10.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 297/2010 НА КОМИСИЯТА

от 9 април 2010 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 272/2009 за допълване на общите основни стандарти за сигурност на гражданското въздухоплаване

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 (1), и по-специално член 4, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Следва да бъдат приети общи мерки, допълващи общите основни стандарти за сигурност на гражданското въздухоплаване, в областта на проверката, контрола на достъп и други видове контрол по сигурността, както и в областта на забранените предмети, признаването на равностойността от трети страни, набирането на персонал, обучението, специалните процедури за сигурност и освобождаване от контрола за сигурност.

(2)

Тези общи мерки са необходими с оглед постигане на общо равнище на сигурност на въздухоплаването в Европейския съюз за защита на пътуващите граждани от неправомерни актове на посегателство. Основният елемент, предвиден в законодателството на ЕС за улеснение на този процес, е едноетапната проверка. Следователно хармонизирането на методите за проверка е много важно за поддържане на сигурността с едноетапна проверка в ЕС, в това число контрол на течности, аерозоли и гелове, без да се пречи на гражданите на ЕС да ползват предимствата от единния авиационен пазар.

(3)

В раздел А.3 от приложението към Регламент (ЕО) № 272/2009 на Комисията от 2 април 2009 г. за допълване на общите основни стандарти за сигурност на гражданското въздухоплаване, предвидени в приложението към Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета (2) са посочени методите за проверка, разрешени за багажи, товари и поща, които се товарят в товарния отсек на въздухоплавателните средства. Периодично е необходимо да бъдат предвидени допълнителни методи за проверка, които са доказано ефективни при проверка на някои или всички видове товари, както и да се осигури правно основание за разработване на подробни мерки за прилагане. Оборудването за откриване на метал се счита за ефективен метод за проверка на някои видове товари.

(4)

Регламент (ЕО) № 272/2009 не предвижда течностите, аерозолите и геловете да се считат за категория артикули, които може да бъдат забранени за внасяне в зони с ограничен достъп и на борда на въздухоплавателните средства. Вместо това в Регламент (ЕО) № 272/2009 е поставено изискване за методи, в това число технологии, за откриване на течни експлозиви, които да бъдат въведени на летищата в целия ЕС колкото е възможно по-скоро, но не по-късно от 29 април 2010 г.

(5)

Дошъл е моментът да бъдат вдигнати ограниченията относно течностите, аерозолите и геловете, като постепенно се премине от пълна забрана на повечето течности към система за проверка за течни експлозиви. За тази цел са необходими преходни разпоредби за периода след април 2010 г. с оглед поетапно въвеждане на методите за откриване, включително технологиите, на всички летища в ЕС, без да бъде поставяна в опасност сигурността на въздухоплаването. Опасенията на правоприлагащата общност, целяща да предотврати евентуални терористични заплахи в бъдеще, изискват наличие на ефективен механизъм, до момента, в който летищата бъдат в състояние да инсталират надеждно детекторно оборудване. Следователно е необходим нов подход. Това би следвало да се постигне до 29 април 2013 г., датата, на която всички летища би следвало да имат възможност да извършват проверка на течности, аерозоли и гелове.

(6)

Подобен подход обаче следва да не пречи на летищата да внедрят и използват оборудване на по-ранен етап, при условие че това оборудване отговаря на стандартите, определени в приетото от Комисията законодателство по прилагането. По този начин летищата биха имали възможност да улеснят носенето на течности, аерозоли и гелове от заминаващите пътници като например внедрят оборудване за проверка за течни експлозиви на един пункт за проверка за сигурност. Освен това някои летища могат да решат да инсталират модерно оборудване по-скоро.

(7)

Предвид необходимостта от гъвкавост по отношение на прилагането на мерките за сигурност на летищата, общите основни стандарти за сигурност на гражданското въздухоплаване остават строго неутрални спрямо технологията. Държавите-членки и летищата могат да изберат технологиите, които да бъдат внедрени и експлоатирани най-ефективно и ефикасно на летищата, от наличните варианти, изброени в Регламент (ЕО) № 272/2009, изменен с настоящото.

(8)

Експлоатирането на оборудване за проверка, което може да открива течни експлозиви, изисква летищата или други организации, отговорни за сигурността на въздухоплаването, да осигурят и внедрят оборудване, за което е доказано, че отговаря на техническите стандарти, приети съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 300/2008. Държавите-членки следва да гарантират изпълнението на всички регулаторни изисквания, които позволяват внедряването на подобно оборудване с цел спазване на крайните срокове, посочени в настоящия регламент.

(9)

По време на преходния период пътниците би следвало да получат ясна информация за летищата в ЕС, на които се извършва проверка на течностите. Летищата и авиокомпаниите следва да си сътрудничат, за да се гарантира, че конфискуването на течности, аерозоли и гелове остава крайна мярка.

(10)

Общите мерки, предвидени в Регламент (ЕО) № 272/2009, следва да бъдат изменени с добавянето на правила, които позволяват оборудване за откриване на метал да бъде използвано за проверка на регистрирания багаж, товарите и пощата, когато е уместно, както и да се предостави разрешение за поетапно въвеждане на правила за внасяне на течности, аерозоли и гелове в зони с ограничен достъп или на борда на въздухоплавателните средства, прилагани за ограничен период от време, така че да не се поставят в опасност стандартите за сигурност.

(11)

Поради това Регламент (ЕО) № 272/2009 следва да бъде съответно изменен.

(12)

Развитието на технологиите или на законодателството както на ниво ЕС, така и на международно ниво, може да окаже влияние върху датите, определени в настоящия регламент. Когато това е целесъобразно, Комисията може да предложи преразглеждане, по-специално с оглед на функционирането на оборудването и улесняването на пътниците.

(13)

Регламент (ЕО) № 300/2008 се прилага изцяло от датата, определена в правилата за прилагане, приети в съответствие с процедурата, посочена в член 4, параграф 2 и член 4, параграф 3 от посочения регламент, но не по-късно от 29 април 2010 г. Поради това настоящият регламент следва да се прилага от 29 април 2010 г. заедно с Регламент (ЕО) № 300/2008 и актовете, които го допълват и прилагат.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по сигурност на гражданското въздухоплаване, създаден по силата на член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 300/2008,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 272/2009 се изменя, както е определено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 29 април 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 9 април 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 72.

(2)  ОВ L 91, 3.4.2009 г., стр. 7.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент (ЕО) № 272/2009 се изменя, както следва:

1.

В раздел А.3 букви е) и ж) се заменят със следното:

„е)

оборудване за откриване на следи от експлозив (ООЕ);

ж)

симулационна камера; както и

з)

оборудване за откриване на метал.“

2.

След раздел Б се добавя следният раздел Б1:

„РАЗДЕЛ Б1

Течности, аерозоли и гелове

Позволява се внасянето на течности, аерозоли и гелове в зони с ограничен достъп и на борда на въздухоплавателните средства, при условие че те са преминали проверка или са освободени от проверка в съответствие с изискванията на правилата за прилагане, приети съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 300/2008.

1.

До 29 април 2011 г. течности, аерозоли и гелове, придобити на летище в трета страна или на борда на въздухоплавателно средство на авиокомпания, която не е от Общността, се допускат за внасяне в зони с ограничен достъп и на борда на въздухоплавателни средства, при условие че течността е опакована в плик, който отговаря на препоръчителните насоки за контрол на сигурността на Международната организация за гражданско въздухоплаване, и пликът представлява достатъчно доказателство, че покупката е извършена в рамките на предходните тридесет и шест часа в зоната на съоръженията за излитане и кацане на летището или на борда на въздухоплавателното средство. Те се подлагат на проверка в съответствие с изискванията на правилата за прилагане, приети съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 300/2008.

2.

До 29 април 2013 г. всички летища трябва да извършват проверка на течности, аерозоли и гелове в съответствие с изискванията на правилата за прилагане, приети съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 300/2008.

3.

Държавите-членки гарантират изпълнението на всички регулаторни изисквания, които позволяват внедряването на оборудване за проверка на течности, в съответствие с изискванията на правилата за прилагане, приети съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 300/2008, с цел спазване на крайните срокове, посочени в параграфи 1 и 2.

Пътниците трябва да получат ясна информация за летищата в ЕС, на които имат право да внасят течности, аерозоли и гелове в зоните с ограничен достъп и на борда на въздухоплавателните средства, както и относно всички условия в тази връзка.“