24.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 77/33


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 243/2010 НА КОМИСИЯТА

от 23 март 2010 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с подобренията на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (1), и по-специално член 3, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията (2) бяха приети някои международни счетоводни стандарти и разяснения, които съществуваха към 15 октомври 2008 г.

(2)

През април 2009 г., в рамките на своя годишен процес на подобряване с цел уеднаквяване и изясняване на международните счетоводни стандарти, Съветът по международни счетоводни стандарти (СМСС) публикува подобрения на Международните стандарти за финансово отчитане, наричани по-долу „подобренията“. С по-голямата част от измененията се уточняват или поправят съществуващи МСФО или изменения, в следствие на вече направени в МСФО промени. Измененията на МСФО 8, МСС 17, МСС 36 и МСС 39 включват промени в съществуващите изисквания или допълнителни насоки за прилагането на тези изисквания.

(3)

Допитването до Техническата експертна група (ТЕГ) на Европейската консултативна група за финансово отчитане (ЕКГФО) потвърждава, че подобренията на МСФО отговарят на техническите критерии за приемане, посочени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002. В съответствие с Решение 2006/505/ЕО на Комисията от 14 юли 2006 г. за създаване на група за проучване на становищата относно счетоводните стандарти, предназначена да консултира Комисията за обективността и неутралността на становищата на Европейската консултативна група за финансова отчетност в Европа (ЕКГФО) (3), групата за проучване на становищата относно счетоводните стандарти разгледа становището на ЕКГФО по приемане на измененията и го представи на Комисията като неутрално и обективно.

(4)

Следователно Регламент (ЕО) № 1126/2008 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Предвидените в настоящия регламент мерки са съобразени със становището на Регулаторния комитет по счетоводство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 1126/2008 се изменя, както следва:

1.

Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 2, МСФО 5 и МСФО 8 се изменят, както е предвидено в приложението към настоящия регламент;

2.

Международен счетоводен стандарт (МСС) 1, МСС 7, МСС 17, МСС 36, МСС 38 и МСС 39 се изменят, както е предвидено в приложението към настоящия регламент;

3.

Разяснение 9 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансови отчети (КРМСФО) и Разяснение 16 на КРМСФО се изменят, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

Член 2

Всички дружества прилагат посочените в член 1 изменения на стандартите най-късно от датата, на която започва тяхната първа финансова година след 31 декември 2009 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 март 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 320, 29.11.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 199, 21.7.2006 г., стр. 33.


ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

Подобрения на Международните стандарти за финансово отчитане

„Възпроизвеждането е разрешено на територията на Европейското икономическо пространство. Всички права са запазени извън ЕИП с изключение на правото за възпроизвеждане за лична употреба или други честни сделки. Допълнителна информация може да се получи от СМСС на адрес: www.iasb.org“

Изменение на МСФО 2 Плащане на базата на акции

Параграфи 5 и 61 се изменят.

ОБХВАТ

5

Както е посочено в параграф 2, настоящият МСФО… Предприятието обаче не прилага настоящия МСФО към транзакции, чрез които придобива стоки като част от придобитите в бизнес комбинация (както е определена от МСФО 3 Бизнес комбинации – преработен през 2008 г.) нетни активи, към комбинация от предприятия или структури, намиращи се под общ контрол, както е описано в параграфи Б1–Б4 от МСФО 3, както и към участие на предприятие в образуването на съвместно предприятие, както е определено от МСС 31 Дялове в съвместни предприятия. Следователно, емитираните инструменти на собствения капитал… (и следователно в обхвата на настоящия МСФО).

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

61

Параграф 5 беше изменен от МСФО 3 (преработен 2008 г.) и издадените през април 2009 г. Подобрения на МСФО. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2009 г. По-ранното прилагане се разрешава. Ако предприятието прилага МСФО 3 (преработен 2008 г.) за един по-ранен период, тези изменения също се прилагат за този по-ранен период.

Изменение на МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности

Добавят се параграфи 5Б и 44Д.

ОБХВАТ

С настоящия МСФО се определят оповестяванията, изисквани във връзка с нетекущите активи (или групи за освобождаване), класифицирани като държани за продажба или преустановени дейности. Оповестяванията в другите МСФО не се прилагат към тези активи (или групи за освобождаване), освен ако не се изискват:

а)

специфични оповестявания във връзка с нетекущите активи (или групи за освобождаване), класифицирани като държани за продажба или преустановени дейности; или

б)

оповестявания за оценяването на активите и пасивите в рамките на дадена група за освобождаване, която не попада в обхвата на изискванията за оценяване на МСФО 5, като тези оповестявания не присъстват вече в други бележки към финансовите отчети.

възможно е допълнителните оповестявания във връзка с нетекущите активи (или групи за освобождаване), класифицирани като държани за продажба или преустановени дейности да трябва да бъдат в съответствие с общите изисквания на МСС 1, по-специално параграфи 15 и 125 от него.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

44Д

Параграф 5Б беше добавен от издадените през април 2009 г. Подобрения на МСФО. Предприятието прилага това изменение за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2010 г. По-ранното прилагане се разрешава. Ако предприятието прилага изменението за по-ранен период, то оповестява този факт.

Изменение на МСФО 8 Оперативни сегменти

Параграфи 23 и 36 се изменят. Добавя се параграф 35А.

ОПОВЕСТЯВАНЕ

Информация за печалба или загуба, активи и пасиви

23

Дадено предприятие отчита оценка на печалбата или загубата за всеки отчетен сегмент. Предприятието отчита оценка на съвкупните активи и пасиви за всеки отчетен сегмент, ако такива размери редовно се предоставят на ръководителя, вземащ главните оперативни решения. То също така оповестява следното за всеки отчетен сегмент, ако конкретните размери са включени в оценката на сегментната печалба или загуба, преглеждана от ръководителя, вземащ главните оперативни решения, или са му редовно предоставяни по друг начин, дори ако не са включени в тази оценка на сегментната печалба или загуба:

а)

постъпления от външни клиенти;

б)

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ И ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

35А

Параграф 23 беше изменен от издадените през април 2009 г. Подобрения на МСФО. Предприятието прилага това изменение за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2010 година. По-ранното прилагане се разрешава. Ако предприятието прилага изменението за по-ранен период, то оповестява този факт.

36

Сегментната информация за предходни години, която е отчетена като сравнителна информация през първата година на прилагане (включително прилагането на направеното през април 2009 г. изменение на параграф 23), се преизчислява, за да отговаря на изискванията на настоящия МСФО, освен ако необходимата информация е неналична и разходите за нейното разработване биха били прекомерни.

Изменение на МСС 1 Представяне на финансовите отчети

Изменя се параграф 69. Добавя се параграф 139Г.

СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ

Отчет за финансовото състояние

Текущи пасиви

69

Предприятието класифицира даден пасив като текущ, когато:

а)

очаква да уреди пасива в своя нормален оперативен цикъл;

б)

държи пасива предимно с цел търгуване;

в)

пасивът следва да бъде уреден в рамките на дванадесет месеца след края на отчетния период; или

г)

няма безусловно право да отсрочва уреждането на пасива за период най-малко дванадесет месеца след края на отчетния период (вж. параграф 73). Класификацията на даден пасив не се влияе от условията във връзка с него, които биха позволили на контрагента при желание да го уреди чрез издаване на инструменти на собствения капитал.

Предприятието класифицира всички останали пасиви като нетекущи.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ И ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

139Г

Параграф 69 беше изменен от издадените през април 2009 г. Подобрения на МСФО. Предприятието прилага това изменение за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2010 година. По-ранното прилагане се разрешава. Ако предприятието прилага изменението за по-ранен период, то оповестява този факт.

Изменение на МСС 7 Отчет за паричните потоци

Параграф 16 се изменя и се добавя параграф 56.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Инвестиционна дейност

16

Отделното отчитане на паричните потоци, генерирани от инвестиционната дейност, е важно, защото те представляват размера на разходите, направени за ресурси, които са предназначени да генерират бъдещи приходи и парични потоци. Като инвестиционна дейност могат да бъдат класифицирани само разходите, чиито резултат е признат в отчета за финансовото състояние актив. Като пример за парични потоци от инвестиционни дейности могат да се посочат:

а)

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

56

Параграф 16 беше изменен от издадените през април 2009 г. Подобрения на МСФО. Предприятието прилага това изменение за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2010 година. По-ранното прилагане се разрешава. Ако предприятието прилага изменението за по-ранен период, то оповестява този факт.

Изменение на МСС 17 Лизинг

Параграфи 14 и 15 се заличават. Добавят се параграфи 15А, 68А и 69А.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЛИЗИНГОВИТЕ ДОГОВОРИ

14

(Заличен)

15

(Заличен)

15А

Когато лизинговият договор обхваща както терени, така и постройки, предприятието, в съответствие с параграфи 7–13, класифицира поотделно всеки елемент като лизингов договор с финансиране или обикновен лизингов договор. При определяне на това дали теренът е лизингов договор с финансиране или обикновен лизингов договор, важен признак е фактът, че теренът обикновено има неограничен икономически живот.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

68А

Предприятието преразглежда класификацията на свързаните с терен елементи на неизтекъл лизингов договор към датата, на която приема посочените в параграф 69А изменения въз основа на наличната при влизането в сила на тези договори информация. В съответствие с МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки, то признава със задна дата новокласифициран лизингов договор като лизингов договор с финансиране. Ако обаче не разполага с необходимата информация за прилагане на измененията със задна дата, предприятието:

а)

прилага измененията към тези лизингови договори въз основа на съществуващите към момента на приемането от негова страна на измененията факти и обстоятелства; както и

б)

признава актив или пасив, свързан с лизингов договор за терен, новокласифициран като лизингов договор с финансиране, по тяхната справедлива стойност към този момент. Всяка разлика в справедливите стойности се признава в неразпределената печалба.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

69А

Параграфи 14 и 15 бяха заличени, а параграфи 15А и 68А бяха добавени в рамките на издадените през април 2009 г. Подобрения на МСФО. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2010 година. По-ранното прилагане се разрешава. Ако предприятието прилага измененията за по-ранен период, то оповестява този факт.

Изменение на МСС 36 Обезценка на активи

Параграф 80 се изменя и се добавя параграф 140Д.

ЕДИНИЦИ, ГЕНЕРИРАЩИ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ, И РЕПУТАЦИЯ

Възстановима стойност и балансова стойност на единица, генерираща парични потоци

Репутация

Разпределяне на репутацията към единици, генериращи парични потоци

80

С цел да се определи дали дадена единица е обезценена, репутацията, придобита при бизнес комбинация, се разпределя от датата на придобиване към всяка от единиците на придобиващия, генериращи парични потоци, или групи от единици, генериращи парични потоци, които се очаква да извлекат полза от синергията на бизнес комбинацията, независимо дали други активи или пасиви на придобиваното предприятие се отнасят към тези единици или групи от единици. Всяка единица или група от единици, към които по този начин е разпределена репутацията, следва да:

а)

представлява най-ниското ниво в рамките на предприятието, на което се контролира репутацията за вътрешно управленски цели; както и

б)

не надвишава по размер оперативен сегмент, както е определен в параграф 5 от МСФО 8 Оперативни сегменти, преди агрегацията.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ И ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

140Д

Параграф 80, буква б) беше изменен от издадените през април 2009 г. Подобрения на МСФО. Предприятието прилага това изменение за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2010 г. По-ранното прилагане се разрешава. Ако предприятието прилага изменението за по-ранен период, то оповестява този факт.

Изменение на МСС 38 Нематериални активи

Параграфи 36, 37, 40, 41 и 130В се изменят и се добавя параграф 130Д.

ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ

Придобиване като част от бизнес комбинация

Оценка на справедливата стойност на нематериален актив, придобит в бизнес комбинация

36

Нематериален актив, придобит в бизнес комбинация, би могъл да е отделим, но само заедно със свързан договор, определим актив или пасив. В такива случаи придобиващият признава нематериалния актив отделно от репутацията, но съвместно със свързания елемент.

37

Придобиващият може да признае група от допълнителни нематериални активи като един актив при условие, че отделните активи в групата имат сходен полезен живот. Например термините „търговско наименование“ и „наименование на марка“ често се използват като синоними за търговски марки и други марки. Те обаче са общи маркетингови термини, които обичайно се използват за препращане към група от допълнителни активи като търговска марка (или марка за услуга) и свързаното с нея търговско наименование, формули, рецептури и технологична експертиза.

40

Ако не съществува активен пазар за нематериален актив, неговата справедлива стойност е сумата, която предприятието би платило за актива на датата на придобиването в честна сделка между независими информирани и желаещи сделката страни, на базата на най-добрата налична информация. При определянето на тази сума предприятието взема под внимание изхода от последните сделки за сходни активи. Например предприятието може да прибегне до множители, отразяващи текущи пазарни транзакции, към факторите, от които зависи доходоносността на даден актив (приходи, оперативна печалба или печалба преди плащане на лихви, данъци и амортизационни отчисления).

41

Предприятията, които участват в покупката и продажбата на нематериални активи, може да са си разработили техники за изготвяне на приблизителна оценка на справедливите стойности по косвен начин. Тези техники могат да се използват за първоначална оценка на нематериален актив, придобит в бизнес комбинация, ако тяхната цел е да се оцени справедливата стойност и ако отразяват настоящи сделки и практики в индустрията, към която принадлежи активът. Тези техники, например, включват:

а)

дисконтиране на очаквани бъдещи нетни парични потоци от актива; или

б)

оценка на избегнатите от предприятието разходи чрез притежаването на нематериален актив и без той да трябва да бъде:

i)

лицензиран от друга страна в честна сделка между добре информирани и желаещи осъществяването ѝ страни (като при подхода „освобождаване от възнаграждения за ползване на права“ при използването на дисконтирани нетни парични потоци); или

ii)

пресъздаден или заменен (както е при разходния подход).

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ И ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

130В

МСФО 3 (преработен 2008 г.) измени параграфи 12, 33–35, 68, 69, 94 и 130, заличи параграфи 38 и 129 и добави параграф 115A. Параграфи 36 и 37 бяха изменени от издадените през април 2009 г. Подобрения на МСФО. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2009 година. Следователно суми, признати за нематериални активи и репутация в предходни бизнес комбинации, не следва да се коригират. Ако предприятието прилага МСФО 3 (преработен 2008 г.) за по-ранен период, то прилага тези изменения и за по-ранния период, като оповестява този факт.

130Д

Параграфи 40 и 41 бяха изменени от издадените през април 2009 г. Подобрения на МСФО. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2009 година. По-ранното прилагане се разрешава. Ако предприятието прилага измененията за по-ранен период, то оповестява този факт.

Изменение към МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване

Параграфи 2, буква ж), 80, 97, 100 и 108В се изменят и се добавя параграф 103К.

ОБХВАТ

2

Настоящият Стандарт се прилага от всички предприятия по отношение на всички видове финансови инструменти, с изключение на:

а)

ж)

всеки форуърден договор между купувач и акционер продавач за покупка или продажба на придобито предприятие, с който би се постигнала бизнес комбинация на бъдеща дата на придобиване; Срокът на форуърдния договор не следва да надвишава разумен период, който е обичаен за получаването на необходимите разрешения и приключването на сделката.

з)

ХЕДЖИРАНЕ

Хеджирани позиции

Позиции, отговарящи на изискванията

80

За целите на отчитане на хеджирането, само активи, пасиви, неотменими ангажименти или много вероятни прогнозни сделки, в които участва външно лице за предприятието, могат да бъдат определяни като хеджирани позиции. От това следва, че счетоводно отчитане на хеджирането може да бъде приложено и за трансакции между предприятия в същата група единствено в индивидуалните или отделните финансови отчети на тези предприятия , но не и в консолидираните финансови отчети на групата. Като изключение…

Отчитане на хеджирането

Хеджиране на паричен поток

97

Ако хеджирането на прогнозна сделка впоследствие води до признаване на финансов актив или финансов пасив, свързаните печалби или загуби, които са били признати в друг всеобхватен доход в съответствие с параграф 95, се прекласифицират от собствен капитал в печалбата или загубата като корекция за прекласифициране (вж. МСС 1, както е преработен през 2007 г.) в същия период или периоди, през които хеджираните прогнозни парични потоци оказват влияние върху печалбата или загубата (например в периоди, в които са признати лихвени приходи или лихвени разходи). Ако обаче предприятието очаква, че цялата загуба или част от нея, призната в друг всеобхватен доход, няма да бъде възстановена в един или повече бъдещи периоди, то прекласифицира в печалбата или загубата като корекция от прекласификация сумата, която не се очаква да бъзе възстановена.

100

При хеджиране на парични потоци, различни от регулираните от параграфи 97 и 98 случаи, сумите, които са били признати в друг всеобхватен доход, се прекласифицират от собствен капитал в печалбата или загубата като корекция от прекласификация (вж. МСС 1, както е преработен през 2007 г.) в същия период или периоди, през който хеджираните прогнозни парични потоци оказват влияние на печалбата или загубата (например, когато се осъществява прогнозната продажба).

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

103К

Параграфи 2, буква ж), 97, 100 и НП30, буква ж) бяха изменени от издадените през април 2009 г. Подобрения на МСФО. Предприятието прилага измененията на параграф 2, буква ж), 97 и 100 за бъдещи периоди по отношение на всички неизтекли договори за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2010 г. Предприятието прилага измененията на параграф НП30, буква ж) за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2010 г. По-ранното прилагане се разрешава. Ако предприятието прилага изменението за по-ранен период, то оповестява този факт.

108В

Параграфи 9, 73 и НП8 бяха изменени, а параграф 50А – добавен от издадените през май 2008 г. Подобрения на МСФО. Параграф 80 беше изменен от издадените през април 2009 г. Подобрения на МСФО. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Предприятието прилага измененията на параграфи 9 и 50А от датата и по начина, по който е приложило измененията от 2005 г., посочени в параграф 105А. Разрешава се по-ранно прилагане на всички изменения. Ако предприятието прилага измененията за по-ранен период, то оповестява този факт.

Изменение на насоките за прилагане на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване

Изменя се параграф НП30, буква ж).

ВНЕДРЕНИ ДЕРИВАТИВИ (ПАРАГРАФИ 10–13)

НП30

Икономическите характеристики и рискове на внедрения дериватив не са тясно свързани с основния договор (параграф 11, буква a)) в следните примери. При тези примери, приемайки че са изпълнени условията на параграф 11, букви б) и в), предприятието отчита внедрения дериватив отделно от основния договор.

ж)

Кол опция, пут опция или опция за предсрочно плащане, внедрена в основен дългов договор или основен застрахователен договор, не е тясно свързана с основния договор, освен ако:

i)

цената на упражняване на опцията не е приблизително равна на всяка дата на упражняване на амортизираната стойност на основния дългов инструмент или на балансовата стойност на основния застрахователен договор; или

ii)

цената на упражняване на опцията за предсрочно плащане възстановява на заемодателя сума в размер до приблизителната настояща стойност на пропуснатата лихва за оставащия срок на основния договор. Пропуснатата лихва е резултатът на размера на предварително изплатената главница, умножен по лихвения диференциал. Лихвеният диференциал е размерът, с който ефективният лихвен процент на основния договор надвишава ефективния лихвен процент, който предприятието би получило на датата на предварителното плащане, ако би инвестирало предварително изплатената главница в сходен договор за оставащия срок на основния договор.

Оценката на това дали дадена кол или пут опция е тясно свързана с основния дългов договор се извършва преди отделянето на даден елемент на собствения капитал от конвертируем дългов инструмент в съответствие с МСС 32.

з)

Изменение на Разяснение 9 на КРМСФО Преоценка на внедрени деривативи

Параграф 5 се изменя и се добавя параграф 11.

ОБХВАТ

5

Настоящото разяснение не се прилага към внедрени деривативи в договори, получени при:

а)

бизнес комбинация (както е определена в МСФО 3 Бизнес комбинациии (преработен 2008 г.);

б)

комбинация от предприятия или структури, намиращи се под общ контрол, както е описано в параграфи Б1–Б4 от МСФО 3 (преработен 2008 г.); или

в)

образуването на съвместно предприятие, както е определено от МСС 31 Дялове в съвместни предприятия

или при тяхната възможна преоценка на датата на придобиване (1).

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

11

Параграф 5 беше изменен от издадените през април 2009 г. Подобрения на МСФО. Предприятието прилага това изменение за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2009 г. Ако предприятието прилага МСФО 3 (преработен 2008 г.) за по-ранен период, то прилага изменението и за по-ранния период, като оповестява този факт.

Изменение на Разяснение 16 на КРМСФО Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност

Параграфи 14 и 18 се изменят.

КОНСЕНСУС

Къде може да се държи хеджиращият инструмент

14

Деривативен или недеривативен инструмент (или комбинация от деривативен или недеривативен инструменти) може да се определи като хеджиращ инструмент при хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност. Хеджиращият инструмент(и) може да бъде държан от всяко предприятие или предприятия в рамките на групата при условие, че са удовлетворени изискванията на МСС 39 параграф 88 за определяне, документиране и ефективност, отнасящи се до хеджирането на нетната инвестиция. По-конкретно, стратегията на хеджиране на групата следва да бъде ясно документирана поради възможността от различни определяния на различни нива в групата.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

18

Предприятието прилага настоящото Разяснение за годишните периоди, започващи на или след 1 октомври 2008 година. Предприятието прилага изменението на параграф 14, въведено с издадените през април 2009 г. Подобрения на МСФО за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2009 г. Разрешава се по-ранното прилагане и на двете. Ако предприятието прилага настоящото Разяснение за период, започващ преди 1 октомври 2008 г., или изменението на параграф 14 преди 1 юли 2009 г., то оповестява този факт.


(1)  МСФО 3 (преработен 2008 г.) разглежда придобиването на договори с внедрени деривативи в бизнес комбинация.