23.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/1


ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК НА СМЕТНАТА ПАЛАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

СЪДЪРЖАНИЕ

ДЯЛ I —   ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЛАТАТА

ГЛАВА I:

ПАЛАТА

Член 1

Колегиален орган

РАЗДЕЛ 1:

ЧЛЕНОВЕ

Член 2

Начало на мандата

Член 3

Задължения на членовете и упражняване на техните функции

Член 4

Освобождаване от длъжност и лишаване от право на пенсия или от други полагащи се облаги

Член 5

Ред на старшинство

Член 6

Временно заместване на членовете

РАЗДЕЛ 2:

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Член 7

Избор на председател

Член 8

Временно заместване на председателя

Член 9

Задължения на председателя

РАЗДЕЛ 3:

СЪСТАВИ И КОМИТЕТИ

Член 10

Сформиране на състави

Член 11

Отговорности на съставите

Член 12

Комитети

РАЗДЕЛ 4:

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР

Член 13

Генерален секретар

ГЛАВА II:

УПРАЖНЯВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА ПАЛАТАТА

Член 14

Делегиране

Член 15

Правомощия на разпоредител с бюджетни кредити

Член 16

Организационна структура на Палатата

ДЯЛ II —   ПРОЦЕДУРИ ЗА РАБОТА НА ПАЛАТАТА

ГЛАВА I:

ЗАСЕДАНИЯ НА ПАЛАТАТА И НА СЪСТАВИТЕ

РАЗДЕЛ 1:

ПАЛАТА

Член 17

График на заседанията

Член 18

Дневен ред

Член 19

Процедура за вземане на решения

Член 20

Председателстване на заседанията

Член 21

Кворум

Член 22

Непубличен характер на заседанията

Член 23

Протоколи от заседанията

РАЗДЕЛ 2:

СЪСТАВИ

Член 24

Заседания на съставите

ГЛАВА II:

РЕШЕНИЯ НА ПАЛАТАТА, СЪСТАВИТЕ И КОМИТЕТИТЕ

Член 25

Решения на Палатата

Член 26

Решения на съставите

Член 27

Решения на комитетите

Член 28

Езиков режим и удостоверяване

Член 29

Изпращане и публикуване

ГЛАВА III:

ОДИТИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДИ, СТАНОВИЩА, КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ И ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ДОСТОВЕРНОСТ

Член 30

Извършване на одити

Член 31

Член докладчик

ДЯЛ III —   ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 32

Числа, изразени в дроби

Член 33

Изрази, отнасящи се до лица от мъжки или женски пол

Член 34

Правила за прилагане

Член 35

Достъп до документи

Член 36

Влизане в сила

Член 37

Публикуване

СМЕТНАТА ПАЛАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 287, параграф 4, пета алинея от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106a, параграф 1 от него,

с одобрението на Съвета, дадено на 22 февруари 2010 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК:

ДЯЛ I

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЛАТАТА

ГЛАВА I

Палата

Член 1

Колегиален орган

Съгласно разпоредбите на Договорите и на Финансовия регламент и в съответствие с настоящия Процедурен правилник Палатата е организирана и функционира като колегиален орган.

Раздел 1

Членове

Член 2

Начало на мандата

Мандатът на членовете на Палатата започва да тече от датата, определена за тази цел в акта на назначаване, а при липса на такава, от датата на приемане на акта.

Член 3

Задължения на членовете и упражняване на техните функции

Членовете упражняват функциите си в съответствие с член 286, параграфи 1, 3 и 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Член 4

Освобождаване от длъжност и лишаване от право на пенсия или от други полагащи се облаги

1.   Когато с мнозинство на членовете ѝ Палатата прецени, че според предоставената ѝ информация някой от членовете е престанал да отговаря на необходимите условия или не изпълнява произтичащите от длъжността му задължения (член 286, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз), тя възлага на председателя или, в случай че председателят е засегнатият член, на следващия по старшинство по силата на член 5 от настоящия Процедурен правилник, да подготви предварителен доклад.

2.   Предварителният доклад, придружен от съпътстващи документи, се изпраща на всички членове, в това число и на засегнатия член, който в разумен срок, определен от председателя или, в случай че председателят е засегнатият член, от следващия по старшинство, представя в отговор писмено становище.

3.   Засегнатият член се приканва също устно да представи обяснения пред Палатата.

4.   Решението да се сезира Съдът с цел засегнатият член да бъде освободен от длъжност и/или да бъде лишен от правото му на пенсия или от други полагащи се облаги се взема с тайно гласуване и с мнозинство от четири пети от членовете на Палатата. Засегнатият член не участва в гласуването.

Член 5

Ред на старшинство

1.   Членовете се подреждат по старшинство след председателя в зависимост от датата на назначаването им; в случай на повторно назначаване на даден член се взема предвид продължителността на предишния мандат, дори той да не предхожда непосредствено настоящия му мандат.

2.   Членовете, назначени на една и съща дата, се подреждат по старшинство в зависимост от възрастта им.

Член 6

Временно заместване на членовете

1.   В случай на овакантяване на поста на даден член Палатата определя члена или членовете, които ще изпълняват функциите му до назначаването на нов член.

2.   В случай на отсъствие или на възпрепятстване на някой от членовете той временно се замества от друг(и) член(ове) в съответствие с разпоредбите, установени в Правилата за прилагане.

Раздел 2

Председател

Член 7

Избор на председател

1.   Палатата избира нов председател преди изтичането на срока на мандата на действащия председател. Въпреки това, когато краят на мандата на председателя съвпада с частичното подновяване на членовете в съответствие с член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, изборът се провежда незабавно или най-късно в срок от 15 работни дни след встъпването в длъжност на новия състав на Палатата.

2.   Председателят се избира с тайно гласуване. За председател се избира кандидатът, който при първото гласуване събере две трети от гласовете на членовете на Палатата. Ако никой от кандидатите не събере такова мнозинство, се пристъпва веднага към второ гласуване, при което за председател се избира кандидатът, събрал мнозинството от гласовете на членовете на Палатата. Ако и при второто гласуване никой от кандидатите не събере мнозинството от гласовете на членовете на Палатата, се пристъпва към организирането на допълнително гласуване съобразно процедурата, установена в Правилата за прилагане.

Член 8

Временно заместване на председателя

1.   В случай че председателският пост се оваканти и излизащият от длъжност председател остава член на Палатата, той продължава временно да изпълнява председателските функции, освен при недееспособност. Във всички останали случаи длъжността на председател се изпълнява временно от първия по старшинство член в съответствие с член 5.

2.   Временно изпълняващият длъжността председател осигурява всекидневното ръководство на Палатата, като едновременно с това организира избора на нов председател в съответствие с член 7. Въпреки това, ако председателският пост се оваканти по-малко от шест месеца преди изтичането на срока на мандата на действащия председател, председателят се замества от първия по старшинство член в съответствие с член 5.

3.   В случай на отсъствие или на възпрепятстване на председателя той се замества от първия по старшинство член в съответствие с член 5.

Член 9

Задължения на председателя

1.   Председателят:

а)

свиква и председателства заседанията на Палатата и осигурява нормалното протичане на дебатите;

б)

следи за изпълнението на решенията на Палатата;

в)

следи за нормалното функциониране на отделите, както и за доброто управление на различните дейности на Палатата;

г)

назначава служител, който да представлява Палатата във всички съдебни производства, в които тя участва;

д)

представлява Палатата във външните ѝ отношения и по-специално в отношенията ѝ с органа за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, с другите институции на Съюза и с одитните органи на държавите членки.

2.   Председателят може да делегира част от задълженията си на един или повече от членовете.

Раздел 3

Състави и комитети

Член 10

Сформиране на състави

1.   Палатата сформира състави с оглед приемането на някои категории доклади и становища в съответствие с член 287, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

2.   По предложение на председателя Палатата разпределя областите на отговорност между съставите.

3.   По предложение на председателя Палатата разпределя всеки от другите членове към даден състав.

4.   Всеки състав избира един от своите членове за ръководител в съответствие с условията, установени в Правилата за прилагане.

Член 11

Отговорности на съставите

1.   В съответствие с разпоредбите, установени в Правилата за прилагане съставите приемат доклади и становища с изключение на годишния доклад относно общия бюджет на Европейския съюз и на годишния доклад относно Европейските фондове за развитие.

2.   Съставът, който отговаря за приемането на документ съгласно параграф 1, може да го препрати за приемане от Палатата в съответствие с условията, установени в Правилата за прилагане.

3.   Съставите отговарят за подготвителната дейност по отношение на документи, които се приемат от Палатата, включително проекти на констатации и оценки и становища, предложения за работни програми и други документи в областта на одита, с изключение на тези документи, по отношение на които за подготвителната дейност отговарят създадените съгласно член 12 комитети.

4.   Съставите разпределят задачите си между своите членове в съответствие с условията, установени в Правилата за прилагане.

5.   За изпълнението на възложените им задачи членовете носят отговорност пред състава и пред Палатата.

Член 12

Комитети

1.   Комитетите се създават и сформират в съответствие с условията, установени в Правилата за прилагане.

2.   Комитетите отговарят за въпросите, които не са обхванати от съставите, както е предвидено в член 11 и в съответствие с условията, установени в Правилата за прилагане.

Раздел 4

Генерален секретар

Член 13

Генерален секретар

1.   Палатата назначава своя генерален секретар чрез тайно гласуване, което се провежда съгласно процедурата, установена в Правилата за прилагане.

2.   Генералният секретар е отговорен пред Палатата и периодично се отчита за изпълнението на своите задължения.

3.   Под ръководството на Палатата генералният секретар отговаря за секретариата на Палатата.

4.   Генералният секретар упражнява правомощията на орган по назначаването по смисъла на член 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности, както и на органа, който има право да сключва договори за наемане на работа по смисъла на член 6 от Условията за работа на другите служители на Европейските общности, доколкото не е предвидено друго в решението на Палатата относно упражняването на правомощията на орган по назначаването и на орган, който има право да сключва договори за наемане на работа.

5.   Генералният секретар отговаря за управлението на персонала и на администрацията на Палатата, както и за изпълнението на всяка друга задача, която му е възложена от Палатата.

6.   В случай на отсъствие или на възпрепятстване на генералния секретар той се замества временно в съответствие с разпоредбите, установени в Правилата за прилагане.

ГЛАВА II

Упражняване на функциите на палатата

Член 14

Делегиране

1.   При условие че се спазва принципът на колективната отговорност, Палатата може да упълномощи един или повече членове за предприемането на ясно определени управленски или административни мерки, от нейно име и под неин контрол, по-специално действия по изготвяне на решение, което да бъде прието на по-късна дата от членовете на Палатата. Съответните членове се отчитат пред Палатата за предприетите от тях мерки.

2.   За документите, за които те носят отговорност, членовете могат да упълномощят едно или повече длъжностни лица или служители да подписват документите в съответствие с разпоредбите, установени в Правилата за прилагане.

Член 15

Правомощия на разпоредител с бюджетни кредити

1.   Правомощията на разпоредител с бюджетни кредити се изпълняват от членовете на Палатата, а генералният секретар действа като оправомощен разпоредител с бюджетни кредити съобразно вътрешните правила за изпълнението на бюджета.

2.   С решение, отнасящо се до вътрешните правила за изпълнението на бюджета, Палатата определя условията и реда за контрола върху упражняването на правомощията на разпоредител с бюджетни кредити и на оправомощен разпоредител с бюджетни кредити.

Член 16

Организационна структура на Палатата

1.   Палатата определя своята организационна структура.

2.   По предложение на генералния секретар Палатата разпределя длъжностите, фигуриращи в щатното разписание, в съответствие с условията, установени в Правилата за прилагане.

ДЯЛ II

ПРОЦЕДУРИ ЗА РАБОТА НА ПАЛАТАТА

ГЛАВА I

Заседания на палатата и на съставите

Раздел 1

Палата

Член 17

График на заседанията

1.   Веднъж годишно, преди края на предходната година, Палатата изготвя предварителен график на своите заседания.

2.   Допълнителни заседания могат да бъдат организирани по инициатива на председателя или по искане на поне една четвърт от членовете на Палатата.

Член 18

Дневен ред

1.   За всяко заседание Председателят съставя проект за дневен ред.

2.   След представянето на проекта за дневен ред и исканията за евентуални промени Палатата приема дневния ред в началото на всяко заседание.

Сроковете за оповестяване на дневния ред и на съответните документи се установяват в Правилата за прилагане.

Член 19

Процедура за вземане на решения

Палатата взема решения по време на официалните си заседания, с изключение на случаите на прилагане на писмената процедура, установена в член 25, параграф 5.

Член 20

Председателстване на заседанията

Заседанията на Палатата се ръководят от председателя. В случай на отсъствие или на възпрепятстване на председателя заседанията се ръководят от члена, който временно изпълнява длъжността председател по смисъла на член 8.

Член 21

Кворум

Необходимият кворум от присъстващи за провеждане на заседанията е две трети от членовете на Палатата.

Член 22

Непубличен характер на заседанията

Заседанията на Палатата не са публични, освен в случаите, когато Палатата реши друго.

Член 23

Протоколи от заседанията

За всяко заседание на Палатата се изготвя протокол.

Раздел 2

Състави

Член 24

Заседания на съставите

Освен в случаите, когато е предвидено друго в Правилата за прилагане, за заседанията на съставите се прилагат разпоредбите на раздел 1.

ГЛАВА II

Решения на палатата, съставите и комитетите

Член 25

Решения на Палатата

1.   След предварително проучване от състав или комитет Палатата приема решенията си като колегиален орган, освен когато трябва да взема решения в качеството си на орган по назначаването или на орган, който има право да сключва договори за наемане на работа.

2.   Палатата приема документите, посочени в член 287, параграф 4, трета алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, с мнозинство от своите членове с изключение на документите, които се приемат от съставите съгласно член 11, параграф 1, както и на декларацията за достоверност, посочена в член 287, параграф 1, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз.

3.   Без да се засягат разпоредбите на член 4, параграф 4 и член 7, параграф 2, другите решения се вземат с мнозинство от присъстващите на заседанието на Палатата членове. Въпреки това, по предложение на даден член и с мнозинство от присъстващите на заседанието членове, Палатата може да обяви, че по определен въпрос, за който е била сезирана, решението ще се вземе с мнозинство от членовете на Палатата.

4.   При приемането на решение, за което е необходимо мнозинство от присъстващите членове на Палатата, в случай на равенство на гласовете „за“ и „против“ е решаващ гласът на председателя.

5.   В зависимост от всеки конкретен случай Палатата определя решенията, които да бъдат приемани с писмена процедура. Подробните указания за тази процедура са установени в Правилата за прилагане.

Член 26

Решения на съставите

1.   Съставът приема решения с мнозинство от своите членове. В случай на равенство на гласовете ръководителят на състава или членът, който временно го замества, има решаващ глас.

2.   Всички членове на Палатата могат да присъстват на заседанията на съставите, но имат право на глас само в състава, в който те членуват. Ако обаче някои членове внесат документ в различен от своя състав, те имат право на глас в този състав за съответния документ.

3.   В съответствие с условията, установени в Правилата за прилагане, ръководителят на състав уведомява всички членове на Палатата за документите, приети от състава съгласно член 11, параграф 1.

4.   Приемането на документ от състав съгласно член 11, параграф 1 става окончателно след изтичане на срок от пет работни дни от датата на уведомяването, посочено в параграф 3 от настоящия член, освен когато в рамките на този срок няколко членове, чийто брой е определен в Правилата за прилагане, изпратят до председателя мотивирано искане Палатата да обсъди и вземе решение относно въпросния документ.

5.   В зависимост от всеки конкретен случай Палатата определя решенията, които да бъдат приети с писмена процедура. Подробните указания за тази процедура са установени в Правилата за прилагане.

Член 27

Решения на комитетите

Освен в случаите, когато е предвидено друго в Правилата за прилагане, при процедурата за вземане на решения на комитетите се прилагат разпоредбите на член 26.

Член 28

Езиков режим и удостоверяване

1.   Докладите, становищата, констатациите и оценките, декларациите за достоверност и другите документи, предвидени за публикация, се изготвят на всички официални езици.

2.   Удостоверяването на документите се извършва чрез поставянето на подпис от председателя върху всички езикови версии.

Член 29

Изпращане и публикуване

В рамките на Договорите, и по-специално на разпоредбите на член 287, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и без да се засягат приложимите разпоредби на Финансовия регламент, Правилата за прилагане установяват указанията за изпращане и публикуване на докладите на Палатата, както и на нейните становища, констатации и оценки, декларации за достоверност и други решения.

ГЛАВА III

Одити и изготвяне на доклади, становища, констатации и оценки и декларации за достоверност

Член 30

Извършване на одити

1.   Палатата определя условията и реда за извършване на одитите, които са ѝ възложени по силата на Договорите.

2.   Палатата упражнява одитната си дейност в съответствие с целите, установени в работната ѝ програма.

Член 31

Член докладчик

1.   За всяка от планираните задачи съставът определя член(ове) докладчик(ци). За всяка от задачите, излизаща извън специфичния обхват на даден състав, Палатата определя член(ове) докладчик(ци) в зависимост от конкретния случай.

2.   Когато е сезирана с искане за изразяване на становище по смисъла на членове 287, 322 или 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз или когато иска да представи констатации и оценки съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Палатата определя измежду членовете си член докладчик, натоварен с проучването на въпроса и изготвянето на проект.

ДЯЛ III

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 32

Числа, изразени в дроби

За целите на настоящия Процедурен правилник числата, изразени с дроби, се закръгляват към следващото цяло число.

Член 33

Изрази, отнасящи се до лица от мъжки или женски пол

Използването на изрази, отнасящи се до лица от мъжки или женски пол, в текста на настоящия Процедурен правилник следва да се разбира като отнасящо се едновременно и до двата пола.

Член 34

Правила за прилагане

1.   С мнозинство от членовете си Палатата определя Правилата за прилагане на настоящия Процедурен правилник.

2.   Правилата за прилагане се публикуват на интернет сайта на Палатата.

Член 35

Достъп до документи

В съответствие с принципите на прозрачност и добро управление и без да се засягат разпоредбите на член 143, параграф 2 и член 144, параграф 1 от Финансовия регламент, всеки гражданин на Съюза и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава или има седалище в държава-членка, има право на достъп до документите на Палатата съгласно условията, установени в решението за вътрешните правила относно обработването на искания за достъп до съхранявани от Палатата документи.

Член 36

Влизане в сила

Настоящият Процедурен правилник отменя и заменя правилника, приет от Палатата на 8 декември 2004 г.

Правилникът влиза в сила на 1 юни 2010 г.

Член 37

Публикуване

Настоящият Процедурен правилник се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 11 март 2010 година.

За Сметната палата

Председател

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA