2.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 260/21


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 1 октомври 2010 година

за разрешаване на лаборатория в Русия да извършва серологични тестове за мониторинг на ефикасността на ваксините против бяс

(нотифицирано под номер C(2010) 6684)

(текст от значение за ЕИП)

(2010/591/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2000/258/ЕО на Съвета от 20 март 2000 г. за определяне на специален институт, който отговаря за определяне на критериите, необходими за стандартизиране на серологичните тестове за мониторинг на ефикасността на ваксините против бяс (1), и по-специално член 3, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2000/258/ЕО лабораторията на Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy (наричана по-нататък „AFSSA, Нанси“) се определя като специалният институт, отговарящ за определяне на критериите за стандартизиране на серологичните тестове за контрол на ефикасността на ваксините против бяс. В това решение се определят и отговорностите на посочената лаборатория.

(2)

По-специално AFSSA, Нанси трябва да оценява лабораториите в държавите-членки и в трети страни с цел издаване на разрешение за извършване на серологични тестове за мониторинг на ефикасността на ваксините против бяс.

(3)

Компетентният орган на Русия е представил заявление за одобрение на една лаборатория в тази трета държава, която да извършва посочените серологични тестове.

(4)

AFSSA, Нанси направи оценка на посочената лаборатория и на 19 февруари 2010 г. представи на Комисията доклад, съдържащ положително становище вследствие на тази оценка.

(5)

Ето защо на посочената лаборатория следва да се разреши да извършва серологични тестове за мониторинг на ефикасността на ваксините против бяс при кучета, котки и порове.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

На посочената по-долу лаборатория се разрешава да извършва серологични тестове за мониторинг на ефикасността на ваксините против бяс при кучета, котки и порове, както е предвидено в член 3, параграф 2 от Решение 2000/258/ЕО:

„Federal Centre for Animal Health (FGI „ARRIAH“), 600901 Vladimir, Urjvets, Russia“.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 15 октомври 2010 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 1 октомври 2010 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 79, 30.3.2000 г., стр. 40.