19.6.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 154/21


ДИРЕКТИВА 2010/38/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 18 юни 2010 година

за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на сулфурил флуорид като активно вещество

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на 29 юли 2002 г. Обединеното кралство получи заявление от Dow AgroScience за включването на активното вещество сулфурил флуорид в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. С Решение 2004/131/ЕО на Комисията (2) бе потвърдено, че документацията е „пълна“ в смисъл, че може да се счита, че принципно отговаря на предвидените в приложения II и III към Директива 91/414/ЕИО изисквания за данните и информацията.

(2)

В съответствие с разпоредбите на член 6, параграфи 2 и 4 от Директива 91/414/ЕИО е оценено въздействието на посоченото активно вещество върху здравето на човека и върху околната среда по отношение на видовете употреба, предложени от заявителя. На 29 октомври 2004 г. докладващата държава-членка представи на Комисията проект на доклада за оценка.

(3)

Докладът за оценка беше предмет на партньорска проверка от страна на държавите-членки и Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и беше представен на Комисията на 17 декември 2009 г. (3) Този проектодоклад беше разгледан от държавите-членки и Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и беше финализиран на 12 март 2010 г. под формата на доклад за преглед на Комисията за сулфурил флуорид.

(4)

Различните проведени изследвания показаха, че може да се очаква съдържащите сулфурил флуорид продукти за растителна защита като цяло да удовлетворят изискванията, предвидени в член 5, параграф 1, букви а) и б) и член 5, параграф 3 от Директива 91/414/ЕИО, по-специално по отношение на видовете употреба, изследвани и подробно изложени в доклада за преглед на Комисията. Следователно е уместно сулфурил флуорид да бъде включен в приложение I към посочената директива, за да се гарантира, че разрешенията за продукти за растителна защита, които съдържат това активно вещество, могат да бъдат издавани във всички държави-членки в съответствие с разпоредбите на посочената директива.

(5)

Без да се засяга това заключение, е уместно да бъде получена допълнителна информация по някои конкретни въпроси. Съгласно член 6, параграф 1 от Директива 91/414/ЕИО за включването на вещество в приложение I може да бъдат определени условия. По отношение на сулфурил флуорид е уместно да се изиска от нотификатора да предостави допълнителна информация относно условията за обработка чрез смилане, необходими за да се гарантира, че остатъчните количества от флуорид йон в зърнено-житните култури не превишават естествените фонови концентрации, относно концентрациите на сулфурил флуорид в тропосферата, както и относно предвижданията за неговото приблизително време на престой в атмосферата.

(6)

Без да се засягат задълженията, определени с Директива 91/414/ЕИО и свързани с включването на активно вещество в приложение I, на държавите-членки следва да се предостави период от шест месеца след включването, през който да разгледат действащите временни разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи сулфурил флуорид, за да се гарантира, че са изпълнени изискванията, установени с Директива 91/414/ЕИО, и по-специално в член 13 от нея, и съответните условия, посочени в приложение I. Държавите-членки следва да преобразуват действащите временни разрешения в окончателни, да ги изменят или да ги отнемат в съответствие с разпоредбите на Директива 91/414/ЕИО. Чрез дерогация от горепосочения срок следва да бъде предоставен по-дълъг срок за представянето и оценката на пълната документация от приложение III на всеки продукт за растителна защита за всяка предвидена употреба в съответствие с единните принципи, определени в Директива 91/414/ЕИО.

(7)

Поради това е целесъобразно Директива 91/414/ЕИО да бъде съответно изменена.

(8)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 91/414/ЕИО се изменя, както е посочено в приложението към настоящата директива.

Член 2

Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 28 февруари 2011 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и предоставят таблица на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Посочените разпоредби се прилагат от 1 март 2011 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите- членки.

Член 3

1.   В съответствие с разпоредбите на Директива 91/414/ЕИО, когато е необходимо, държавите-членки изменят или отнемат действащите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи сулфурил флуорид като активно вещество, до 28 февруари 2011 г. До тази дата те по-специално проверяват дали са изпълнени условията в приложение I към посочената директива, отнасящи се до сулфурил флуорид, с изключение на определените в част Б от вписването за активното вещество, както и дали притежателят на разрешението разполага с документация или има достъп до документация, която отговаря на изискванията на приложение II към посочената директива, в съответствие с условията на член 13, параграф 2 от нея.

2.   Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 1, за всеки разрешен продукт за растителна защита, съдържащ сулфурил флуорид като единствено активно вещество или като едно от няколко активни вещества, всички от които са били вписани в приложение I към Директива 91/414/ЕИО най-късно до 31 август 2010 г., държавите-членки правят повторна оценка на продукта в съответствие с единните принципи, предвидени в приложение VI към Директива 91/414/ЕИО, въз основа на документация, която отговаря на изискванията на приложение III към посочената директива, и като вземат предвид част Б от вписването в приложение I към посочената директива относно сулфурил флуорид. Въз основа на тази оценка те определят дали продуктът удовлетворява условията, определени в член 4, параграф 1, букви б), в), г) и д) от Директива 91/414/ЕИО.

В резултат от това определяне държавите-членки:

а)

за продукт, съдържащ сулфурил флуорид като единствено активно вещество — когато е необходимо, изменят или отнемат разрешението не по-късно от 29 февруари 2012 г.; или

б)

за продукт, съдържащ сулфурил флуорид като едно от няколко активни вещества — когато е необходимо, изменят или отнемат разрешението не по-късно от 29 февруари 2012 г. или не по-късно от датата, определена за това изменение или отнемане в съответната(ите) директива(и), с която(ито) съответното(ите) вещество(а) е(са) добавено(и) в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на 1 септември 2010 г.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 18 юни 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 37, 10.2.2004 г., стр. 34.

(3)  The EFSA Journal 2010 г.; 8(1):1441. [стр. 66.], Заключение относно партньорската проверка на оценката на риска от пестициди за активното вещество сулфурил флуорид (завършен на: 17 декември 2009 г.).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Директива 91/414/ЕИО се добавя следното вписване в края на таблицата:

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Влизане в сила

Изтичане срока на включването

Специални разпоредби

„311

Сулфурил флуорид

CAS № 002699-79-8

CIPAC № 757

Сулфурил флуорид

> 994 g/kg

1 ноември 2010 г.

31 октомври 2020 г.

ЧАСТ A

Единствено употреба като инсектицид/нематоцид (фумигант), прилаган от професионалисти в затворени помещения

а)

които са празни; или

б)

когато условията на употреба гарантират, че излагането на потребителя на това вещество е приемливо

може да бъде разрешена.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията на доклада за прегледа за сулфурил флуорид, и по-специално допълнения I и II към него, така както е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 11 май 2010 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат особено внимание на:

риска, породен от неорганичен флуорид, съдържащ се в заразени продукти, като брашно и трици, които са останали в машините за смилане по време на фумигация, или зърно, съхранявано в силозите на мелницата. Необходими са мерки, с които да се гарантира, че такива продукти няма да влязат в хранителната верига и веригата на хранене на животните;

риска за операторите и работниците, влизащи по-късно в помещение след фумигиране и проветряване. Необходими са мерки, с които да се гарантира, че те разполагат със самостоятелен дихателен апарат или с друг вид подходящи средствата за лична защита;

риска за други присъстващи лица чрез обособяването на защитна зона около помещението за фумигиране.

Когато е уместно, условията на разрешението включват мерки за намаляване на риска.

Съответните държави-членки гарантират, че нотификаторът представя пред Комисията допълнителна информация, и по-специално потвърждаваща информация за:

необходимите условия за обработка чрез смилане, за да се гарантира, че остатъчните количества от флуорид йон в брашното, триците и зърното не превишават естествените фонови концентрации;

концентрациите на сулфурил флуорид в тропосферата. Измерените концентрации следва да се актуализират редовно. Границата на откриване за анализа е най-малко 0,5 ppt (равностойно на 2,1 ng сулфурил флуорид/m3 тропосферен въздух);

предвижданията за приблизителното време на престой в атмосферата на сулфурил флуорид, като се изхожда от най-неблагоприятното възможно развитие и предвид потенциала за глобално затопляне (ПГЗ).

Те следва да гарантират, че нотификаторът предоставя тази информация на Комисията не по-късно от 31 август 2012 г.“


(1)  Допълнителна информация за същността и спецификацията на активното вещество е предоставена в доклада за преглед.