12.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 118/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 407/2010 НА СЪВЕТА

от 11 май 2010 година

за създаване на европейски механизъм за финансово стабилизиране

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално член 122, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В член 122, параграф 2 от Договора се предвижда възможността за предоставяне на финансова помощ от Съюза на държава-членка, която изпитва трудности или е сериозно застрашена от тежки трудности, причинени от извънредни обстоятелства извън нейния контрол.

(2)

Тези трудности може да са причинени от сериозно влошаване на международната икономическа и финансова среда.

(3)

Безпрецедентната глобална финансова криза и икономическият спад, засегнали света през последните две години, сериозно нарушиха икономическия растеж и финансовата стабилност и доведоха до силно влошаване на позициите на държавите-членки по отношение на дефицита и дълговете.

(4)

Задълбочаването на финансовата криза доведе до тежко влошаване на условията за заемане на средства за редица държави-членки, като бе надхвърлена степента, която може да бъде обяснена с икономически параметри. На този етап, ако по отношение на тази ситуация не бъдат приети спешни мерки, тя би могла да представлява сериозна заплаха за финансовата стабилност на Европейския съюз като цяло.

(5)

За да се реагира на тази изключителна ситуация извън контрола на държавите-членки, изглежда необходимо незабавно да бъде създаден механизъм на Съюза за стабилизиране, за да се запази финансовата стабилност в Европейския съюз. Този механизъм следва да позволи на Съюза да даде координиран, бърз и ефективен отговор на острите затруднения в конкретна държава-членка. Неговото задействане ще бъде в контекста на съвместна подкрепа от ЕС/Международния валутен фонд (МВФ).

(6)

Като се имат предвид конкретните им финансови последици, решенията за предоставяне на финансова помощ от Съюза съгласно настоящия регламент изискват упражняването на изпълнителни правомощия, които следва да бъдат предоставени на Съвета.

(7)

В случай на задействане на този механизъм следва да бъдат наложени строги условия на икономическата политика с оглед запазване на устойчивостта на публичните финанси на държава-членка бенефициер и възстановяване на нейния капацитет за самостоятелно финансиране на финансовите пазари.

(8)

Комисията следва редовно да прави преглед на това дали изключителните обстоятелства, застрашаващи финансовата стабилност на Европейския съюз като цяло, са все още налице.

(9)

Съществуващият механизъм за предоставяне на средносрочна финансова подкрепа за държавите-членки извън еврозоната, създаден с Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета (1), следва да се запази,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цел и обхват

С оглед на запазването на финансовата стабилност на Европейския съюз с настоящия регламент се определят условията и процедурите, съгласно които може да бъде предоставяна финансова помощ от Съюза на държава-членка, която изпитва или е изправена пред сериозна заплаха от тежки смущения в икономиката или финансите, причинени от извънредни обстоятелства извън нейния контрол, като се отчита възможното прилагане на съществуващия механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки извън еврозоната, съгласно установеното в Регламент (ЕО) № 332/2002.

Член 2

Форма на финансовата помощ от Съюза

1.   Финансовата помощ от Съюза за целите на настоящия регламент е под формата на заем или кредитна линия, предоставен или предоставена на съответна държава-членка.

За тази цел, в съответствие с решение на Съвета съгласно член 3, Комисията е оправомощена от името на Европейския съюз да сключва заеми на капиталовите пазари или с финансови институции.

2.   Неизплатените суми по главницата на заемите или кредитните линии, които могат да бъдат отпуснати на държавите-членки съгласно настоящия механизъм за стабилизиране, се ограничава до съществуващия марж под тавана на собствените ресурси за бюджетни кредити за плащания.

Член 3

Процедура

1.   Държавата-членка, която иска финансова помощ от Съюза, обсъжда с Комисията при поддържане на връзка с Европейската централна банка (ЕЦБ) оценката на своите финансови нужди и представя на Комисията и на Икономическия и финансов комитет проект на програма за икономическо и финансово преустройство.

2.   Финансовата помощ от Съюза се предоставя с решение, прието от Съвета с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията.

3.   В решението за предоставяне на заем се съдържа следната информация:

а)

сумата, средният срок до падежа, ценообразуващата формула, максималният брой на вноските, периодът на предоставяне на финансовата помощ от Съюза и останалите подробни правила, необходими за прилагането на помощта;

б)

общите условия на икономическата политика, свързани с финансовата помощ от Съюза с оглед на възстановяването на стабилното икономическо или финансово положение на държава-членка бенефициер и на възстановяването на нейния капацитет за самостоятелно финансиране на финансовите пазари; тези условия ще бъдат определени от Комисията, след консултация с ЕЦБ, и

в)

одобрение на подготвената от държавата-членка бенефициер програма за преустройство с цел изпълнение на икономическите условия, свързани с финансовата помощ от Съюза.

4.   В решението за предоставяне на кредитна линия се съдържа следната информация:

а)

сумата, таксата за предоставяне на възможността за ползване на кредитната линия, ценообразуващата формула, приложима при отпускане на финансовите средства, периодът на предоставяне на финансова помощ от Съюза и останалите подробни правила, необходими за прилагането на помощта;

б)

общите условия на икономическата политика, свързани с финансовата помощ от Съюза с оглед на възстановяването на стабилното икономическо или финансово положение на съответната държава-членка бенефициер; тези условия ще бъдат определени от Комисията, след консултация с ЕЦБ, и

в)

одобрение на подготвената от държавата-членка бенефициер програма за преустройство с цел изпълнение на икономическите условия, свързани с финансовата помощ от Съюза.

5.   Комисията и държава-членка бенефициер сключват меморандум за разбирателство, в който се уточняват определените от Съвета общи условия на икономическата политика. Комисията предоставя меморандума за разбирателство на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Комисията преразглежда, след консултация с ЕЦБ, общите условия на икономическата политика, посочени в параграф 3, буква б) и параграф 4, буква б), най-малко веднъж на всеки шест месеца и обсъжда с държавата-членка бенефициер евентуалните необходими промени в нейната програма за преустройство.

7.   Съветът взима решение с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията относно евентуални корекции, които трябва да бъдат направени в първоначалните общи условия на икономическата политика, и одобрява преразгледаната програма за преустройство, подготвена от държавата-членка бенефициер.

8.   Ако се планира финансиране извън Съюза при спазване на условията на икономическата политика, а именно от МВФ, съответната държава-членка първо се консултира с Комисията. Комисията разглежда наличните възможности в рамките на механизма за финансова помощ от Съюза и съвместимостта на планираните условия на икономическата политика с ангажиментите, поети от съответната държава-членка, по изпълнението на препоръките и решенията на Съвета, приети въз основа на член 121, член 126 и член 136 ДФЕС. Комисията информира Икономическия и финансов комитет.

Член 4

Изплащане на заема

1.   По принцип заемът се изплаща на траншове.

2.   Комисията проверява на редовни интервали дали икономическата политика на държавата-членка бенефициер съответства на нейната програма за преустройство и на условията, определени от Съвета съгласно член 3, параграф 3, буква б). За тази цел посочената държава-членка предоставя на Комисията цялата необходима информация и ѝ оказва пълно съдействие.

3.   Въз основа на резултатите от такава проверка Комисията взема решение за отпускането на следващите траншове.

Член 5

Отпускане на финансовите средства

1.   Държавата-членка бенефициер уведомява Комисията предварително за намерението си да усвои финансови средства по кредитната си линия. Подробните правила се определят в решението, посочено в член 3, параграф 4.

2.   Комисията проверява на редовни интервали дали икономическата политика на държавата-членка бенефициер съответства на нейната програма за преустройство и на условията, определени от Съвета съгласно член 3, параграф 4, буква б). За тази цел държавата-членка предоставя на Комисията цялата необходима информация и ѝ оказва пълно съдействие.

3.   Въз основа на резултатите от такава проверка Комисията взема решение за отпускането на финансовите средства.

Член 6

Операции по получаване и отпускане на кредити

1.   Операциите по получаване и отпускане на кредити, посочени в член 2, се осъществяват в евро.

2.   Характеристиките на последователните траншове, отпускани от Съюза в рамките на механизма за финансова помощ, се договарят между държавата-членка бенефициер и Комисията.

3.   След като Съветът вземе решение за предоставяне на заем, Комисията е оправомощена да предприеме заемане на средства на капиталовите пазари или от финансови институции в най-подходящия момент между планираните изплащания, така че да оптимизира разходите по финансирането и да запази репутацията си на емитент на Съюза на пазарите. Набраните, но все още неизплатени финансови средства се съхраняват по всяко време в определена за целта парична сметка или сметка за ценни книжа, с която се борави в съответствие с правилата, приложими по отношение на извънбюджетните операции, и не могат да бъдат използвани за никакви други цели освен за предоставяне на финансова помощ на държавите-членки по настоящия механизъм.

4.   Когато държавата-членка получава заем, в който се съдържа клауза за предсрочно погасяване, и решава да се възползва от тази опция, Комисията предприема необходимите стъпки за това.

5.   По искане на държавата-членка бенефициер и когато обстоятелствата позволяват договаряне на по-изгодни лихвени проценти по заема, Комисията може да рефинансира изцяло или част от първоначално заетите средства или да реструктурира съответните финансови условия.

6.   Икономическият и финансов комитет се уведомява за развоя на операциите, посочени в параграф 5.

Член 7

Разходи

Разходите, направени от Съюза при договаряне и осъществяване на всяка операция, са за сметка на държавата-членка бенефициер.

Член 8

Управление на заемите

1.   Комисията изготвя съвместно с ЕЦБ необходимите договорености по управлението на заемите.

2.   Държавата-членка бенефициер открива специална сметка в своята национална централна банка за управление на получената от Съюза финансова помощ. Тя също така превежда дължимите по заема главница и лихва по сметка при ЕЦБ четиринадесет TARGET2 работни дни преди съответните дати на падеж.

3.   Без това да засяга член 27 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, Европейската сметна палата има право да провежда в държавата-членка бенефициер такива финансови проверки или одити, каквито тя счита за необходими във връзка с управлението на тази помощ. Комисията, в т.ч. Европейската служба за борба с измамите, има по-специално право да изпраща свои служители или надлежно упълномощени представители за провеждане в държавата-членка бенефициер на такива технически или финансови проверки или одити, каквито счита за необходими във връзка с помощта.

Член 9

Преглед и адаптиране

1.   Шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент и, когато това е целесъобразно — на всеки шест месеца след това, Комисията предоставя на Икономическия и финансов комитет и на Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент и за продължаването на извънредните обстоятелства, обосноваващи приемането на настоящия регламент.

2.   Когато това е целесъобразно, докладът се съпровожда с предложение за изменения на настоящия регламент с оглед на адаптирането на възможността за предоставяне на финансова помощ, без това да засяга действието на вече приетите решения.

Член 10

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 май 2010 година.

За Съвета

Председател

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки (ОВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 1).