4.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 28/49


Поправка на Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно защитата на животните, използвани за научни цели

( Официален вестник на Европейския съюз L 276 от 20 октомври 2010 г. )

На страница 36 съображение 33

вместо:

„(33)

Нечовекоподобните примати, кучетата и котките следва да имат досие на личната им история от тяхното раждане, обхващащо целия период на живота им, с цел те да могат да получават грижи, настаняване и третиране …“

да се чете:

„(33)

Нечовекоподобните примати, кучетата и котките следва да имат досие на личната им история от тяхното раждане, обхващащо целия период на живота им, с цел те да могат да получават грижи, настаняване и лечение …“