10.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 176/16


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 584/2010 НА КОМИСИЯТА

от 1 юли 2010 година

за прилагане на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно формата и съдържанието на стандартното уведомително писмо и атестацията на ПКИПЦК, използването на електронни комуникации между компетентните органи за целите на уведомяването и процедурите за проверките на място и разследванията, както и обмена на информация между компетентните органи

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета oт 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (1), и по-специално член 95, параграф 2, букви а), б) и в), член 101, параграф 9 и член 105 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2009/65/ЕО предоставя на Комисията изпълнителни правомощия за конкретизиране и хармонизиране на определени аспекти на новата процедура за уведомяване за предлагането на дялове на ПКИПЦК в приемаща държава-членка. Тази хармонизация би трябвало да предостави на компетентните органи необходимата сигурност за това как ще работят новите изисквания и ще спомогне за безпроблемното функциониране на новата процедура.

(2)

За да се улесни процедурата за уведомяване, е необходимо да бъдат конкретизирани формата и съдържанието на стандартния образец на уведомително писмо, който ПКИПЦК ще използва, и формата и съдържанието на атестацията, която ще използват компетентните органи на държавите-членки, за да потвърдят, че дадено ПКИПЦК изпълнява условията, посочени в Директива 2009/65/ЕО. Държавите-членки следва да могат да изпращат уведомителното писмо и атестацията по електронен път.

(3)

С оглед на целта на Директива 2009/65/ЕО, която е да се даде възможност на ПКИПЦК да предлагат дяловете си в други държави-членки, спазвайки процедура за уведомяване, която се основава на подобрена комуникация между компетентните органи на държавите-членки, е необходимо да бъде формулирана подробна процедура за електронно предаване на досието за уведомление между компетентните органи.

(4)

В Директива 2009/65/ЕО се съдържа изискването компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК да проверят дали досието за уведомление е пълно, преди да прехвърлят цялото досие на компетентните органи на държавата-членка, в която това ПКИПЦК желае да предлага своите дялове. В нея се предвижда и правото за ПКИПЦК на достъп до пазара на приемащата държава-членка веднага след като пълното досие за уведомление е предадено от компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК на компетентните органи на държава-членка, в която ПКИПЦК желае да предлага своите дялове. За да се гарантира правна сигурност, е необходимо да бъде установен моментът, в който се счита, че се е състояло предаването на пълното досие за уведомление. Освен това процедурата за използване на електронна комуникация следва да съдържа изискването компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК да гарантират, че предаването на пълната документация се е състояло, преди да уведомят ПКИПЦК за това предаване съгласно член 93, параграф 3 от Директива 2009/65/ЕО. Необходимо е също така създаването на процедури за решаване на техническите проблеми, които възникват в процеса на предаването на досието за уведомление между компетентните органи на приемащата държава-членка и на държавата-членка по произход на ПКИПЦК.

(5)

С цел да опростят предаването на досието за уведомление и да вземат предвид техническите иновации и възможността за разработване на по-усъвършенствани системи за електронна комуникация, компетентните органи биха могли да предприемат съвместни мерки за подобряване на електронното предаване на досието за уведомление, по-специално по отношение на системната сигурност и използването на механизми за кодиране. Освен това компетентните органи следва да координират мерките за електронна комуникация в рамките на Комитета на европейските регулатори на ценни книжа.

(6)

По силата на Директива 2009/65/ЕО от държавите-членки се изисква да предприемат необходимите административни и организационни мерки за улесняване на сътрудничеството. Засиленото сътрудничество между компетентните органи е необходимо, за да се осигури спазването на Директива 2009/65/ЕО от ПКИПЦК и управляващите дружества, безпроблемното функциониране на вътрешния пазар и висока степен на защита на инвеститорите.

(7)

Съгласно Директива 2009/65/ЕО компетентните органи на една държава-членка могат да поискат от компетентните органи на друга държава-членка да им сътрудничат в дадена надзорна дейност или за проверка на място или разследване на територията на последната. По-специално когато ПКИПЦК се управлява от управляващо дружество, което се намира в друга държава-членка, от ключово значение е да се създадат механизми за сътрудничество между компетентните органи и да се прилагат подробни процедури в случаите, в които компетентен орган трябва да проведе разследване или проверка на място на субект или лице, които се намират в друга държава-членка.

(8)

Компетентният орган има право да поиска сътрудничество от други компетентни органи по въпроси, които попадат в обхвата на неговите надзорни отговорности. Надзорният орган, до когото е отправено искането за сътрудничество, следва да предостави такова съдействие, дори когато поведението, което е предмет на разследване, не се счита за нарушение в неговата собствена юрисдикция. Помоленият за сътрудничество орган може да откаже съдействие в случаите, посочени в член 101, параграф 6 от Директива 2009/65/ЕО.

(9)

Съгласно Директива 2009/65/ЕО компетентните органи на държавите-членки предоставят незабавно един на друг информацията, необходима за изпълнението на техните задължения. Следователно е необходимо да бъдат формулирани подробни правила за рутинния обмен на информация и за обмена на информация без предварително поискване.

(10)

За да се гарантира, че задълженията, посочени в Директива 2009/65/ЕО и в настоящия регламент, се прилагат от една и съща дата, настоящият регламент следва да се прилага от датата на прилагане на националните мерки за транспониране на Директива 2009/65/ЕО.

(11)

Комитетът на европейските регулатори на ценни книжа, създаден с Решение 2009/77/ЕО на Комисията (2), беше консултиран по техническите въпроси.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Европейския комитет по ценни книжа,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРОЦЕДУРА ЗА УВЕДОМЯВАНЕ

Член 1

Форма и съдържание на уведомителното писмо

Предприятието за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) съставя уведомителното писмо съгласно член 93, параграф 1 от Директива 2009/65/ЕО в съответствие с образеца, посочен в приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Форма и съдържание на атестацията на ПКИПЦК

Компетентните органи в държавата-членка по произход на ПКИПЦК изготвят атестация, че ПКИПЦК отговаря на условията, наложени от Директива 2009/65/ЕО, както е посочено в член 93, параграф 3 от същата директива в съответствие с образеца, посочен в приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Определен електронен адрес

1.   Компетентните органи определят електронен адрес за предаването на документацията, посочена в член 93, параграф 3 от Директива 2009/65/ЕО, и за обмена на информация, свързан с процедурата за уведомяването, посочена в същия член.

2.   Компетентните органи уведомяват компетентните органи в другите държави-членки за определения електронен адрес и гарантират, че последните ще бъдат незабавно уведомени за всяка промяна в този електронен адрес.

3.   Компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК изпращат всички документи, посочени в член 93, параграф 3, втора алинея от Директива 2009/65/ЕО, само на определения електронен адрес на компетентните органи на държавата-членка, в която ПКИПЦК желае да предлага своите дялове.

4.   Компетентните органи установяват процедура, с която гарантират, че определеният от тях електронен адрес се проверява всеки работен ден за получени уведомления.

Член 4

Предаване на досието за уведомление

1.   Компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК предават на компетентните органи на държавата-членка, в която ПКИПЦК желае да предлага своите дялове, чрез електронна поща всички документи, посочени в член 93, параграф 3, първа и втора алинея от Директива 2009/65/ЕО.

Всяко приложение към уведомителното писмо, както е посочено в приложение I, се посочва в електронното писмо и се предоставя в широко употребяван формат, който може да бъде четен и разпечатван.

2.   Счита се, че предаването на пълната документация, посочена в член 93, параграф 3, втора алинея от Директива 2009/65/ЕО, не се е състояло единствено в един от следните случаи:

а)

документ, който трябва да бъде предаден, липсва, не е пълен или е във формат, различен от посочения в параграф 1;

б)

компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК не използват електронния адрес, посочен от компетентните органи на държавата-членка, в която ПКИПЦК желае да предлага своите дялове съгласно член 3, параграф 1;

в)

компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК не са предали пълната документация в резултат на технически проблем в своята електронна система.

3.   Компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК се уверяват, че предаването на пълната документация, посочена в член 93, параграф 3 от Директива 2009/65/ЕО, е извършено, преди да уведомят ПКИПЦК за това предаване.

4.   Ако компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК бъдат уведомени или узнаят, че предаването на пълната документация не се е състояло, те предприемат незабавни мерки за осъществяването на това предаване.

5.   Компетентните органи могат да се споразумеят да заменят средствата на предаване на пълната документация съгласно член 93, параграф 3, втора алинея от Директива 2009/65/ЕО с по-усъвършенстван метод на електронна комуникация от електронната поща или да установят допълнителни процедури за подобряване на сигурността на изпращаните електронни писма.

Всеки алтернативен метод или всяка усъвършенствана процедура следва да са в съответствие с крайните срокове за уведомление, посочени в глава XI от Директива 2009/65/ЕО, и не могат да нарушават възможностите за достъп на ПКИПЦК до пазара на държава-членка, различна от неговата държава-членка по произход.

Член 5

Получаване на досието за уведомление

1.   Когато компетентните органи на държава-членка, в която ПКИПЦК желае да предлага своите дялове, получат документацията, която трябва да им бъде предадена в съответствие с член 93, параграф 3 от Директива 2009/65/ЕО, те потвърждават пред компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК в най-кратки срокове, но не по-късно от 5 работни дни от датата на получаване на тази документация дали:

а)

всички приложения, които трябва да бъдат изброени в съответствие с член 4, параграф 1 от настоящия регламент, са били получени; и

б)

документацията, която трябва да им бъде предадена, може да бъде прочетена и разпечатана.

Потвърждението може да бъде изпратено по електронна поща на компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК на електронния адрес, определен съгласно член 3, параграф 1, освен ако съответните компетентни органи са се договорили да използват по-усъвършенстван метод за потвърждаване на получаването.

2.   Когато компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК не са получили потвърждение от компетентните органи на държава-членка, в която ПКИПЦК желае да предлага своите дялове, в сроковете, посочени в параграф 1, те се свързват с компетентните органи на държавата-членка, в която ПКИПЦК желае да предлага своите дялове, и проверяват дали предаването на пълната документация се е състояло.

ГЛАВА II

НАДЗОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

РАЗДЕЛ 1

Процедура за проверки на място и разследвания

Член 6

Искане за съдействие във връзка с проверки на място и разследвания

1.   Компетентен орган, който възнамерява да проведе проверка на място или разследване на територията на друга държава-членка („подаващият искането орган“), подава писмено искане до компетентния орган на другата държава-членка („получаващия искането орган“). Искането съдържа следното:

а)

причините за искането, в това число правните разпоредби, на които се основава искането, приложими в юрисдикцията на подаващия искането орган;

б)

обхвата на проверката на място или разследването;

в)

предприетите вече от подаващия искането орган действия;

г)

всички действия, които трябва да бъдат предприети от получаващия искането орган;

д)

предложената методология на проверката на място или разследването и причините, поради които подаващият искането орган я е избрал.

2.   Искането се изпраща достатъчно време преди проверката на място или разследването.

3.   Когато искането за съдействие във връзка с проверка на място или разследване е спешно, то може да бъде предадено по електронната поща и впоследствие да бъде потвърдено писмено.

4.   Получаващият искането орган потвърждава своевременно получаването на искането.

5.   Подаващият искането орган предоставя всяка информация, поискана от получаващия искането орган, за да разреши на получаващия искането орган да осигури необходимото съдействие.

6.   Получаващият искането орган предава на подаващия искането орган своевременно всяка информация и документи, с които разполага и които са значими или полезни за подаващия искането орган, с оглед на причините и обхвата на проверката или разследването на място.

7.   Получаващият искането орган и подаващият искането орган преценяват отново необходимостта от проверката на място или разследването с оглед на документите и информацията, предадени в съответствие с параграф 5 или 6.

8.   Получаващият искането орган решава дали самият той ще проведе проверката или разследването на място, дали ще разреши на подаващия искането орган да проведе тази проверка на място или разследване, или ще допусне одитори или други експерти да извършат проверката на място или разследването.

9.   Получаващият искането орган и подаващият искането орган се споразумяват по въпросите, свързани с разпределението на разходите за проверката на място или разследването.

Член 7

Провеждане на проверката на място и разследването от получаващия искането орган

1.   Когато получаващият искането орган реши самият той да проведе проверката на място или разследването, той прави това в съответствие с процедурата, предвидена в законодателството на държавата-членка, на чиято територия ще се проведе проверката на място или разследването.

2.   Когато подаващият искането орган помоли негови служители да придружават служителите на получаващия искането орган, провеждащ проверката или разследването в съответствие с член 101, параграф 5 от Директива 2009/65/ЕО, подаващият искането орган и получаващият искането орган договарят практическите условия за това участие.

Член 8

Провеждане на проверката на място и разследването от подаващия искането орган

1.   Когато получаващият искането орган реши да разреши на подаващия искането орган да проведе проверката на място или разследването, тази проверка на място или това разследване се провеждат в съответствие с процедурата, предвидена в законодателството на държавата-членка, на чиято територия ще се проведе проверката на място или разследването.

2.   Когато получаващият искането орган реши да разреши на подаващия искането орган да проведе проверката на място или разследването, той предоставя необходимата подкрепа за улесняването на тази проверка на място или това разследване.

3.   Ако подаващият искането орган открие съществена информация, която е от значение за освобождаването от задължения на получаващия искането орган по време на провежданата от него проверка на място или разследване, той предоставя своевременно тази информация на получаващия искането орган.

Член 9

Провеждане на проверката на място и разследването от одитори или експерти

1.   Когато получаващият искането орган реши да допусне проверката на място или разследването да бъдат извършени от одитори или експерти, тази проверка на място или това разследване се извършват в съответствие с процедурата, предвидена в законодателството на държавата-членка, на чиято територия ще се проведе проверката на място или разследването.

2.   Когато получаващият искането орган реши да допусне одитори или експерти да извършат проверката на място или разследването, той предоставя на одиторите или експертите необходимата подкрепа при изпълнението на техните задължения.

3.   Когато подаващият искането орган предложи да назначи одитори или експерти, той предава цялата съответна информация, свързана със самоличността и професионалните квалификации на тези одитори или експерти, на получаващия искането орган.

Получаващият искането орган уведомява своевременно подаващия искането орган дали е съгласен с предложеното назначение.

Когато получаващият искането орган не приеме предложеното назначение или подаващият искането орган не предложи назначението на одитори или експерти, получаващият искането орган има право да предложи одитори или експерти.

4.   Когато получаващият искането орган и подаващият искането орган не се споразумеят за назначението на одитори или експерти, получаващият искането орган решава дали самият той да извърши проверката или разследването на място, или да разреши на подаващия искането орган да проведе тази проверка на място или това разследване.

5.   Освен ако получаващият искането орган и подаващият искането орган се споразумеят по друг начин, органът, предложил назначените одитори или експерти, поема съответните разходи.

6.   Ако при извършването на проверката на място или разследването одиторите или експертите открият съществена информация, която е от значение за освобождаването от задължения на получаващия искането орган, те своевременно предават тази информация на получаващия искането орган.

Член 10

Искания за съдействие при изслушвания на лица в друга държава-членка

1.   Когато подаващият искането орган счита за необходимо да проведе изслушвания на лица, които се намират на територията на друга държава-членка, той представя пред компетентните органи на тази друга държава-членка писмено искане.

2.   Искането съдържа следното:

а)

причините за искането, в това число правните разпоредби, на които се основава искането, приложими в юрисдикцията на подаващия искането орган;

б)

обхвата на изслушванията;

в)

предприетите вече от подаващия искането орган действия;

г)

всички действия, които трябва да бъдат предприети от получаващия искането орган;

д)

предложената методология за провеждане на изслушванията и причините, поради които подаващият искането орган я е избрал.

3.   Искането се изпраща достатъчно време преди изслушванията.

4.   Когато искането за съдействие за провеждане на изслушвания на лица, които се намират на територията на друга държава-членка, е спешно, то може да бъде изпратено по електронната поща и впоследствие да бъде потвърдено писмено.

5.   Получаващият искането орган потвърждава своевременно получаването на искането.

6.   Подаващият искането орган предоставя всяка информация, поискана от получаващия искането орган, за да разреши на получаващия искането орган да осигури необходимото съдействие.

7.   Получаващият искането орган предава своевременно на подаващия искането орган всякаква информация и документи, с които разполага и които са значими или полезни за подаващия искането орган, с оглед на причините и обхвата на изслушването.

8.   Получаващият искането орган и подаващият искането орган оценяват отново необходимостта от провеждането на изслушвания с оглед на документите и информацията, предадени в съответствие с параграф 6 или 7.

9.   Получаващият искането орган решава дали самият той ще проведе изслушванията, или ще разреши на подаващия искането орган да ги извърши.

10.   Получаващият искането орган и подаващият искането орган се споразумяват по въпросите, свързани с разпределението на разходите за провеждането на изслушвания.

11.   Подаващият искането орган може да участва в изслушвания, за които е постъпило искане, в съответствие с параграф 1. Преди или по време на изслушванията подаващият искането орган може да предостави въпроси, които да бъдат поставени.

Член 11

Специални разпоредби относно проверките на място и разследванията

1.   Компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество и компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК се уведомяват взаимно за всички проверки на място и разследвания, които ще бъдат предприети по отношение на поднадзорното управляващо дружество или ПКИПЦК. След това уведомяване компетентният орган, който е получил уведомление, може да поиска своевременно от компетентния орган, изпратил уведомление, да включи в обхвата на проверката на място или разследването въпросите, които попадат в обхвата на надзора на уведомения орган.

2.   Компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество може да поискат съдействието на компетентния орган на държавата-членка по произход на ПКИПЦК във връзка с проверката на място и разследването на депозитар на ПКИПЦК, когато е необходимо, за да изпълни своите надзорни задължения по отношение на управляващото дружество.

3.   Компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК и компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество договарят процедурите за съвместното използване на резултатите от проверката на място и разследванията, проведени по отношение на управляващото дружество или ПКИПЦК, които са обект на техния надзор.

4.   При необходимост компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК и компетентните органи на държавата-члена по произход на управляващото дружество се споразумяват за допълнителни действия, които трябва да бъдат предприети във връзка с проверката на място или разследването.

РАЗДЕЛ 2

Обмен на информация

Член 12

Рутинен обмен на информация

1.   Компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК незабавно уведомяват компетентните органи на приемащата държава-членка на ПКИПЦК, а когато ПКИПЦК се управлява от управляващо дружество, което е установено в държава-членка, различна от държавата-членка по произход на ПКИПЦК — компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество, относно:

а)

всяко решение за отнемане на разрешението на ПКИПЦК;

б)

всяко решение за временно спиране на емитирането, обратното изкупуване или откупуването на неговите дялове, наложено на ПКИПЦК;

в)

всички други сериозни мерки, предприети срещу ПКИПЦК.

2.   Когато ПКИПЦК се управлява от управляващо дружество, което се намира в държава-членка, различна от държавата-членка по произход на ПКИПЦК, компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество уведомяват незабавно компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК, че способността на управляващо дружество да изпълнява ефективно своите задължения по отношение на управляваното от него ПКИПЦК може да бъде засегната съществено или че управляващото дружество не изпълнява изискванията, определени в глава III от Директива 2009/65/ЕО.

3.   Когато ПКИПЦК се управлява от управляващо дружество, което се намира в държава-членка, различна от държавата-членка по произход на ПКИПЦК, компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК и компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество улесняват обмена на информация, необходим за изпълнението на техните задължения съгласно Директива 2009/65/ЕО, в това число установяването на подходящи информационни потоци. Това включва обмена на информация, който е необходим по силата на:

а)

процедурите за предоставяне на разрешение на управляващо дружество да извършва дейност на територията на друга държава-членка в съответствие с членове 17 и 18 от Директива 2009/65/ЕО;

б)

процедурите за предоставяне на разрешение на управляващо дружество да управлява ПКИПЦК, което има разрешение в държава-членка, различна от държавата-членка по произход на управляващото дружество, съгласно член 20 от Директива 2009/65/ЕО;

в)

постоянния надзор на управляващите дружества и ПКИПЦК.

Член 13

Незаявен обмен на информация

Компетентните органи предават на други компетентни органи без предварително искане и своевременно цялата съответна информация, която би могла да бъде от съществен интерес във връзка с изпълнението на задълженията им съгласно Директива 2009/65/ЕО.

ГЛАВА III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставен в Брюксел на 1 юли 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32.

(2)  ОВ L 25, 29.1.2009 г., стр. 18.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

Image

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

АТЕСТАЦИЯ НА ПКИПЦК

Image

Image