10.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 37/33


ДИРЕКТИВА 2010/7/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 9 февруари 2010 година

за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на магнезиев фосфид, освобождаващ фосфин, като активно вещество в приложение I към нея

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (1), и по-специално член 16, параграф 2, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (2) се определя списък с активни вещества, подлежащи на оценка с оглед на възможното им включване в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО. В този списък е включен магнезиев фосфид.

(2)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1451/2007 бе направена оценка на магнезиевия фосфид в съответствие с член 11, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО за употреба в продуктов тип 18, инсектициди, определен в приложение V към посочената директива.

(3)

За докладваща държава-членка бе определена Германия и в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 на 26 октомври 2007 г. тя представи на Комисията доклада на компетентния орган, придружен от препоръка.

(4)

Докладът на компетентния орган бе разгледан от държавите-членки и Комисията. В съответствие с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 на заседанието на Постоянния комитет по биоцидите от 17 септември 2009 г. констатациите от прегледа бяха включени в доклад за оценка.

(5)

Изглежда, че направените проучвания дават основание да се очаква, че биоцидите, които се използват като инсектициди и които съдържат магнезиев фосфид, отговарят на изискванията на член 5 от Директива 98/8/ЕО. Поради това е целесъобразно магнезиевият фосфид да бъде включен в приложение I, за да се гарантира, че във всички държави-членки разрешенията за биоциди, които се използват като инсектициди и които съдържат магнезиев фосфид, могат да бъдат издавани, изменяни или отменяни в съответствие с член 16, параграф 3 от Директива 98/8/ЕО.

(6)

Не всички потенциални видове употреба са оценени на равнището на Съюза. Ето защо е целесъобразно държавите-членки да оценят различните видове употреба или възможностите за експозиция и рисковете за околната среда и населението, които не са били разгледани по представителен начин в оценката на риска, направена на равнището на Съюза, и да гарантират, че при издаването на разрешения за продукти са предприети подходящи мерки или са наложени специални условия, за да се намалят установените рискове до приемливи равнища. По-специално, когато е приложимо, държавите-членки следва да направят оценка на употребата на открито, която не е била разгледана в рамките на оценката на риска на равнището на Съюза.

(7)

Като се имат предвид заключенията на доклада за оценка, е уместно да се изисква продукти, които съдържат магнезиев фосфид и които се използват като инсектициди, да се разрешават за употреба само от обучени професионални ползватели в съответствие с член 10, параграф 2, точка i), буква д) от Директива 98/8/ЕО и при издаването на разрешения за такива продукти да се прилагат специфични мерки за намаляване на риска. С подобни мерки следва да се цели да бъдат намалени до приемливо равнище рисковете от експозиция на ползвателите на магнезиев фосфид.

(8)

В Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (3) се определят максимални граници по отношение на остатъчните вещества от магнезиев фосфид във или върху храни или фуражи. В съответствие с член 3, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 396/2005 максималните граници за остатъчни вещества се прилагат по отношение на всякакви остатъчни вещества от пестициди, включително и за онези, които могат да се получат при употребата на пестицида като биоцид. Държавите-членки следва да гарантират, че — с цел да се даде възможност за оценка на риска за потребителите — са проведени съответстващи изпитвания по отношение на остатъчни вещества от пестициди при разрешаването на продуктите. Освен това етикетите и/или информационните листове за безопасност за разрешените продукти трябва да съдържат инструкции за употреба, като например спазване на периоди за изчакване, с които се гарантира спазването на разпоредбите, определени в член 18 от Регламент № (ЕО) 396/2005.

(9)

Важно е разпоредбите на настоящата директива да бъдат приложени едновременно във всички държави-членки, с цел да се осигури еднакво третиране на биоциди, съдържащи активното вещество магнезиев фосфид, на пазара и също да се улесни правилното функциониране на пазара на биоциди като цяло.

(10)

Следва да се предостави разумен срок, преди дадено активно вещество да бъде включено в приложение I, за да се позволи на държавите-членки и на заинтересованите страни да се подготвят за произтичащите от това нови изисквания и да се осигури възможност кандидатите, подготвили досиета, напълно да се възползват от 10-годишния период за защита на данните, който в съответствие с член 12, параграф 1, буква в), подточка ii) от Директива 98/8/ЕО започва от датата на включване.

(11)

След включването на държавите-членки трябва да се предостави разумен срок, в чиито рамки те да прилагат член 16, параграф 3 от Директива 98/8/ЕО, и по-специално да дават, изменят или отменят разрешения за биоциди от продуктов тип 18, които съдържат магнезиев фосфид, с цел да се гарантира, че те съответстват на изискванията на Директива 98/8/ЕО.

(12)

Поради това Директива 98/8/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(13)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 98/8/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 31 януари 2011 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби от 1 февруари 2012 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или позоваването се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното си законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден от публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 9 февруари 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Директива 98/8/ЕО се включва следната позиция за веществото магнезиев фосфид, освобождаващ фосфин:

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

идентификационни номера

Минимална чистота на активното вещество в биоцидния продукт, пуснат на пазара

Дата на включване

Краен срок за привеждане в съответствие с член 16, параграф 3

(с изключение на продукти, съдържащи повече от едно активно вещество, за които крайният срок за привеждане в съответствие с член 16, параграф 3 е указаният в последното от решенията за включване относно тези активни вещества)

Дата на изтичане на срока за включване

Продуктов тип

Специални разпоредби (1)

„26

Магнезиев фосфид, освобождаващ фосфин

тримагнезиев дифосфид

ЕО №: 235-023-7

CAS №: 12057-74-8

880 g/kg

1 февруари 2012 г.

31 януари 2014 г.

31 януари 2022 г.

18

В съответствие с член 5 и приложение VI при оценяването на заявление за издаване на разрешение за продукт, когато това е уместно за конкретния продукт, държавите-членки оценяват видовете употреба или възможностите за експозиция и рисковете за околната среда и населението, които не са били разгледани по представителен начин в оценката на риска, направена на равнището на Съюза. По-специално, когато е приложимо, държавите-членки оценяват употребата на открито.

При издаване на разрешения за продукти държавите-членки гарантират, че — с цел да се даде възможност за оценка на риска за потребителите — са проведени съответстващи изпитвания по отношение на остатъчни вещества, както и че се вземат подходящи мерки или че се налагат специфични условия, с цел да се намалят установените рискове.

Държавите-членки гарантират, че при издаването на разрешения се спазват следните условия:

1.

Продуктите могат да бъдат доставяни само на специално обучени за тяхното използване професионалисти и използвани само от последните под формата на готови за ползване продукти.

2.

Предвид установените рискове за операторите, трябва да се прилагат подходящи мерки за намаляване на риска. Сред последните фигурират използването на подходящи лични защитни средства и такива за защита на дихателните органи, употребата на апликатори и представяне на продукта в такава форма, която да осигури намаляване до приемливо равнище на експозицията на операторите. При използване в помещения мерките включват защитата на операторите и работещите по време на фумигацията, защитата на работещите при повторно влизане в помещенията (след фумигацията) и защитата на случайни лица от изтичане на газ.

3.

За съдържащи магнезиев фосфид продукти, които могат да доведат до наличие на остатъчни вещества в храните или във фуражите, етикетите и/или информационните листове за безопасност за разрешените продукти трябва да съдържат инструкции за употреба, като например спазване на срокове за изчакване, с които се гарантира спазването на разпоредбите, определени в член 18 от Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).“


(1)  Във връзка с прилагането на общите принципи от приложение VI съдържанието и заключенията на докладите за оценка са на разположение на уебсайта на Комисията: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm