12.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 118/65


НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 21 април 2010 година

относно TARGET2 — Securities

(ЕЦБ/2010/2)

(2010/272/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Уставът на ЕСЦБ“), и по-специално членове 3.1, 12.1, 17, 18 и 22 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 6 юли 2006 г. Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) реши да проучи, в сътрудничество с централните депозитари за ценни книжа (ЦДЦК) и други участници на пазара, възможността за създаване на нова услуга на Евросистемата за сетълмент на ценни книжа с пари на централна банка, която да се нарича TARGET2 — Securities (T2S). Като част от задачите на Евросистемата в съответствие с членове 17, 18 и 22 от Устава на ЕСЦБ, Т2S има за цел да улесни интеграцията на услугите след сключване на сделки с ценни книжа, като предлага основен, неутрален и безграничен общоевропейски сетълмент — паричен и на ценни книжа, с пари на централна банка, така че ЦДЦК да могат да предоставят на клиентите си хармонизирани и стандартизирани сетълмент услуги — „доставка срещу плащане“, в интегрирана техническа среда с трансгранични възможности. Тъй като осигуряването на пари на централна банка е основна задача на Евросистемата, T2S е публична услуга. НЦБ от еврозоната ще предоставят в T2S услуги, свързани с управление на обезпечения, и сетълмент с пари на централна банка.

(2)

Член 22 от Устава на ЕСЦБ възлага на Евросистемата да гарантира „ефикасни и стабилни клирингови и платежни системи в рамките на Съюза“. Освен това сетълментът с пари на централна банка избягва ликвидните рискове и поради това е от съществено значение за надеждността на услугите след сключване на сделки с ценни книжа и за финансовите пазари като цяло.

(3)

На 17 юли 2008 г. Управителният съвет реши да стартира проекта Т2S и да предостави необходимите ресурси до неговото завършване. Въз основа на предложението, направено от Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France и Banca d’Italia (наричани по-долу „четирите ЦБ“), Управителният съвет реши също, че Т2S ще бъде разработена и оперирана от четирите ЦБ.

(4)

Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2009/6 от 19 март 2009 г. относно създаването на Съвет за програмата TARGET2 — Securities („TARGET2 — Securities Programme Board“) (1) като ръководен орган на Евросистемата, с опростена структура, който ще изготвя предложения за Управителния съвет относно основни стратегически въпроси и ще изпълнява задачи от чисто техническо естество. Мандатът на Съвета за програмата T2S, включен в приложението към Решение ЕЦБ/2009/6, представлява един от ключовите аспекти за управлението на T2S. В същото време централните банки от Евросистемата възложиха на Съвета за програмата Т2S определени изпълнителни задачи, така че той да може да бъде напълно оперативен и да действа от името на цялата Евросистема.

(5)

Настоящите насоки установяват, по-конкретно, основите на програмата T2S във фазата ѝ на спецификация и развитие. Те доразвиват споменатите по-горе решения на Управителния съвет и определят допълнително ролите и отговорностите на Съвета за програмата Т2S и на четирите ЦБ, както и техните взаимоотношения. В хода на по-нататъшното развитие на програмата Т2S те ще бъдат допълвани от други правни актове и договорни споразумения, за които Управителният съвет носи окончателна отговорност.

(6)

В съответствие с предходно споменатите решения на Управителния съвет управлението на програмата Т2S e изградено на три нива. На първото ниво на управление окончателното вземане на решения по отношение на T2S е предоставено на Управителния съвет, който носи цялата отговорност за програмата T2S и който — съгласно член 8 от Устава на ЕСЦБ — е органът, който взема решения за цялата Евросистема. На второто ниво на управление беше създаден Съвет за програмата T2S, който да подпомага органите за вземане на решения на ЕЦБ при осигуряване на успешното и навременно приключване на програмата Т2S. Накрая, третото ниво на управление се състои от четирите ЦБ.

(7)

Тъй като услугите на T2S се предлагат на ЦДЦК, важно е взаимоотношенията с тях през периода на развитието, миграцията и последващата работа на T2S да бъдат организирани. За тази цел ще бъде създадена контактна група на ЦДЦК. Групите на националните потребители са форум за комуникация и взаимодействие с доставчиците и потребителите на услуги по сетълмент на ценни книжа в рамките на техния национален пазар. Консултативната група за T2S е форум за комуникация и взаимодействие между Евросистемата и външните заинтересовани страни по T2S.

(8)

T2S не е търговско предприятие и не е предназначено да се конкурира с ЦДЦК или други участници на пазара. Поради това, макар финансовият режим на T2S да има за цел пълно възстановяване на разходите, услугите на T2S не се предоставят с цел печалба. С вътрешно решение ще се определи общата инвестиция на Евросистемата в T2S, а решението относно ценообразуването на услугите на Т2S ще цели пълно възстановяване на разходите. Освен това Евросистемата следва да прилага стриктно принципа за недискриминация на ЦДЦК и да се стреми да осигури условия на равнопоставеност между ЦДЦК, които аутсорсват на T2S платформата си за сетълмент.

(9)

Т2S е техническо средство, което няма да осигурява единствено сетълмент в евро, а ще бъде също отворено за НЦБ извън еврозоната и за други централни банки, които биха желали да участват, като предоставят тяхната валута за сетълмент в T2S с пари на централна банка, съгласно разпоредбите на настоящите насоки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   Т2S е базирана на единна техническа платформа, интегрирана със системите за брутен сетълмент в реално време на централните банки. Т2S е услуга, предоставяна от Евросистемата на ЦДЦК, позволяваща основен, неутрален и безграничен сетълмент на транзакции с ценни книжа на база „доставка срещу плащане“ с пари на централна банка.

2.   Настоящите насоки определят правилата за управление на програмата T2S. Те установяват също и основните характеристики на програмата T2S, като определят съответните роли и отговорности на Съвета за програмата T2S и на четирите ЦБ, както и взаимоотношенията между тях по време на фазата на спецификация и развитие. Насоките посочват и основните решения, които се вземат от Управителния съвет по отношение на T2S. Освен това настоящите насоки уреждат основните принципи по всеки от следните въпроси, свързани с T2S: а) финансов режим, права и гаранции; б) начин на уредба на достъпа за ЦДЦК и на договорните отношения с ЦДЦК; в) условия за допускане на валутите, различни от евро, за използване в T2S; и г) развитие на програмата T2S.

Член 2

Определения

За целите на настоящите насоки:

„централен депозитар за ценни книжа“ (ЦДЦК, CSD) е лице, което: а) осигурява извършването на обработка и сетълмент на транзакции с ценни книжа по безналичен начин; б) предоставя попечителски услуги, например администриране на корпоративни действия и погашения; и в) има активна роля при осигуряването на интегритета на емисиите ценни книжа,

„доставка срещу плащане“ (delivery versus payment) е механизъм, който свързва прехвърлянето на ценни книжа с прехвърлянето на парични средства по начин, гарантиращ, че доставката на ценни книжа се извършва, само ако е извършено плащането,

„НЦБ от еврозоната“ (euro area NCB) е националната централна банка (НЦБ) на държава-членка, чиято валута е евро,

„централна банка от Евросистемата“ (Eurosystem central bank) е или НЦБ от еврозоната, или ЕЦБ, в зависимост от конкретния случай,

„рамково споразумение“ (Framework Agreement) е договорната рамка, която се подписва от ЦДЦК и Евросистемата, за фазата на развитие и за оперативната фаза,

„общи функционални спецификации“ (general functional specifications — GFS) са общо описание на функционалното решение, което подлежи на развитие с цел задоволяване на изискванията на потребителите на T2S. То включва елементи, като функционалната структура (функционални области, модули и взаимодействие), концептуалните модели, моделите за данни или обработката на потока от данни,

„споразумение между ниво 2 и ниво 3“ (Level 2-Level 3 agreement) е споразумението за доставка и обслужване, което е договорено между Съвета за програмата Т2S и четирите ЦБ, одобрено от Управителния съвет и впоследствие подписано от централните банки от Евросистемата и четирите ЦБ. То съдържа допълнителните подробности относно задачите и отговорностите на четирите ЦБ, Съвета за програмата T2S и централните банки от Евросистемата,

„държава-членка“ (member state) е страна, която е членка на Съюза,

„НЦБ извън еврозоната“ (non-euro area NCB) е НЦБ на държава-членка, чиято валута не е евро,

„оперативна фаза“ (operational phase) е времевият период, започващ, след като първият ЦДЦК е мигрирал към T2S,

„друга централна банка“ (other central bank) е централна банка на страна извън Съюза,

„график за плащане“ (payment schedule) е графикът, указващ последователността за плащане на вноските за възстановяване на разходите на четирите ЦБ,

„споразумение за нивото на обслужване“ (service level agreement) е както споразумението, определящо нивото на услугите, които се предоставят на Евросистемата от четирите ЦБ, така и споразумението, определящо нивото на услугите, които се предоставят на ЦДЦК от Евросистемата във връзка с T2S,

„фаза на спецификация и развитие“ (specification and development phase) е времевият период, започващ с одобряването от Управителния съвет на документа за потребителските изисквания и завършващ с началото на оперативната фаза,

„бизнес приложение на Т2S“ (T2S business application) е софтуерът, който се разработва и оперира от четирите ЦБ от името на Евросистемата, за да може Евросистемата да предоставя услугите на T2S чрез платформата на T2S,

„процедура за управление на измененията и новите версии на Т2S“ (T2S Change and Release Management Procedure) e набор от правила и процедури, който се прилага при иницииране на промяна на услугите на Т2S,

„финансов пакет на T2S“ (T2S financial envelope) означава таванът на всички разходи, свързани с T2S, които подлежат на възстановяване. Финансовият пакет определя: а) за участващите НЦБ —максималната сума, която се заплаща за T2S, и б) за четирите ЦБ — сумата, която те получават от участващите НЦБ при доставка въз основа на договорения график за плащане,

„платформа на Т2S“ (T2S platform) означава за целите на настоящите насоки и независимо от употребата на термина „платформа на Т2S“ в други документи, свързани с T2S, хардуерът и всички софтуерни компоненти, т.е. всички използвани софтуери, с изключение на бизнес приложението на Т2S, необходими за работата и оперирането на бизнес приложението на Т2S,

„програма Т2S“ (T2S Programme) e съвкупността от съответните дейности и услуги, необходими за развитието на Т2S до цялостната миграция на всички ЦДЦК, които са подписали рамковото споразумение с Евросистемата,

„Съвет за програмата Т2S“ (T2S Programme Board) е ръководният орган на Евросистемата, създаден съгласно Решение ЕЦБ/2009/6, който има задачата да изготвя предложения за Управителния съвет по основни стратегически въпроси и да изпълнява задачи от чисто техническо естество във връзка с Т2S,

„сметка на проекта T2S“ (T2S project account) е сметката на T2S, използвана за събиране и разпределяне на вноски, възстановявания на разходи и такси. Сметката на проекта може да има подсметки за разграничаване на различните видове парични потоци. Тя не е с бюджетен характер,

„услуги на Т2S“ (T2S services) са услугите, които се предоставят от Евросистемата на ЦДЦК въз основа на рамковото споразумение,

„потребители на Т2S“ (T2S users) са юридическите лица, които за целите на Т2S са встъпили в договорно взаимоотношение с ЦДЦК, подписали рамковото споразумение с Евросистемата. Тук се включват също и банките платци, които имат договорно отношение с централните банки и предоставят ликвидност по отделна парична сметка в Т2S, посредством сметка в системата за брутен сетълмент в реално време, на финансова институция, извършваща сетълмент в Т2S,

„подробни функционални спецификации за потребителите“ (User Detailed Functional Specifications — UDFS) са подробно описание на функциите, управляващи външните потоци от данни на Т2S (от приложение към приложение). Тук се включва необходимата информация за потребителите за настройване или развитие на тяхната вътрешна информационна система за свързването ѝ с Т2S,

„наръчник на потребителите“ е документът, който описва начина, по който потребителите на Т2S могат да използват редица софтуерни функции на Т2S, които са достъпни в режим потребител — приложение (user to application) (на дисплей),

„документ за потребителските изисквания“ (User Requirements Document — URD) е документът, установяващ изискванията на потребителите за Т2S, публикуван от ЕЦБ на 3 юли 2008 г. и последващо изменян чрез процедурата за управление на измененията и новите версии на T2S.

РАЗДЕЛ II

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА T2S

Член 3

Нива на управление

Управлението на програмата T2S е изградено на три нива, описани в настоящия раздел от насоките. Ниво 1 се състои от Управителния съвет, ниво 2 — от Съвета за програмата T2S, а ниво 3 — от четирите ЦБ.

Член 4

Управителен съвет

1.   Управителният съвет отговаря за ръководството, цялостното управление и контрола на програмата T2S. Той отговаря също така за окончателното вземане на решения по отношение на програмата T2S и решава относно разпределението на задачите, които не са изрично отредени за нива 2 и 3.

2.   По-конкретно Управителният съвет има следните правомощия:

а)

отговаря за управлението на програмата T2S посредством всяка от следните дейности:

i)

вземане на решения относно въпросите, свързани с управлението на T2S; поемане на отговорност за цялата програма Т2S и, поради това, правомощие да взема окончателно решение в случай на възникване на спор;

ii)

вземане на решения ad hoc относно задачи, които са възложени на Съвета за програмата Т2S или на четирите ЦБ;

iii)

разпределяне изпълнението на последващи или допълнителни конкретни задачи, свързани с програмата T2S, между Съвета за програмата T2S и/или четирите ЦБ, като определя решенията по кои от тях да се запазят за самия Управителен съвет;

iv)

приемане на решения относно организацията на Съвета за програмата T2S;

б)

разглежда искания от членове на консултативната група за T2S, представени в съответствие с правилата на консултативната група за T2S;

в)

взема решения относно основния финансов режим на T2S, а именно:

i)

ценовата политика за услугите на Т2S;

ii)

методологията за изчисляване на разходите за T2S;

iii)

финансовите споразумения съгласно член 12;

г)

взема решения относно критериите за достъп на ЦДЦК;

д)

утвърждава и приема плана на програмата T2S; наблюдава напредъка на програмата T2S и взема решения относно мерките за ограничаване на забавяне при въвеждането на T2S;

е)

взема решения относно основните оперативни аспекти на T2S, а именно:

i)

оперативната рамка на T2S, включително стратегията за управление на инциденти и кризи;

ii)

рамката за информационна сигурност на T2S;

iii)

процедурата за управление на измененията и новите версии на Т2S;

iv)

стратегията за тестване на T2S;

v)

миграционната стратегия на Т2S;

vi)

рамката за управление на рискове на T2S;

ж)

одобрява основната договорна рамка, а именно:

i)

споразуменията между ниво 2 и ниво 3;

ii)

споразуменията за ниво на обслужване, договорени между Съвета за програмата T2S и ЦДЦК и централните банки от Евросистемата, както и с четирите ЦБ;

iii)

договорите с ЦДЦК, които са договорени от Съвета за програмата Т2S съвместно с централните банки от Евросистемата и ЦДЦК, от друга страна;

iv)

договорите с НЦБ извън еврозоната, други централни банки или други компетентни парични органи, включително споразуменията за ниво на обслужването;

з)

носи отговорност за вземането на подходящи мерки за осигуряване на прилагането на надзорните правила и принципи;

и)

взема решения относно датата за започване на миграцията на ЦДЦК към T2S.

Член 5

Съвет за програмата T2S

1.   Съставът и мандатът на Съвета за програмата Т2S са установени в Решение ЕЦБ/2009/6. Съветът за програмата Т2S отговаря за задачите, разпределени на ниво 2 в границите на общата рамка, определена от Управителния съвет.

2.   Мандатът на Съвета за програмата T2S включва също:

а)

обсъждане и одобряване на общите функционални спецификации, подробните функционални спецификации за потребителите и наръчниците на потребителите;

б)

прилагане на оперативната рамка на T2S, включително на стратегията за управление на инциденти и кризи, в рамките на параметрите, установени от Управителния съвет;

в)

договаряне на споразуменията за участие със собствена валута, посочени в член 18, параграфи 1 и 2;

г)

предоставяне на информация на съответните компетентни регулаторни и надзорни органи;

д)

договаряне с четирите ЦБ на споразумението между ниво 2 и ниво 3, подлежащо на одобрение от Управителния съвет.

Член 6

Четирите централни банки

1.   Четирите централни банки разработват и оперират T2S и предоставят информация на Съвета за програмата T2S относно тяхната вътрешна организация и разпределението на работа.

По-специално четирите ЦБ изпълняват следните задачи:

а)

подготвят, въз основа на документа за потребителските изисквания и на ръководството на Съвета за програмата T2S, общите функционални спецификации, подробните функционални спецификации за потребителите и наръчниците на потребителите в съответствие с плана на програмата T2S;

б)

разработват и изграждат T2S от името на Евросистемата и предоставят техническите компоненти на T2S в съответствие с плана на програмата T2S, документа за потребителски изисквания, общите функционални спецификации и подробните функционални спецификации за потребителите, както и с други спецификации и нива на обслужване;

в)

предоставят T2S на разположение на Съвета за програмата T2S в съответствие с одобрените срокове, спецификации и нива на обслужване;

г)

за целите на финансовите споразумения по член 12 предоставят на Съвета за програмата T2S следните документи:

i)

разчет за разходите, които ще бъдат извършени при разработването и оперирането на T2S, във форма, подлежаща на оценка и/или одит от съответните комитети на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) или Евросистемата, и/или външни одитори;

ii)

финансова оферта, включваща вида на офертата, графика за плащане и обхванатия времеви период;

д)

набавят всички лицензи, които са необходими за изграждането и оперирането на T2S и дават възможност на Евросистемата да предоставя на ЦДЦК услуги на Т2S;

е)

извършват промени в T2S в съответствие с процедурата за управление на измененията и новите версии на Т2S;

ж)

дават отговори в сферата им на компетентност на запитвания, формулирани от Управителния съвет или от Съвета за програмата T2S;

з)

извършват обучение, техническа и оперативна поддръжка при тестове и миграция, координирани от Съвета за програмата T2S;

и)

договарят със Съвета за програмата T2S споразумението между ниво 2 и ниво 3.

2.   Четирите ЦБ са солидарно отговорни пред Евросистемата за изпълнението на техните задачи. Отговорността обхваща измама, умишлено нарушение и груба небрежност. Режимът на отговорност се урежда допълнително в споразумението между ниво 2 и ниво 3.

3.   Аутсорсването или възлагането на подизпълнение на горепосочените задачи от четирите ЦБ на външни доставчици не засяга отговорността на четирите ЦБ спрямо Евросистемата и други заинтересовани страни и се осъществява прозрачно спрямо Съвета за програмата T2S.

Член 7

Отношения с външни заинтересовани страни

1.   Консултативната група за T2S е форум за комуникация и взаимодействие между Евросистемата и външните заинтересовани страни по отношение на T2S. Консултативната група за T2S докладва пред Съвета за програмата T2S и може, в изключителни случаи, да отнесе въпроси до вниманието на Управителния съвет.

Консултативната група за T2S се председателства от председателя на Съвета за програмата T2S. Съставът и мандатът на Консултативната група за T2S са установени в приложението към настоящите насоки.

Консултативната група извършва своята дейност съгласно процедурен правилник, който се одобрява от Управителния съвет.

2.   Контактна група на ЦДЦК е форум за комуникация и взаимодействие с ЦДЦК. Тя спомага за подготовката и преговорите за рамковото споразумение между Евросистемата, от една страна, и ЦДЦК, които желаят да участват в Т2S, от друга страна. Контактната група на ЦДЦК се председателства от председателя на Съвета за програмата T2S. Съставът и мандатът на контактната група на ЦДЦК са установени в приложението.

3.   Националните групи на потребителите са форум за комуникация и взаимодействие с доставчиците и потребителите на услуги за сетълмент на ценни книжа в рамките на техния национален пазар, който има за цел да подкрепи развитието и въвеждането на T2S и да оценява влиянието на T2S върху националните пазари. Националните групи на потребителите се председателстват от съответните НЦБ. Съставът и мандатът на Националните групи на потребителите са установени в приложението.

Член 8

Добро управление

1.   За да се избегне конфликт на интереси между предоставянето от Евросистемата на услуги на T2S и нейните регулаторни функции, централните банки от Евросистемата осигуряват, че:

а)

както е уредено в Процедурния правилник на Съвета за програмата Т2S, одобрен от Управителния съвет, членовете на Съвета за програмата Т2S не участват в надзорните дейности на тяхната централа банка по отношение на T2S. Те не могат да бъдат членове на Комитета за платежни и сетълмент системи (PSSC), Комитета за информационни технологии (ITC) или на Ръководния комитет за информационни технологии на Евросистемата (EISC);

б)

съществува разделение между надзора над Т2S и оперативните дейности на Т2S.

2.   Съветът за програмата T2S подлежи на задължение за докладване, на контрол и одит съгласно настоящите насоки. Одитите, свързани с разработването, оперирането и разходите, свързани с T2S, се инициират и провеждат въз основа на принципите и разпоредбите, предвидени в приетата от Управителния съвет одиторската политика на ЕСЦБ, която е в сила към момента на извършване на съответния одит.

Член 9

Сътрудничество и информация

1.   Четирите ЦБ и Съветът за програмата T2S си сътрудничат, обменят информация и си оказват техническа и друга помощ по време на разработването на програмата T2S.

2.   Четирите ЦБ, другите централни банки от Евросистемата и Съветът за програмата T2S се информират взаимно незабавно по въпроси, които биха засегнали съществено разработването или изграждането на T2S, и полагат усилия за свеждане до минимум на свързаните с това рискове.

3.   Съветът за програмата T2S докладва всяко тримесечие пред Управителния съвет относно разработването на програмата T2S. Проектите на докладите се изпращат на Комитета за платежни и сетълмент системи и на Ръководния комитет за информационни технологии на Евросистемата за коментари преди изпращането им на Управителния съвет чрез Изпълнителния съвет.

4.   Съветът за програмата Т2S предоставя на членовете на Комитета за платежни и сетълмент системи дневния ред, резюметата и съответните документи от заседанията си, за да даде възможност за коментар на тези членове при необходимост.

5.   Съветът за програмата T2S при необходимост може да консултира и да бъде консултиран от компетентните комитети на ЕСЦБ.

6.   Четирите ЦБ предоставят на Съвета за програмата T2S редовни доклади относно програмата T2S.

7.   Съдържанието и подробната процедура относно задълженията за докладване на Съвета за програмата T2S и на четирите ЦБ са посочени в споразумението между ниво 2 и ниво 3.

РАЗДЕЛ III

ФИНАНСОВ РЕЖИМ

Член 10

Ценова политика

1.   Ценовата политика за T2S се ръководи от основните принципи на неориентираност към печалба, пълно възстановяване на разходите и недискриминация спрямо ЦДЦК.

2.   В срок от 6 месеца след приемането на настоящите насоки Съветът за програмата T2S изпраща на Управителния съвет предложение относно ценовата политика за услугите на T2S, включващо общите процедури и доклад относно съответствието на Т2S с целта за извършване на дейност без печалба и постигане на пълно възстановяване на разходите, включително оценка на всички възможни финансови рискове, на които Евросистемата може да бъде изложена. Ценовата политика се обсъжда с ЦДЦК и потребителите, преди да бъде представена на Управителния съвет.

Член 11

Методология за определяне на разходите и счетоводна отчетност

1.   Към T2S се прилагат общата методология на Евросистемата за определяне на разходите и Насоки ЕЦБ/2006/16 от 10 ноември 2006 г. относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (2), освен ако Управителният съвет не реши друго.

2.   Съветът за програмата T2S включва на много ранен етап съответните комитети на ЕСЦБ/Евросистемата в оценката на правилното въвеждане на:

а)

общата методология на Евросистемата за определяне на разходите във връзка с разчетите за разходите на T2S и изчисляването на годишните разходи за T2S; и

б)

Насоки ЕЦБ/2006/16 от ЕЦБ и четирите ЦБ във връзка с признаването на разходите и активите на T2S.

Член 12

Финансови условия

1.   Съветът за програмата T2S представя на Управителния съвет предложение за финансовия пакет на T2S, което включва разходите за T2S, т.е разходите на четирите ЦБ и ЕЦБ за разработване, поддръжка и обслужване на T2S.

2.   Предложението включва още:

а)

вида оферта;

б)

графика за плащане;

в)

обхванатия времеви период;

г)

механизма за взаимно поемане на разходите;

д)

капиталовите разходи.

3.   Управителният съвет взема решение относно финансовите условия.

Член 13

Плащания

1.   При ЕЦБ се поддържа сметка на проекта T2S от името на Евросистемата. Сметката на проекта Т2S не е с бюджетен характер, а се използва за събиране и разпределяне на всички предварителни плащания, свързани с разходи по T2S, на вноски и възстановявания на разходи, както и на такси за използване на T2S.

2.   Съветът за програмата T2S управлява сметката на проекта Т2S от името на Евросистемата. Съветът за програмата T2S одобрява плащането на всяка вноска за четирите ЦБ в съответствие с графика на плащане, одобрен от Управителния съвет и установен в споразумението между ниво 2 и ниво 3, при условие че услугите от четирите ЦБ са потвърдени и приети.

Член 14

Права на Евросистемата по отношение на T2S

1.   Бизнес приложението на T2S е изцяло собственост на Евросистемата.

2.   За тази цел четирите ЦБ дават на Евросистемата лицензи за правата върху интелектуална собственост, необходими на Евросистемата да предоставя на ЦДЦК пълния обхват от услуги на T2S, съгласно приложимите правила и общите нива на обслужване, при условия на равнопоставеност. Четирите ЦБ обезщетяват Евросистемата за всеки иск, предявен от трети лица, във връзка с тези права върху интелектуална собственост.

3.   Подробностите, свързани с правата на Евросистемата по отношение на T2S, се договарят между четирите ЦБ и Съвета за програмата T2S в споразумението между ниво 2 и ниво 3. Правата на органите, подписали споразумение за участие със собствена валута съгласно член 18, се уреждат в това споразумение.

РАЗДЕЛ IV

ЦЕНТРАЛНИ ДЕПОЗИТАРИ ЗА ЦЕННИ КНИЖА

Член 15

Критерии за достъп на ЦДЦК

1.   ЦДЦК имат право на достъп до услуги на T2S, при условие че:

а)

Европейската комисия е уведомена за тях съгласно член 10 от Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (3) или, в случай че ЦДЦК са в юрисдикцията на държава извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), те извършват дейност съгласно правна и регулаторна рамка, еквивалентна на рамката, която е в сила в Съюза;

б)

отговарят, съгласно оценка на компетентните органи, на Препоръките на Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа/ЕСЦБ за системите за сетълмент на ценни книжа;

в)

предоставят при поискване всяка ценна книга/ISIN, за които те са емитиращ ЦДЦК (или технически емитиращ ЦДЦК), на разположение на други ЦДЦК в T2S;

г)

се ангажират да предоставят на други ЦДЦК в T2S основни попечителски услуги на недискриминационна основа;

д)

се ангажират спрямо други ЦДЦК в T2S да извършват техния сетълмент в пари на централна банка в T2S, ако валутата е налична в T2S.

2.   Правилата относно критериите за достъп на ЦДЦК се въвеждат с договорните споразумения между централните банки от Евросистемата и ЦДЦК.

3.   ЕЦБ поддържа на своя уебсайт списък с ЦДЦК, допуснати да извършват сетълмент в Т2S.

Член 16

Договорни отношения с ЦДЦК

1.   Договорите между централните банки от Евросистемата и ЦДЦК, включително споразуменията за ниво на обслужване, се хармонизират изцяло.

2.   Съветът за програмата T2S, съвместно с централните банки от Евросистемата, води преговорите с ЦДЦК за договорите.

3.   Договорите с ЦДЦК се одобряват от Управителния съвет и впоследствие се подписват от централната банка от Евросистемата на държавата, в която се намира седалището на ЦДЦК, или от ЕЦБ — за ЦДЦК, намиращи се извън еврозоната, като и в двата случая те действат от името и за сметка на всички централни банки от Евросистемата. По отношение на Ирландия договорът се подписва от централната банка от Евросистемата на държавата-членка, която е уведомила Европейската комисия за системата за сетълмент на ценни книжа в съответствие с член 10 от Директива 98/26/ЕО.

Член 17

Спазване на регулаторните изисквания

1.   Съветът за програмата T2S има за цел да подкрепя непрекъснатото спазване на съответните правни, регулаторни и надзорни изисквания от страна на ЦДЦК.

2.   Съветът за програмата T2S обсъжда дали ЕЦБ да издаде препоръки, за да насърчи законодателни промени с цел осигуряване на равни права на достъп на ЦДЦК до услугите на T2S, и изготвя предложения за това до Управителния съвет.

РАЗДЕЛ V

ВАЛУТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ЕВРОТО

Член 18

Условия за включване в T2S

1.   Валута от ЕИП, различна от евро, е допустима за използване в T2S, при условие че НЦБ извън еврозоната, друга централна банка или друг орган, отговарящ за тази валута, сключи с Евросистемата съответно споразумение за участие със собствена валута и че Управителният съвет е одобрил допустимостта на тази валута.

2.   Валута, различна от валута от ЕИП, е допустима за използване в T2S, при условие че Управителният съвет е одобрил допустимостта на тази валута, ако:

а)

правната, регулаторна и надзорна рамка, която се прилага за сетълмента в тази валута, предвижда по същество същата или по-висока степен на правна сигурност спрямо тази, която е в сила в Съюза;

б)

включването на тази валута в T2S би имало положително влияние върху приноса на T2S за пазара на сетълмент на ценни книжа в Съюза;

в)

другата централна банка или другият орган, отговарящ за тази валута, сключи с Евросистемата взаимно удовлетворяващо споразумение за участие със собствена валута.

3.   В съответствие с мандата на Съвета за програмата T2S НЦБ извън еврозоната могат да бъдат представлявани в Съвета за програмата T2S.

РАЗДЕЛ VI

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМАТА T2S

Член 19

План на програмата T2S

1.   След приемането на настоящите насоки Съветът за програмата T2S изготвя предложения до Управителния съвет за план на програмата T2S въз основа на документа за потребителските изисквания, който се състои от списък, съдържащ услугите и дейностите във връзка с програмата T2S, заедно с тяхната взаимозависимост и планираните начални и крайни дати.

2.   Въз основа на направените от Съвета за програмата T2S предложения Управителният съвет оценява, утвърждава и приема плана на програмата T2S.

3.   Съветът за програмата T2S установява подробен график на програмата въз основа на плана на програмата T2S, в който се посочват основните етапи на програмата T2S. Графикът се публикува и съобщава на заинтересованите страни по T2S.

4.   Ако съществува сериозен риск, че даден основен етап от програмата T2S няма да бъде постигнат, Съветът за програмата T2S уведомява своевременно Управителния съвет за това и предлага мерки за намаляване на забавянето при изпълнението на програмата T2S.

РАЗДЕЛ VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 20

Споразумение между ниво 2 и ниво 3

1.   При условията на настоящите насоки споразумението между ниво 2 и ниво 3 установява допълнителни подробности за задачите и отговорностите на четирите ЦБ, Съвета за програмата T2S и централните банки от Евросистемата.

2.   Проектът на споразумение между ниво 2 и ниво 3 се представя за одобрение от Управителния съвет и след това се подписва от Евросистемата и четирите ЦБ.

Член 21

Решаване на спорове

1.   Ако спор, свързан с въпрос, който се урежда от настоящите насоки, не може да бъде уреден чрез споразумение между засегнатите страни, всяка от тях може да отнесе въпроса за решаване до Управителния съвет.

2.   Споразумението между ниво 2 и ниво 3 следва да предвиди, че Съветът за програмата T2S или четирите ЦБ могат да отнесат всеки спор, възникнал от споразумението между ниво 2 и ниво 3, до Управителния съвет.

Член 22

Влизане в сила

Настоящите насоки влизат в сила на 1 май 2010 г.

Член 23

Адресати и мерки за прилагане

Настоящите насоки се прилагат за всички централни банки от Евросистемата.

Съставено във Франкфурт на Майн на 21 април 2010 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 102, 22.4.2009 г., стр. 12.

(2)  ОВ L 348, 11.12.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45.


ПРИЛОЖЕНИЕ

КОНСУЛТАТИВНА ГРУПА ЗА T2S

Мандат и състав

1.   Мандат и правомощия

Консултативната група за TARGET2-Securities (T2S) има следния мандат:

а)

да подпомага прегледа от Евросистемата на общите спецификации и подробните функционални спецификации за потребителите, за да се осигури пълното им съответствие с документа за потребителските изисквания;

б)

да подпомага Евросистемата при разглеждането на всяко искане за изменение на документа за потребителските изисквания;

в)

да съветва относно по-подробното определяне на правната основа на общите спецификации и подробните функционални спецификации за потребителите;

г)

да подпомага Евросистемата при по-подробното определяне на рамката за ценообразуването;

д)

да продължи работата по хармонизацията в областта на сетълмента на ценни книжа, касаеща T2S;

е)

да подпомага усилията по прилагането в рамките на пазара;

ж)

да съветва за и да подпомага прилагането на споразумението и политиките, които допринасят за разходната и цялостната ефективност на средата на услугите след сключване на сделки с ценни книжа в T2S между T2S и ЦДЦК, и по такъв начин да насърчава ангажимента, поет от страна на централните депозитари на ценни книжа (ЦДЦК) и потребителите на пазара, да прехвърлят салда и дейности по сетълмента към T2S;

з)

да съветва относно въпроси, свързани с миграцията и различните фази.

2.   Състав

2.1.

Консултативната група се състои от председател, секретар, пълноправни членове и наблюдатели.

2.2.

Когато счете за подходящо, председателят може в отделни случаи, по своя преценка, да покани на заседанията на консултативната група и допълнителни експерти, като информира за това консултативната група.

3.   Пълноправни членове

3.1.

Пълноправните членове имат право да участват при вземането на решения от консултативната група.

3.2.

За всяка група, която отговаря на изискванията за пълноправно членство съгласно параграф 3.3, се отрежда еднакъв брой пълноправни членове. Броят на пълноправните членове във всяка друга група на заинтересовани страни е равен на броя на пълноправните членове на групата на заинтересованите централни банки.

3.3.

Представителите на следните групи могат да бъдат пълноправни членове на консултативната група:

а)

Централни банки — ЕЦБ и всяка национална централна банка (НЦБ) на еврозоната се представляват от един пълноправен член. При приемане на еврото от държава-членка съответната НЦБ също участва като пълноправен член в консултативната група от датата на присъединяването ѝ към еврозоната. Централна банка извън еврозоната, която вземе решение да включи валутата си в T2S, също се представлява от един пълноправен член, считано от датата на решението. Като орган на публична власт Европейската комисия е пълноправен член и се счита за член на групата на централните банки.

б)

Централни депозитари на ценни книжа (ЦДЦК) — всяка група от ЦДЦК, която може да се състои от няколко ЦДЦК, или всеки отделен ЦДЦК, в зависимост от случая, които извършват сетълмент по сделки в евро и/или в национална валута, различна от евро, и които отговарят на следните критерии:

обявили са подкрепата си в полза на T2S,

желаят да сключат договорно споразумение с Евросистемата,

обявили са намерението си да използват T2S, след като започне да функционира,

са пълноправни членове на консултативната група и могат да номинират по един представител. Съгласно параграф 3.2 и параграф 3.3, буква a) броят на представителите на ЦДЦК е равен на броя на представителите на централните банки. Поради това по-големите групи от ЦДЦК и по-големите ЦДЦК имат по-голям брой представители, в зависимост от обема на сетълмента им. Броят на допълнителните представители се определя от представените в консултативната група ЦДЦК и от председателя на консултативната група в съответствие с метода на Д’Ондт („d’Hondt“) за пропорционално представителство.

в)

Потребители — комитетът по номинирането (Nomination Committee) избира членове измежду потребителите въз основа на получените от секретаря кандидатури в съответствие с предварително определен критерий:

най-малко 11 пълноправни членове, представляващи големи търговски банки, активни участници на пазара на ценни книжа, деноминирани във валути, които са допустими за сетълмент в T2S, независимо от тяхното място на учредяване,

най-малко двама пълноправни членове, представляващи международни инвестиционни банки,

най-малко двама пълноправни членове, представляващи банки, които извършват активна дейност по сетълмент на ценни книжа за обслужване на местните си клиенти,

най-малко един пълноправен член, представляващ централен съконтрагент.

4.   Наблюдатели

4.1.

В заседанията на консултативната група могат да присъстват наблюдатели без право на участие в процеса на вземане на решения.

4.2.

Наблюдател в консултативната група може да бъде един представител на всяка от следните групи или институции:

а)

Европейски комитет на регулаторите на ценни книжа;

б)

Европейска банкова федерация;

в)

Група на европейските спестовни банки;

г)

Европейска асоциация на кооперативните банки;

д)

Европейски форум за услуги, свързани с ценни книжа;

е)

Федерация на европейските фондови борси;

ж)

ЦДЦК, които подпомагат T2S и които се оперират от НЦБ;

з)

председателите на подгрупите към консултативната група.

4.3.

Централните банки на Евросистемата, които ще изградят и оперират платформата на T2S (четирите ЦБ), могат да номинират по един представител за централна банка, който да участва в консултативната група като наблюдател. Тези представители изразяват обща съгласувана позиция пред консултативната група.

5.   Процедури по номиниране

5.1.

За пълноправните членове и наблюдателите се прилагат следните процедури по номиниране:

а)

представител на централна банка се номинира от управителя/председателя на съответната централната банка в съответствие с приложимия нормативен акт за централната банка (правилник);

б)

представител на ЦДЦК се номинира от ръководителя на съответния ЦДЦК;

в)

представител на потребителите се номинира от съответните организации въз основа на лични кандидатури. Те се назначават от комитета по номиниране в съответствие с неговите приложими процедури и критерии;

г)

наблюдател се номинира от ръководителя на съответната група/институция.

5.2.

Всяко номинирано лице притежава подходящо ниво на старшинство и съответен технически опит. Номиниращите организации отговарят за осигуряването на възможност номинираното лице да посвещава достатъчно време за активно участие в работата на консултативната група.

5.3.

Номинациите се потвърждават в писмена форма пред секретаря.

6.   Участие

6.1.

Пълноправните членове и наблюдателите в консултативната група участват в консултативната група само лично. Присъствието им на заседанията на консултативната група се счита за знак на техния ангажимент към проекта.

6.2.

Пълноправните членове и наблюдателите могат да назначават заместници (с равностойно ниво на старшинство и опит), които, при изключителни обстоятелства, присъстват на заседанията на консултативната група при отсъствие на първите и които могат да изразяват становища или, когато се отнася до пълноправни членове, да гласуват от тяхно име чрез пълномощно. Съответните пълноправни членове и наблюдатели уведомяват секретаря за това достатъчно време предварително.

6.3.

Когато пълноправен член или наблюдател е напуснал организацията, която представлява, неговото членство се прекратява с незабавно действие.

6.4.

Председателят на консултативната група отправя искане до номиниращата организация или до комитета по номиниране, в зависимост от случая, да определят заместващ член, всеки път когато пълноправен член или наблюдател напусне или когато неговото членство бъде прекратено, в съответствие с приложимата процедура по номиниране, уредена в член 5.

7.   Председател

7.1.

Председателят е служител на висша ръководна длъжност в ЕЦБ и се назначава от Управителния съвет. Председателят има право да определя лице, което да го замества при изключителни обстоятелства.

7.2.

Председателят отговаря за организирането и председателстването на заседанията на консултативната група. При изпълнение на тази функция председателят взема решение относно дневния ред на заседанията, вземайки предвид предложенията на членовете на консултативната група, и относно документите, които следва да се изпратят на консултативната група.

7.3.

Председателят решава дали даден въпрос попада в компетенциите на консултативната група (съгласно параграф 1.2) и уведомява съответно консултативната група, ако реши, че въпросът е извън нейните компетенции.

7.4.

Председателят изпълнява всички функции, предвидени в решението на Управителния съвет, както и всички други функции, които са му делегирани впоследствие от консултативната група.

7.5.

Председателят номинира председателите и редовните членове на подгрупите, които се създават в рамките на консултативната група.

7.6.

Председателят е единственото лице, което представлява консултативната група пред външни лица. Консултативната група се уведомява по подходящ начин преди всяко представляване пред външни лица, предприето от председателя от нейно име. Външните комуникации на консултативната група се свеждат своевременно до знанието на консултативната група.

8.   Секретариат

8.1.

Секретарят е член на персонала на ЕЦБ с голям опит и се назначава от председателя. Председателят може да определи лице, което да замества секретаря при изключителни обстоятелства.

8.2.

На секретаря се предоставят оперативна подкрепа и секретарски услуги от страна на ЕЦБ.

8.3.

Секретарят изпълнява своите функции под ръководството на председателя. Задачите на секретаря включват по-специално:

а)

подпомагане на председателя при изпълнението на неговите задължения;

б)

организиране на заседанията и изготвяне на резюмето от заседанията;

в)

оказване на помощ при изготвянето на документи, приети от консултативната група;

г)

осъществяване на дейност като координатор за консултациите;

д)

организиране на външната комуникация във връзка с работата на консултативната група и на другите групи (като например публикуване на документите на консултативната група);

е)

изпълнение на другите функции, възложени на секретаря с настоящия Процедурен правилник или от консултативната група, или от председателя, в зависимост от случая.

8.4.

Секретарят е член по право на комитета по номиниране. Той може също така да участва в подструктурите на консултативната група.

8.5.

Секретарят няма право да участва във вземането на решенията на консултативната група.

9.   Работни процедури

9.1.

По правило консултативната група заседава веднъж на всяко тримесечие. Председателят може да свиква извънредни заседания, чиито дати се съобщават на консултативната група предварително, като се дава достатъчен срок. По принцип заседанията се провеждат в помещенията на ЕЦБ.

9.2.

Работният език е английски.

9.3.

Неокончателните заключения относно основните резултати от заседанията на консултативната група се публикуват на уебсайта на ЕЦБ в срок три работни дни след заседанието. Председателят, без участието на консултативната група, носи отговорност за публикуването на тези неокончателни заключения и те се обозначават като такива. След всяко заседание на консултативната група секретарят предоставя също списък за действие, съдържащ възложените по време на заседанието задачи и техните крайни срокове за изпълнение. Резюмето от заседанието на консултативната група се изготвя от секретаря и се изпраща до членовете на консултативната група в срок шест работни дни след заседанието. Коментарите на членовете на консултативната група по проекта на резюмето се получават в срок три работни дни. Окончателното резюме се публикува, след като е одобрено от консултативната група. То замества неокончателните заключения на председателя, които се премахват от уебсайта след публикуването на резюмето. Резюмето съдържа разгледаните въпроси и резултатите от обсъжданията.

9.4.

Консултативната група осъществява своята дейност по открит и прозрачен начин.

Дневният ред на заседанието и подлежащите на разглеждане документи (включително коментарите от подструктурите на консултативната група) се изпращат до членовете и се публикуват на уебсайта на ЕЦБ поне пет работни дни преди заседанието. Консултативната група има право на преценка да реши дали документите, които са изпратени в срок, по-кратък от пет дни преди заседанието, подлежат на разглеждане на това заседание. Коментарите и другите материали, получени от секретаря не по-късно от три работни дни преди заседанието, се предоставят на консултативната група и по правило също се публикуват на уебсайта на ЕЦБ. Документите с поверителен характер (като например получените като поверителни от участниците на пазара документи или документи, които председателят счита за поверителни) не се публикуват.

9.5.

Решенията на консултативната група имат формата на съвет, който се изпраща директно на органите за вземане на решения на ЕЦБ, т.е. на Управителния съвет и на Изпълнителния съвет, или на резолюции, касаещи организацията на работа на консултативната група или работата на подгрупите.

9.6.

По правило съветите до органите за вземане на решения на ЕЦБ се приемат единодушно от членовете на консултативната група, участващи във вземането на нейните решения. Ако не може да се постигне единодушие, председателят може да реши да оцени степента на подкрепа за определен съвет, като запита всички пълноправни членове на консултативната група, участващи във вземането на нейното решение, дали са съгласни или не с предложението. Степента на подкрепа се съобщава на органите за вземане на решения на ЕЦБ. В случай че съществуват няколко предложения за съвет по един въпрос, на органите за вземане на решения на ЕЦБ се съобщават само предложенията, които са подкрепени от поне седем пълноправни членове на консултативната група (или техните заместници). Пълноправните членове нямат право да подкрепят повече от едно предложение по един въпрос. По въпроси от изключително значение седем пълноправни членове могат да поискат техният възглед от позицията на малцинство да бъде незабавно представен на органите за вземане на решения на ЕЦБ.

9.7.

Консултативната група може да създава подструктури за подпомагане на своята дейност относно: а) техническото въвеждане на потребителските изисквания; б) хармонизацията на въпросите, свързани с T2S; в) правните въпроси, свързани с T2S; или г) други области, по които консултативната група счита, че е необходимо подпомагане. Мандатите на тези подструктури се определят и приемат от консултативната група.

Консултативната група може да създава подгрупи, които включват всички групи на заинтересовани страни на консултативната група и които имат по-дългосрочен характер. Освен това консултативната група може също така да създава работни групи, които не включват непременно всички заинтересовани страни на консултативната група и/или имат краткосрочен характер. Освен това консултативната група, както и екипът по проекта T2S могат в отделни случаи да поискат провеждане на работни срещи за обсъждане на определени теми.

Решенията на консултативната група относно организацията на работата на подструктурите се приемат с единодушие или с обикновено мнозинство, ако не бъде постигнато единодушие.

9.8.

Консултативната група е задължена да осигурява възможност за широк кръг пазарни участници и органи да ѝ предоставят коментари, както и да ги осведомява относно провежданите от консултативната група разисквания. Секретарят действа като координатор за такива консултации и се подпомага от екипа на T2S на ЕЦБ, както и от останалия персонал на ЕЦБ при необходимост.

За тази цел във всяка страна се създават национални групи на потребителите като връзка между националния пазар и консултативната група. Националните групи на потребителите могат да подават предложения или резолюции до консултативната група чрез секретаря.

Консултативната група е задължена да използва подходящи средства за консултиране на пазарните участници, органите, както и на всички други заинтересовани страни и лица, например чрез националните групи на потребителите, обществени консултации, обсъждания на кръгли маси, специални заседания и информационни срещи, или чрез публикуването на изявления след консултациите.

Всички консултации предвиждат по правило минимален срок от три седмици за коментари, освен ако председателят на консултативната група не реши друго.

10.   Докладване и взаимоотношения с комитетите на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ)

10.1.

Управителният съвет може да оказва общо ръководство на консултативната група по своя инициатива или при поискване.

10.2.

Консултативната група изпраща съветите си пряко на органите за вземане на решения на ЕЦБ за обсъждане от тях.

10.3.

Като дейност, която се предприема в изпълнение на мандата, консултативната група може да оказва пряко ръководство на дадена подгрупа чрез съответния председател както по своя инициатива, така и по негово искане.

10.4.

Консултативната група може да консултира чрез своя председател даден комитет на ЕСЦБ или негова подгрупа по специфични технически въпроси, попадащи в рамките на компетенциите и областта на дейност на съответния комитет (като например правни въпроси във връзка с T2S). За такива консултации по принцип се предоставя минимален срок от три седмици, освен ако особени обстоятелства не налагат по-кратък срок. Председателят също така осигурява дейността на консултативната група да не се припокрива с мандата на комитет на ЕСЦБ.

КОНТАКТНА ГРУПА НА ЦДЦК

Мандат и състав

1.   Обхват на мандата

Контактната група на ЦДЦК подпомага подготовката и преговорите за рамковото споразумение между Евросистемата, от една страна, и ЦДЦК, които желаят да участват в Т2S, от друга страна. Рамковото споразумение е документ, който Управителният съвет предлага на всички европейски ЦДЦК. То обхваща фазата на разработване и оперативната фаза на T2S. Подписва се от ЦДЦК индивидуално.

2.   Състав

Контактната група на ЦДЦК се състои от ЦДЦК, които спонсорират проекта, и от членовете и техните заместници в Съвета за програмата T2S.

Спонсорите на проекта сe номинират от управителните съвети на тези ЦДЦК, които са подписали Меморандума за разбирателство с Евросистемата на 16 юли 2009 г. или са го приели по-късно с едностранна декларация. Всеки член от ЦДЦК може да определи заместник, който да го замества в случай на отсъствие. В случай че нито спонсорът на проекта, нито неговият заместник присъстват, ЦДЦК не е представен. Ако членовете на Съвета за програмата T2S и заместниците им не присъстват, те не могат да бъдат заменени.

Председателят на контактната група на ЦДЦК е председателят на Съвета за програмата T2S. В сътрудничество с ЦДЦК председателят: 1. решава относно периодичността, формата и дневния ред на заседанията; 2. кани външни експерти и/или членове на екипа на T2S на заседанията по определени въпроси. Докладчикът е член на екипа на T2S при ЕЦБ. Той: 1. координира организацията на заседанията и навременното изпращане на свързаните с това документи; 2. помага на председателя при подготовката на заседанията на групата; 3. изготвя проект на резултатите от заседанията; 4. подпомага председателя при ръководенето на връзките със съответните (под)групи.

3.   Работни процедури, взаимодействие и подпомагане

Работни процедури

Контактната група на ЦДЦК цели да приема своите резолюции с единодушие. Ако не може да се постигне единодушие в рамките на две последователни заседания, разногласията се документират точно. В този случай Съветът за програмата T2S отговаря за изготвянето на предложение до Управителния съвет. ЦДЦК, които не са съгласни с предложението на Съвета на програмата T2S, имат възможност да изразят различно мнение.

Взаимодействие между консултативната група за T2S и контактната група на ЦДЦК

Председателят на контактната група на ЦДЦК информира редовно консултативната група относно напредъка в процеса на преговори по рамковото споразумение.

При необходимост контактната група на ЦДЦК (по възможност чрез подгрупата на ръководителите на проекта (Project Managers sub-group — PMSG) и Специалната работна група по договорни въпроси (Task Force on Contractual Issues — TCI) приема коментари от съществуващите подструктури на консултативната група.

Подпомагане на контактната група на ЦДЦК

Контактната група на ЦДЦК се подпомага от:

Подгрупата на ръководителите на проекта, която отговаря за изготвянето на работна концепция за преговорите (включително, inter alia, за функционалните, техническите и плановите въпроси).

Работната група за договорите, която предоставя на контактната група на ЦДЦК правна помощ и в тази си роля „превежда“ на правен език работните коментари, получени от контактната група на ЦДЦК и подгрупата на ръководителите на проекта.

Контактната група на ЦДЦК определя мандата на тези две работни групи и изготвя общия им дневен ред.

НАЦИОНАЛНА ГРУПА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Мандат и състав

1.   Въведение

Националната група на потребителите обединява доставчиците и потребителите на услуги за сетълмент на ценни книжа в рамките на нейния национален пазар с цел подпомагане на развитието и изпълнението на TARGET2-Securities (T2S). Тя създава форум за включване на участниците на националния пазар в работата на консултативната група за Т2S и установява формална връзка между консултативната група и националния пазар. Тя действа като форум за обсъждане на идеите на екипа по проекта T2S и предоставя коментари на консултативната група за Т2S по всички въпроси, обсъждани от нея. В това си качество тя може също да предложи на консултативната група въпроси за разглеждане.

Националните групи на потребителите могат да участват в процеса на изменение на документа за потребителските изисквания и могат да играят важна роля при оценката на такива искания във връзка с функционирането на националния пазар. Националните групи на потребителите следва да възприемат принципа на Т2S за избягване на въвеждането на национални специфики в Т2S и следва активно да насърчават хармонизацията.

2.   Мандат

Националните групи на потребителите имат следния мандат:

оценяват влиянието на функционалността на T2S, по-специално на промените в изискванията на потребителите на Т2S, върху техния национален пазар; при оценката се отделя дължимо внимание на концепцията за „стандартизирана T2S“, имаща за цел избягване на национални специфики и насърчаване на хармонизацията,

информират консултативната група за съществени опасения на националния пазар,

повишават осведомеността за T2S във всички области на националния сектор на ценни книжа,

подпомагат представляващите националния сектор членове на консултативната група.

3.   Състав

Националните групи на потребителите се състоят от председател, секретар и членове.

За предпочитане е председателят на националната група на потребителите да бъде пълноправен член или наблюдател в консултативната група. Тази роля по правило се изпълнява от старши служител на съответната национална централна банка. В случаите, когато съответната централна банка не излъчва или не определя председател на националната група на потребителите, председателят се номинира от председателя на консултативната група, който се стреми да постигне единодушие между главните участници на съответния пазар. Ако председателят не е член на консултативната група, член на консултативната група извършва координация между консултативната група и председателя на националната група на потребителите, за да се осигури тясна връзка между консултативната група и националната група на потребителите.

В страните от еврозоната секретарят на националната група на потребителите се излъчва от съответната национална централна банка; в другите страни секретарят се назначава от председателя на националната група на потребителите. Очаква се секретарят да присъства на редовни информационни срещи за секретарите на националните групи на потребителите, организирани от екипа на Т2S.

Членовете на националната група на потребителите са съответните членове и наблюдатели на консултативната група (или номинирани техни старши представители, приети от председателя на националната група на потребителите) и други лица със знание и репутация да представляват до голяма степен всички категории потребители и доставчици на националния пазар. По този начин членове на националната група на потребителите могат да бъдат централни депозитари на ценни книжа, брокери, банки, инвестиционни банки, попечители, емитенти и/или техни агенти, централни съконтрагенти, борси, многостранни търговски системи, съответните национални централни банки, регулаторни органи и съответните банкови асоциации.

4.   Работни процедури

Националните групи на потребителите се занимават единствено с въпроси, свързани с Т2S. Те се приканват да търсят активно информация от екипа на Т2S по актуални въпроси и представят своевременно националната позиция по въпроси, поставени от секретаря на консултативната група или повдигнати от националната група на потребителите. Екипът на Т2S предоставя регулярно информация на националните групи на потребителите и организира срещи с техните секретари за насърчаване на взаимодействието между националната група на потребителите и екипа на Т2S.

Националните групи на потребителите полагат усилия да провеждат регулярни заседания в съответствие с графика на заседанията на консултативната група, за да могат да съветват националните членове на консултативната група. Въпреки това членовете на консултативната група не са обвързани с тези съвети. Националните групи на потребителите могат също да отправят писмено искане до консултативната група чрез нейния секретар и да поканят даден член на консултативната група да изрази мнението си.

Секретарят на националната група на потребителите се стреми да изпраща дневния ред и съответните документи, които ще се обсъждат, най-малко пет работни дни преди заседанието на националната група на потребителите. Резюмето от заседанията на националната група на потребителите се публикува на уебсайта на T2S и, ако е уместно, на уебсайта на съответната НЦБ — на английски и на друг език на Съюза, в рамките на три седмици след всяко заседание.

Членовете на националните групи на потребителите се публикуват на уебсайта на T2S. Националните групи на потребителите публикуват също на уебсайта на Т2S адреса на електронната поща за връзка с националната група на потребителите, така че участниците на националните пазари да знаят с кого да се свържат, за да изразят мнението си.