от каучук, пластмаси или кожи

6403 40 00

чф.

S

 

CPA 15.20.32: Обувки с ходила от дърво, специални обувки и други обувки, н.в.д.

15.20.32.00

Дървени обувки, разнообразни специални обувки и други обувки, н.д.

6403 20 00 + 6405 [90 (10 + 90)]

чф.

S

 

CPA 15.20.40:   Части от обувка, от кожа; подвижни вътрешни ходила, табан хастари и подобни изделия; гети, гамаши и подобни изделия и части за тях

15.20.40.20

Горни части за обувки и техните части (без бомбета и фортове) от естествени кожи

6406 10 10

S

 

15.20.40.50

Горни части за обувки и техните части (без бомбета и фортове) от други материали

6406 10 90

S

 

15.20.40.80

Гети, гамаши и подобни изделия и части за тях; табани, фортове, бомбета и други части за обувки (без горни части и ходила), от други материали

6406 [99 (30 + 50 + 60 + 85)]

S

 

NACE 16.10: Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал

CPA 16.10.10:   Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, с дебелина > 6 mm; дървени траверси за железопътни или подобни линии, неимпрегнирани

16.10.10.10

Дървени траверси за релсов път, неимпрегнирани

4406 10 00

м3

S

 

16.10.10.33

Иглолистен дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, с дебелина > 6 mm, клинозъбно съединен, шлифован или рендосан

4407 [10 (15 + 31 + 33 + 38)]

м3

S

 

16.10.10.35

Дървен материал от смърч от вида Picea abies Karst или от гребеновидна ела (сребриста ела, ела на Vosges) (Abies alba мill.)

4407 10 91

м3

S

 

16.10.10.37

Дървен материал от бор от вида Pinus sylvestris L.

4407 10 93

м3

S

 

16.10.10.39

Иглолистен дървен материал на дъсчици с дебелина > 6 мм, но < 12,5 мм и дължина 125 мм друг нарязан иглолистен дървен материал

4407 10 98

м3

S

 

16.10.10.50

Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, с дебелина > 6 мм, с изкл. на иглолистни и тропически дървесини и дъбови блокове, дъски и профили

4407 [91 (15 + 39 + 90) + 92 00 + 93 (10 + 91 + 99) + 94 (10 + 91 + 99) + 95 (10 + 91 + 99) + 99 (20 + 25 + 40 + 91 + 96 + 98)]

м3 @

S

 

16.10.10.71

Тропически дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, с дебелина > 6 мм, клинозъбно челно съединен или рендосан/шлифован

4407 [21 (10 + 91 + 99) + 22 (10 + 91 + 99) + 25 (10 + 30 + 50 + 90) + 26 (10 + 30 + 50 + 90) + 27 (10 + 91 + 99) + 28 (10 + 91 + 99) + 29 (15 + 20 + 25 + 45 + 61 + 68 + 83 + 85 + 95)]

м3 @

S

 

16.10.10.77

Дъбови паркетни дъски и фризи, рендосани, но несглобени (без профилирани)

4407 91 31

м2

S

 

CPA 16.10.21:   Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръбове или страни (включително несглобени ленти и фризове за паркетни настилки и орнаменти и детайли)

16.10.21.10

Иглолистен дървен материал, профилиран по дължината на един или няколко ръба или страни (вкл. паркетни дъски и фризи, несглобени)

4409 [10 (11 + 18)]

кг

S

 

16.10.21.50

Дъбов, буков и друг дървен материал (без иглолистен), профилиран по дължината на един или няколко ръба или страни (вкл. паркетни дъски и фризи, несглобени)

4409 [21 00 + 29 (10 + 91 + 99)]

кг

S

 

CPA 16.10.22: Дървесен талаш и дървесно брашно

16.10.22.00

Дървесен талаш и дървесно брашно

4405 00 00

кг

S

 

CPA 16.10.23: Дървен материал на плочки или на частици

16.10.23.03

Дървен материал на трески или на частици, иглолистен

4401 21 00

кг

S

 

16.10.23.05

Дървен материал на трески или на частици, различен от иглолистния

4401 22 00

кг

S

 

CPA 16.10.31: Дървен материал, обработен с боя, креозот или други консерванти

16.10.31.16

Дървен материал, дори обелен, двустранно или четиристранно грубо издялан, обработен с боя, креозот или други консерванти

4403 10 00

м3

S

 

CPA 16.10.32: Дървени траверси за железопътни или подобни линии, импрегнирани

16.10.32.00

Дървени траверси за релсов път, импрегнирани

4406 90 00

м3

S

 

CPA 16.10.39: Друг необработен дървен материал

16.10.39.00

Друг дървен материал, небичен надлъжно, само грубо нарязан или заоблен, вкл. цепени и заострени колове и колчета

4404 [10 00 + 20 00]

м3 @

S

 

CPA 16.10.91: Услуги за сушене, импрегниране или химическа обработка на дървен материал

16.10.91.00

Услуги по обработване на дървесина: сушене, консервиране, импрегниране

I

 

NACE 16.21: Производство на фурнир и дървесни плочи

CPA 16.21.11: Шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал от бамбук

16.21.11.00

Шперплат, фурнировани плочи и подобна слоеста дървесина, от бамбук

4412 10 00

м3

S

 

CPA 16.21.12: Друг шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал

16.21.12.11

Шперплат, съставен от фурнирни листове (без бамбук), с единична дебелина ≤ 6 мм, с най-малко един външен слой от тропически дървесни видове

4412 [31 (10 + 90)]

м3

S

 

16.21.12.14

Шперплат, съставен от фурнирни листове, с единична дебелина ≤ 6 мм, с най-малко един външен слой от неиглолистен дървен материал (без тропически)

4412 [32 (10 + 90)]

м3

S

 

16.21.12.17

Шперплат, съставен от фурнирни листове, с единична дебелина ≤ 6 мм (без тези с най-малко един външен слой от неиглолистен или тропически дървен материал)

4412 39 00

м3

S

 

16.21.12.21

Други фурнировани плочи и подобна слоеста дървесина, с дъсчена, летвена или лентова сърцевина

4412 [94 (10 + 90)]

м3

S

 

16.21.12.24

Други фурнировани плочи и подобна слоеста дървесина (без тези с дъсчена, летвена или лентова сърцевина)

4412 [99 (30 + 40 + 50 + 85)]

м3

S

 

CPA 16.21.13: Плочи от частици и подобни, от дървесина или от други лигноцелулозни материали

16.21.13.13

Плочи от дървесни частици

4410 [11 (10 + 30 + 50 + 90)]

м3

S

 

16.21.13.16

Плочи, наречени „oriented strand board“ (OSB), от дървесина

4410 [12 (10 + 90)]

м3

S

 

16.21.13.19

Плочи, наречени „waferboard“ и подобни плочи, от дървесина (без плочи от вида „oriented strand board“)

4410 19 00

м3

S

 

16.21.13.50

Плочи от частици и подобни плочи, от лигноцелулозни материали, без тези от дървесина

4410 90 00

м3

S

 

CPA 16.21.14: Плочи от дървесни влакна или от влакна от други лигноцелулозни материали

16.21.14.23

Влакнести плочи със средна плътност (MDF), с дебелина ≤ 5 мм, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества

4411 [12 (10 + 90)]

м2

S

 

16.21.14.26

Влакнести плочи със средна плътност (MDF), с дебелина > 5 мм, но ≤ 9 мм, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества

4411 [13 (10 + 90)]

м2

S

 

16.21.14.29

Влакнести плочи със средна плътност (MDF), с дебелина > 9 мм, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества

4411 [14 (10 + 90)]

м2

S

 

16.21.14.43

Плочи (без MDF) от дървесни влакна или от влакна от други лигноцелулозни материали, с плътност > 0,8 г/см3, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества

4411 [92 (10 + 90)]

м2

S

 

16.21.14.46

Плочи (без MDF) от дървесни влакна или от влакна от други лигноцелулозни материали, с плътност > 0,5 г/см3, но ≤ 0,8 г/см3, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества

4411 [93 (10 + 90)]

м2

S

 

16.21.14.49

Плочи (без MDF) от дървесни влакна или от влакна от други лигноцелулозни материали, с плътност ≤ 0,5 г/см3, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества

4411 [94 (10 + 90)]

м2

S

 

CPA 16.21.21:   Фурнирни листове и плоскости за шперплат и друг надлъжно нарязан дървен материал, рендосан или шлифован, с дебелина ≤ 6 mm

16.21.21.13

Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг, надлъжно нарязан дървен материал, нацепен или кръгообразно нарязан, клинозъбно челно съединен, дори рендосан или шлифован, с дебелина ≤ 6 мм; дъсчици за моливи

4408 [10 (15 + 91) + 31 (11 + 21 + 25) + 39 (15 + 21 + 55 + 70) + 90 (15 + 35)]

м3 @

S

 

16.21.21.18

Други фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат (дори свързан) и друг, надлъжно нарязан дървен материал, нацепен или кръгообразно нарязан, с дебелина ≤ 6 мм, н.д., без клинозъбно челно съединен, рендосан

4408 [10 (93 + 99) + 31 30 + 39 (31 + 35 + 85 + 95) + 90 (85 + 95)]

м3

S

 

CPA 16.21.22: „Уплътнен“ дървен материал, на блокове, плочи, дъски или профили

16.21.22.00

Уплътнен дървен материал на блокове, плочи, дъски или профили

4413 00 00

м3

S

 

NACE 16.22: Производство на сглобени паркетни плочи

CPA 16.22.10: Сглобени паркетни плочи

16.22.10.30

Сглобени паркетни плочи за мозаичен паркет от дървен материал

4418 71 00

м2

S

 

16.22.10.60

Други сглобени паркетни плочи от дървен материал, без паркетни плочи за мозаичен паркет

4418 [72 00 + 79 00]

м2

S

 

NACE 16.23: Производство на дограма и други изделия от дървен материал за строителството

CPA 16.23.11: Прозорци, френски прозорци и техните каси, врати и техните каси и прагове, от дървен материал

16.23.11.10

Прозорци, двойни прозорци със съединени крила и техните каси, от дървен материал

4418 [10 (10 + 50 + 90)]

бр.

S

 

16.23.11.50

Врати и техните каси и прагове, от дървен материал

4418 [20 (10 + 50 + 80)]

бр.

S

 

CPA 16.23.12: Кофражи за бетониране, покривни шиндри („shingles“ и „shakes“), от дървен материал

16.23.12.00

Кофражни платна и покривни шиндри и шейкове, от дървен материал

4418 [40 00 + 50 00]

кг

S

 

CPA 16.23.19: Дограма и други изделия от дървен материал за строителството, н.в.д.

16.23.19.00

Конструкции и детайли от дървен материал за строителството, н.д.

4418 [60 00 + 90 (10 + 80)]

кг

S

 

CPA 16.23.20: Сглобяеми конструкции от дървен материал

16.23.20.00

Сглобяеми конструкции от дървен материал

9406 [00 (11 + 20)]

S

 

NACE 16.24: Производство на опаковки от дървен материал

CPA 16.24.11: Обикновени палети, бокс-палети, и други плоскости за товарене, от дървен материал

16.24.11.33

Обикновени палети и подпори за палети от дървен материал

4415 20 20

бр.

S

 

16.24.11.35

Бокс палети и други плоскости за товарене (без обикновени палети) от дървен материал

4415 20 90

бр. @

S

 

CPA 16.24.12: Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия от дървен материал

16.24.12.00

Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия и техните части, вкл. заготовки за дъги, от дървен материал

4416 00 00

кг

S

 

CPA 16.24.13: Други опаковки от дървен материал и части за него

16.24.13.20

Каси, касетки, щайги, варели и други подобни опаковки (без барабани за кабели), от дървен материал

4415 10 10

кг

S

 

16.24.13.50

Барабани за кабели от дървен материал

4415 10 90

кг

S

 

NACE 16.29: Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене

CPA 16.29.11:   Инструменти, тела и дръжки за инструменти, тела за четки, дръжки за метли или четки, калъпи и опъвачи за обувки, заготовки за лули, от дървен материал

16.29.11.30

Инструменти, тела и дръжки за инструменти, тела за четки, дръжки за метли или четки, калъпи и опъвачи за обувки, от дървен материал

4417 00 00

кг

S

 

16.29.11.80

Заготовки за лули от дървен материал или от корени

9614 00 10

кг

S

 

CPA 16.29.12: Съдове и прибори за сервиране или за кухня, от дървен материал

16.29.12.00

Съдове и прибори за сервиране или за кухня, от дървен материал

4419 [00 (10 + 90)]

кг

S

 

CPA 16.29.13:   Дървени изделия с гравюри или инкрустации; кутии за бижута или прибори, статуетки и други изделия за украса, от дървен материал

16.29.13.00

Дървени изделия с гравюри или инкрустации, ковчежета, кутии и калъфи за бижута, статуетки и други изделия за украса, изделия за вътрешно обзавеждане, без мебели, от дървен материал

4420 [10 (11 + 19) + 90 (10 + 91 + 99)]

S

 

CPA 16.29.14: Дървени рамки за картини, фотографии, огледала и подобни предмети; други изделия от дървен материал

16.29.14.10

Части за обувки (без горни части, фортове, бомбета) от дърво

6406 91 00

S

 

16.29.14.20

Дървени рамки за картини, фотографии, огледала или други подобни

4414 [00 (10 + 90)]

м @

S

 

16.29.14.90

Други изделия от дървен материал, без подпори за палети

4421 [10 00 + 90 (91 + 98)] + 10)]

S

 

CPA 16.29.21:   Естествен корк, обелен или представен под формата на блокове, плочи, листове или ленти; отпадъци от корк; натрошен, гранулиран или пулверизиран корк; отпадъчен корк

16.29.21.30

Отпадъци от корк; натрошен, гранулиран или пулверизиран корк, без естествен корк, необработен или само почистен

4501 90 00

кг

S

 

16.29.21.50

Естествен корк, обелен или просто изрязан в квадратна форма или представен под формата на блокове, плочи, листове или ленти с квадратна или правоъгълна форма, вкл. заготовки за тапи с незаоблени краища

4502 00 00

кг

S

 

CPA 16.29.22: Изделия от естествен корк

16.29.22.50

Тапи от естествен корк

4503 [10 (10 + 90)]

кг

S

 

16.29.22.90

Изделия от естествен корк, без тапи

4503 90 00

кг

S

 

CPA 16.29.23: Блокове, плочи, листове и ленти; плочки във всякаква форма; плътни цилиндри, от агломериран корк

16.29.23.20

Тапи от агломериран корк за пенливи качествени вина, произведени в определени райони, дори с дискове от естествен корк

4504 10 11

кг

S

 

16.29.23.50

Тапи от агломериран корк за вина, без пенливи качествени вина, произведени в определени райони

4504 10 19

кг

S

 

16.29.23.80

Друг агломериран корк -плътни цилиндри, блокове, плочи, листове, ленти; плочки във всякаква форма

4504 [10 (91 + 99)]

кг

S

 

CPA 16.29.24: Агломериран корк; изделия от агломериран корк, н.в.д.

16.29.24.00

Агломериран корк; изделия от агломериран корк, н.д.

4504 [90 (20 + 80)]

кг

S

 

CPA 16.29.25: Изделия от слама или от други материали за плетене, кошничарски изделия

16.29.25.00

Изделия от слама или от други материали за плетене, кошничарски изделия

4601 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 29 (10 + 90) + 92 (05 + 10 + 90) + 93 (05 + 10 + 90) + 94 (05 + 10 + 90) + 99 (05 + 10 + 90)] + 4602 [11 00 + 12 00 + 19 (10 + 91 + 99) + 00)]

кг

S

 

NACE 17.11: Производство на влакнести полуфабрикати

CPA 17.11.11: Химична дървесна маса за разтваряне

17.11.11.00

Химична дървесна маса за разтваряне

4702 00 00

кг 90 % сухо в-во

T

 

CPA 17.11.12: Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, различна от масата за разтваряне

17.11.12.00

Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, без масата за разтваряне

4703 [11 00 + 19 00 + 21 00 + 29 00]

кг 90 % сухо в-во

T

 

CPA 17.11.13: Химична дървесна маса, сулфитна, различна от масата за разтваряне

17.11.13.00

Химична дървесна маса, сулфитна, без масата за разтваряне

4704 [11 00 + 19 00 + 21 00 + 29 00]

кг 90 % сухо в-во

T

 

CPA 17.11.14: Механична и полухимична дървесна маса; маса от други влакнести целулозни материали, без дървесен материал

17.11.14.00

Механична и полухимична дървесна маса; влакнести полуфабрикати, получени от хартия или картон за рециклиране или от други влакнести целулозни материали

4701 [00 (10 + 90)] + 4705 00 00 + 4706 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 91 00 + 92 00 + 93 00]

кг 90 % сухо в-во @

T

 

NACE 17.12: Производство на хартия и картон

CPA 17.12.11: Вестникарска хартия, на роли или на листа

17.12.11.00

Вестникарска хартия на роли или на листа

4801 00 00

кг

S

 

CPA 17.12.12: Хартия и картон, ръчно отлети

17.12.12.00

Хартия и картон, ръчно отлети, произведени на отделни листа

4802 10 00

кг

S

 

CPA 17.12.13: Основи от хартия за светло-, топло-, електрочувствителна хартия или картон, индиго, тапети

17.12.13.00

Основи от хартия и картон за светло-, топло-, електрочувствителна хартия или картон; основи от хартия за тапети

4802 [20 00 + 40 (10 + 90)]

кг

S

 

CPA 17.12.14: Други хартии и картон за графични цели

17.12.14.10

Хартия и картон за писане, печатане или други графични цели, без съдържание на механични влакна или с тегловно съдържание на такива влакна ≤ 10 %, с тегло < 40 г/м2

4802 54 00

кг

S

 

17.12.14.35

Хартия и картон за писане, печатане или други графични цели, без съдържание на механични влакна или с тегловно съдържание на такива влакна ≤ 10 %, с тегло ≥ 40 г/м2, но ≤ 150 г/м2, на роли

4802 [55 (15 + 25 + 30 + 90)]

кг

S

 

17.12.14.39

Хартия и картон за писане, печатане или други графични цели, без съдържание на механични влакна или с тегловно съдържание на такива влакна ≤ 10 %, с тегло ≥ 40 г/м2, но ≤ 150 г/м2, на листа

4802 [56 (20 + 80) + 00)]

кг

S

 

17.12.14.50

Хартия и картон за писане, печатане или други графични цели, без съдържание на механични влакна или с тегловно съдържание на такива влакна ≤ 10 %, с тегло > 150 г/м2, на роли или на листа

4802 [58 (10 + 90)]

кг

S

 

17.12.14.70

Хартия и картон за писане, печатане или други графични цели с тегловно съдържание на механични влакна > 10 %

4802 [61 (15 + 80) + 62 00 + 69 00]

кг

S

 

CPA 17.12.20: Хартия, използвана за направа на тоалетна хартия или за салфетки; целулозна вата и листов материал от целулозни влакна

17.12.20.30

Целулозна вата (чиста целулоза) - за домакинска или санитарна употреба, на роли с широчина > 36 см или на листа с квадратна или правоъгълна форма, на които най-малко едната страна > 36 см

4803 00 10

кг

S

 

17.12.20.55

Хартия крепирана и листов материал от целулозни влакна, тип тишу, с тегло на слой ≤ 25 г/м2

4803 00 31

кг

S

 

17.12.20.57

Хартия крепирана и листов материал от целулозни влакна, тип тишу, с тегло на слой > 25 г/м2

4803 00 39

кг

S

 

17.12.20.90

Хартия, използвана за направа на друга хартия за домакинска, хигиенна или тоалетна употреба

4803 00 90

кг

S

 

CPA 17.12.31: Хартия и картон „крафтлайнер“, неизбелени и непокрити

17.12.31.00

Крафтлайнер, непокрит, неизбелен, на роли или листа (без този за писане, печатане или други графични цели и този за карти или ленти за перфориране)

4804 [11 (11 + 15 + 19 + 90)]

кг

S

 

CPA 17.12.32: Избелена хартия или картон „крафтлайнер“, покрити

17.12.32.00

Крафтлайнер, избелен, непокрит, на роли или листа (без този за писане, печатане или други графични цели и този за карти или ленти за перфориране)

4804 [19 (12 + 19 + 30 + 90)]

кг

S

 

CPA 17.12.33: Полухимична хартия за навълняване

17.12.33.00

Полухимична хартия за навълняване

4805 11 00

кг

S

 

CPA 17.12.34: Рециклирана хартия за навълняване и друг флутинг

17.12.34.00

Друга хартия за навълняване, наречена „флутинг“, вкл. получена от рециклирани влакна

4805 [12 00 + 19 (10 + 90)]

кг

S

 

CPA 17.12.35: Тестлайнер (от рециклирани влакна), непокрит

17.12.35.20

Тестлайнер (от рециклирани влакна), непокрит, с тегло ≤ 150 г/м2, на роли или листа

4805 24 00

кг

S

 

17.12.35.40

Тестлайнер (от рециклирани влакна), непокрит, с тегло > 150 г/м2, на роли или листа

4805 25 00

кг

S

 

CPA 17.12.41: Крафтхартия и крафткартон, непокрити, крепирани или навълнени

17.12.41.20

Крафтхартия за торби, непокрита, неизбелена (без тази за писане, печатане или други графични цели и тази за карти или ленти за перфориране)

4804 [21 (10 + 90)]

кг

S

 

17.12.41.40

Крафтхартия за торби, непокрита, (без неизбелената, тази за писане, печатане или други графични цели и тази за карти или ленти за перфориране)

4804 [29 (10 + 90)]

кг

S

 

17.12.41.60

Крафтхартия и крафткартон, непокрити, с тегло ≤ 150 г/м2 (без крафтлайнер, крафтхартия за торби, за писане, печатане или други графични цели и тази за карти или ленти за перфориране)

4804 [31 (51 + 58 + 80) + 39 (51 + 58 + 80)]

кг

S

 

17.12.41.80

Крафтхартия за торби, крепирана или навълнена, дори релефно щампована или перфорирана, на роли или листа

4808 20 00

кг

S

 

CPA 17.12.42:   Сулфитна амбалажна хартия и друга непокрита хартия (различна от използваната за писане, печатане или други графични цели)

17.12.42.20

Сулфитна амбалажна хартия, непокрита (тънка), на роли или листа

4805 [30 (10 + 90)]

кг

S

 

17.12.42.40

Други непокрити хартия и картон, на роли или листа, с тегло ≤ 150 г/м2 (изкл. продукти от КН 4802; флутинг, тестлайнер; сулфитна амбалажна хартия; филтърни или филцови хартия и картон)

4805 91 00

кг

S

 

17.12.42.60

Други непокрити хартия и картон, на роли или листа, с тегло > 150 г/м2 и < 225 г/м2 (изкл. продукти от КН 4802; флутинг, тестлайнер; сулфитна амбалажна хартия; филтърни или филцови хартия и картон)

4805 92 00

кг

S

 

17.12.42.80

Други непокрити хартия и картон, на роли или листа, с тегло ≥ 225 г/м2 (изкл. продукти от КН 4802; флутинг, тестлайнер; сулфитна амбалажна хартия; филтърни или филцови хартия и картон)

4805 [93 (20 + 80)]

кг

S

 

CPA 17.12.43: Филтърна хартия и картон; филцова хартия

17.12.43.30

Филтърни хартия и картон, непокрити, на роли или листа

4805 40 00

кг

S

 

17.12.43.60

Филцови хартия и картон, непокрити, на роли или листа

4805 50 00

кг

S

 

CPA 17.12.44: Цигарена хартия, неизрязана по формат или на листчета или тръбички

17.12.44.00

Цигарена хартия, ненарязана по формат (без тази на листчета, на тръбички и на роли с широчина ≤ 5 см)

4813 [90 (10 + 90)]

кг

S

 

CPA 17.12.51: Картон, сив от вътрешната страна, непокрит

17.12.51.10

Картон, сив от вътрешната страна, непокрит

4804 59 90

кг

S

 

CPA 17.12.59: Други непокрити картони

17.12.59.10

Друг непокрит картон

4804 [41 (91 + 98) + 42 00 + 49 00 + 51 00 + 52 00 + 59 10]

кг

S

 

CPA 17.12.60:   Сулфорирани хартия и картон, маслоустойчива хартия, паус, хартия „кристал“ и други каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни

17.12.60.00

Растителен пергамент (сулфурирани хартии и картони), маслоустойчиви хартии, паус, хартия „кристал“ и други каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни, на роли или на листа

4806 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 40 (10 + 90)]

кг

S

 

CPA 17.12.71: Композитни хартия и картон, непокрити, нито импрегнирани

17.12.71.00

Композитни хартия и картон (вкл. от слама), непокрити, неимпрегнирани, на роли или на листа

4807 [00 (30 + 80)]

кг

S

 

CPA 17.12.72: Хартия и картон, крепирани или навълнени, релефно щамповани или перфорирани

17.12.72.00

Хартия и картон, крепирани, навълнени, релефно щамповани или перфорирани, на роли или на листа

4808 [30 00 + 90 00]

кг

S

 

CPA 17.12.73:   Хартия и картон, използвани за писане, печатане или за други графични цели, покрити с каолин или други неорганични вещества

17.12.73.35

Хартия и картон - основа за светло-, топло- или електрочувствителни хартия и картон, с тегловно съдържание на механични влакна ≤ 10 %, с тегло ≤ 150 г/м2

4810 [13 20 + 14 20 + 19 10]

кг

S

 

17.12.73.37

Хартия и картон -за писане, печатане или други графични цели, покрити (изкл. хартия и картон - основа за светло-, топло-или електрочувствителни хартия и картон, с тегло ≤ 150 г/м2, с тегловно съдържание на механични влакна ≤ 10 %)

4810 [13 80 + 14 80 + 19 90]

кг

S

 

17.12.73.60

Леки покрити хартии „LWC“ (Light-weight coated), за писане, печатане или други графични цели, с тегловно съдържание на механични влакна > 10 %

4810 [22 (10 + 90)]

кг

S

 

17.12.73.75

Други хартия и картон, покрити с каолин или други неорганични вещества, за писане, печатане или други графични цели, с тегловно съдържание на механични влакна > 10 %, на роли

4810 29 30

кг

S

 

17.12.73.79

Други хартия и картон, покрити с каолин или други неорганични вещества, за писане, печатане или други графични цели, с тегловно съдържание на механични влакна > 10 %, на листа

4810 29 80

кг

S

 

CPA 17.12.74:   Крафтхартия (различна от тези за писане, печатане или за други графични цели), покрита с каолин или други неорганични вещества

17.12.74.00

Крафтхартия, покрита с каолин или други неорганични вещества (без тези за писане, печатане или други графични цели), равномерно избелени в масата си и на които повече от 95 % тегловно от общото влакнесто съдържание е от дървесни влакна, получени по химичен способ, с тегло на м2, непревишаващо 150 г

4810 31 00

кг

S

 

CPA 17.12.75:   Крафткартон (различен от тези за писане, печатане или за други графични цели), покрит с каолин или други неорганични вещества

17.12.75.00

Крафткартон, покрит с каолин или други неорганични вещества (без тези за писане, печатане или други графични цели), равномерно избелени в масата си и на които повече от 95 % тегловно от общото влакнесто съдържание е от дървесни влакна, получени по химичен способ, с тегло на м2, превишаващо 150 г

4810 [32 (10 + 90)]

кг

S

 

CPA 17.12.76: Индиго, хартия, наречена „автокопирна“, и друга хартия за копиране или типографска хартия, на роли или на листа

17.12.76.00

Индиго, хартии, наречени „автокопирни“ и други хартии за копиране или типографска хартия (вкл. покрити, намазани или импрегнирани хартии за восъчни листа (циклостилни хартии) или за офсетни плаки), дори напечатани, на роли или на листа

4809 [20 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

кг

S

 

CPA 17.12.77:   Хартия и картон, целулозна вата и листов материал от целулозни влакна, импрегнирани, покрити, повърхностно оцветени, декорирани или печатани, на роли или на листа

17.12.77.10

Хартия и картон, намазани, покрити или импрегнирани с катран, битум или асфалт, на роли или на листа

4811 10 00

кг

S

 

17.12.77.33

Хартия и картон, самозалепващи, на роли или на листа

4811 [41 (20 + 90)]

кг

S

 

17.12.77.35

Други хартия и картон, гумирани или с лепилен слой (без самозалепващи), на роли или на листа

4811 49 00

кг

S

 

17.12.77.55

Хартия и картон, намазани, импрегнирани или покрити с пластмаси (без хартиите с лепилен слой) или избелени, с тегло > 150 г/м2, на роли или на листа

4811 51 00

кг

S

 

17.12.77.59

Други хартия и картон, намазани, импрегнирани или покрити с пластмаси (без хартии с лепилен слой и избелени, с тегло > 150 г/м2), на роли или на листа

4811 59 00

кг

S

 

17.12.77.70

Хартия и картон, намазани, импрегнирани или покрити с восък, парафин, стеарин, масла или глицерол, на роли или на листа

4811 60 00

кг

S

 

17.12.77.80

Други хартия и картон, целулозна вата, листов материал от целулозни влакна, покрити, импрегнирани, повърхностно оцветени, декорирани или печатани, н.д.

4811 90 00

кг

S

 

CPA 17.12.78:   Картон, сив от вътрешната страна, (различен от тези за писане, печатане или за други графични цели), покрит с каолин или други неорганични вещества

17.12.78.20

Крафтхартия и крафткартон, покрити от едната или двете страни с каолин или други неорганични вещества, на роли или листа (без тези за писане, печатане или други графични цели; равномерно избелени в маса и на които повече от 95 % тегловно от общото влакнесто съдържание е от дървесни влакна, получени по химичен способ)

4810 39 00

кг

S

 

17.12.78.50

Многослойни хартия и картон, покрити, други

4810 92 90

кг

S

 

CPA 17.12.79:   Друг картон (различен от тези за писане, печатане или за други графични цели), покрит с каолин или други неорганични вещества

17.12.79.53

Многослойни хартия и картон, покрити, на които всеки слой е избелен

4810 92 10

кг

S

 

17.12.79.55

Многослойни хартия и картон, покрити, само с един избелен външен слой

4810 92 30

кг

S

 

17.12.79.70

Други хартия и картон, на които едната или двете страни са покрити с каолин или други неорганични вещества, на роли или на листа (без тези за писане, печатане или други графични цели и многослойните хартия и картон)

4810 [99 (10 + 30 + 90)]

кг

S

 

NACE 17.21: Производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон

CPA 17.21.11: Навълнен картон (велпапе), на роли или на листа

17.21.11.00

Вълнообразен картон (велпапе) на роли или на листа

4808 10 00

кг

S

 

CPA 17.21.12: Торби, пликове и кесии, от хартия

17.21.12.30

Торби с широчина на основата ≥ 40 см от хартия или картон, от целулозна вата и листов материал от целулозни влакна

4819 30 00

кг

S

 

17.21.12.50

Торби, пликове и кесии, от хартия или картон, от целулозна вата и листов материал от целулозни влакна (без тези с широчина на основата ≥ 40 см)

4819 40 00

кг

S

 

CPA 17.21.13: Кутии и кашони от навълнени хартия или картон

17.21.13.00

Кутии и кашони от вълнообразен картон

4819 10 00

кг

S

 

CPA 17.21.14: Сгъваеми кутии и картонени изделия от ненавълнени хартия или картон

17.21.14.00

Сгъваеми кутии и картонени изделия, от невълнообразни хартия или картон

4819 20 00

кг

S

 

CPA 17.21.15: Картонени изделия за канцеларски цели, за магазини или подобни, от хартия

17.21.15.30

Други опаковки от хартия (вкл. пликове за грамофонни плочи), н.д.

4819 50 00

кг

S

 

17.21.15.50

Картонени изделия за канцеларии, магазини или подобни

4819 60 00

кг

S

 

NACE 17.22: Производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон

CPA 17.22.11:   Тоалетна хартия, носни кърпички, салфетки за почистване на грим и за подсушаване на ръцете, покривки и салфетки за маса, от хартиена маса, хартия, целулозна вата или листов материал от целулозни влакна

17.22.11.20

Тоалетна хартия

4818 [10 (10 + 90)]

кг

S

 

17.22.11.40

Носни кърпички и салфетки за почистване на грим, от хартия, целулозна вата или листов материал от целулозни влакна

4818 20 10

кг

S

 

17.22.11.60

Кърпички за подсушаване на ръцете, от хартия, целулозна вата или листов материал от целулозни влакна

4818 [20 (91 + 99)]

кг

S

 

17.22.11.80

Покривки и салфетки за маса, от хартия, целулозна вата или листов материал от целулозни влакна

4818 30 00

кг

S

 

CPA 17.22.12:   Дамски превръзки и тампони, бебешки пелени и подплати за пелени, както и подобни хигиенни изделия и облекло и допълнения за него, от хартиена маса, хартия, целулозна вата или листов материал от целулозни влакна

17.22.12.10

Дамски превръзки и хигиенни тампони, пелени за бебета и подобни хигиенни изделия, от текстилна вата

5601 [10 (10 + 90)]

кг

S

 

17.22.12.20

Дамски превръзки, тампони и подобни хигиенни изделия, от хартия, целулозна вата или листов материал от целулозни влакна

4818 [40 (11 + 13 + 19)]

кг

S

 

17.22.12.30

Бебешки пелени и подобни хигиенни изделия, от хартия, целулозна вата или листов материал от целулозни влакна

4818 [40 (91 + 99)]

кг

S

 

17.22.12.40

Текстилна вата и други хигиенни изделия от нея

5601 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 00)]

кг

S

 

17.22.12.50

Облекло и допълнения за него, от хартия, целулозна вата или листов материал от целулозни влакна (без шапки и други артикули за глава)

4818 50 00

кг

S

 

17.22.12.90

Други изделия от хартия за домакинска, хигиенна или медицинска употреба

4818 [90 (10 + 90)]

кг

S

 

CPA 17.22.13: Табли, чинии, чаши и подобни изделия, от хартия или картон

17.22.13.00

Табли, чинии, чаши и подобни изделия, от хартия или картон

4823 [61 00 + 69 (10 + 90)]

кг

S

 

NACE 17.23: Производство на канцеларски материали от хартия и картон

CPA 17.23.11:   Индиго, хартия, наречена „автокопирна“ и друга хартия за копиране или типографска хартия, комплекти от восъчни листа и офсетни плаки от хартия; самозалепваща се хартия или хартия, покрита с лепилен слой

17.23.11.00

Индиго, хартии, наречени „автокопирни“ и други хартии за копиране или типографска хартия (различни от тези на роли), комплекти от восъчни (циклостилни) листа и офсетни плаки от хартия, дори в кутии

4816 [20 00 + 90 00]

кг

S

 

CPA 17.23.12:   Пликове, неилюстровани пощенски картички от хартия или картон, кутии, кесии, куфарчета и подобни, съдържащи канцеларски материали от хартия

17.23.12.30

Пликове от хартия или картон

4817 10 00

кг

S

 

17.23.12.50

Листа пликове, неилюстрирани пощенски картички и картички за кореспонденция, от хартия или картон

4817 20 00

кг