28.9.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 253/42


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 850/2010 НА КОМИСИЯТА

от 27 септември 2010 година

за откриване на процедура по преразглеждане във връзка с „нов износител“ на Регламент (ЕО) № 1659/2005 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове магнезиеви тухли с произход от Китайската народна република, за отменяне на митото във връзка с вноса от един износител от тази държава и за въвеждане на регистрационен режим за въпросния внос

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (наричан по-долу „основният регламент“) (1), и по-специално член 11, параграф 4 от него,

след консултация с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

А.   ИСКАНЕ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ

(1)

Комисията получи заявление за преразглеждане във връзка с „нов износител“ съгласно член 11, параграф 4 от основния регламент. Заявлението бе подадено от дружество TRL China Ltd (наричано по-долу „жалбоподателят“), производител износител от Китайската народна република (наричана по-долу „засегнатата страна“).

Б.   ПРОДУКТ

(2)

Продуктът, който подлежи на преразглеждане, представлява химически свързани, незакалени магнезиеви тухли, чийто магнезиев компонент съдържа не по-малко от 80 % MgO, със или без съдържание на магнезит, с произход от КНР (наричан по-долу „разглежданият продукт“), понастоящем класиран в кодове по КН ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 и ex 6815 99 90 (кодове по ТАРИК 6815910010, 6815991020 и 6815999020).

В.   СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕРКИ

(3)

Мерките, които понастоящем са в сила, са окончателно антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 1659/2005 на Съвета (2), по силата на който вносът в Съюза на разглеждания продукт с произход от Китайската народна република, включително на произвеждания от заявителя разглеждан продукт, подлежи на окончателно антидъмпингово мито в размер на 39,9 %, с изключение на няколко изрично упоменати дружества, за които се прилагат индивидуални митнически ставки.

Г.   ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕТО

(4)

Заявителят твърди, че работи в условията на пазарна икономика, както е определено в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент, или като алтернативен вариант желае да се ползва с индивидуално третиране в съответствие с член 9, параграф 5 от основния регламент. Заявителят твърди също така, че не е изнасял разглеждания продукт в Съюза през периода на разследването, на който са основани антидъмпинговите мерки, т.е. периода от 1 април 2003 г. до 31 март 2004 г. (наричан по-долу „първоначалният период на разследване“), и че не е свързан с никой от производителите износители на продукта, по отношение на които се прилагат посочените по-горе антидъмпингови мерки.

(5)

Освен това заявителят твърди, че е започнал да изнася разглеждания продукт в Съюза след края на първоначалния период на разследване.

Д.   ПРОЦЕДУРА

(6)

Производителите от Съюза, за които е известно, че са засегнати страни, са уведомени за горното заявление, като им е предоставена възможност да представят коментари.

(7)

След като проучи наличните доказателства, Комисията стигна до заключението, че са налице достатъчно доказателства, обосноваващи откриването на процедура по преразглеждане във връзка с „нов износител“ съгласно член 11, параграф 4 от основния регламент. При получаване на заявлението, посочено в съображение 13 по-долу, ще бъде определено дали заявителят работи в условията на пазарна икономика, както е определено в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент, или — като алтернативен вариант, заявителят отговаря на изискванията за получаване на индивидуално мито съгласно член 9, параграф 5 от основния регламент. В такъв случай ще бъде изчислен индивидуалният дъмпингов марж за заявителя и ако се установи дъмпинг, ще бъде определен размерът на митото, на което следва да подлежи неговият внос на разглеждания продукт в Съюза.

(8)

Ако се установи, че заявителят отговаря на изискванията за установяване на индивидуално мито, може да е необходимо да се измени митническата ставка, която понастоящем се прилага за вноса на разглеждания продукт от дружества, които не са поименно упоменати в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1659/2005.

а)   Въпросници

(9)

С цел да получи информацията, която счита за необходима за целите на разследването, Комисията ще изпрати въпросник на заявителя.

б)   Събиране на информация и провеждане на изслушвания

(10)

Всички заинтересовани страни се приканват да изложат становищата си в писмен вид и да предоставят доказателства в тяхна подкрепа.

(11)

Освен това Комисията може да изслуша заинтересованите страни, при условие че те отправят писмено искане за целта, от което да е видно, че са налице конкретни причини да бъдат изслушани.

(12)

Обръща се внимание на факта, че възможността за упражняване на повечето процедурни права, определени в основния регламент, зависи от това дали страните са заявили себе си в срока, предвиден в настоящия регламент.

в)   Статут за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика/индивидуално третиране

(13)

В случай че заявителят представи достатъчно доказателства, че работи в условията на пазарна икономика, т.е. че отговаря на критериите, определени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент, нормалната стойност ще бъде определена в съответствие с член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент. За целта трябва да бъде подадено надлежно подкрепено с доказателства заявление в точно определения срок, посочен в член 4, параграф 3 от настоящия регламент. Комисията ще изпрати формуляри за заявление на заявителя, както и на органите на Китайската народна република. Този формуляр за заявление може да бъде използван от заявителя и за да поиска индивидуално третиране, т.е. когато дружеството отговаря на критериите, определени в член 9, параграф 5 от основния регламент.

г)   Избор на страна с пазарна икономика

(14)

В случай че на заявителя не бъде предоставен статут за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика, но той отговаря на изискванията за определяне на индивидуално мито в съответствие с член 9, параграф 5 от основния регламент, ще се използва подходяща страна с пазарна икономика за установяване на нормалната стойност по отношение на Китайската народна република в съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент. Комисията предвижда за тази цел отново да използва Съединените американски щати, както бе направено при разследването, довело до налагането на мерки върху вноса на разглеждания продукт от Китайската народна република. Заинтересованите страни се приканват да изразят становището си доколко този избор е подходящ в точно определения срок, посочен в член 4, параграф 2 от настоящия регламент.

(15)

Освен това, в случай че на заявителя бъде предоставен статут за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика, ако е необходимо, Комисията може също така да използва констатациите относно нормалната стойност, установена в подходяща държава с пазарна икономика, например с цел замяна на всеки ненадежден разходен или ценови елемент в Китайската народна република, необходим при установяването на нормалната стойност, в случай че необходимите надеждни данни не са налични в Китайската народна република. Комисията предвижда за тази цел отново да използва Съединените американски щати.

Е.   ОТМЯНА НА ДЕЙСТВАЩОТО МИТО И РЕГИСТРИРАНЕ НА ВНОСА

(16)

Съгласно член 11, параграф 4 от основния регламент действащото антидъмпингово мито следва да бъде отменено по отношение на вноса на разглеждания продукт, произвеждан и продаван от заявителя за износ към Съюза. Същевременно този внос следва да бъде подложен на регистрационен режим в съответствие с член 14, параграф 5 от основния регламент, за да може, в случай че по време на преразглеждането бъде установен дъмпинг от страна на заявителя, антидъмпинговите мита да бъдат начислени с обратна сила от датата на започване на настоящата процедура по преразглеждане. Размерът на възможните бъдещи задължения на заявителя не би могъл да бъде изчислен на този етап на процедурата.

Ж.   СРОКОВЕ

(17)

В интерес на доброто административно управление следва да се определят срокове, в които:

заинтересованите страни могат да заявят себе си пред Комисията, да изложат своите становища в писмен вид и да изпратят попълнен въпросника, посочен в съображение 8, буква а) от настоящия регламент, или да представят каквато и да било друга информация, която да бъде взета предвид по време на разследването,

заинтересованите страни могат да отправят писмено искане да бъдат изслушани от Комисията,

заинтересованите страни могат да коментират доколко подходящ е изборът на Съединените американски щати, които — в случай че на заявителя не бъде предоставен статут за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика, се планира да бъдат взети като страна с пазарна икономика за целите на определянето на нормалната стойност по отношение на Китайската народна република,

заявителят следва да подаде надлежно обосновано заявление за статут за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика.

З.   НЕОКАЗВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ

(18)

В случай че заинтересована страна откаже достъп или не предостави в срок необходимата информация, или значително възпрепятства разследването, то заключенията, положителни или отрицателни, могат да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.

(19)

Ако се установи, че заинтересована страна е предоставила невярна или подвеждаща информация, тази информация се изключва и в съответствие с член 18 от основния регламент могат да се използват наличните факти. Ако заинтересована страна не съдейства или оказва само частично съдействие и поради това заключенията се основават на наличните факти съгласно член 18 от основния регламент, резултатът от разследването може да бъде по-малко благоприятен за тази страна, отколкото ако тя беше оказала съдействие.

И.   ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

(20)

Следва да се има предвид, че всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се обработват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (3).

Й.   СЛУЖИТЕЛ ПО ИЗСЛУШВАНИЯТА

(21)

Следва да се има предвид, че ако заинтересованите страни смятат, че се натъкват на трудности при упражняването на правото си на защита, те могат да поискат намеса от страна на служителя по изслушванията на ГД „Търговия“. Той действа като посредник между заинтересованите страни и службите на Комисията и — когато е необходимо, служи като медиатор във връзка с процедурни въпроси относно защитата на техните интереси в настоящата процедура, по-специално що се отнася до аспекти, свързани с достъпа до досието, поверителността, удължаването на сроковете и обработката на писмено и/или устно изложените становища. За допълнителна информация и данни за контакт заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебсайта на ГД „Търговия“ (http://ec.europa.eu/trade),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Открива се процедура по преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1659/2005 съгласно член 11, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1225/2009, за да се определи дали и до каква степен вносът на химически свързани, незакалени магнезиеви тухли, чийто магнезиев компонент съдържа не по-малко от 80 % MgO, със или без съдържание на магнезит, понастоящем попадащи под кодове по КН ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 и ex 6815 99 90 (кодове по ТАРИК 6815910010, 6815991020 и 6815999020), с произход от Китайската народна република, произведени и продавани за износ към Съюза от TRL China Ltd (допълнителен код по ТАРИК A985), следва да подлежи на обмитяване с антидъмпинговото мито, наложено с Регламент (ЕО) № 1659/2005.

Член 2

Антидъмпинговото мито, наложено с Регламент (ЕО) № 1659/2005, се отменя по отношение на вноса, определен в член 1 от настоящия регламент.

Член 3

В съответствие с член 14, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 митническите органи се приканват да предприемат необходимите действия за въвеждане на регистрационен режим за вноса, определен в член 1 от настоящия регламент. Срокът на регистрационния режим изтича девет месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 4

1.   За да може изложеното от заинтересованите страни да бъде взето предвид по време на разследването, те трябва да заявят себе си пред Комисията, да представят становищата си в писмен вид и да изпратят попълнен въпросника, посочен в съображение 8, буква а) от настоящия регламент, или да представят каквато и да било друга информация в срок 37 дни от датата на влизане в сила на настоящия регламент, освен ако не е посочено друго.

В рамките на същия 37-дневен срок заинтересованите страни могат също така да заявят в писмен вид, че искат да бъдат изслушани от Комисията.

2.   Страните по разследването, желаещи да коментират доколко подходящ е изборът на Съединените американски щати, които се планира да бъдат взети като трета страна с пазарна икономика за целите на определянето на нормалната стойност по отношение на Китайската народна република, трябва да направят това в срок 10 дни от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

3.   Надлежно обосновано заявление за получаване на статут на дружество, работещо в условията на пазарна икономика, трябва да се получи от Комисията в срок 15 дни от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

4.   Всички изявления и искания, направени от заинтересованите страни, трябва да бъдат в писмен вид (не в електронен формат, освен ако не е посочено друго) и да съдържат наименование, адрес, електронен адрес, номер на телефон и факс на заинтересованата страна. Всички писмени изявления, включително изискваната в настоящия регламент информация, попълнените въпросници и кореспонденцията, които са предоставени от заинтересованите страни като поверителни, носят надпис „Limited“ (4) и в съответствие с член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 се придружават от неповерителна версия с надпис „For inspection by interested parties“.

Всяка информация по въпроса и/или всяко искане за изслушване следва да се изпращат на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 4/92

B-1049 Brussels

BELGIUM

Факс +32 22956505

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 септември 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 267, 12.10.2005 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(4)  Това означава, че документът е само за вътрешно ползване. Той е защитен съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43). Това е поверителен документ по смисъла на член 19 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 и член 6 от Споразумението на СТО за прилагането на член VI от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. (Антидъмпинговото споразумение).