24.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 308/53


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 22 ноември 2010 година

за създаване на Съвет по екомаркировка на Европейския съюз

(нотифицирано под номер C(2010) 7961)

(текст от значение за ЕИП)

(2010/709/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (1), и по-специално член 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 66/2010 критериите на ЕС за екомаркировка се установяват със съдействието на Съвет по екомаркировка на Европейския съюз (наричан по-долу „СЕЕС“).

(2)

За да бъде приета схемата на ЕС за екомаркировка от страна на обществеността, особено важно е, наред с компетентните органи на държавите-членки, в СЕЕС да членуват като заинтересовани страни неправителствени организации за защита на околната среда и организации на потребителите.

(3)

Решение 2000/730/ЕО на Комисията от 10 ноември 2000 г. за създаване на Съвет по екомаркировка на Европейския съюз и определяне на неговия процедурен правилник (2) следва да бъде заменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

(Създава се Съвет по екомаркировка на Европейския съюз, наричан по-долу „СЕЕС“).

Член 2

1.   Членовете на СЕЕС се назначават от Комисията.

2.   СЕЕС се състои от представители на компетентните органи на всяка държава-членка, от представители на държавите-членки на Европейското икономическо пространство и от представители на следните организации:

а)

Европейско бюро на потребителските съюзи (ЕБПС);

б)

EUROCOOP;

в)

Европейско бюро по околната среда (ЕБОС);

г)

организацията „Business Europe“;

д)

Европейска асоциация на занаятите и малките и средните предприятия (UEAPME);

е)

EUROCOMMERCE.

3.   Ако се наложи, Комисията може да въведе промени в членството.

Член 3

1.   Всеки член на СЕЕС посочва лице за контакт.

2.   Заседанията на СЕЕС се ръководят от неговия председател.

3.   СЕЕС приема свой процедурен правилник, който съгласува след консултация с Комисията.

4.   Комисията възстановява пътните разходи, а при необходимост и дневните разходи на членовете във връзка с дейностите на СЕЕС в границите на годишния бюджет, предоставен за подобни разноски.

Член 4

Решение 2000/730/ЕО се отменя.

Член 5

Настоящото решение се прилага от 1 октомври 2010 г.

Член 6

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 22 ноември 2010 година.

За Комисията

Janez POTOČNIK

Член на Комисията


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 293, 22.11.2000 г., стр. 24.