28.9.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 253/46


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 851/2010 НА КОМИСИЯТА

от 27 септември 2010 година

за изменение за сто тридесет и шести път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 година за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7a, параграф 5 (2) от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се посочват лицата, групите и образуванията, засегнати от замразяването на средства и икономически ресурси по този регламент.

(2)

На 9 септември 2010 г. Комитетът по санкциите на Съвета за сигурност на ООН реши да внесе изменения в идентификационните данни на четири физически лица от списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяване на средства и икономически ресурси.

(3)

Поради това приложение I следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 септември 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Karel KOVANDA

Изпълняващ длъжността генерален директор на Генерална дирекция „Външни отношения“


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.

(2)  Член 7а бе добавен с Регламент (ЕС) № 1286/2009 (ОВ L 346, 23.12.2009 г., стр. 42).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

(1)

Вписването „Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (известен също като: а) Abu Abdullah, б) Abdellah, в) Abdullah). Адрес: а) via Romagnosi 6, Varese, Италия, б) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Италия. Дата на раждане: a) 4.6.1966 г., б) 4.9.1966 г. Място на раждане: Kairouan, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: G025057 (тунизийски паспорт, издаден на 23.6.1999 г., изтекъл на 5.2.2004 г.). Друга информация: а) италиански данъчен код: BDA YSF 66P04 Z352Q, б) през януари 2003 г. осъден в Италия на 2 години и 6 месеца затвор. На 17 май 2004 г. Апелативният съд на Италия отмени присъдата и нареди повторно разглеждане на делото.“ в категорията „Физически лица“ се заменят със следния текст:

„Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (известен също като: а) Abu Abdullah, б) Abdellah, в) Abdullah), г) Abou Abdullah, д) Abdullah Youssef). Адрес: а) via Romagnosi 6, Varese, Италия; б) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Италия; в) Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Италия; г) Jabal Al-Rayhan, Al-Waslatiyyah, Kairouan, Тунис. Дата на раждане: 4.9.1966 г. Място на раждане: Kairouan, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: G025057 (тунизийски паспорт, издаден на 23.6.1999 г., изтекъл на 5.2.2004 г.). Друга информация: а) италиански данъчен код: BDA YSF 66P04 Z352Q; б) без право на достъп в Шенгенското пространство; в) пребивавал в Италия през юни 2009 г.; г) име на майка му: Fatima Abdaoui. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.“

(2)

Вписването „Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Адрес: via Catalani 1, Varese, Италия. Дата на раждане: 10.8.1965 г. Място на раждане: Sfax, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: L965734 (тунизийски паспорт, издаден на 06.2.1999 г., изтекъл на 05.2.2004 г.). Друга информация: а) италиански данъчен код: BDL MMD 65M10 Z352S, б) осъден на 3.12.2004 г. от Миланския съд на първа инстанция на 4 години и 8 месеца затвор. На 29.9.2005 г. Миланският апелативен съд намали срока на присъдата на 3 години и 4 месеца. Това решение бе потвърдено от Касационния съд на 10.11.2006 г. Той е бил в затвор или срещу него са били предприети алтернативни мерки от 24.6.2003 г. до 6.5.2005 г. Той е обект на постановление за експулсиране от италианската територия.“ в категорията „Физически лица“ се заменят със следния текст:

„Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi (известен също като Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi). Адрес: а) via Galileo Ferraries 64, Varese (Италия), б) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Тунис. Дата на раждане: 10.8.1965 г. Място на раждане: Sfax, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: L965734 (тунизийски паспорт, издаден на 6.2.1999 г., изтекъл на 5.2.2004 г.). Друга информация: а) италиански данъчен код: BDL MMD 65M10 Z352S, б) име на майката: Shadhliah Ben Amir; в) пребивавал в Италия през август 2009 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 23.6.2004.“

(3)

Вписването „Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Адрес: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese), Италия. Дата на раждане: 1.5.1966 г. Място на раждане: Rainneen, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: L945660 (тунизийски паспорт, издаден на 4.12.1998 г. изтекъл на 3.12.2001 г.) Друга информация: а) италиански данъчен код: TRB CBN 66E01Z352O, б) оправдан на 3.12.2004 г. от Миланския съд на първа инстанция. Процесът на обжалване в Миланския апелативен съд е висящ от септември 2007 г.“ в категорията „Физически лица“ се заменят със следния текст:

„Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi (известен също като: Chabaane Ben Mohamed Trabelsi). Адрес: Via Salvo D’Acquisto 2, Varese, Италия. Дата на раждане: 1.5.1966 г. Място на раждане: Menzel Temime, Nabeul, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: L945660 (тунизийски паспорт, издаден на 4.12.1998 г. изтекъл на 3.12.2001 г.). Друга информация: а) италиански данъчен код: TRB CBN 66E01 Z352O, б) пребивавал в Италия през декември 2009 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 23.6.2004 г.“

(4)

Вписването „Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (известен също като Kamel Darraji). Адрес: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Италия. Дата на раждане: 22.7.1967 г. Място на раждане: Menzel Bouzelfa, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: L029899 (тунизийски паспорт, издаден на 14.8.1995 г., изтекъл на 13.8.2000 г.). Национален идентификационен номер: а) DDR KML 67L22 Z352Q (италиански данъчен код), б) DRR KLB 67L22 Z352S (италиански данъчен код). Друга информация: а) бил е в затвор или срещу него са били предприети алтернативни мерки за задържане от 24.6.2003 г. до 17.11.2006 г.; б) Той е обект на постановление за експулсиране от италианска територия. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 23.6.2004 г.“ в категорията „Физически лица“ се заменят със следния текст:

„Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (изветен също като Kamel Darraji). Адрес: Via Varzi 14/A - Busto Arsizio, Varese, Италия. Дата на раждане: 22.7.1967 г. Място на раждане: Menzel Bouzelfa, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: L029899 (тунизийски паспорт, издаден на 14.8.1995 г., изтекъл на 13.8.2000 г.). Друга информация: а) италиански данъчен код: i) DDR KML 67L22 Z352Q, ii) DRR KLB 67L22 Z352S, б) пребивавал в Италия през декември 2009 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 23.6.2004 г.“