27.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 50/1


ДИРЕКТИВА 2010/12/ЕС НА СЪВЕТА

от 16 февруари 2010 година

за изменение на директиви 92/79/ЕИО, 92/80/ЕИО и 95/59/ЕО относно структурата и ставките на акцизите, прилагани към промишлено обработен тютюн, и на Директива 2008/118/ЕО

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 113 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 4 от Директива 92/79/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за сближаване на данъците върху цигарите (3) и член 4 от Директива 92/80/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за сближаване на данъците върху обработения тютюн, непредназначен за цигари (4), беше извършен задълбочен преглед на ставките и структурата на акцизите върху тютюневите изделия. В този преглед бяха включени разпоредбите на Директива 95/59/ЕО на Съвета от 27 ноември 1995 г. относно данъците, различни от данъка върху оборота, които оказват влияние върху потреблението на тютюневи изделия (5).

(2)

За да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар и в същото време да се осигури високо равнище на закрила на човешкото здраве, както се изисква от член 168 от Договора, като се има предвид, че тютюневите изделия могат сериозно да увредят здравето, както и че Съюзът е страна по Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна (FCTC), във фискалното законодателство на Съюза относно тютюневите изделия следва да бъдат направени различни промени. Тези промени следва да вземат предвид преобладаващата ситуация за всяко от различните тютюневи изделия.

(3)

По отношение на цигарите режимът следва да бъде опростен, така че да се създадат неутрални условия за конкуренция на производителите, да се намали фрагментирането на пазарите на тютюн и да се подчертае значението на целите, свързани с човешкото здраве. За тази цел понятието за най-търсена ценова категория следва да бъде заменено; минималните изисквания във връзка с цената следва да се отнасят до среднопретеглената продажна цена на дребно, докато паричният минимум следва да е приложим за всички цигари. По същите причини среднопретеглената продажна цена на дребно следва също да служи за референтна стойност при измерването на значението на специфичния акциз в рамките на общата данъчна тежест.

(4)

Без да се засягат смесената данъчна структура и максималният процент на специфичния компонент на акциза от общата данъчна тежест, на държавите-членки следва да бъдат предоставени по-ефективни средства за налагане на специфични или минимални акцизи върху цигарите, за да се гарантира, че в целия Съюз се прилага поне определено минимално данъчно облагане.

(5)

По отношение на фино нарязания тютюн, предназначен за свиване на цигари, минималните изисквания на Съюза във връзка с цената следва да бъдат изразени по начин, който да доведе до резултати, подобни на тези в областта на цигарите, и следва да приемат за референтна стойност среднопретеглената продажна цена на дребно.

(6)

Беше извършен анализ на промените в цените и равнищата на акцизите, по-специално за цигарите, които са най-важната категория тютюневи изделия, както и за фино нарязания тютюн, предназначен за свиване на цигари. Анализът показва, че между държавите-членки все още съществуват значителни разлики, което може да наруши функционирането на вътрешния пазар. По-голямото сближаване на прилаганите в държавите-членки равнища на данъчно облагане би спомогнало за намаляване на измамите и контрабандата в рамките на Съюза.

(7)

По-голямото сближаване също би спомогнало за осигуряване на висока степен на закрила на човешкото здраве. Равнището на данъчно облагане действително е основен фактор при определянето на цената на тютюневите изделия, която от своя страна влияе върху навиците на потребителите по отношение на тютюнопушенето. Измамите и контрабандата подбиват определените под влияние на данъците равнища на цените, по-специално на цигарите и фино нарязания тютюн, предназначен за свиване на цигари, и по този начин излагат на риск постигането на целите за контрол на тютюна и за закрила на здравето.

(8)

Ето защо, за да се постигне по-голямо сближаване и да се намали потреблението, минималните равнища на данъчно облагане в Съюза за цигари и фино нарязан тютюн, предназначен за свиване на цигари, следва да бъдат увеличени.

(9)

Необходимо е минималните равнища за фино нарязан тютюн, предназначен за свиване на цигари, да се доближат до минималните равнища за цигари, така че да се отчете по-добре степента на съществуващата конкуренция между двата продукта, отразена в наблюдаваните модели на потребление, както и фактът, че тези продукти са еднакво вредни.

(10)

Установяването на преходни периоди следва да позволи на държавите-членки плавно да се адаптират към новите равнища на общия акциз, като по този начин се ограничат възможните странични ефекти.

(11)

За да се предотврати нарушаването на икономическото и социалното равновесие на Корсика, е важно и оправдано срокът на дерогацията, по силата на която Франция може да прилага ставка на акциза, която е по-ниска от националната ставка, за цигари и другите промишлено обработени тютюни, освободени за потребление в Корсика, да бъде удължен до 31 декември 2015 г. До тази дата правилата за данъчно облагане на промишлено обработените тютюни, освободени за потребление в Корсика, следва да са напълно уеднаквени с правилата на основната територия на Франция. Въпреки това следва да се избягва твърде рязка промяна и затова следва да се извърши постепенно увеличаване на акциза за цигари и за фино нарязан тютюн, предназначен за свиване на цигари, който понастоящем се налага в Корсика.

(12)

За да се избегнат нарушаването на конкуренцията, неприемливото отклонение на търговските потоци и произтичащата от това загуба на приходи за държавите-членки, които прилагат висок акциз както поради здравни съображения, така и във връзка с факта, че това е важен източник на приходи, изглежда необходимо на тези държави-членки да се разреши да прилагат количествени ограничения за цигарите, които могат да бъдат внасяни на тяхна територия без заплащане на допълнителен акциз, когато тези цигари се внасят на тяхна територия от държави-членки, на които са предоставени преходни периоди. Уместно е това разрешение за въвеждане на ограничения да може да се променя, като се отчита достигнатото равнище на общото задължително минимално равнище на данъчно облагане и трудностите, които ползващите дерогация държави-членки могат да срещнат в процеса на постепенно привеждане на техните ставки в съответствие с общото задължително минимално равнище на облагане поради по-ниското данъчно облагане в други държави-членки.

(13)

За да се избегне намаляването на размера на минималните равнища на акцизите в Съюза върху пурите, пуретите и тютюните за пушене, различни от фино нарязан тютюн, предназначен за свиване на цигари, е необходимо да се увеличат минималните равнища, изразени като конкретна сума.

(14)

В интерес на единното и справедливо данъчно облагане определението за цигари, пури и пурети и друг тютюн за пушене следва да се измени, така че съответно цилиндричните тела тютюн, които според тяхната дължина могат да се считат за две или повече цигари, да бъдат третирани като две или повече цигари за акцизни цели; вид пура, която в много отношения е подобна на цигара, да бъде третирана като цигара за акцизни цели; тютюнът за пушене, който в много отношения е подобен на фино нарязан тютюн, предназначен за свиване на цигари, да бъде третиран като фино нарязан тютюн за акцизни цели; и да се даде ясно определение за отпадъците от тютюн. Предвид икономическите трудности, които незабавното въвеждане на това ново определение би могло да породи за заинтересованите германски и унгарски оператори, на Федерална република Германия и на Република Унгария следва да се разреши да отложат въвеждането на новото определение за пури и пурети до 1 януари 2015 г.

(15)

В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (6) държавите-членки се насърчават да изготвят за себе си и в интерес на Съюза свои собствени таблици, които, доколкото е възможно, илюстрират съответствието между настоящата директива и мерките за транспониране, и да ги направят обществено достояние.

(16)

Следователно директиви 92/79/ЕИО, 92/80/ЕИО, 95/59/ЕО и Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз (7) следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 92/79/ЕИО се изменя, както следва:

1.

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

1.   Общият акциз (специфичен акциз и пропорционален акциз с изключение на ДДС) върху цигарите представлява най-малко 57 % от среднопретеглената продажна цена на дребно на освободените за потребление цигари. Този акциз е не по-нисък от 64 EUR за 1 000 цигари, независимо от среднопретеглената продажна цена на дребно.

Същевременно държавите-членки, които налагат акциз от най-малко 101 EUR за 1 000 цигари въз основа на среднопретеглената продажна цена на дребно, не е необходимо да спазват изискването за 57 %, уредено в първата алинея.

2.   От 1 януари 2014 г. общият акциз върху цигарите представлява най-малко 60 % от среднопретеглената продажна цена на дребно на освободените за потребление цигари. Този акциз не е по-нисък от 90 EUR за 1 000 цигари, независимо от среднопретеглената продажна цена на дребно.

Същевременно държавите-членки, които налагат акциз от най-малко 115 EUR за 1 000 цигари въз основа на среднопретеглената продажна цена на дребно, не е необходимо да спазват изискването за 60 %, уредено в първата алинея.

На България, Естония, Гърция, Латвия, Литва, Унгария, Полша и Румъния се разрешава да прилагат преходен период до 31 декември 2017 г., с цел да изпълнят изискванията, установени в първата и втората алинея.

3.   Среднопретеглената продажна цена на дребно се изчислява, като общата стойност на всички освободени за потребление цигари, получена въз основа на продажната цена на дребно, включваща всички данъци и такси, се раздели на общото количество освободени за потребление цигари. Тя се определя ежегодно най-късно до 1 март въз основа на данните, свързани с всички освободени за потребление цигари през предходната календарна година.

4.   Държавите-членки постепенно увеличават акцизите, за да изпълнят посочените в параграф 2 изисквания на определените в същия параграф дати.

5.   Комисията публикува веднъж годишно стойността на еврото в национални валути, която се прилага към сумите на общия акциз.

Прилагат се валутните курсове, получени на първия работен ден на м. октомври и публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Те се прилагат от 1 януари на следващата календарна година.

6.   Държавите-членки могат да запазят стойностите на акцизите, които се прилагат по време на годишното актуализиране в съответствие с параграф 5, ако превръщането на изразените в евро стойности на акцизите в национална валута би довело до увеличение с по-малко от 5 % или 5 EUR, като се вземе по-малката от двете стойности.“

2.

Член 2а се заменя със следното:

„Член 2a

1.   Когато в дадена държава-членка настъпи промяна в среднопретеглената продажна цена на дребно на цигарите, в резултат на което общият акциз падне под равнищата, определени съответно в първите изречения на параграфи 1 и 2 от член 2, съответната държава-членка може да се въздържи от коригиране на акциза до 1 януари на втората година след годината, в която е настъпила промяната.

2.   Когато дадена държава-членка увеличи ставката на данъка върху добавената стойност върху цигарите, тя може да намали общия акциз до размер, който, изразен като процент от среднопретеглената продажна цена на дребно, е равен на увеличението на ставката на данъка върху добавената стойност, също изразен като процент от среднопретеглената продажна цена на дребно, дори ако тази корекция води до намаляване на общия акциз под равнищата, изразени като процент от среднопретеглената продажна цена на дребно, определени съответно в първите изречения на параграфи 1 и 2 от член 2.

Въпреки това тази държава-членка следва да увеличи акциза отново, така че да достигне най-малко тези равнища до 1 януари на втората година след годината, през която е направено намалението.“

3.

Член 3, параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Чрез дерогация от член 2 за периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2015 г. Франция може да продължи да прилага намалена ставка на акциза върху цигарите, освободени за потребление в департаментите на Корсика, до размера на годишна квота от 1 200 тона. Намалената ставка е:

до 31 декември 2012 г. — най-малко 44 % от цената на цигарите от ценовата категория, която е най-търсена в тези департаменти;

от 1 януари 2013 г. — най-малко 50 % от среднопретеглената продажна цена на дребно на освободените за потребление цигари. Акцизът е не по-нисък от 88 EUR за 1 000 цигари, независимо от среднопретеглената продажна цена на дребно;

от 1 януари 2015 г. — най-малко 57 % от среднопретеглената продажна цена на дребно на освободените за потребление цигари. Акцизът е не по-нисък от 90 EUR за 1 000 цигари, независимо от среднопретеглената продажна цена на дребно.“

4.

Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

1.   На всеки четири години Комисията представя на Съвета доклад и ако е подходящо, предложение относно ставките на акцизите, определени в настоящата директива, както и относно структурата на акцизите по смисъла на член 16 от Директива 95/59/ЕО на Съвета от 27 ноември 1995 г. относно данъците, различни от данъка върху оборота, които оказват влияние върху потреблението на тютюневи изделия (8).

В доклада на Комисията се отчитат правилното функциониране на вътрешния пазар, реалната стойност на равнищата на акцизите и по-всеобхватните цели на Договора.

2.   Докладът, посочен в параграф 1, се основава главно на предоставената от държавите-членки информация.

3.   В съответствие с процедурата, посочена в член 43 от Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз (9), Комисията определя списък със статистически данни, необходими за доклада, с изключение на данните, отнасящи се за отделни физически или юридически лица. Освен данните, с които държавите-членки разполагат, списъкът съдържа само данни, чието събиране и обработване не създава несъразмерна административна тежест за държавите-членки.

4.   Комисията не публикува, нито разпространява по друг начин тези данни, когато това би довело до разкриването на търговска, промишлена или професионална тайна.

Член 2

Директива 92/80/ЕИО се изменя, както следва:

1.

В член 3, параграф 1 се добавят следните алинеи:

„От 1 януари 2011 г. общият акциз (специфичен акциз и/или пропорционален акциз с изключение на ДДС) върху фино нарязания тютюн за пушене, предназначен за свиване на цигари, представлява най-малко 40 % от среднопретеглената продажна цена на дребно на освободения за потребление фино нарязан тютюн за пушене, предназначен за свиване на цигари, или е най-малко 40 EUR за килограм.

От 1 януари 2013 г. общият акциз (специфичен акциз и/или пропорционален акциз с изключение на ДДС) върху фино нарязания тютюн за пушене, предназначен за свиване на цигари, представлява най-малко 43 % от среднопретеглената продажна цена на дребно на освободения за потребление фино нарязан тютюн за пушене, предназначен за свиване на цигари, или е най-малко 47 EUR за килограм.

От 1 януари 2015 г. общият акциз (специфичен акциз и/или пропорционален акциз с изключение на ДДС) върху фино нарязания тютюн за пушене, предназначен за свиване на цигари, представлява най-малко 46 % от среднопретеглената продажна цена на дребно на освободения за потребление фино нарязан тютюн за пушене, предназначен за свиване на цигари, или е най-малко 54 EUR за килограм.

От 1 януари 2018 г. общият акциз (специфичен акциз и/или пропорционален акциз с изключение на ДДС) върху фино нарязания тютюн за пушене, предназначен за свиване на цигари, представлява най-малко 48 % от среднопретеглената продажна цена на дребно на освободения за потребление фино нарязан тютюн за пушене, предназначен за свиване на цигари, или е най-малко 60 EUR за килограм.

От 1 януари 2020 г. общият акциз (специфичен акциз и/или пропорционален акциз с изключение на ДДС) върху фино нарязания тютюн за пушене, предназначен за свиване на цигари, представлява най-малко 50 % от среднопретеглената продажна цена на дребно на освободения за потребление фино нарязан тютюн за пушене, предназначен за свиване на цигари, или е най-малко 60 EUR за килограм.

Среднопретеглената продажна цена на дребно се изчислява, като общата стойност на освободения за потребление фино нарязан тютюн за пушене, предназначен за свиване на цигари, получена въз основа на продажната цена на дребно, включваща всички данъци и такси, се раздели на общото количество освободен за потребление фино нарязан тютюн за пушене, предназначен за свиване на цигари. Тя се определя ежегодно най-късно до 1 март въз основа на данните, свързани с цялото количество освободен за потребление фино нарязан тютюн за пушене, предназначен за свиване на цигари, през предходната календарна година.

От 1 януари 2011 г. общият акциз, изразен като процент, като стойност за килограм или за определен брой късове, е равен най-малко на следното:

а)

по отношение на пурите или пуретите: 5 % от продажната цена на дребно, включваща всички данъци и такси, или 12 EUR за 1 000 къса или за килограм;

б)

по отношение на тютюна за пушене, различен от фино нарязания тютюн за пушене, предназначен за свиване на цигари: 20 % от продажната цена на дребно, включваща всички данъци и такси, или 22 EUR за килограм.“

2.

Член 3, параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Чрез дерогация от параграф 1 за периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2015 г. Франция може да продължи да прилага намалена ставка на акциза върху промишлено обработения тютюн, различен от цигари, който е освободен за потребление в департаментите на Корсика. Намалената ставка е:

а)

за пури и пурети:

най-малко 10 % от продажната цена на дребно, включваща всички данъци и такси;

б)

за фино нарязан тютюн за пушене, предназначен за свиване на цигари:

до 31 декември 2012 г. — най-малко 27 % от продажната цена на дребно, включваща всички данъци и такси,

от 1 януари 2013 г. — най-малко 30 % от продажната цена на дребно, включваща всички данъци и такси,

от 1 януари 2015 г. — най-малко 35 % от продажната цена на дребно, включваща всички данъци и такси;

в)

за други тютюни за пушене:

най-малко 22 % от продажната цена на дребно, включваща всички данъци и такси.“

3.

Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

1.   На всеки четири години Комисията представя на Съвета доклад и ако е подходящо, предложение относно ставките и структурата на акцизите, установени в настоящата директива.

В доклада на Комисията се отчитат правилното функциониране на вътрешния пазар, реалната стойност на равнищата на акцизите и по-всеобхватните цели на Договора.

2.   Докладът, посочен в параграф 1, се основава главно на предоставената от държавите-членки информация.

3.   В съответствие с процедурата, посочена в член 43 от Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз (10), Комисията определя списък със статистически данни, необходими за доклада, с изключение на данните, отнасящи се за отделни физически или юридически лица. Освен данните, с които държавите-членки разполагат, списъкът съдържа само данни, чието събиране и обработване не създава несъразмерна административна тежест за държавите-членки.

4.   Комисията не публикува, нито разпространява по друг начин тези данни, когато това би довело до разкриването на търговска, промишлена или професионална тайна.

4.

Член 5, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Комисията публикува веднъж годишно стойността на еврото в национални валути, която се прилага към сумите на общия акциз.

Прилагат се валутните курсове, получени на първия работен ден на м. октомври и публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, които се прилагат от 1 януари на следващата календарна година.“

Член 3

Директива 95/59/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 3 се заменя със следното:

„Член 3

1.   Изброените по-долу се считат за пури или пурети, ако като такива са годни и, предвид техните свойства и нормалните очаквания на потребителите, са изключително предназначени за пушене:

а)

цилиндрични тела от тютюн, обвити с покриващ лист от естествен тютюн;

б)

цилиндрични тела от тютюн, които съдържат пълнеж от смес от тютюни (бленд) и са обвити с горен лист от възстановен тютюн с нормалния цвят на пура, покриващ продукта изцяло, включително, където е подходящо, и филтъра, но не и мундщука в случай на пури с мундщук, когато единичното им тегло, без филтър или мундщук, е най-малко 2,3 g и не повече от 10 g, а обиколката по продължение най-малко на една трета от дължината е не по-малка от 34 mm.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 Германия и Унгария могат да продължат да прилагат до 31 декември 2014 г. член 3 от Директива 95/59/ЕО, изменена с Директива 2002/10/ЕО.“

2.

Член 4, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Цилиндричните тела от тютюн, посочени в параграф 1, се разглеждат за целите на облагането с акциз като две цигари, ако без филтъра или мундщука са по-дълги от 8 cm, но не по-дълги от 11 cm, като три цигари, ако без филтъра или мундщука са по-дълги от 11 cm, но не по-дълги от 14 cm, и т.н.“

3.

В член 5, точка 2 се заменя със следното:

„2.

отпадъци от тютюн, пригодени за продажба на дребно, които могат да се пушат и не попадат в обхвата на членове 3 и 4. За целите на настоящия член за „отпадъци от тютюн“ се считат остатъци от тютюневи листа и вторични продукти, получени при обработката на тютюн или промишленото производство на тютюневи изделия.“

4.

Член 6 се изменя, както следва:

а)

в първата алинея думите „1 милиметър“ се заменят с „1,5 милиметра“;

б)

във втората алинея думите „повече от 1 милиметър“ се заменят с „1,5 милиметра или повече“.

5.

Член 7, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Изделия, съставени частично от вещества, различни от тютюн, но иначе отговарящи на критериите, уредени в член 3, се считат за пури или пурети.“

6.

Член 8, параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Ако е необходимо, акцизът върху цигарите може да включва минимален данъчен компонент, при условие че смесената данъчна структура и интервалът на специфичния компонент на акциза в съответствие с член 16 се спазват стриктно.“

7.

Член 16 се заменя със следното:

„Член 16

1.   Процентът на специфичния компонент на акциза в размера на общата данъчна тежест върху цигарите се определя въз основа на среднопретеглената продажна цена на дребно.

2.   Среднопретеглената продажна цена на дребно се изчислява, като общата стойност на всички освободени за потребление цигари, получена въз основа на продажната цена на дребно, включваща всички данъци и такси, се раздели на общото количество освободени за потребление цигари. Тя се определя ежегодно, най-късно до 1 март въз основа на данните, свързани с всички освободени за потребление цигари през предходната календарна година.

3.   До 31 декември 2013 г. специфичният компонент на акциза не може да бъде по-малък от 5 % и по-голям от 76,5 % от размера на общата данъчна тежест в резултат на натрупването на следното:

а)

специфичния акциз;

б)

пропорционалния акциз и данъка върху добавената стойност, наложени върху среднопретеглената продажна цена на дребно.

4.   От 1 януари 2014 г. специфичният компонент на акциза върху цигарите не може да бъде по-малък от 7,5 % и по-голям от 76,5 % от размера на общата данъчна тежест в резултат на натрупването на следното:

а)

специфичния акциз;

б)

пропорционалния акциз и данъка върху добавената стойност, наложени върху среднопретеглената продажна цена на дребно.

5.   Чрез дерогация от параграфи 3 и 4, когато в държава-членка настъпи промяна в среднопретеглената продажна цена на дребно на цигарите, в резултат на което специфичният компонент на акциза, изразен като процент от общата данъчна тежест, падне под 5 % или 7,5 %, което е приложимо, или нарасне над 76,5 % от общата данъчна тежест, съответната държава-членка може да се въздържи от коригиране на размера на специфичния акциз до 1 януари на втората година след годината на настъпване на промяната.

6.   Независимо от член 8, параграф 1 държавите-членки могат да изключват митата от основата за изчисляване на пропорционалния акциз върху цигарите.

7.   При условията на параграфи 3, 4, 5 и 6 държавите-членки могат да налагат минимален акциз върху цигарите.“

8.

Член 17 се заличава.

Член 4

Директива 2008/118/ЕО се изменя, както следва:

В член 46 се добавя следният параграф:

„3.   Без да се засяга член 32, държавите-членки, които не са посочени в член 2, параграф 2, трета алинея от Директива 92/79/ЕИО, могат да прилагат от 1 януари 2014 г. количествено ограничение от не по-малко от 300 къса по отношение на цигари, които могат да бъдат внасяни на тяхна територия без заплащане на допълнителен акциз, когато тези цигари се внасят от държава-членка, която в съответствие с член 2, параграф 2, трета алинея от посочената директива прилага акцизи, по-ниски от определените съгласно разпоредбите на член 2, параграф 2, първа алинея от посочената директива.

Държавите-членки, посочени в член 2, параграф 2, трета алинея от Директива 92/79/ЕИО, които налагат акциз от най-малко 77 EUR за 1 000 цигари, независимо от среднопретеглената продажна цена на дребно, могат да прилагат от 1 януари 2014 г. количествено ограничение от не по-малко от 300 къса по отношение на цигарите, внасяни на тяхна територия без заплащане на допълнителен акциз от държава-членка, която прилага по-нисък акциз в съответствие с член 2, параграф 2, трета алинея от посочената директива.

Държавите-членки, които прилагат количествено ограничение в съответствие с първа и втора алинея от настоящия параграф, информират Комисията за това. Те могат да извършват необходимите проверки, при условие че тези проверки не засягат правилното функциониране на вътрешния пазар.“

Член 5

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, считано от 1 януари 2011 г., освен ако в нея не е предвидено друго. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат посочените разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 6

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 7

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 16 февруари 2010 година.

За Съвета

Председател

E. SALGADO


(1)  Становище от 24 март 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ С 228, 22.9.2009 г., стр. 130.

(3)  ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 8.

(4)  ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 10.

(5)  ОВ L 291, 6.12.1995 г., стр. 40.

(6)  ОВ С 321, 31.12.2003 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 12.

(8)  ОВ L 291, 6.12.1995 г., стр. 40.

(9)  ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 12.“.

(10)  ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 12.“.