10.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 298/2010 НА КОМИСИЯТА

от 9 април 2010 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1451/2007 с цел удължаване на периода на действие на дерогациите, даващи възможност за предлагане на пазара на биоциди

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (1), и по-специално член 16, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В приложение II към Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (2) е формулиран пълен списък на съществуващите активни вещества, които трябва да бъдат оценени в рамките на работната програма за системно изследване на активните вещества и които вече присъстват на пазара, наричана по-долу „програмата за преглед“, а освен това с горепосочения регламент се забранява предлагането на пазара на биоциди, съдържащи активни вещества, които не са включени в списъка в посоченото приложение или в приложение I или приложение IA към Директива 98/8/ЕО.

(2)

От друга страна обаче, Регламент (ЕО) № 1451/2007 дава възможност на Комисията да предоставя дерогации от тази забрана в случаите, когато някоя държава-членка смята, че дадено активно вещество има съществено значение по причини, свързани със здравеопазването, безопасността или защитата на културното наследство, или че такова вещество има критично значение за функционирането на обществото, като при това липсват технически или икономически осъществими алтернативи или заместители, които да са приемливи от гледна точка на околната среда и здравеопазването; също така, горепосоченият регламент предвижда, че държавите-членки могат да разрешават предлагането на пазара на активни вещества, състоящи се единствено от храна или фураж, предназначени за употреба като репеленти или атрактанти от продуктов тип 19.

(3)

При действащата понастоящем нормативна уредба тези дерогации могат да бъдат използвани до 14 май 2010 г., тъй като първоначално бе предвидено програмата за преглед да продължи само до тази дата.

(4)

Съгласно изменението на Директива 98/8/ЕО, направено с Директива 2009/107/ЕО (3), периодът на действие на програмата за преглед бе удължен до 14 май 2014 г.

(5)

С оглед да бъде осигурена последователност, е уместно да бъде уеднаквен периодът на действие на дерогациите, предвидени в членове 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007, с периода на действие на програмата за преглед.

(6)

Поради това Регламент (ЕО) № 1451/2007 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1451/2007 се изменя, както следва:

1.

Член 5, параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   Отчитайки получените коментари, Комисията може да предостави дерогация от предвиденото в член 4, параграф 1, позволяваща предлагане на съответното вещество на пазара на поискалите това държави-членки, най-късно до датата, посочена в член 16, параграф 2, първа алинея от Директива 98/8/ЕО, при условие че тези държави-членки:

а)

гарантират, че продължителната употреба е възможна единствено ако продуктите, съдържащи веществото, са одобрени за предвидената употреба със съществено значение;

б)

достигнат до заключението, че предвид цялата налична информация е разумно да се приеме, че продължителната употреба няма неприемливи последствия върху здравето на хората или животните или върху околната среда;

в)

при даването на одобрение налагат всички подходящи мерки за ограничаване на риска;

г)

осигуряват повторно етикетиране на одобрените биоциди, които остават на пазара след 1 септември 2006 г., при което повторно етикетиране се отразяват условията на употреба, определени от държавите-членки в съответствие с настоящия параграф; и

д)

гарантират, че в случаите при които това е уместно, се търсят алтернативи на такива употреби от носителите на одобрението или от съответните държави-членки, или че се подготвя документация, която да бъде подадена съгласно процедурата, посочена в член 11 от Директива 98/8/ЕО, не по-късно от две години преди датата, посочена в член 16, параграф 2, първа алинея от Директива 98/8/ЕО.“

2.

Първата алинея от член 6 се заменя със следния текст:

„Чрез дерогация от изискването в член 4, параграф 1 държавите-членки могат да разрешават, най-късно до датата, посочена в член 16, параграф 2, първа алинея от Директива 98/8/ЕО, предлагането на пазара на активни вещества, състоящи се единствено от храна или фураж, предназначени за употреба като репеленти или атрактанти от продуктов тип 19.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 9 април 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 262, 6.10.2009 г., стр. 40.