30.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 285/28


РЕШЕНИЕ 2010/656/ОВППС НА СЪВЕТА

от 29 октомври 2010 година

за подновяване на ограничителните мерки срещу Кот д’Ивоар

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 13 декември 2004 г. Съветът прие Обща позиция 2004/852/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Кот д’Ивоар (1) с цел прилагане на мерките, наложени на Кот д’Ивоар с Резолюция 1572 (2004) на Съвета за сигурност на ООН (по-нататък наричан „ССООН“).

(2)

На 23 януари 2006 г. Съветът прие Обща позиция 2006/30/ОВППС (2), с която наложените ограничителни мерки срещу Кот д’Ивоар се подновяват за период от дванадесет месеца и към тях се прибавят ограничителните мерки, предвидени в точка 6 от Резолюция 1643 (2005) на ССООН.

(3)

На 18 ноември 2008 г. Съветът прие Обща позиция 2008/873/ОВППС (3) за ново подновяване на наложените ограничителни мерки, считано от 1 ноември 2008 г., в резултат на подновяването на наложените ограничителни мерки срещу Кот д’Ивоар с Резолюция 1842 (2008) на ССООН.

(4)

На 15 октомври 2010 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 1946 (2010) на ССООН за подновяване до 30 април 2011 г. на ограничителните мерки срещу Кот д’Ивоар, наложени с Резолюция 1572 (2004) на ССООН и с точка 6 от Резолюция 1643 (2005) на ССООН, и за изменение на ограничителните мерки за оръжията.

(5)

Поради тази причина ограничителните мерки, наложени срещу Кот д’Ивоар, следва да бъдат подновени. Освен освобождаванията по отношение на оръжейното ембарго, предвидени в Резолюция 1946 (2010) на ССООН, е целесъобразно да се изменят ограничителните мерки, за да се предвидят освобождавания за друго оборудване, включено едностранно от Съюза.

(6)

Мерките за изпълнение на Съвета са установени в Регламент (ЕО) № 174/2005 на Съвета от 31 януари 2005 г. за налагане на ограничения върху оказването на помощ, свързана с военни действия в Кот д’Ивоар (4), Регламент (ЕО) № 560/2005 на Съвета от 12 април 2005 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени лица и стопански субекти, с оглед ситуацията в Кот д’Ивоар (5) и Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно въвеждане на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти (6),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Забранява се продажбата, доставката, трансфера или износа за Кот д’Ивоар от граждани на държавите-членки или от територията на държавите-членки, или чрез използване на плавателни съдове, плаващи под техния флаг, или чрез техни въздухоплавателни средства, на въоръжение и свързано с него оборудване от всякакъв вид, включително оръжия и боеприпаси, военни транспортни средства и оборудване, полувоенно оборудване и резервни части за тях, както и оборудване, което би могло да се използва за вътрешни репресии, трябва да бъде забранено независимо дали това въоръжение и свързано с него оборудване са с произход от територията на държавите-членки.

2.   Забранява се също:

а)

оказването, пряко или непряко, на техническа помощ, брокерски услуги и други услуги, свързани с посочените в параграф 1 изделия или с доставката, производството, поддръжката и употребата на такива изделия, на физическо или юридическо лице, образувание или орган в Кот д’Ивоар или за употреба в Кот д’Ивоар;

б)

предоставянето, пряко или непряко, на финансиране или финансова помощ, свързани с посочените в параграф 1 изделия, което включва по-специално предоставянето на безвъзмездни средства, заеми и застраховане за експортно кредитиране за всякакъв вид продажба, доставка, трансфер или износ на тези изделия или за предоставяне на техническа помощ, брокерски услуги или други услуги, на физическо или юридическо лице, образувание или орган в Кот д’Ивоар или за употреба в Кот д’Ивоар;

Член 2

Член 1 не се прилага за:

а)

доставки и техническа помощ, предназначени единствено за подкрепа на Операцията на ООН в Кот д’Ивоар или за използване от нея и от френските сили, които я подкрепят;

б)

съгласно предварителното одобрение от Комитета, създаден съгласно параграф 14 от Резолюция 1572 (2004) на ССООН (наричан по-нататък „Комитет по санкциите“);

i)

продажбата, доставката, трансфера или износа на несмъртоносно военно оборудване, предназначено единствено за хуманитарни или защитни цели, включително такова оборудване, предназначено за операциите по управление на кризи на ЕС, ООН, Африканския съюз и Икономическата общност на Западноафриканските държави;

ii)

продажбата, доставката, трансфера или износа на несмъртоносно военно оборудване, чиято единствена цел е да предостави възможност на силите за сигурност в Кот д’Ивоар да прилагат само адекватни и пропорционални силови мерки при поддържането на обществения ред;

iii)

предоставянето на финансиране и финансова помощ, свързани с оборудването, посочено в подточки i) и ii);

iv)

предоставянето на техническа помощ и обучение, свързани с оборудването, посочено в подточки i) и ii);

в)

продажбата, доставката, трансфера или износа на защитно облекло, включително бронебойни жилетки и военни каски, временно изнесени за Кот д’Ивоар от персонал на Организацията на обединените нации, от персонал на Съюза или на неговите държави-членки, от представители на медиите, от хуманитарни работници, от персонал, работещ по програми за развитие, и от свързания с тези дейности персонал, единствено за тяхно лично ползване;

г)

продажби или доставки, временно прехвърлени или изнесени за Кот д’Ивоар за силите на държава, участваща в действия в съответствие с международното право, единствено за да улесни пряко евакуацията на своите граждани и на онези, за които тя носи консулска отговорност в Кот д’Ивоар, съгласно предварителна нотификация до Комитета по санкциите;

д)

продажбата, доставката, трансфера или износа на въоръжение и свързано с него оборудване и техническо обучение и помощ, предназначени единствено за подпомагане или използване в процеса на преструктуриране на силите за отбрана и сигурност в съответствие с член 3, буква е) от Споразумението от Лина-Маркуси, съгласно предварителното одобрение на Комитета по санкциите;

е)

продажбата, доставката, трансфера или износа на несмъртоносно оборудване, което би могло да се използва за вътрешни репресии, чиято единствена цел е да предостави възможност на силите за сигурност в Кот д’Ивоар да прилагат само адекватни и пропорционални силови мерки при поддържането на обществения ред, както и предоставянето на финансиране, финансова помощ или техническа помощ и обучение, свързани с такова оборудване.

Член 3

В съответствие с Резолюция 1643 (2005) на ССООН се забранява прекият или непрекият внос в Съюза на всички необработени диаманти от Кот д’Ивоар, независимо дали тези диаманти произхождат от Кот д’Ивоар.

Член 4

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през тяхна територия на лицата, посочени от Комитета по санкциите, които представляват заплаха за мирния процес и процеса на национално помирение в Кот д’Ивоар, по-конкретно тези, които блокират изпълнението на споразуменията от Лина-Маркуси и Акра III, на всички лица, които въз основа на съответната информация се смятат за отговорни за извършването на сериозни нарушения на правата на човека и международното хуманитарно право в Кот д’Ивоар, на всички лица, които публично подбуждат омраза и насилие и на всички лица, определени от Комитета по санкциите като нарушители на мерките, наложени по силата на параграф 7 от Резолюция 1572 (2004) на ССООН.

Списъкът на лицата, посочени в първия параграф, е даден в приложението.

2.   Параграф 1 не задължава никоя държава-членка да откаже влизане на своя територия на собствените си граждани.

3.   Параграф 1 не се прилага, когато Комитетът по санкциите прецени, че:

а)

пътуването е оправдано по наложителни хуманитарни причини, включително религиозни задължения,

б)

освобождаването ще допринесе за осъществяване на целите, залегнали в резолюциите на ССООН, за постигане на мир и национално помирение в Кот д’Ивоар и стабилност в региона.

4.   В случаи, при които по силата на параграф 3 държава-членка разреши влизането или транзитното преминаване през своя територия на лица, посочени от Комитета по санкциите, това разрешение се ограничава до целта, за която е дадено, и до лицата, на които е предоставено.

Член 5

1.   Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, притежавани или контролирани пряко или непряко от лицата или образуванията, посочени от Комитета по санкциите съгласно член 4, параграф 1, или държани от образувания, притежавани или контролирани пряко или непряко от такива лица или от всяко друго лице, действащо от тяхно име или под тяхно ръководство, както са определени от Комитета по санкциите.

Списъкът на лицата, посочени в първия параграф, е даден в приложението.

2.   Никакви финансови средства, финансови активи или икономически ресурси не се предоставят пряко или непряко на лицата и образуванията, посочени в параграф 1, или в тяхна полза.

3.   Държавите-членки могат да предвидят освобождавания от мерките, посочени в параграфи 1 и 2, по отношение на финансови средства и икономически ресурси, които са:

а)

необходими за покриване на основни разходи, включително заплащане на храна, наем или ипотека, лекарствени средства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б)

предназначени изключително за заплащане на разумни професионални възнаграждения и възстановяване на извършени разходи, свързани с предоставянето на правни услуги;

в)

предназначени изключително за заплащане на хонорари или такси за услуги, съгласно националното законодателство, за съхраняване или текущо управление на замразени финансови средства и икономически ресурси;

г)

необходими за извънредни разходи, при условие че съответната държава-членка е нотифицирала за това решение Комитета по санкциите и той е одобрил това решение;

д)

предмет на съдебно, административно или арбитражно право на задържане или решение, като в такъв случай тези финансови средства и икономически ресурси могат да бъдат използвани за удовлетворяване на това право на задържане или решение, при условие че правото на задържане или решение е било налице преди посочване от Комитета по санкциите на съответното лице или образувание и че не е в полза на лице или образувание, посочено в настоящия член, след като съответната държава-членка нотифицира Комитета по санкциите.

Освобождаването, посочено в параграф 3, букви а), б) и в), може да извърши, след като съответната държава-членка нотифицира Комитета по санкциите за намерението си да разреши по целесъобразност достъпа до такива средства и икономически ресурси, и при липса на отрицателно решение на Комитета по санкциите, в рамките на два работни дни от датата на нотифицирането.

4.   Параграф 2 не се прилага към начисляването по замразените сметки на:

а)

лихви или други приходи от тези сметки; или

б)

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която към тези сметки са започнали да се прилагат ограничителните мерки съгласно Обща позиция 2004/852/ОВППС или настоящото решение;

при условие че всяка такава лихва, други доходи и плащания продължават да се подчиняват на условията на параграф 1.

Член 6

Съветът съставя списъка в приложението и го изменя съгласно решенията, взети от Съвета за сигурност на ООН или от Комитета по санкциите.

Член 7

1.   Когато Съветът за сигурност или Комитетът по санкциите включва в списъка лице или образувание, Съветът включва това лице или образувание в приложението. Съветът уведомява засегнатото лице или образувание относно решението си, включително относно основанията за включването му в списъка, или пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, за да предостави възможност на това лице или образувание да представи възражения.

2.   Когато има внесени възражения или когато има представени нови съществени доказателства, Съветът преразглежда решението си и съответно уведомява лицето или образуванието.

Член 8

1.   В приложението са поместени основанията за включване в списъка на изброените в него лица и образувания, както се предвижда от Съвета за сигурност или от Комитета по санкциите.

2.   В приложението се съдържа също информация, ако такава е налична, предоставена от Съвета за сигурност или от Комитета по санкциите, която е необходима за идентифициране на засегнатите лица или образувания. По отношение на лицата подобна информация може да включва имената, включително псевдонимите, датата и мястото на раждане, гражданството, номера на паспорта и личната карта, пола, адреса, ако е известен, и длъжността или професията. По отношение на образуванията информацията може да включва имената, мястото и датата на регистрация, регистрационния номер и мястото на дейност. В приложението се включва също датата на посочване от страна на Съвета за сигурност или на Комитета по санкциите.

Член 9

Общи позиции 2004/852/ОВППС и 2006/30/ОВППС на Съвета се отменят.

Член 10

1.   Настоящото решение влиза в сила от датата на неговото приемане.

2.   Настоящото решение подлежи на преглед, изменение или отмяна, по целесъобразност, в съответствие с приложимите решения на Съвета за сигурност на ООН.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2010 година.

За Съвета

Председател

S. VANACKERE


(1)  ОВ L 368, 15.12.2004 г., стр. 50.

(2)  ОВ L 19, 24.1.2006 г., стр. 36.

(3)  ОВ L 308, 19.11.2008 г., стр. 52.

(4)  ОВ L 29, 2.2.2005 г., стр. 5.

(5)  ОВ L 95, 14.4.2005 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 28.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на лицата, посочени в членове 4 и 5

 

Име (и евентуални псевдоними)

Идентификационни данни (дата и място на раждане, № на паспорт/лична карта и т.н.)

Основания за посочване

Дата на посочване от страна на ООН

1.

BLÉ GOUDÉ, Charles (известен още като „Général“, „Génie de kpo“, Gbapé Zadi)

дата на раждане: 1.1.1972 г.

Гражданство: Кот д’Ивоар

Паспорт №: 04LE66241, Република Кот д’Ивоар; издаден на: 10.11.2005 г.; валиден до: 9.11.2008 г.;

Дипломатически паспорт №: AE/088 DH 12, Република Кот д’Ивоар; издаден на: 20.12.2002 г.; валиден до: 11.12.2005 г.;

Паспорт №: 98LC39292, Република Кот д’Ивоар; издаден на: 24.11.2000 г.; валиден до: 23.11.2003 г.;

Място на раждане: Guibéroua (Gagnoa) или Niagbrahio/Guiberoua, или Guiberoua

Адрес, известен през 2001 г.: Yopougon Selmer, Bloc P 170; също хотел Ivoire;

Адрес, деклариран в пътен документ № C2310421, издаден от Швейцария на 15.11.2005 г. и валиден до 31.12.2005 г.: Abidjan, Cocody

Водач на COJEP („Млади патриоти“); многократни публични изявления, пропагандиращи насилие срещу обекти и персонал на ООН и срещу чужденци; ръководство и участие в действия на насилие от страна на милиции (въоръжени неформални групировки), включително побои, изнасилвания и извънсъдебни екзекуции; заплахи към ООН, Международната работна група (IWG), политическата опозиция и независимата преса; саботаж на международни радиостанции; пречка за действията на МРГ, за операцията на ООН в Кот д’Ивоар (UNOCI), за френските войски и за мирния процес, както е определен в Резолюция 1643 (2005) на ООН.

7 февруари 2006 г.

2.

DJUÉ, Eugène N’goran Kouadio

дата на раждане: 1.1.1966 г. или 20.12.1969 г.

Гражданство: Кот д’Ивоар

Паспорт №: 04 LE 017521, издаден на 10 февруари 2005 г. и валиден до 10 февруари 2008 г.

Водач на Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d’Ivoire (UPLTCI). Многократни публични изявления, пропагандиращи насилие срещу обекти и персонал на ООН и срещу чужденци; ръководство и участие в действия на насилие от страна на милиции (въоръжени неформални групировки), включително побои, изнасилвания и извънсъдебни екзекуции; пречка за действията на IWG, UNOCI, за френските войски и за мирния процес, както е определен в Резолюция 1643 (2005) на ООН.

7 февруари 2006 г.

3.

FOFIE, Martin Kouakou

дата на раждане: 1.1.1968 г.

Гражданство: Кот д’Ивоар

Място на раждане: BOHI, Кот д’Ивоар

Лична карта № 2096927, издадена от Буркина Фасо на 17 март 2005 г.

Удостоверение за гражданство на Буркина Фасо CNB N.076 (17 февруари 2003 г.)

Име на бащата: Yao Koffi FOFIE

Име на майката: Ama Krouama KOSSONOU

Лична карта № 970860100249, издадена от Кот д’Ивоар на 5 август 1997 г., валидна до 5 август 2007 г.

Главнокомандващ Новите сили (Chief Corporal New Force Commandant), сектор Korhogo. Силите под негово командване участват в набиране на деца войници, отвличания, налагане на принудителен труд, сексуално малтретиране на жени, произволни арести и извънсъдебни екзекуции в разрез с конвенциите за правата на човека и с международното хуманитарно право; пречка за действията на IWG, UNOCI, за френските войски и за мирния процес, както е определен в Резолюция 1643 (2005) на ООН.

7 февруари 2006 г.